Powrót
Zestaw 28

Zad.28.1 ID:1441

Napisz wzory półstrukturalne produktów hydrolizy kwasowej podanego niżej związku i podaj ich nazwy systematyczne.

hydroliza estry zadania matura

 Zad.28.2 ID:510

Po rozpuszczeniu 120g stałego NaOH wydzieliło się 133,5kJ ciepła.

Oblicz ciepło rozpuszczania NaOH w wodzie.

ΔH= ....................Zad.28.3 ID:407

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2OZad.28.4 ID:212

18Przeprowadzono reakcję przedstawioną na schemacie.

manganian(VII) potasu otrzymywanie tlenu

a) Napisz równanie tej reakcji

b) Podaj nazwę związku, który pełni w niej rolę utleniacza.

c) Określ, jakie dwie czynności można wykonać, aby spowodować przyspieszenie tej reakcjiZad.28.5 ID:59

Napisz równanie reakcji cynku z kwasem solnym, w którym wspólczynniki dobierz za pomocą bilansu elektronowego a następnie napisz symbole atomów utleniacza i reduktora

Równanie reakcji: ...............................

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.28.6 ID:995

Oblicz stężenie jonów azotanowych(III) w roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,1 mol/dm3. Stopień dysocjacji wynosi 0,5%.Zad.28.7 ID:202

Jon X2– ma konfigurację elektronową:

1s22s2 2p6

Napisz wzór tego jonu.Zad.28.8 ID:651

Masz do dyspozycji sód, miedź, rozcieńczony kwas azotowy(V) i wodę.

Zaprojektu trzyetapowe doświadczenie, gdzie końcowym produktem będzie wodorotlenek miedzi(II). Dla każdego etapu zapisz równanie reakcji i obserwacje.

Etap I.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................

Etap II.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................

Etap III.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................Zad.28.9 ID:2065

Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono CO i O2. Zaszła reakcja wg równania
2CO + O2 ⇌ 2CO2
W stanie równowagi w układzie znajduje się 5 moli CO, 3 mole O2, 4 mole CO2

Oblicz stężenia początkowe CO i O2.

Stężenie początkowe CO: .............. Stężenie początkowe O2: ..............Zad.28.10 ID:517

Zmieszano roztwory:
roztwór A  to 2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3
roztwór B to kwas solny o stężeniu 25% i gęstości 1,1g/cm3.
Otrzymano roztwór o stężeniu 0,8 mol/dm3.

Oblicz objętość roztworu B.Zad.28.11 ID:1843
Stężenie nasyconego roztworu wodorotlenku cynku wynosi 1,21·10−6 mol∙dm–3.

Oblicz iloczyn rozpuszczalności tego wodorotlenku.


Zad.28.12 ID:785

   Do roztworu pewnego alkoholu dodano świeżo strącony osad wodorotlenku miedzi(II). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie granatowego zabarwienia roztworu.

Spośród podanych alkoholi wybierz te, które mogły znajdować się w roztworze.

propan-1-ol • propan-2-ol • propano-1,1-diol • propano-1,2-diol • propano-1,3-diol  • propano-1,2,3-triolZad.28.13 ID:816

   Uzupełnij równanie reakcji i zdanie

...HCOOH + ...H+ + ...MnO4  —T→ ............. + ...CO2 + ...............

Kwas mrówkowy ma własności .......................... (redukujące / utleniające)Zad.28.14 ID:1338

W dwóch nieoznakowanych naczyniach znajdują się propan i propen. Twoim zadaniem jest identyfikacja zawartości obu naczyń za pomocą dostępnych odczynników.

Spośród niżej wymienionych wybierz odpowiedni odczynnik, który posłuży do identyfikacji.

MnO2(s), H2, Cl2(aq), Br2(aq), H2SO4, HNO3, FeCl3(aq)  

Odczynnik ......................................

Zapisz obserwacje: ..............................................................

Napisz równanie reakcji, która posłużyła do identyfikacji:

.............................................................................................

Określ typ tej reakcji ..................................... (addycja / eliminacja / substytucja)

Określ mechanizm tej reakcji ..................................... (rodnikowy / elektrofilowy / nukleofilowy)Zad.28.15 ID:302

Do 50 cm3 wody dodano 5g sodu. 

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zad.28.16 ID:1197

Utlenianie amoniaku w zależności od warunków reakcji może prowadzić do różnych produktów. W wyniku spalania amoniaku w warunkach normalnych powstają azot i para wodna a w wyniku utleniania amoniaku tlenem z powietrza w obecności katalizatora platynowego tlenek azotu(II) i para wodna.

Napisz równania obu reakcji.

Utlenianie amoniaku w warunkach normalnych
...........................................................................................
Katalityczne utlenianie amoniaku
...........................................................................................Zad.28.17 ID:1127

W roztworze kwasu etanowego zachodzi reakcja zgodnie z równaniem
CH3COOH + H2O ⇆ CH3COO + H3O+  
Określ, jak zmieni się stężenie jonów H3O+ (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się), jeśli do roztworu doda się

a) octanu sodu .....................................

b) chlorku potasu ..................................

c) kwasu solnego ..................................Zad.28.18 ID:1910 Oblicz, jaką objętość wody należy dodać do 50 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu  14 M i gęstości 1,4g/cm3, aby otrzymać roztwór o stęż 10%.Zad.28.19 ID:456

W 1 dm3 wody rozpuszczono 500 dm3 amoniaku, odmierzonego w warunkach normalnych.
Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

Stężenie procentowe: ...................Zad.28.20 ID:942

   Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3
Reakcja zaszła z wydajnością 60% i otrzymano 3kg amoniaku.
Oblicz objętość wodoru i objętość azotu w warunkach normalnych, jaka została użyta do reakcji. Wynik podaj w m3 z dokładnością do 0,01.Zad.28.21 ID:1539

Napisz wzorami półstrukturalnymi możliwe produkty powstałe w wyniku reakcji 1 cząsteczki glicyny (kwas aminooctowy) i 1 cząsteczki alaniny (kwas 2-aminopropanowy).

.............................................................................................

Wybierz właściwą nazwę reakcji, w której z dwóch aminokwasów tworzy się dipeptyd.

A.  eliminacja   B. synteza  C. polimeryzacja   D. kondensacja  

 Zad.28.22 ID:2761

Badano szybkość reakcji cynku z kwasem chlorowodorowym.  Do 1 dm3 0,1-molowego roztworu HCl wrzucono próbkę cynku o masie  0,016g.
Wyniki pomiaru masy cynku w czasie trwania reakcji zebrano w tabeli

czas 0s 4s 8s 12s 16s 20s
masa próbki 0,16g 0,14g 0,12g 0,10g 0,08g 0,06g

a) Oblicz średnią szybkość zaniku cynku wyrażoną w g cynku na sekundę.

b) Napisz jonowe równanie reakcji

c) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów H+ w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)

d) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów Cl w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)Zad.28.23 ID:223

Narysuj wzór strukturalny związku o nazwie

2,3-dichloro-pent-4-ynalZad.28.24 ID:585

W wodzie rozpuszczono chlorek sodu zawierający 2% nierozpuszczalnych zanieczyszczeń. Roztwór odsączono i otrzymano 500g roztworu o stężeniu 20%.
Oblicz masę wody i zanieczyszczonego chlorku sodu jaka została użyta do przygotowania tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

Masa wody: .............................................................

Masa zanieczyszczonego chlorku sodu: ...............Zad.28.25 ID:2389

Toluen poddano reakcji utleniania za pomocą manganianu(VII) potasu w obecności kwasu siarkowego(VI).

Podaj wzór półstrukturalny i nazwę produktu końcowego tej reakcji.

Wzór .................................   Nazwa ..............................Zad.28.26 ID:1008

Do 0,3 dm3 roztworu KOH o stężeniu 0,3mol/dm3 dodano 0,7dm3 wody.
Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Do obliczeń:  log 0,09 = -1,05,  α = 1Zad.28.27 ID:176

Określ stopnie utlenienia atomów azotu w azotanie(V) amonu NH4NO3.Zad.28.28 ID:333

Konfiguracja elektronowa jonu X3+ pewnego pierwiastka zapisana schematem klatkowym jest następująca
3d[↑ |↑ |↑ |  |  ]

Określ maksymalny stopień utlenienia, jaki może przyjąć ten pierwiastek.

Maksymalny stopień utlenienia: ...................................Zad.28.29 ID:1165

   Przeprowadzono reakcję przebiegającą wg równania

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl

a) Podaj obserwacje w tym doświadczeniu

...................................................................

b) Uzupełnij zdanie 
Reakcja przedstawiona powyższym równaniem .................. ( jest / nie jest ) reakcją utleniania-redukcji, ponieważ ..............................................................Zad.28.30 ID:2786

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich kwasów będących izomerami  o wzorze sumarycznym C3H7COOH i podaj ich nazwy systematyczne.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl