Powrót
Zestaw 35

Zad.35.1 ID:2278

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.35.2 ID:2146 Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg procesów

Cr(OH)3 → Cr2O3 → CrCl3 → Cr(OH)3


Równanie I.: .....................................................................

Równanie II.: ....................................................................

Równanie III.: ...................................................................


Zad.35.3 ID:2284

Na podstawie poniższych równań reakcji uszereguj metale Fe, Mn i Zn wg wzrastających właściwości utleniających:

1) Fe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2
2) Fe(NO3)2 + Mn → Fe + Mn(NO3)2  
3) Mn(NO3)2 + Zn → reakcja nie zachodzi

Prawidłowa kolejność: ..................................................Zad.35.4 ID:751

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Ag + HNO3 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji jonowe uproszczone: ..................................................................Zad.35.5 ID:69

Podane niżej związki uszereguj wg wzrastającego kąta między wiązaniami.

BCl3, NH3, CO2, CH4.Zad.35.6 ID:808

Zmieszano roztwory zawierające 20g wodorotlenku sodu i 25g kwasu azotowego(V).
Oblicz masę wodorotlenku sodu, który nie przereagował.

Masa wodorotlenku sodu: .....................Zad.35.7 ID:1977

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające potwierdzić obecność grupy karboksylowej w glicynie. Napisz wykonywane czynności, obserwacje i równanie reakcji.

Wykonywane czynności; .....................................

Obserwacje ...........................................................

Równanie reakcji ...................................................

 Zad.35.8 ID:779

Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + HNO3(stęż.) → ..................................

Ag + HNO3(stęż.)  → ................................

Al + H2SO4(rozc.) → .................................

Ag + H2SO4(rozc.) → ..............................Zad.35.9 ID:250

Określ liczbę wiązań jonowych i koordynacyjnych w siarczanie(VI) amonu.

Liczba wiązań jonowych: .....
Liczba wiązań koordynacyjnych: .....
 Zad.35.10 ID:1313

W wyniku reakcji pewnego związku organicznego z wodorem w obecności katalizatora otrzymano chloroetan.

Napisz równanie tej reakcji za pomocą wzorów półstrukturalnych.

 

Równanie reakcji .................................................Zad.35.11 ID:110

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

NH3 + O2 → NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.35.12 ID:1240
Napisz równanie reakcji otrzymywania propanu, gdzie substratami są odpowiednie chloropochodne alkanów i lit.


Zad.35.13 ID:571

  Roztwór kwasu chlorowego(I) ma stężenie 5%,  gęstość ≈1g/cm3, Ka=5·10-8 .
Oblicz pH tego kwasu.Zad.35.14 ID:1827

Atom pewnego pierwiastka ma 2 elektrony na podpowłoce 4p.

a) Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka

b) Podaj jego symbol

 Zad.35.15 ID:646

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji:

...NO + ...NO2 + ...NH3 → ...N2 + ...H2O

Napisz wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Utleniacz: ..............................
Reduktor: ..............................

 Zad.35.16 ID:739

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat ciągu przemian chemicznych

1)  but-2-en —HCl→ A 

2)  A — Na→ B

Określ typ reakcji 1). ........................................Zad.35.17 ID:2834

Po rozmieszczeniu 10 elektronów na poszczególnych podpowłokach otrzymuje się konfigurację elektronową, jaką posiada atom pewnego pierwiastka X, jon jednoujemny pierwiastka Y i jon jednododatni pierwiastka Z.

Napisz symbol pierwiastka X, symbol jonu Y i symbol jonu Z+.

symbol pierwiastka X: ......................................

symbol jonu Y: .................................................

symbol jonu Z+: ..................................................Zad.35.18 ID:849

Entalpia spalania propanu do produktów gazowych wynosi -2221kJ/mol.
Entalpia parowania wody wynosi 44 kJ/mol.

Oblicz standardową entalpię reakcji:

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(c)

 Zad.35.19 ID:1345

Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu i podaj nazwę powstałego produktu organicznego.

1,3-dichloropropan + Zn → ..............................

 

Równanie reakcji .....................................................

Nazwa produktu .......................................................

 Zad.35.20 ID:2376

Określ, jaki odczyn ma wodny roztwór bromku amonu i napisz jonowe, skrócone równanie reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn: .....................................................................

Jonowe, skrócone równanie reakcji......................................................

Określ, jaką rolę pełni woda w tej reakcji wg teorii Bronsteda.

Woda pełni rolę ........................................................Zad.35.21 ID:1168

W reaktorze zmieszano propan i butan w stosunku molowym 1:1. Zainicjowano reakcję spalania, która przebiegła zgodnie z równaniami:

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  ΔH=-2043kJ
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O  ΔH=-5413kJ

Oblicz, ile ciepła wydzieli się po spaleniu 22,4dm3 mieszanki propanu i butanu odmierzonych w warunkach normalnych.Zad.35.22 ID:783

  Do 1,4 dm3 roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol/dm3 dodano 600 cm3 kwasu solnego o stężeniu 1,2 mol/dm3.
Oblicz pH otrzymanego roztworu. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,01.

pH:.................

Po reakcji do roztworu dodano kilka kropli oranżu metylowego.
Określ barwę roztworu. ..................................................Zad.35.23 ID:224

Benzen i n-heksan są cieczami w warunkach normalnych. Masz do dyspozycji odczynniki: brom w CCl4, bromek żelaza(III), wodorotlenek miedzi(II), roztwór manganianu(VII) potasu.

Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego można odróżnić oba węglowodory, napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji.

Opis doświadczenia: .........................................................................

Benzen
obserwacje: ........................................................................................

równanie reakcji: ...............................................................................

n-heksan
obserwacje: ........................................................................................

równanie reakcji: ...............................................................................Zad.35.24 ID:1863

Oblicz ile g CoCl2•6H2O i ile g wody należy zmieszać, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 10%.

Przyjmij: MCo = 59g/mol, MCl = 35g/mol

Masa hydratu: .......................

Masa wody: ...........................Zad.35.25 ID:659

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:
etanol → eten → 1,2- dibromoetan → glikol

 

Równanie I: ..........................................

Równanie II:............................................

Równanie III:..........................................Zad.35.26 ID:971

Do podanych modeli cząsteczek dobierz wzory chemiczne i określ typ hybrydyzacji atomu centralnego.
Wzory: SO2, SO3, CH4, CS2, PCl3

Modele hybrydyzacja modele cząteczek
Wzór cząsteczki          
Typ hybrydyzacji          

 Zad.35.27 ID:985

Wybierz te cząstki, które w roztworze wodnym nie mogą być zasadami Bronsteda

Cu+, H2O, NH3, CO2, HCl, HSO4 , S2–

Wybrane cząstki: ..................................Zad.35.28 ID:1080

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji azotanu(V) srebra z chlorkiem amonu.

 Równanie cząsteczkowe: .......................................... 

Równanie jonowe skrócone: ......................................Zad.35.29 ID:2139

Podaj przyczynę trwałości jonu Mn2+.

Przyczyna trwałości jonu Mn2+: .......................................................
 Zad.35.30 ID:253

Napisz w formie skróconej jonowej równania reakcji zachodzących wg schematów:

I. wodorotlenek chromu(III) + kwas solny → .........................
II. wodorotlenek chromu(III) + wodorotlenek sodu → .........................

Określ charakter wodorotlenku chromu(III).

Równanie reakcji I.: .........................................................................................


Równanie reakcji II.: ........................................................................................

Charakter chemiczny wodorotlenku chromu(III) ...............................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl