Powrót
Zestaw 36

Zad.36.1 ID:2451

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór NaOH o stężeniu 50% z roztworem o stężeniu 2,63mol/dm3 i gęstości  1,05g/cm3, aby otrzymać roztwór 20%.

Stosunek masowy roztwór 50%:roztwór 2,63 M  ...............Zad.36.2 ID:526

Metanoaminę rozpuszczono w wodzie.
Określ odczyn powstałego roztworu i zakres pH. Napisz równanie reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi. 

Odczyn ............................

Zakres pH: .............................. (pH=7, pH>7, pH<7)

Równanie reakcji ...................................................Zad.36.3 ID:658

Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy systematyczne związków, które mogą powstać na drodze utleniania za pomocą K2Cr2O7 wszystkich izomerów alkoholu o wzorze sumarycznym C4H9OH.Zad.36.4 ID:2553

   W probówkach I i II rozpuszczono w wodzie cukry, których wzory przedstawiono poniżej.

aldozy i ketozy odr�żnianie

Spośród niżej podanych odczynników wybierz te, które posłużą do odróżnienia obu cukrów.
NaOH(aq), CuSO4(aq), Br2(aq), HNO3, płyn Lugola, NaHCO3(aq), AgNO3,    

Wybrane odczynniki: ............................................................................

Opisz obserwacje, jakie nastąpią po dodaniu wybranego odczynnika do obu probówek.

Obserwacie w probówce I: ...............................................................................................

Obserwacje w probówce II.: .............................................................................................

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce, w której zaobserwowano jej objawy,

Równanie reakcji: ..............................................................................................................Zad.36.5 ID:573

Sporządzono roztwór wodny wodorosiarczanu(VI) potasu KHSO4  o stężeniu 2,5 mol/dm3 i gęstości 1,1g/cm3 w temp. 20oC.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy jest to roztwór nasycony, czy nienasycony.
Rozpuszczalność wodorosiarczanu(VI) potasu:  51,4g/100g wody w temp.20oC.

Obliczenia: .............................................................

Roztwór jest ...........................................................Zad.36.6 ID:2747

   Po dodaniu kilku kropli oranżu metylowego roztwór pewnej soli zmienił barwę na czerwoną.

Określ, które z niżej podanych soli mogły znajdować się w roztworze.

Na2SO3   •   FeCl3   •   Na2S   •   Na2SO4   •  NH4NO3  •  KNO3 Zad.36.7 ID:317

   Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

woda amoniakalna + kwas fosforowy(V) → wodorofosforan(V) amonu + wodaZad.36.8 ID:1203

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji opisanej schematem:

glin → jon tetrahydroksoglinianowyZad.36.9 ID:546

W reaktorze umieszczono 3 mole tlenu i 2 mole węgla i przeprowadzono reakcję.
Oblicz objętość tlenku wegla(IV), jaka powstała w wyniku reakcji.Zad.36.10 ID:2632

Elektrony walencyjne pewnego pierwiastka opisane są konfiguracją 4s24p3.

Napisz symbol tego pierwiastka i schemat klatkowy jego elektronów walencyjnych.Zad.36.11 ID:1309

Spośród niżej podanych związków wybierz te, które są homologami benzenu.

zadania maturalne węglowodory

Numery związków ...........................Zad.36.12 ID:1480

   Napisz wzór półstrukturalny tripeptydu o sekwencji Ala-Gly-Ala powstałego w wyniku kondensacji odpowiednich aminokwasów.

Zaznacz wiązania peptydowe.

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce tego tripeptydu .......Zad.36.13 ID:230

W warunkach normalnych zmieszano wodór i metan w stosunku molowym 1 : 4 i otrzymano 1 dm3 mieszaniny.

Oblicz liczbę moli wodoru i liczbę moli metanu w tej mieszaninie.

Liczba moli wodoru: ..................

Liczba moli metanu: ..................Zad.36.14 ID:701

Stężenie nasyconego roztworu CuSO4 w temp. 40oC wynosi 23,1%.
Oblicz rozpuszczalność CuSO4·5H2O w tej temperaturze.
 Zad.36.15 ID:726

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez zmieszanie 20g roztworu o stężeniu 20% i  40g roztworu o stężeniu 5%.Zad.36.16 ID:1048

Określ odczyn roztworów
a) fluorku srebra(I)
b) fluorku amonu
c) octanu amonu

jeśli wiesz, że:

Ka HF = 6,3·10−4,               Ka CH3COOH = 1,8·10−5
Kb AgOH = 1,1·10−4,          Kb NH3 = 1,8·10−5,Zad.36.17 ID:674

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [↑↓]  2s[↑↓]  2p[↑ |↑ |↑ ]
Anion tego pierwiastka ma konfigurację gazu szlachetnego.

Podaj nazwę tego gazu szlachetnego.

Nazwa gazu szlachetnego: .......................................Zad.36.18 ID:1215

Amfoteryczny charakter tlenku chromu(III) można określić przeprowadzając reakcje z kwasem i zasadą.

Napisz równanie w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej tlenku chromu(III) z zasadą sodową, gdzie powstaje związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 6 jonu centralnego.

 

Równanie cząsteczkowe ...............................

Równanie jonowe skrócone ...........................................Zad.36.19 ID:258

W dwóch probówkach znajdują się roztwory azotanu(V) magnezu i azotanu(V) wapnia. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności i znajdź związek, który pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek.

Zilustruj odpowiedź odpowiednią reakcją zapisaną cząsteczkowo i jonowo.Zad.36.20 ID:231

Oblicz, ile g NaOH należy zmieszać z wodą, aby przygotować 250cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Masa NaOH: ......................Zad.36.21 ID:2384

Przeprowadzono reakcję chemiczna, która przebiegła zgodnie z równaniem
4Br2(g) + CH4(g) → CBr4(g) + 4HBr       v=k·[Br2]4·[CH4]
Początkowe stężenia wynosiły: [Br2]=2 mol/dm3, [CH4]=1,5 mol/dm3.
Po czasie t w reaktorze stężenie bromu w reaktorze zmniejszyło się o 50%.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji w czasie t.

Szybkość reakcji ................................................................................Zad.36.22 ID:2469

Oblicz objętość wody, jaką należy dodać do 500g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.Zad.36.23 ID:300

Uwodniony węglan sodu zawiera 19,83% sodu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz wzór tego hydratu.

Obliczenia: ..............................................

Wzór hydratu: ..........................................Zad.36.24 ID:838

Przeprowadzono reakcję magnezu z  50g siarki.
Oblicz, ile g siarczku magnezu powstanie w wyniku tej reakcji. Masy molowe i wynik przyjmuj z dokładnością do części dziesiętnych.

Obliczenia: ...................................................

Wynik: ...........................................................Zad.36.25 ID:597

Spośród niżej podanych substancji wybierz te, które jednocześnie spełniają oba warunki:

− nie reagują z wodą

− reagują ze stężonym kwasem siarkowym(VI).

magnez, glin, żelazo, chrom,  miedź, węgiel, sód

Napisz równania reakcji.

 

Wybrane substancje: ...............................

Równania reakcji ......................................

 Zad.36.26 ID:1385

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu i podaj nazwę produktu organicznego.

bromocyklopropan —KOH,etanol→ ............................................

 

Równanie reakcji ..............................................

Nazwa produktu organicznego .........................Zad.36.27 ID:1060

Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór KOH, którego pH=12 z roztworem HCl o pH=3, aby powstał roztwór o odczynie obojętnym.Zad.36.28 ID:395

Masz do dyspozycji 30%-owy roztwór H2O2 (perhydrol) i wodę.

W jaki sposób otrzymasz 3%-owy roztwór H2O2 (wodę utlenioną)?Zad.36.29 ID:707

Oblicz, objętość roztworu NaCl o stężeniu 1mol/dm3 i objetość wody, jakie należy zmieszać, aby otrzymać 300cm3 roztworu o stężeniu 0,25mol/dm3.

Objętość roztworu 1-molowego: ............

Objętośc wody: ........................................Zad.36.30 ID:465

Jon X2+ pewnego pierwiastka ma konfigurację  1s22s22p63s23p6 a jego jądro 26 neutrony.

Podaj symbol, liczbę atomową pierwiastka i liczbę masową jego izotopu.

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl