Powrót
Zestaw 30

Zad.30.1 ID:2043

W roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi 1,6 10–2 mol/dm3.

Oblicz wartość stałej dysocjacji kwasu azotowego(III).
 Zad.30.2 ID:2037

Za pomocą wzorów Fishera narysuj parę enancjomerów kwasu mlekowego o wzorze CH3−CH(OH)−COOH.

Rysunek pary enancjomerów kwasu mlekowego: ..............................................

Określ liczbę atomów węgla w cząsteczce kwasu mlekowego
a) o hybrydyzacji sp2: .......
b) o hybrydyzacji sp3: .......

Określ stopień utlenienia atomu węgla o lokancie 3: .......Zad.30.3 ID:2281

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.30.4 ID:643

Podaj symbol pierwiastka, którego atom posiada 4 powłoki elektronowe i 6 niesparowanych elektronów.Zad.30.5 ID:431

Twardość wody przemijająca jest spowodowana przez wodorowęglany wapnia i magnezu. Można ją łatwo usunąć z wody przez zagotowanie wody.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie przedstawiające usunięcie twardości przemijającej wody pochodzącej od wodorowęglanu wapnia.

...............................................

Twardość trwała wody jest spowodowana przez siarczany(VI) i chlorki magnezu i wapnia. Usuwa się ją dodając sody (węglanu sodu)
Napisz w postaci jonowej skróconej rówanie reakcji zachodzące podczas usuwania chlorku magnezu za pomocą sody.

................................................Zad.30.6 ID:924

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

...Mg + ...HNO3 → ...Mg(NO3)2 + ...N2O +...H2

Utlenianie: .......................................

Redukcja: ........................................Zad.30.7 ID:1908 Oblicz gęstość kwasu siarkowego(VI), którego stężenie procentowe wynosi 40% a stężenie molowe 5,6 mol/dm3.

Dokładność obliczeń 0,01.
Zad.30.8 ID:192

1. Oblicz liczbę neutronów pierwiastka położonego w grupie 2 i mającego liczbę masową 88.

2. Napisz symbol tego pierwiastka z uwzględnieniem jego liczby atomowej i liczby masowej.Zad.30.9 ID:2464

Sporządzono roztwór KOH. Następnie dodano do niego jeszcze 50g KOH, w wyniku czego masa roztworu wzrosła do 500g a stężenie do 30%.

Oblicz stężenie roztworu wyjściowego. Dokładność obliczeń: 0,1.

Stężenie procentowe roztworu wyjściowego: ................Zad.30.10 ID:437

W roztworze kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi  5·10-5 mol/dm3.
Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu.Zad.30.11 ID:1082

W celu zbadania własności chemicznych tlenku cynku wykonano doświadczenie przedstawione na schemacie
ZnO + HCl + NaOH
Napisz odpowiednie równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi a następnie sformułuj wniosek z doświadczenia.

Probówka I.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Probówka II.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Wniosek: .........................................................................Zad.30.12 ID:744

   Spośród podanych poniżej wzorów związków chemicznych wybierz te, które mają wiązanie jonowe.
H2O • CH4 • H2SO4 • NH4NO3 • NO• K2O • Fe2O• HBr • H2S • K2SO4• Br2• SO2• Ba(OH)2

..............................................................................................Zad.30.13 ID:289

Sporządzono roztwory NaOH, H2SO4, KClO, KNO3, NH4NO3, o jednakowych stężeniach 0,01 mol/dm3.

Uszereguj wymienione roztwory zgodnie z rosnącym pH.
..................................................................................Zad.30.14 ID:424

  Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O      v=k[NO]2[H2]

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli ciśnienie zostanie zwiększone 3-krotnie.

Szybkość reakcji (wzrośnie/zmaleje) ................... razy.Zad.30.15 ID:791

3 Oblicz pH wodnego roztworu wodorotlenku baru, którego stężenie wynosi 0,05 mol/dm3.

pH: ..................

Do roztworu tego wodorotlenku dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zad.30.16 ID:2400

Przeanalizuj podane schematy reakcji.
Wybierz schemat reakcji, która zachodzi i uzupełnij równanie wpisując wzory produktów i współczynnikii.
W miejscu produktów reakcji, która nie zachodzi wpisz X.

I. Na2CO3 + CH3COOH → ..................................................

II. H2CO3 + CH3COONa → .................................................

Uzasadnij swój wybór: .......................................................

Równanie reakcji, która zachodzi napisz w postaci jonowej skróconej.

...................................................................................................Zad.30.17 ID:178

Pewien hydrat węglanu sodu zawiera 19,83% masowych sodu.

Ustal wzór tego hydratu.Zad.30.18 ID:2249

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną związku, którego polimeryzacja prowadzi do powstania poli(tlenku metylenu) o wzorze
poli(tlenek metylenu)

Wzór ..................................

Nazwa ................................
 Zad.30.19 ID:369

W wyniku reakcji 42g żelaza z tlenem powstało 58g tlenku żelaza.
Ustal wzór powstałego tlenku żelaza.

Wzór tlenku: ...............................Zad.30.20 ID:822

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem
reakcje metali z kwasami zadania

Napisz obserwacje dotyczące obu probówek.

Probówka I.: .............................................................................................

Probówka II.: ............................................................................................Zad.30.21 ID:474

Jon tiosiarczanowy ma strukturę podobną do struktury jonu siarczanowego(VI) z tą różnicą, że jeden atom tlenu jest podmieniony atomem siarki.

Określ stopnie utlenienia obu atomów siarki w jonie tiosiarczanowym.Zad.30.22 ID:2770

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

eten —1.→ etanol —2.→ octan etylu —3.→ octan soduZad.30.23 ID:147

Energia jonizacji Ej  to minimalna ilość energii jaką należy dostarczyć dla atomu, aby oderwać najsłabiej związany elektron walencyjny
Np. Na + Ej  → Na+   + e

Przy podanych symbolach atomów wpisz odpowiednie wartości pierwszej energii jonizacji z podanych poniżej.

Wartości energii jonizacji: 419, 520, 578, 1251 kJ/mol

Al: ................,  K: .................., Cl: ................., Li: ................Zad.30.24 ID:318

Wzór cząsteczki tritlenu O3 (ozonu) można przedstawić jako dwie struktury graniczne wynikłe z rezonansu.

O3 tritlen wz�r elektronowy

Określ typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych centralnego atomu tlenu.Zad.30.25 ID:1894
Reakcja przebiega zgodnie z równaniem kinetycznym
v=k[A]2[B].
 
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji jeśli zwiększy się stężenie obu reagentów 3-krotnie.
 


Zad.30.26 ID:2472

   Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu jodku potasu w temp.20oC. Gęstość tego roztworu wynosi 1,5g/cm3 a rozpuszczalność 143g/100g wody.

Stężenie molowe: ..................Zad.30.27 ID:372

Pewien związek chemiczny ma skład podany w procentach masowych: 29,08% Na, 40,56% S i 30,36% O. Jego masa cząsteczkowa wynosi 158,11u.
Wykonaj obliczenia z dokładnością do 0,01 i napisz wzór rzeczywisty tego związku.Zad.30.28 ID:2303

Węglan wapnia podczas prażenia rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV).
Prażono 200kg węglanu wapnia.  Reakcja zaszła z wydajnością 70%. 
Oblicz objętość w m3 powstałego tlenku węgla(IV) zmierzoną w warunkach normalnych. Zad.30.29 ID:390

Liczba masowa izotopu pewnego pierwiastka jest równa 56. Neutrony stanowią 53,57% liczby nukleonów.
Oblicz wartość liczby atomowej i podaj symbol tego pierwiastka.

Liczba atomowa: ......................

Symbol pierwiastka: ................
 Zad.30.30 ID:433

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HF mającego stałą dysocjacji Ka = 6,3*10-4 i stężenie molowe 0,1 mol/dm3.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl