Powrót
Zestaw 24

Zad.24.1 ID:312

Oblicz efekt energetyczny sublimacji jodu I2(s)  → I2(g), na podstawie entalpii reakcji:

1/2 H2(g) + 1/2 I2(g) → HI(g)    ΔH=-5,0kJ
1/2 H2(g) + 1/2 I2(s) → HI(g)    ΔH=26,5kJZad.24.2 ID:123

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2OZad.24.3 ID:207

   Przeprowadzono reakcję 10g sodu z wodą. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 20oC pod ciśn. 1200hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnościa do 0,1.
Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.24.4 ID:1467

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy zachodzące wg poniższego schematu i podaj typ każdej reakcji.

butan-2-ol —Al2O3,temp.→ ..............—HCl→.................—KOH, H2O→ .................................

Reakcja I: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja II: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja III: ......................................... Typ reakcji ............................Zad.24.5 ID:580

Oblicz, ile dm3 wody należy dodać do 2 dm3 roztworu HCl aby otrzymać stężenie 5 razy mniejsze.

 Zad.24.6 ID:303

W temp.20oC sporządzono nasycony roztwór CuSO4.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 25g/100g wody.Zad.24.7 ID:856

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki SCl2.

Określ typ hybrydyzacji atomu siarki i kształt czasteczki.Zad.24.8 ID:2771

a) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji kwasu mlekowego z roztworem zasady sodowej.

CH3–CH(OH)–COOH —NaOH → ..................................................

   b) Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu reakcji dekarboksylacji kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —dekarboksylacja → ..................................................Zad.24.9 ID:1000

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu boranowego BO33– z uwzględnieniem jego kształtu i określ:


a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu boru ...................

c) kształt jonu ...................................Zad.24.10 ID:827

Do reaktora wprowadzono 4,48dm3 tlenku węgla(II) i 1mol tlenu, odmierzonych w warunkach normalnych i zainicjowano reakcję, w wyniku której powstał tlenek węgla(IV).
Oblicz masę mieszaniny poreakcyjnej.Zad.24.11 ID:2478

Oblicz objętość wody i masę węglanu potasu, jaką należy zmieszać, aby otrzymać 100cm3 roztworu o gęstości 1,1g/cm3 i stężeniu 10%.

Objętość wody: ........... Masa węglanu sodu: .............Zad.24.12 ID:8

10g pewnego gazu zajmuje objętość 2500 cm3.
Oblicz masę molową tego gazu w warunkach normalnych.

Masa molowa: .........

 Zad.24.13 ID:1178

Dokończ równanie reakcji hydrolizy triglicerydu
hydroliza glicerydów

Jeśli podany trigliceryd wykazuje czynność optyczną, to zaznacz asymetryczny atom węgla, jeśli nie – napisz, że nie wykazuje czynności optycznej.Zad.24.14 ID:719

   Oblicz, ile gramów Na2CO3·10H2O należy rozpuścić w 100g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

 

 

 Zad.24.15 ID:2004

   Uzupełnij równania reakcji lub zapisz, że reakcja nie zachodzi.

1. NaCl + H2S  → .................................

2. CaCO3 + HNO3  → ..........................

3. K2SO3 + H2SO4  → ..........................

3. Na2SO4 + HNO2  → .........................Zad.24.16 ID:927

   W wyniku chlorowania butanu otrzymano związek o wzorze C4H9Cl. Jeden z izomerów tego związku jest optycznie czynny.

Uzupełnij poniższy rysunek wpisując wzory odpowiednich podstawników, aby przedstawiał on parę enancjomerów.bromowanie toluenuZad.24.17 ID:130

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + H2SO4 → S + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji.

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.24.18 ID:1314

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów konstytucyjnych węglowodoru o wzorze sumarycznym C4H8 i podaj ich nazwy systematyczne.

 Zad.24.19 ID:1176

Produkcja kwasu siarkowego(VI) na skalę przemysłową przebiega w trzech etapach. Siarkowodór spala się w tlenie i w wyniku tej reakcji powstaje tlenek siarki(IV) i woda jako produkt uboczny (etap I.). Otrzymany tlenek siarki(IV) utlenia się tlenem w obecności katalizatora do tlenku siarki(VI) (etap II.). Następnie tlenek siarki(VI) przepuszcza się przez wieże absorpcyjne, gdzie następuje jego reakcja z wodą i powstanie kwasu siarkowego(VI).

Oblicz, ile kg kwasu siarkowego(VI) można otrzymać w wyniku spalania 100kg siarkowodoru, jeśli założymy 100% wydajności we wszystkich etapach. Wszystkie obliczenia i wynik prowadź z dokładnością 0,1.Zad.24.20 ID:350 Sporządzono 20g roztworu chlorku sodu o stężeniu 10% i dopełniono wodą do objętości 500cm3.
Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Dokładność obliczeń: 0,01.


Zad.24.21 ID:125

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + HNO3 → H2SO4 + NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.24.22 ID:2160

Przeprowadzono dwa doświadczenia.
I. Do roztworu chlorku glinu stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Postały osad przemyto i odsączono.
II. Do otrzymanego osadu dodano roztwór wodorotlenku sodu w stosunku molowym 1:1

Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej, jakie zaszły w tych doświadczenich.

Doświadczenie I
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Doświadczenie II
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Napisz nazwę produktu końcowego w dośw. II:....................................................................Zad.24.23 ID:922

Dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego
Zn + NO3 + OH → ZnO22– + NH3 + H2OZad.24.24 ID:219

Napisz równanie reakcji wodorotlenku sodu z tristearynianem glicerolu.Zad.24.25 ID:1424

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej według schematu:

I.  2,3-dichlorobutan  → A

II. A → 2,3-dibromobutan

Określ typ reakcji I. i II.Zad.24.26 ID:1211

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować odbarwienie roztworu i napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.

siarczan(IV) sodu, siarczan(VI) sodu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek sodu

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ..............................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .........................................Zad.24.27 ID:451

   Oblicz masę wodorotlenku potasu potrzebną do przygotowania 200 litrów roztworu o stężeniu 10 mol/dm3. Wynik podaj w kg.Zad.24.28 ID:51

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego:
...Zn + ...OH + ...NO3 → ...NH3 + ...ZnO22– + ...H2O

Napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.
Utlenianie: ..........................................................
Redukcja: ...........................................................

Uzupełnij zdanie.
Podczas przeprowadzanej reakcji można zaobserwować ...........................Zad.24.29 ID:584

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory cykliczne zadania

Określ mechanizm tej reakcji: ..................................... {nukleofilowy / elektrofilowy / rodnikowy)Zad.24.30 ID:2294

Podaj nazwę pierwiastka położonego w okresie 3, którego maksymalny stopień utlenienia wynosi +VI a minimalny -II.

Nazwa pierwiastka: .............................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl