Powrót
Zestaw 29

Zad.29.1 ID:57

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

CO +  NO → CO2 + N2

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.29.2 ID:1918
   Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4HCl(g) + O2(g) ⇌ 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)   ΔH=–114kJ

Określ, jak zmieni się wydajność reakcji (wzrośnie / zmaleje / nie zmieni się) , gdy

a) zwiększy się ciśnienie w układzie
b) podwyższy się temperaturę układu
c) zmniejszy się stężenie tlenu w układzie
d) zmniejszy się stężenie chloru w układzie


Zad.29.3 ID:2171 Do 40g roztworu chlorku sodu o stężeniu 50% dodano wody i otrzymano 200g roztworu.

Oblicz stężenie chlorku sodu w otrzymanym roztworze.Zad.29.4 ID:148

Spośród podanych niżej substancji wybierz te, które można użyć do odkwaszania gleby.
chlorek wapnia, tlenek wapnia, azotan(V) wapnia, siarczan(VI) wapnia, węglan wapnia


Wybrane substancje: ........................................................

Zapisz jonowe, skrócone równania reakcji przedstawiające proces odkwaszania gleby po posypaniu jej każdą z wybranych substancji.

Równania reakcji:

.........................................................................
 Zad.29.5 ID:1186

1. Określ charakter tlenku chromu(III) ..........................

2. Napisz równanie reakcji tlenku chromu(III) z kwasem solnym w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: .............................................................

Równanie jonowe skrócone .........................................................Zad.29.6 ID:694

500g węglanu wapnia poddano rozkładowi termicznemu.
Oblicz masę produktu stałego i objętość produktu gazowego zmierzoną  w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zad.29.7 ID:789

   W temperaturze 40oC rozpuszczalność azotanu(V) sodu jest równa 110g/100g wody a gęstość 1,5g/cm3.

Oblicz stężenie molowe nasyconego wodnego roztworu azotanu(V) sodu w tej temperaturze.Zad.29.8 ID:1384

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu, jeśli substraty reagowały ze sobą w stosunku molowym 1:1.

cyklobutan —Cl2, światło→...............................Zad.29.9 ID:2280

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.29.10 ID:2138

Do probówki zawierającej wodę wprowadzono wodorek wapnia.
1. Napisz równanie reakcji, podaj obserwacje tego doświadczenia i odczyn powstałego roztworu.

Równanie reakcji ..........................................

Obserwacje ...................................................

2.  Odczyn powstałego roztworu zbadano za pomocą papierka uniwersalnego.
Określ barwę papierka uniwersalnego i odczyn.

Barwa papierka .....................................................

Odczyn .....................................................................Zad.29.11 ID:2189

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
zadania pochodne weglowodor�w
Powstały w wyniku doświadczenia produkt organiczny wykazuje pozytywną próbę Tollensa.

Uzupełnij wzorami półstrukturalnymi jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i napisz obserwacje.

Równanie reakcji:
3............. + Cr2O72– + 8H+ → 2 Cr3+ + 3............. + 7H2O

Obserwacje ..................................................................Zad.29.12 ID:2241

1. Określ liczbę elektronów biorących udział w wiązaniu w cząsteczce N2.  Odpowiedź uzasadnij.
Liczba elektronów: ...
Uzasadnienie: ........................................................

2. Określ, czy cząsteczka N2 jest dipolem. Odpowiedź uzasadnij.
Cząsteczka N2: .......................  [jest / nie jest]  dipolem.
Uzasadnienie ........................................

3. Określ liczbę wiązań σ i π
σ ......   π ......

4. Określ rodzaj wiązania
.............. (kowalencyjne / spolaryzowane / jonowe / koordynacyjne)Zad.29.13 ID:2307

Spośród podanych równań reakcji

A. 4Al + 3O2 → 2Al2O3 
B. 3H2S + H2SO4 → 4S + 4H2O
C. HClO4 + 4H2SO3 → HCl + 4H2SO4 
D. 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2  

wybierz to, które jest dysproporcjonowaniem i napisz dla niego równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D: ........

Utlenianie: .............................................

Redukcja: ..............................................Zad.29.14 ID:606

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu:

.... CuS + .... HNO3 → .... CuO + .... S + ...... NO + ...... H2O

 Zad.29.15 ID:270

Sporządzono roztwór azotanu(III) sodu. Kroplę roztworu naniesiono na papierek uniwersalny. 

Określ barwę, jaką przybrał papierek po naniesieniu kropli roztworu i napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

Barwa papierka: ...........................................

Równanie reakcji: .........................................

Napisz wzory sprzężonych par kwas-zasada wg teorii Bronsteda.

Kwas: .............................. - sprzężona zasada: ..............................

Zasada: .......................... - sprzężony kwas: ..................................Zad.29.16 ID:244

Dla atomu fosforu w stanie podstawowym: 

a) napisz pełną podpowłokową konfigurację elektronową

b) podaj liczbę powłok elektronowych

c) podkreśl w konfiguracji część dotyczącą elektronów walencyjnych

d) określ liczbę niesparowanych elektronówZad.29.17 ID:1788

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki  w równaniu reakcji:

...NH3 + ... O2 → ... N2 + ... H2OZad.29.18 ID:2474

Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu chlorowodoru o gęstości 1,13g/cm3.
Rozpuszczalność chlorowodoru wynosi 417 dm3 / 1 dm3 wody w temp. 293K i pod ciśnieniem 1000hPa. 
R = 83,1 hPa·dm3·K−1·mol−1.

Stężenie procentowe: ..............

Stężenie molowe: ....................Zad.29.19 ID:1058

Do roztworu azotanu(V) ołowiu(II) włożono płytkę cynkową.
Uzupełnij zdanie wybierając określenie z nawiasu:

Masa płytki ............................. ( wzrosła / zmalała / nie zmieniła się )

Napisz odpowiednie równanie reakcji w formie jonowej skróconej lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
........................................Zad.29.20 ID:1009

Z 400cm3 roztworu kwasu azotowego(V), którego pH wynosi 3 odparowano 200cm3 wody.
Oblicz, jak zmieniło się pH roztworu.

Do obliczeń: α=1, log(2*10-3) =-2,7Zad.29.21 ID:968

Oblicz stopień dysocjacji słabej zasady, której roztwór wodny ma stężenie 1,2 mol/dm3 i pH=12.Zad.29.22 ID:524

   Zmieszano 250g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 4,9%, 50g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 20,8% i dopełniono wodą do objętości 1dm3.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Przyjmij  M H2SO4  = 98 g/mol                M NaOH= 40g/molZad.29.23 ID:756

   Jon X2– pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową argonu.

Podaj symbol tego pierwiastka.............................

Określ liczbę elektronów walencyjnych w atomie tego pierwiastka ...........................

Napisz konfigurację elektronową jonu X2– w zapisie klatkowym ......................................Zad.29.24 ID:2099

Oblicz, objętość metanu jaką należy spalić, aby wydzieliło się 1500kJ ciepła.
ΔHspalania metanu = -891kJ/mol w warunkach normalnych

Objętość metanu V = ....................................Zad.29.25 ID:695

Używając wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji redukcji propanalu za pomocą wodoru.Zad.29.26 ID:2453

Oblicz objętość 4-molowego roztworu HCl, jaką należy dodać do 250 cm3 1-molowego roztworu HCl, aby powstał roztwór o stężeniu 2-mol/dm3.

Objętość: .............Zad.29.27 ID:313

W reaktorze przebiega reakcja zgodnie z równaniem
C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g)
równanie kinetyczne tej reakcji:  v = k·[C2H2]·[H2],   k = 0,2 dm3·mol–1·s–1.
Początkowe stężenia wynosiły: [C2H2] = 0,4 mol·dm–3,  [H2] = 0,5 mol·dm–3.
Oblicz szybkość reakcji w momencie, w którym stężenie molowe C2H2 zmalało do połowy jego początkowej wartości.Zad.29.28 ID:2789

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz schemat reakcji

.................................. — KOH, etanol → cykloheksen

 Zad.29.29 ID:1669

Reakcja chromu z kwasem chlorowodorowym przebiega inaczej w środowisku beztlenowym i z dostępem tlenu. 

Napisz równania tych reakcji.


Równanie reakcji w środowisku beztlenowym: ..............................................

Równanie reakcji w środowisku tlenowym: ....................................................

 Zad.29.30 ID:880

Oblicz zmianę entalpii reakcji rozkładu 2g H2O2 zachodzącej zgodnie z równaniem

H2O2(c) → H2O(c) + 1/2 O2(g);     ΔH0 = -98.2 kJPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl