Powrót
Zestaw 37

Zad.37.1 ID:516

Z 200g roztworu KNO3 o stężeniu 20% odparowano 50g wody a następnie obniżono temp. roztworu do 20oC. Wykonaj odpowiednie obliczenia, aby sprawdzić, czy w ten sposób można otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność KNO3 wynosi 31,6g/100g wody w temp.20oC.Zad.37.2 ID:1068

kształt orbitali zadania
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zad.37.3 ID:2353

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki HNO2 i podaj liczbę wiązań  σ i π.

 ................................

b) określ typ hybrydyzacji atomu azotu  ............

c) podaj liczbę wiązań  σ i π:

liczba wiązań σ: ......    liczba wiązań π: .....

d) podaj liczbę niewiążących par elektronowych: ..........Zad.37.4 ID:225

Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy związków, które mogą być substratami reakcji zachodzącej wg schematu:

.................... —Al2O3,T.→ C3H6 + H2O

 

 Zad.37.5 ID:54 Przedstaw połówkowe równania utleniania i redukcji i zbilansuj metodą jonowo-elektronową równanie reakcji

H2O2 + Cr3+ + OH → CrO42- + H2O

Utlenianie: ...........................................

Redukcja: ............................................Zad.37.6 ID:133

Oblicz, ile g węglanu sodu - woda(1/10)  i ile g wody należy zmieszać, aby powstały roztwór miał objętość 0,5 dm3 ,  stężenie 20% i gęstość 1,2g/cm3.Zad.37.7 ID:759

   Po rozpuszczeniu CoCl2·6H2O w wodzie o temperaturze 20oC otrzymano roztwór nasycony o stężeniu 35%.
Oblicz rozpuszczalność CoCl2·6H2O.w podanej temperaturze. Podaj wynik z dokładnością 0,1Zad.37.8 ID:146

Uszereguj tlenki według wzrostu ich charakteru zasadowego.
MgO, K2O, Al2O3, Na2O
................................................

Napisz równanie reakcji najbardziej zasadowego tlenku z wodą.
..............................................

Napisz równanie reakcji syntezy najmniej zasadowego tlenku z pierwiastków.
............................................Zad.37.9 ID:203

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową elektronów walencyjnych

3s23p5

a) określ jego położenie w układzie okresowym

b) podaj jego symbolZad.37.10 ID:118

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.37.11 ID:2486

Na podanym wzorze kwasu mezo–winowego zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.
kwas winowy
Uzupełnij zdanie, aby było ono prawdziwe.

Kwas mezo–winowy ................. [jest / nie jest] związkiem optycznie czynnym ponieważ jego cząsteczka ................ [jest/nie jest] chiralna.Zad.37.12 ID:594

Entalpia tworzenia dla reakcji  1/2 H2(g) + 1/2 Cl2(g) → HCl(g) wynosi -92kJ/mol.
Przeprowadzono reakcję rozkładu HCl.

Oblicz ile dm3 HCl uległo rozkładowi, jeśli dostarczono do układu 1480 kJ ciepła.Zad.37.13 ID:847

Kwas winowy HOOC−CH(OH)−CH(OH)−COOH  reaguje z metanolem w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI).

Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu tej reakcji.Zad.37.14 ID:353

Podany niżej schemat ciągu reakcji napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych.

propanal —H2, kat. → ....................................... —Al2O3 → propenZad.37.15 ID:944

   Do 250 cm3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,2 mol/dm3 dodano roztwór chlorku sodu, w którym znajdowało się 4g tej soli.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy nastąpiło całkowite strącenie jonów Ag+ w postaci osadu.Zad.37.16 ID:2182 Pewien związek poddano reakcji substytucji, w wyniku której otrzymano 2-bromopropan.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie opisanej reakcji.Zad.37.17 ID:271

W temp.30oC sporządzono nasycony roztwór NaNO3.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 100g/100g wody.Zad.37.18 ID:1161

   Napisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej acetamidu w obecności NaOH oraz obserwacje z tego doświadczenia.

Równanie w formie cząsteczkowej: ...................................

Równanie w formie jonowej skróconej: ...............................

Obserwacje: ........................................................................Zad.37.19 ID:1831

W roztworach wodnych chlorek żelaza(III) ulega hydrolizie, w wyniku czego jego roztwory mają barwę czerwonobrązową i odczyn kwaśny:

Napisz równanie hydrolizy chlorku żelaza(III).

Równanie reakcji .......................................

W praktyce hydrolizę powstrzymuje się przez dodanie do roztworu pewnego odczynnika.

Spośród podanych niżej odczynników wybierz jeden, który spowoduje cofnięcie hydrolizy chlorku żelaza(III) w roztworze.

NaOH(aq), FeCl3(aq), H2O, Fe(OH)2, HCl(aq)

Wybrany odczynnik: ...................................
 Zad.37.20 ID:2638

  Poniżej przedstawiono wzór D-rybozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór β-D-rybozy w projekcji Hawortha.Zad.37.21 ID:351

Oblicz, ile g soli należy dodać do 300g roztworu o stężeniu 10% r, aby otrzymać roztwór o stężeniu 25%.
 Zad.37.22 ID:140

Dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji:

K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + H2OZad.37.23 ID:2510

Rozpuszczalność pewnej soli wynosi 30g/100g wody w temp. 20oC i 70g soli/ 100g wody w temp. 50oC. Sporządzono 340g roztworu nasyconego w temp. 50oC, który następnie schłodzono do temp. 20oC. .

Oblicz masę roztworu w temp. 20oC.

Masa roztworu: ..............................Zad.37.24 ID:2254

Wodór w przyrodzie występuje w postaci dwóch izotopów 1H i 2H. Średnia masa atomowa wodoru to 1,0079u. 
Oblicz udział procentowy izotopów wodoru.

Udział procentowy 1H: .........

Udział procentowy 2H: .........Zad.37.25 ID:921

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

...K2Cr2O7 + ...KNO2 + ...H2SO4 → ...Cr2(SO4)3 + ...KNO3 + ...K2SO4 +...H2O

Wskaż utleniacz i reduktor.
 
Utleniacz: ............................

Reduktor: ...........................Zad.37.26 ID:525

Do czterech probówek z wodą dodano
I. C2H5OH         II. C2H5ONa       III. C6H5OH       IV. C6H5ONa

Określ odczyn powstałych roztworów i zakres pH (pH<7, pH=7, pH>7). Napisz odpowiednie równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

probówka odczyn zakres pH równanie reakcji
I. C2H5OH      
II. C2H5ONa      
III. C6H5OH      
 III. C6H5ONa      

 Zad.37.27 ID:1886

Reakcja zachodzi wg równania:
CS2(c) + 3O2(g) → CO2(g) + 2SO2(g)                 ΔH= -1075kJ/mol

a) Zwiększono temperaturę układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmian

b) Zmniejszono objętość układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmian

c) Do reaktora dodano inhibitor.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmianZad.37.28 ID:1446

Polioksymetylen (POM) to tworzywo sztuczne stosowane do produkcji armatury wodnej, podzespołów samochodowych, elementów urządzeń elektrotechnicznych, sprzętu AGD.

Polioksymetylen otrzymuje się w reakcji polimeryzacji metanalu. Metanal jest nietrwały i ulega samorzutnej polimeryzacji inicjowanej substancjami o budowie polarnej lub jonowej (aminy, tlenek i wodorotlenek glinu, fluorek boru itp.) w niskiej temperaturze, poniżej 100oC.

Napisz równanie reakcji polimeryzacji metanalu.

 

Równanie reakcji .........................................Zad.37.29 ID:2466

Oblicz ile gramów roztworu kwasu solnego o stężeniach 25% i  5% należy zmieszać, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 10%.

Należy wymieszać ...... g roztworu o stężeniu 25% i ...... g roztworu o stężeniu 5%.Zad.37.30 ID:962

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu azotanowego(III) z uwzględnieniem jego kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu azotu ...................

c) kształt jonu ...............................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl