Powrót
Zestaw 3

Zad.3.1 ID:1828

Dla atomu niklu:

a. Określ ilość niesparowanych elektronów w atomie. ....................

b. Napisz fragment konfiguracji elektronowej dotyczący elektronów o najwyższej energii. ...................

c. Podaj blok energetyczny, do którego należy ten pierwiastek ..............

d. Podaj liczbę elektronów znajdujących się w rdzeniu atomowym ............



Zad.3.2 ID:710

W reaktorze zmieszano 100 cm3 tlenu i 100 cm3 wodoru i przeprowadzono reakcję.
Oblicz masę poszczególnych składników mieszaniny poreakcyjnej.



Zad.3.3 ID:2773

W wyniku bromowania 2-metylobutanu otrzymuje się mieszaninę różnych produktów.
Narysuj wzór półstrukturalny produktu, którego powstaje najwięcej i napisz jego nazwę systematyczną.

Wzór: ..........................................

Nazwa: ......................................



Zad.3.4 ID:532

Za pomocą równań reakcji zapisz przemiany przedstawione schematem:

Cr2O3 → Cr → CrCl3 → Cr(OH)3 → Na3[Cr(OH)6]

Równanie reakcji I.: .....................................................................

Równanie reakcji II.: .....................................................................

Równanie reakcji III.: .....................................................................

Równanie reakcji IV.: .....................................................................



Zad.3.5 ID:2050

Oblicz stężenie wszystkich jonów w roztworze siarczanu(VI) potasu o stężeniu 0,3 mol/dm3.



Zad.3.6 ID:527

Napisz symbol pierwiastka uwzględniając jego liczbę atomową i masową wiedząc, że masa jego jądra wynosi 29u a masa neutronów 15u.



Zad.3.7 ID:997

Dane są stałe dysocjacji wybranych kwasów.
kwas benzoesowy      K = 6,5·10-5  
kwas octowy                K = 1,8·10-5  
kwas mrówkowy         K = 1,8·10-4  

Uszereguj je od najsłabszego do najmocniejszego.

.............................................................................



Zad.3.8 ID:2095 Oblicz początkową szybkość reakcji
Br2(g) + 2 NO(g) → 2NOBr(g)
jeśli
k=2500dm6·mol-2·s-1,  [Br2]=0,04 mol·dm-3, [NO]=0,02 mol·dm-3.


Zad.3.9 ID:832

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu
kwas propanowy → etan
i podaj nazwę tej przemiany.

Równanie reakcji: .....................................

Nazwa przemiany: ....................................



Zad.3.10 ID:1420

Spośród poniższych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić związki:

probówka I. butan-1-ol       probówka II. 2-metylopropan-2-ol.

Odczynniki: stężony kwas siarkowy(VI), tlenek miedzi(II), wodorotlenek miedzi(II), woda bromowa

Zapisz równanie reakcji i wnioski.

 

Wybrany odczynnik: ....................

Równanie reakcji ........................

Wnioski ................................



Zad.3.11 ID:381

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

odczyn roztworu zadania

Napisz obserwacje, odczyn roztworów i równanie reakcji  potwierdzające odczyn dla każdej z probówek.

Probówka I:
Obserwacje: ........................................................................

Odczyn: .................................................................................

Równanie reakcji: ..............................................................

Probówka II:
Obserwacje: ........................................................................

Odczyn: .................................................................................

Równanie reakcji: ..............................................................



Zad.3.12 ID:2473

Sporządzono nasycony roztwór chlorku wapnia, którego gęstość wynosi 1,5g/cm3. Rozpuszczalność chlorku wapnia w temp.20oC wynosi 75g/100g wody.

Oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu.

Stężenie procentowe: ............

Stężenie molowe: ..................

 



Zad.3.13 ID:2394

a) Pierwiastki, których symbole podano niżej uszereguj według wzrastającej I energii jonizacji.

Si, N, Mg, F, K

.....<.....<.....<.....<.....

b) Pierwiastki, których symbole podano niżej uszereguj według wzrastającego powinowactwa elektronowego.

P, Zn, K, Cl

.....<.....<.....<.....



Zad.3.14 ID:297

Tlenek pewnego V-wartościowego pierwiastka zawiera 74,07% masowych tlenu.
Ustal wzór tego tlenku.

Wzór: ..........................



Zad.3.15 ID:336

Stężenie jonów octanowych w kwasie octowym wynosi 1,34·10−3mol/dm3 a stopień dysocjacji jest równy 1,34%.

Oblicz początkowe stężenie tego kwasu.



Zad.3.16 ID:198

Spośród niżej podanych jonów wybierz te, które mają taką samą konfigurację elektronową:

Be2+, O2–, Ca2+, I, Cl, S2–, Br.



Zad.3.17 ID:761

   Napisz wzór półstrukturalny i nazwę związku, który powstaje w wyniku kondensacji kwasu etanowego i metyloaminy.

Wzór .............................................................

Nazwa .........................................................



Zad.3.18 ID:913

   Jedną z metod otrzymywania alkoholi jest hydratacja odpowiedniego alkenu.
Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerycznych alkenów, które poddane procesowi hydratacji utworzą butan-2-ol.

Podaj ich nazwy.



Zad.3.19 ID:2567

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu węglowego

b) określ liczbę wolnych par elektronowych: ............................

c) określ liczbę wiązań σ i liczbę wiązań π.

Liczba wiązań σ: ......... Liczba wiązań π: ...........



Zad.3.20 ID:2616

Przeprowadzono reakcję chemiczną fenolu z bromem w stosunku molowym 1:3.

1. Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji

...........................................

2. Podaj systematyczną nazwę produktu organicznego: ......................................

3. Określ typ reakcji: ................................ (addycja / substytucja / eliminacja)

4. Określ mechanizm reakcji: ................................. (rodnikowy / elektrofilowy / nukleofilowy)

5. Określ, czy jest to reakcja utleniania-redukcji ................ (TAK / NIE)

6. Określ, czy organiczny produkt reakcji jest związkiem jonowym. ................. (TAK/NIE)



Zad.3.21 ID:450

Stężenie nasyconego roztworu pewnej soli wynosi 20% w określonej temperaturze. Oblicz jej rozpuszczalność.

 

 



Zad.3.22 ID:1010

Zmieszano dwa roztwory kwasu chlorowodorowego:

I. 800 cm3 roztworu o pH=5
II. 200cm3 roztworu o pH=3.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Do wykorzystania: log 2,08 = 0,32



Zad.3.23 ID:145

Dobierz współczynniki w równaniu metodą bilansu elektronowego
MnO4 + H2S + H+ → Mn2+ + S8 + H2O



Zad.3.24 ID:589

Do probówki zawierającej glicerol dodano wodorotlenek miedzi(II).

Zapisz obserwacje towarzyszące tej reakcji.

Obserwacje: .................................



Zad.3.25 ID:503

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

K2C2O3 + MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + CO2 + K2SO4 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................



Zad.3.26 ID:1179

   Iloczyn rozpuszczalności jest to stała równowagi, jaka ustala się między roztworem nasyconym a osadem soli lub wodorotlenku.
Poniżej przedstawiono wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności i jego wartości dla wybranych węglanów:
Ks BaCO3 = [Ba2+][CO32−] = 1·10−8  
Ks MnCO3 = [Mn2+][CO32−] = 2,2·10−11  
Ks MgCO3 = [Mg2+][CO32−] = 6,8·10−6  

Podaj wzór soli, w której roztworze nasyconym znajduje się największe stężenie jonów węglanowych. Odpowiedź uzasadnij.

Wzór soli: ....................................

Uzasadnienie: ..............................



Zad.3.27 ID:1350

Narysuj wzorem strukturalnym 4-węglowy fragment łańcucha polimeru, który powstał w wyniku reakcji polimeryzacji chloroetenu. Podaj nazwę tego polimeru.

 

Fragment łańcucha: ...............................................

Nazwa polimeru ....................................................



Zad.3.28 ID:129

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji.

S + HNO3  → H2SO4 + NO

Napisz połówkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................



Zad.3.29 ID:151

Spośród podanych niżej pierwiastków wybierz te, których atomy posiadają 2 niesparowane elektrony i napisz dla nich skróconą konfigurację elektronową.

miedź, węgiel, siarka, cynk, nikiel
 



Zad.3.30 ID:243

Podaj liczbę atomową pierwiastka, którego atomy mają konfigurację [Ne]3s23p5.



Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl