Powrót
Zestaw 26

Zad.26.1 ID:896
Reakcja zachodzi w 2 etapach
1) 2NO + Br2     ⇄ 2NOBr
2) 2NOBr + Cl2 ⇄ 2NOCl + Br2
Napisz równanie tej reakcji, określ produkt przejściowy i katalizator.

Równanie reakcji .............................................

Produkt przejściowy ........................................

Katalizator ..........................................................


Zad.26.2 ID:566

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz  współczynniki stechiometryczne w równaniu:

  ...CH3CH2OH + ...Cr2O72– + ...H → ...CH3COOH + ...Cr3+ + ...H2O

  Napisz równania połówkowe utleniania i redukcjiZad.26.3 ID:419

Za pomocą odpowiednich równań reakcji napisz ciąg procesów przedstawiony schematem:
kwas octowy → .................................. → kwasu aminooctowy

Równanie I: ....................................................

Równanie II: ...................................................

 Zad.26.4 ID:251

Uzupełnij równania reakcji.

...HCl + ...MnO2 → ...MnCl2 + ...H2O + .....A.......

.....A....... + ...KBr → .....C......... + ......D...........Zad.26.5 ID:2476

Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać wodę z roztworem kwasu solnego o stężeniu 20%, aby otrzymać roztwór o stężeniu  1,5 mol/dm3 i gęstości 1,095 g/cm3.

Stosunek masowy woda:kwas =  ................................Zad.26.6 ID:1120


Zad.26.7 ID:1672

Stop miedzi z glinem dodano do stężonego kwasu azotowego(V).

Zapisz obserwacje tego doświadczenia i równania reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.
 Zad.26.8 ID:998

Oblicz pH roztworu kwasu azotowego(III), którego stężenie wynosi 0,5 mol·dm–3 a stopień dysocjacji α = 2%.

pH: ................

Określ barwę roztworu tego kwasu po dodaniu fenoloftaleiny: ........................................Zad.26.9 ID:401

Zmieszano 250g roztworu o stężeniu 25% i 350g roztworu o stężeniu 5%.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego nowego roztworu.Zad.26.10 ID:706

W celu otrzymania wapna palonego wapienie poddaje się prażeniu zgodnie z reakcją chemiczną
CaCO3(temp.)→ CaO + CO2
Oblicz ile m3 CO2 powstanie w wyniku rozkładu 10 moli węglanu wapnia w warunkach normalnych.

Objętość CO2: ..........................

 

 Zad.26.11 ID:457

Oblicz, ile gramów azotanu(V) potasu należy rozpuścić w 500g wody o temp. 80oC, aby otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność: 169 g KNO3/100g wody w temp. 80oC.Zad.26.12 ID:295

W wyniku spalenia pewnego węglowodoru powstało 13,2g CO2 i 7,2g H2O. Masa 1 mola tego węglowodoru wynosi 44g/mol. 
Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Zad.26.13 ID:1074

Określ, w którym z poniższych roztworów o tym samym stężeniu molowym jest wyższe pH.

a) roztwór kwasu fluorowodorowego

b) roztwór kwasu chlorowodorowegoZad.26.14 ID:320

Pewien tlenek azotu ma gęstość w warunkach normalnych 2,05·10-3g /cm3.
Określ, czy tlenkiem tym jest N2O czy NO2.

Wzór prawidłowego tlenku: ..........................Zad.26.15 ID:71

Określ obserwacje reakcji przedstawionej na schemacie

zadania kwasy organiczneZad.26.16 ID:801

Do 5 dm3 wody dodano 10cm3 roztworu NaOH o stężeniu 20% i gęstości d=1,2 g/cm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zad.26.17 ID:1162

Napisz wzór półstrukturalny tripeptydu, w skład którego wchodzą:
• alanina
• glicyna, która jest N-końcowym aminokwasem
• cysteina, która jest C-końcowym aminokwasemZad.26.18 ID:2195

Alkohol winylowy to organiczny związek chemiczny z grupy enoli. Jego nazwa systematyczna to etenol.

Narysuj wzór strukturalny alkoholu winylowego.

............................................................................................

Uzupełnij zdanie.

Alkohol wynylowy ..................................... [może / nie może] występować w postaci izomerów cis i trans, ponieważ ....................................................

Narysuj wzór półstrukturalny poli(alkoholu winylowego).
 Zad.26.19 ID:976

Napisz równanie reakcji jonu wodorosiarczanowego(VI) z wodą, w której woda pełni rolę zasady. Napisz wzory dwóch sprzężonych par kwas-zasada dla tego równania.

Równanie reakcji: ..............................................................

kwas 1 - zasada 1: ............................................................

kwas 2 - zasada 2: ............................................................Zad.26.20 ID:498

Kwas jabłkowy to hydroksykwas dikarboksylowy o wzorze HOOC–CH2–CH(OH)–COOH. Posiada on w cząsteczce asymetryczny atom węgla i dlatego można przedstawić jego dwa enancjomery

Narysuj wzory półstrukturalne kwasu jabłkowego, aby przedstawiały parę enancjomerów.

 .............................................

 .............................................

Określ stopień utlenienia atomu wegla o lokancie 3: .................Zad.26.21 ID:684

   Narysuj wzór półstrukturalny związku o budowie cyklicznej będącego izomerem butenu i podaj jego nazwę.

Wzór: ..............................................

Nazwa: ..........................................Zad.26.22 ID:2268

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku kwaśnym wg schematu:
As2O3 + ClO→ AsO43– + Cl  

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
 Zad.26.23 ID:10

W zależności od odczynu środowiska reakcji jon MnO4  ulega różnym przemianom

Obok każdego schematu przemiany napisz odczyn środowiska reakcji:

MnO4  → MnO2            odczyn ...........................................  

MnO4  → Mn2+             odczyn ...........................................  

MnO4  → MnO42–        odczyn ...........................................  Zad.26.24 ID:170

Określ barwę wskaźnika w roztworze po przeprowadzeniu doświadczenia przedstawionego na schemacie.
reakcje zobojętnianiaZad.26.25 ID:1222

Za pomocą równań chemicznych przedstaw reakcje zachodzące wg schematu

CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

Przy każdym równaniu opisz obserwacje.

 

Równanie I ..............................

Obserwacje ..............................

Równanie II ................................

Obserwacje ........................Zad.26.26 ID:853

W wyniku reakcji 5 g cynku z siarką powstało 15,6 kJ ciepła.
Oblicz entalpię tworzenia siarczku cynku.

∆H0 =: ...........................Zad.26.27 ID:548

Mieszanina gazów przeznaczona do butli do głębokich nurkowań ma skład wyrażony w % objętościowych: 16% tlenu, 50% helu, 34% azotu.
Oblicz masę 1 m3 takiej mieszaniny w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 1 miejsca po przecinku.

Masa mieszaniny: ...............Zad.26.28 ID:923

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(VI) i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

c) kształt jonu ..............................................Zad.26.29 ID:802

W wyniku reakcji 50g azotanu(V) srebra(I) z kwasem solnym powstało 40g chlorku srebra.
Oblicz procentową wydajność reakcji.Zad.26.30 ID:752

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Zn + H2SO4 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie jonowej uproszczonej: ..................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl