Powrót
Zestaw 23

Zad.23.1 ID:1

Spośród podanych niżej związków zapisanych wzorami sumarycznymi wybierz te, które należą do szeregu homologicznego alkoholi - pochodnych alkanów.

C2H6O,  C3H6O, C4H10O, C4H8O2

Wybrane wzory: ................................................................Zad.23.2 ID:61

W wyniku reakcji siarkowodoru z tlenem powstał tlenek siarki(IV) i woda.

Napisz równanie reakcji, w którym współczynniki dobierz metodą bilansu elektronowego i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji: .....................................

Utleniacz: ..........
Reduktor: ...........Zad.23.3 ID:2292

Wybierz właściwe określenia, aby poniższe zdanie było prawdziwe.

Magnez może być

A. tylko reduktorem ponieważ 1.występuje na stopniu utlenienia 0
B. tylko utleniaczem 2. może podwyższyć lub obniżyć swój stopień utlenienia
C. reduktorem lub utleniaczem 3. występuje na najwyższym stopniu utlenienia
4. może podwyższyć swój stopień utlenienia


Zad.23.4 ID:570

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji:

.....C2H5OH + .....KMnO4 + .....H2SO4 = .....CH3COOH + .....MnSO4 + .....K2SO4 + .....H2OZad.23.5 ID:2459

Oblicz objętość wody, jaką należy zmieszać z 100 cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 80% i gęstości 1,73 g/cm3, aby uzyskać roztwór o stężeniu 10%.

Objętość wody: .................Zad.23.6 ID:986

   Do probówki I. zawierającej stężony kwas azotowy(V) dodano metaliczną rtęć. Wydzielający się gaz wprowadzano do probówki nr II. zawierającej wodę z dodatkiem oranżu metylowego.

Napisz obserwacje i równanie reakcji, która zaszła w probówce nr II. 

Obserwacje: ......................................................

Równanie reakcji: ............................................Zad.23.7 ID:993

Oblicz stopień dysocjacji kwasu bromowodorowego, jeśli jego stężenie wynosi 0,5mol/dm3 a stężenie cząsteczek niezdysocjowanych 2*10-4mol/dm3.

 Zad.23.8 ID:1930 Oblicz entalpię reakcji
4CO(g) + 8H2(g) → 3CH4(g) + CO2(g) + 2 H2O(c)
mając dane:

C(grafit) + ½ O2(g) → CO(g)            ΔH1o = -110.5 kJ
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)            ΔH2o = -282.9 kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(c)              ΔH3o = -285.8 kJ
C(graphite) + 2 H2(g) → CH4(g)        ΔH4o = -74.8 kJ

Określ, czy reakcja jest egzotermiczna, czy endotermiczna.

Entalpia reakcji ..............................

Reakcja jest ....................................Zad.23.9 ID:263

Zmieszano 0,2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,3 mol/dm3 i 150g roztworu NaOH o stężeniu 10%. Określ odczyn powstałego roztworu.Zad.23.10 ID:652

W 1 dm3 roztworu zawiera 2,7g kwasu HCN. W wyniku jego częściowej dysocjacji powstało 1,2·1021 jonów wodorowych.

Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.


 

 Zad.23.11 ID:681

Atom manganu ma konfigurację 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d5.

a) Napisz konfigurację elektronową jonów Mn7+ i Mn5+.

Konfiguracja elektronowa jonu Mn7+ ........................................................

Konfiguracja elektronowa jonu Mn5+ ........................................................

b) Określ liczbę powłok elektronowych w jonach  Mn7+ i Mn5+.

Liczba powłok elektronowych .................

c) Określ ilość niesparowanych elektronów w obu jonach.

Ilość niesparowanych elektronów w Mn7+: ...........

Ilość niesparowanych elektronów w Mn5+: ...........Zad.23.12 ID:1906

Zmieszano dwa roztwory:
I. 50 cm3 roztworu NaCl o stężeniu 2*10−5mol/dm3
I. 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 2*10−5mol/dm3
Iloczyn rozpuszczalności AgCl dla T = 298K wynosi 1,77*10−10

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrąci się osad.Zad.23.13 ID:945

1. Uzupełnij schemat ciągu przemian

CH2=CH−CH2−CH3 → ....................... → butanon

2. Napisz wzór półstrukturalny związku, który dla butanonu jest jego izomerem funkcyjnym.

................................Zad.23.14 ID:1210

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować zmianę zabarwienia roztworu z fioletowego na zielony i napisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

tlenek manganu(IV), azotan(III) potasu, siarczan(VI) potasu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek potasu


Wybrane związki ................................................................................

Równanie reakcji cząsteczkowe ..........................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .....................................................Zad.23.15 ID:376

Chloran potasu KClO3 pod wpływem ogrzewania rozkłada się na tlen i chlorek potasu.
Oblicz, objętość tlenu wyrażoną w warunkach normalnych, jaka powstanie w wyniku rozkładu 36,6g chloranu potasu. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zad.23.16 ID:504

W reakcji chlorku żelaza(III) z wodorotlenkiem sodu powstało 89g wodorotlenku żelaza(III).
Oblicz ilość moli wodorotlenku sodu, która wzięła udział w reakcji. Zaokrąglij masy atomowe i wynik końcowy do części dziesiętnych.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zad.23.17 ID:919

Napisz równanie reakcji zgodnie ze schematem

kwas + zasada → sprzężony kwas + sprzężona zasada

i podaj wzory kwasu i zasady jeśli sprzężonym kwasem jest H2O a sprzężoną zasadą ClO3.Zad.23.18 ID:2444

Po dodaniu wody do wapna palonego otrzymuje się wapno gaszone. Zachodzi wówczas reakcja przedstawiona równaniem
CaO + H2O → Ca(OH)2. Przygotowano próbkę 200g wapna palonego zawierającą 16% zanieczyszczeń.
Oblicz masę wody potrzebną do całkowitego przereagowania próbki wapna palonego.

Masa wody: ..................Zad.23.19 ID:916

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego
MnO2 + OH + O2 → MnO4–2 + H2OZad.23.20 ID:851

Oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 100dm3 amoniaku w 2 dm3 wody, jeśli gęstość roztworu wynosi 0,99g/cm3.

Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.23.21 ID:1044

Kwas octowy występuje w postaci cyklicznych dimerów.
dimery kwasu octowego

Określ rodzaje wiązań wyróżnionych cyframi. Użyj określeń spośród podanych:
jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, metaliczne, siły van der Waalsa

Wiązanie 1:.......................................

Wiązanie 2:.......................................

Wiązanie 3:.......................................
 Zad.23.22 ID:1242

Napisz równanie reakcji bromowania nitrobenzenu, jeśli grupa nitrowa kieruje brom w pozycję meta.Zad.23.23 ID:1422

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij schemat ciągu reakcji:

propanol —CuO, T.→ .......... —Cu(OH)2, T.→ ........... —CH3OH,H2SO4→ ..............

Podaj nazwę organicznego produktu końcowego.

Nazwa produktu końcowego ......................Zad.23.24 ID:875

Entalpia tworzenia wody w postaci gazowej wynosi ΔH=-242kJ/mol.
Entalpia parowania wody wynosi ΔH = 44kJ/mol

Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalenia 10 dm3 wodoru w warunkach normalnych, gdzie produktem reakcji jest woda w ciekłym stanie skupienia.Zad.23.25 ID:480

  Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w podanym równaniu i napisz połówkowe równanie utleniania i redukcji.

...Cr2O72– + ...SO32– + ...H+ → ...Cr3+ + ...SO42– + ...H2O

Utlenianie: .....................................................

Redukcja: ......................................................Zad.23.26 ID:378

W wyniku reakcji 13,5 g pewnego n-alkoholu z sodem powstało 2,52 dm3 wodoru.

Oblicz masę molową tego alkoholu.Zad.23.27 ID:462

Stała dysocjacji kwasu azotowego(III) wynosi Ka=2·10-4. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 0,5-molowym roztworze tego kwasu.Zad.23.28 ID:1483

   Napisz równanie reakcji mocznika z kwasem siarkowym(VI) w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: .............................................................

Równanie jonowe skrócone.........................................................Zad.23.29 ID:1052

W 450g wody rozpuszczono siarczan(VI) miedzi(II)-woda(1/5) i otrzymano roztwór o stężeniu 6,4%.
Oblicz masę hydratu, który rozpuszczono w wodzie.

MCu=64 g/mol, MS=32 g/mol, MO=16 g/mol, MH=1 g/mol.
 Zad.23.30 ID:2468

Oblicz ile gramów siarczku sodu należy dodać do 120 g 5% roztworu tej soli, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl