Powrót
Zestaw 34

Zad.34.1 ID:402

Rozpuszczalność CaCl2·6H2O w temp. 20oC wynosi 88g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność bezwodnego CaCl2 w tej temperaturze.Zad.34.2 ID:121

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2OZad.34.3 ID:1430

Do probówki zawierającej wodę z feneloftaleiną dodano palmitynian sodu.

Napisz równanie reakcji, jaka tam zaszła i obserwacje. Podaj typ reakcji.

 

Równanie reakcji ...............................................

Obserwacje .......................................................

Typ reakcji ........................................................Zad.34.4 ID:42

Cynk reaguje z kwasami i powstaje jon cynku, który w roztworze wodnym od razu tworzy akwakompleksy zgodnie ze schematem.
Zn — H3O+ → [Zn(H2O)4]2+

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji cynku z kwasem solnym z uwzględnieniem powstającego akwakompleksu.
 Zad.34.5 ID:826

Do reaktora wprowadzono 39,75 g tlenku miedzi(II) i 4,48 dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych i przeprowadzono reakcję.
Oblicz masę miedzi, jaka powstała w wyniku tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością 0,01.Zad.34.6 ID:2030

  Poniżej przedstawiono jest wzór strukturalny disacharydu trehalozy.

 zadania maturalne

Do roztworu trehalozy dodano wodorotlenek miedzi(II) a następnie zawartość probówki ogrzano.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

......................................................................................................................

2. Uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.


Trehaloza ................................ [ma własności redukujące / nie ma własności redukujących] ponieważ w swojej cząsteczce .............................................

 Zad.34.7 ID:867
   Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli stężenie NO zmniejszy się 2-krotnie a stężenie H2 zwiększy się 2-krotnie.


Zad.34.8 ID:168

18 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
FeCl3 + NH3 amoniak

Napisz wszystkie obserwacje możliwe do odnotowania przed i po zakończeniu doświadczenia.

Obserwacje przed doświadczeniem: ..............................................
Obserwacje po zakończeniu doświadczenia ...................................Zad.34.9 ID:639

Na podstawie wartości stałych dysocjacji uszereguj podane kwasy wg wzrastającej mocy.

HBrO     K = 2 · 10−9
HCN      K= 7,5 · 10−10
HCNO   K = 1,2 · 10−4
 Zad.34.10 ID:2045

    Oblicz objętość kwasu azotowego(V) o stężeniu 1 mol/dm3  potrzebną do całkowitego roztworzenia 5 g wapnia. Zad.34.11 ID:1180

   Podaj nazwę systematyczną związku, który przedstawiony jest wzorem Fischera
pochodne węglowodorów

Nazwa..........................................

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla: .......... (0 / 1 / 2 / 3 / 4)

Uzupełnij zdanie
Związek ten .................... (jest / nie jest) optycznie czynny, ponieważ ................................................................Zad.34.12 ID:2143

Napisz równania reakcji tlenku chromu(VI) z nadmiarem wody i z małą ilością wody.  Podaj nazwy produktów i określ barwy ich roztworów.

a) równanie reakcji tlenku chromu(VI) z nadmiarem wody: ..............................................

nazwa produktu ..............................................

barwa roztworu ...............................................

b) równanie reakcji tlenku chromu(VI) z małą ilością wody: ...........................................

nazwa produktu ..............................................

barwa roztworu ...............................................Zad.34.13 ID:885
   Szybkość pewnej reakcji
2A(g) + B(g) → A2B(g)
wyraża się równaniem kinetycznym v= k [A]2•[B].
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli ciśnienie reagujących gazów zmmniejszy się dwukrotnie.


Zad.34.14 ID:391

Do 300g 10% roztworu soli dodano 5g soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.34.15 ID:1189

Za pomocą równania reakcji opisz proces zachodzący wg schematu:

siarczek miedzi(II) → siarczan(VI) miedzi(II).

Równanie reakcji: ...................................

Opisz wszystkie obserwacje podczas reakcji.

Obserwacje: ..........................................Zad.34.16 ID:2243

Wybierz właściwe odpowiedzi, aby zdanie było prawdziwe.

Cząsteczka tlenku węgla(IV)

1. jest polarna i A. ma wiązania jonowe
B. ma wiązania spolaryzowane
2. nie jest polarna C. nie zawiera wiązań spolaryzowanych
D. ma budowę kątową

 Zad.34.17 ID:23

W fazie gazowej zaszła reakcja zgodnie ze schematem

propan-1-ol + bromowodór → .......................................................

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji i określ jej typ i mechanizm.

Równanie: ............................................

Typ reakcji: ...........................................

Mechanizm reakcji: ............................Zad.34.18 ID:463

   Sporządzono wodny roztwór NaHSO4 i dodano do niego kroplę oranżu metylowego.

1. Określ barwę roztworu ...........................................

2. Uzupełnij równanie reakcji w formie jonowej skróconej, jaka zaszła w roztworze

................. + H2O ⇄ ...................... + ....................

3. Określ odczyn roztworu .............................................Zad.34.19 ID:562

Do spalenia całkowitego 1 mola węglowodoru CxHy o masie cząsteczkowej 68u zużyto 156,8 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.

Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Zad.34.20 ID:2239 Ułóż podane niżej nazwy związków w kolejności wzrastającej długości wiązań węgiel-węgiel w cząsteczkach.

eten, benzen, etan, etyn


................... < ...................... < ...................... < ........................


Zad.34.21 ID:7

   1 g stopu miedzi z cynkiem wrzucono do kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 50 cm3 wodoru zmierzonego w warunkach normalnych.

Oblicz masę cynku i masę miedzi w tym stopie. Dokładność obliczeń 0,01.

Masa cynku: ........ Masa miedzi: ............Zad.34.22 ID:2272

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym zgodnie ze schematem:
CrO42– + Cu → Cr(OH)3 + Cu(OH)2  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji
Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................
 Zad.34.23 ID:416

Uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów

I. .................. + ....................... → 11CO2 + 12H2O

II. ............... + 7O2 → 13C + ..................Zad.34.24 ID:2274

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
BH4 + ClO3 → H2BO3  + Cl  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................Zad.34.25 ID:1224

Napisz równanie reakcji termicznego rozkładu wodorotlenku żelaza(III).Zad.34.26 ID:2565

Zawartość procentowa chloru w pewnym dichloroalkanie wynosi 49,7% masowych.
Oblicz masę molową alkanu, od którego pochodzi ten dichloroalkan.

Masa molowa: ....................................Zad.34.27 ID:1472

W danym związku o wzorze HC≡C–CH(OH)–COOH określ liczbę atomów węgla z hybrydyzacją sp, sp2, sp3.

 

Ilość atomów węgla z hybrydyzacją

sp:....   sp2....   sp3.....Zad.34.28 ID:2061

Do zamkniętego naczynia o objętości 2dm3 wprowadzono 2 mole SO2, 4 mole NO2, 1 mol NO i 2 mole SO3 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
SO2(g) + NO2(g) ⇌ NO(g) + SO3(g)       K=8.

Oblicz liczbę moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi.Zad.34.29 ID:1249 Uzupełnij równanie reakcji:

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → 4K2SO4 + ................ + .............. +7H2O


Zad.34.30 ID:2198 Za pomocą równań reakcji zapisz przemiany przedstawione schematem

Równanie I: octan sodu + HCl → A + B
Równanie II: A + NaOH → C + D

Równanie I: ...................................................................

Równanie II: ..................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl