Powrót
Zestaw 33

Zad.33.1 ID:1993 Oblicz masę roztworu o stężeniu 50% potrzebną do otrzymania 250g roztworu o stężeniu 10%.


Zad.33.2 ID:2165 Za pomocą równań reakcji napisz przemiany przedstawione na schemacie

CuCl2NaOH→ .................. —T.→ ......................
Napisz obserwacje


Równanie reakcja I.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................

Równanie reakcja II.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................Zad.33.3 ID:2460

Należy sporządzić 500cm3 kwasu azotowego(V) o stężeniu 2 mol/dm3,  dysponując wodą i roztworem tego kwasu o stężeniu 50% i gęstości 1,3g/cm3.

Oblicz objętość kwasu 50%-owego i objętość wody, jaką należy przygotować.

Dokładność obliczeń: 0,1.

Objętość kwasu: ............

Objętość wody: .............

 

 Zad.33.4 ID:1484

   Glicyna ma punkt izoelektryczny pI=5,97.

Napisz wzór półstrukturalny jonu, jaki tworzy glicyna w roztworze o pH=2.Zad.33.5 ID:370

   Pewien tlenek zawiera 49,53% masowych manganu i ma masę cząsteczkową 221,87u.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz  jego wzór rzeczywisty.Zad.33.6 ID:2339

Określ stopień utlenienia tlenu w związkach:

a) Na2O .............
b) K2O2 ............
c) KO2 .............
d) BaO2 ...........Zad.33.7 ID:1299

Acetylenki to grupa związków metaloorganicznych, w których jeden lub dwa atomy wodoru z acetylenu zostały zastąpione atomem metalu. Podwójnie podstawione acetylenki można przypisać również do grupy węglików, gdyż zbudowane są tylko z atomów węgla i metalu.  Jednym z bardziej znanych acetylenków jest acetylenek wapnia, potocznie nazywany karbidem.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji węglika sodu z wodą.Zad.33.8 ID:115

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzące według podanego schematu, jeśli związek wyjściowy jest izomerem produktu końcowego.

węglowodory zadania

Równanie I: ...........................................................

Równanie II: ..........................................................

Określ typ reakcji I: ............................ II.: .............................Zad.33.9 ID:277

Zmierzono pH dwóch roztworów soli NaCl i NH4NO3 o jednakowych stężeniach 0,1 mol/dm3:

Wyższe pH ma roztwór (wybierz właściwą odpowiedź)

A. NaCl      B . NH4NO3

Odpowiedź uzasadnij: ...........................................Zad.33.10 ID:72

Narysuj elektronowy kreskowy wzór cząsteczki wodorku glinu AlH3, i określ

a) liczbę przestrzenną ........................,

b) hybrydyzację atomu centralnego ......,

c) kształt cząsteczki ...........................Zad.33.11 ID:137

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Pb + PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2OZad.33.12 ID:1904 Reakcja przebiega w 2 etapach 
H2 + ICl → HI + HCl
HI + ICl → I2 + HCl
Napisz równanie tej reakcji i wskaż produkt pośredni.


Zad.33.13 ID:2279

Metodą bilansu jonowo-elektronowego dobierz reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym.
MnO4 + HCOOH  → Mn2+ + CO2


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.33.14 ID:1395

W wyniku reakcji 2-bromobutanu z NaOH powstał związek, który występuje w postaci 2 izomerów optycznie czynnych.
a) Podaj nazwę tego związku .............................................
b) Określ, w jakim środowisku odbywa się reakcja ...................................... (wodne/alkoholowe)
c) Narysuj wzory półstrukturalne obu izomerów i zaznacz asymetryczny atom węgla.

.............................................................................Zad.33.15 ID:1512

Do wodnego roztworu amoniaku dodano roztwór wodny chlorku amonu.
Określ, jak zmieni się stężenie NH3 w otrzymanej mieszaninie.
a) zmaleje
b) wzrośnie
c) pozostanie bez zmianZad.33.16 ID:868
  Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
2SO2 + O2 → 2SO3
Objętość układu została zmniejszona 2-krotnie.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji.


Zad.33.17 ID:500

Stężony roztwór etanolu spala się na powietrzu bladoniebieskim płomieniem, natomiast zawarta w nim woda odparowuje podczas tego procesu. Ciepło spalania etanolu C2H5OH wynosi ΔH0=-1369kJ/mol a ciepło parowania wody ΔH0 = 44kJ/mol
Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalania 200 cm3 roztworu etanolu, który zawiera 5% masowych wody, a jego gęstość wynosi 0,8g/cm3.Zad.33.18 ID:193

Jon pewnego pierwiastka ma ładunek 2+ i  28 elektronów.

Napisz wzór tego jonu.Zad.33.19 ID:544

Oblicz masę sztabki złota wiedząc, że znajduje się w niej tyle samo atomów co w 22,4dm3 tlenu.

Masa sztabki: ..........Zad.33.20 ID:2440

Entalpia spalania tlenku węgla(II) wynosi -283 kJ/mol.
Oblicz, ile energii można otrzymać w wyniku spalenia 10 dm3 tlenku węgla(II) w warunkach normalnych.

Ilość energii: .........................
 Zad.33.21 ID:2511

Dla podanych niżej kwasów napisz wzory sprzężonych z nimi zasad.

kwas HClO2    - sprzężona zasada: ...................... 

kwas NH4+     - sprzężona zasada: ...................... 

kwas HCO3  - sprzężona zasada: ...................... Zad.33.22 ID:396

W 0,25 dm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm3 rozpuszczono 50g substancji. 

Oblicz stężenie % powstałego roztworu.

Stężenie: ................

 Zad.33.23 ID:2282

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.33.24 ID:496

Masz do dyspozycji roztwory wodne: chloranu(V) sodu, bromianu(V) sodu, kwasu chlorowego(V), kwasu bromowego(V), kwas jodowego(V).

Wybierz dwa odczynniki, które należy zmieszać, aby zaszła reakcja.

Napisz równanie tej reakcji.

 

Wybrane odczynniki: ........................................

Równanie reakcji ................................................

 Zad.33.25 ID:831

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory związków lub jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.
Mn2+ + PbO2 + H+→ MnO4 + Pb2+ + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.33.26 ID:753

Pewien tlenek o wzorze schematycznym X3O4 ma masę cząsteczkową 231,4 u i 72,4% masowych pierwiastka X.
Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.Zad.33.27 ID:1513

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie

etanal —O2 → ................ —etanol,H2SO4(stęż) → .............. —NaOH,H2O→ ................

 

Równanie reakcji I.:..................................................

Równanie reakcji II.:..................................................

Równanie reakcji III.:..................................................Zad.33.28 ID:2513

Do zlewki zawierającej roztwór siarczanu(VI) żelaza(II) dodano zasady sodowej. Zaobserwowano wytrącenie białego osadu. Osad odsączono i pozostawiono wilgotny na powietrzu. Po pewnym czasie zaobserwowano zmianę barwy osadu na brunatną.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu.

Równanie I.: .........................................................

Równanie II. .........................................................Zad.33.29 ID:275

Do 0,1 dm3 wodnego roztworu chlorku sodu o gęstości 1,1 g/cm3, dodano roztwór azotanu(V) srebra(I) w nadmiarze. W wyniku reakcji powstało 10g chlorku srebra(I).

Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku sodu użytego w reakcji. Wykonuj obliczenia z dokładnością 0,1.Zad.33.30 ID:766

Ustal, który z podanych niżej związków daje pozytywny efekt w próbie jodoformowej i napisz numery tych związków.
prba jodoformowa zadania

Numery związków: ..........................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl