Powrót
Zestaw 25

Zad.25.1 ID:1195

1) Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone reakcji stężonego kwasu siarkowego(VI) z miedzią w podwyższonej temperaturze.

Równanie cząsteczkowe: ........................................................................

Równanie jonowe skrócone...................................................................

2) Określ barwę powstałego roztworu i które indywiduum chemiczne tą barwę powoduje.

Barwa .........................

powstałą barwę powoduje ..................Zad.25.2 ID:405

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki równania reakcji:

...As2S3 + ...HNO3 + ...H2O → ...H3AsO4 + ...NO + ...H2SO4Zad.25.3 ID:1204

Do roztworu chlorku chromu(III) dodano nadmiar wodorotlenku potasu.

Zapisz równania reakcji, jakie zaszły w doświadczeniu i podaj nazwę produktu końcowego.

 

Równania reakcji

......................................................................................

Nazwa produktu końcowego ....................................Zad.25.4 ID:1346

W wyniku reakcji pewnego węglowodoru z chlorowodorem otrzymano chloroeten.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji.

 

Równanie reakcji ...........................................................Zad.25.5 ID:449

Do 500 g nasyconego roztworu KCl w temperaturze 20oC dosypano jeszcze 90 g KCl i całość ogrzano do temp. 80oC.
Oblicz, czy cała dosypana ilość KCl uległa rozpuszczeniu.

Dokładność obliczeń: 0,1.
Rozpuszczalność KCl:
w temp. 20oC = 34g/100g wody, w temp. 80oC = 51g/100g wodyZad.25.6 ID:943

  Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono wodór i azot a następnie zainicjowano reakcję przebiegającą wg równania
N2 + 3H2 ⇄ 2NH3   
Początkowe stężenia wynosiły [H2]= 5 mol·dm−3 i [N2] = 3 mol·dm−3. Po przereagowaniu 90% początkowej ilości wodoru ustalił się stan równowagi.

Oblicz stężenia wszystkich reagentów po osiągnięciu stanu równowagi.Zad.25.7 ID:62

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Ag  + H2S + O2 → Ag2S + H2O

Utleniacz: ...............
Reduktor: ...............Zad.25.8 ID:2145 Napisz równanie reakcji otrzymywania chromu z tlenku chromu(III) metodą aluminotermii.


Zad.25.9 ID:1408

Napisz równanie reakcji, w której substratami są kwas o-hydroksybenzoesowy i propan-2-ol a katalizatorem jest kwas siarkowy(VI). Podaj do jakiej grupy związków należy powstały produkt organiczny.

 

Równanie reakcji .................................................

Nazwa grupy związków, do której należy produkt organiczny ........................Zad.25.10 ID:2059

Do zamkniętego naczynia o objętości 200dm3 wprowadzono 10 moli PCl3 i 9 moli Cl2, Po ustaleniu się równowagi zgodnie z równaniem
PCl3 + Cl2 ⇌ PCl5
w naczyniu stwierdzono obecność 5 moli PCl5.

Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.Zad.25.11 ID:134

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

utlenianie: ............................................

redukcja: ...............................................Zad.25.12 ID:1307

W probówce nr I umieszczono próbkę benzenu a w probówce nr II. próbkę toluenu.

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić benzen od toluenu.
Zapisz warunki reakcji i obserwacje.
Zapisz równanie reakcji przebiegającego doświadczenia w obu probówkach lub zaznacz, jeśli nie zachodzi.
Określ typ reakcji.

Dostępne odczynniki, które możesz wykorzystać: C6H5-Cl, roztwór Br2 w CCl4, NaOH, HNO3(stęż), H2SO4(stęż)

 

Opis doświadczenia...........................................

Warunki reakcji ................................................

Obserwacje

Probówka nr I .....................................................

Probówka nr II ..................................................

Równanie reakcji I. ..........................................

Równanie reakcji II. ..........................................

Typ reakcji ............................. (eliminacja/substytucja/addycja)Zad.25.13 ID:97

1. Porównaj właściwości zasadowe metanoaminy i fenyloaminy. Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie.

Pierścień aromatyczny ...................... (zmniejsza / zwiększa / nie wpływa na)  zasadowość grupy -NH2.

2. Określ typ hybrydyzacji atomu azotu w obu związkach.

matanoamina: ........
fenyloamina: ..........

 Zad.25.14 ID:656

Podaj nazwę systematyczną związku
weglowodory alkinyZad.25.15 ID:143

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego

...Mn2+ + ...BiO3  + ...H+ → ...MnO4  + ...Bi3+ + ...H2OZad.25.16 ID:542

CuH, NH3, CaH2, H2S, AlH3 

Spośród podanych wyżej wodorków wybierz wodorek jonowy i napisz dla niego równanie reakcji  z wodą.

..............................................................................................................Zad.25.17 ID:620

Za pomocą bilansu jonowo-elektronowego uzgodnij wzspółczynniki w równaniu reakcji

...Ce4+ + ...AsO33-  +  ...H2O → ...Ce3+ + ...AsO43-  +  ...H+   

oraz napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.

Utlenianie: .................................................................

Redukcja: ...................................................................Zad.25.18 ID:872

Dane są entalpie tworzenia:
ΔH0 Fe3O4(s) = -1120 kJ/mol
ΔH0 Al2O3(s) = -1675,7 kJ/mol

Oblicz ΔH0 reakcji:
8 Al(s) + 3 Fe3O4(s)  → 4 Al2O3(s) + 9 Fe(s)

 Zad.25.19 ID:551

Zmieszano roztwór zawierający 0,2 mola wodorotlenku  potasu z roztworem zawierającym 20g chlorku ołowiu(II).
Oblicz masę otrzymanego osadu wodorotlenku ołowiu(II). Zad.25.20 ID:1064

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
MnO2, H2O2

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce,Zad.25.21 ID:928

Do probówki z zakwaszonym wodnym roztworem chlorku żelaza(III) dodawano sód.

Zapisz obserwacje podczas tego doświadczenia i równania reakcji procesów, jakie zaszły w probówce.

Obserwacje: ....................................................................................................

Równania reakcji ............................................................................................Zad.25.22 ID:1468

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy przedstawione na schemacie:

fenol —NaOH→................ —H2O, CO2→ ....................

 

Równanie I.: ...................................

Równanie II. :...................................Zad.25.23 ID:716

W zbiorniku nr I umieszczono 3 dm3 amoniaku NH3 a w zbiorniku nr II 1dm3 tlenku siarki(IV) SO2. W zbiornikach jest identyczna temperatura i ciśnienie.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, w którym zbiorniku jest większa masa gazu.

Większa masa gazu jest w zbiorniku nr :.............

 Zad.25.24 ID:2260

 

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu fosforowego(V).
Napisz symbol atomu, który jest donorem i symbol atomu, który jest akceptorem pary elektronowej wiązania koordynacyjnego.


Wzór elektronowy ...................................................

Donor pary elektronowej ................
Akceptor pary elektronowej ...........
 

 Zad.25.25 ID:1205


Zad.25.26 ID:541

Oblicz objętość tlenku węgla(II) zmierzoną w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 559 g żelaza metodą redukcji tlenku żelaza(III).
Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.Zad.25.27 ID:119

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

F2 + H2O → HF + O2

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.25.28 ID:1190

Do roztworu chlorku glinu dodawano powoli rozcieńczoną wodę amoniakalną aż do wytrącenia białego osadu.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze.

Równanie reakcji .............................................

 Zad.25.29 ID:2283

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...K2Cr2O7 + ...HBr → ...KBr + ...CrBr3 + ...Br2 + ...H2OZad.25.30 ID:483

  Sole amoniowe rozpuszczają się w wodzie, mają budowę jonową, ulegają dysocjacji i hydrolizie.

Określ odczyn wodnego roztworu bromku metyloamoniowego CH3NH3Br i uzasadnij go pisząc odpowiednie równanie reakcji w formie jonowej skróconej.

Odczyn: ............................................................................

Równanie reakcji: ..........................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl