Powrót
Zestaw 38

Zad.38.1 ID:2783

Uzupełnij zdanie wpisując właściwe określenie z nawiasu.

Największe własności utleniające jon MnO4 wykazuje w środowisku ......................................[ kwasowym / zasadowym / obojętnym ]

 

 Zad.38.2 ID:835

Oblicz, ile gramów roztworu HCl o stężeniu 10% należy dodać do 300g roztworu HCl o stężeniu 50%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 40%.Zad.38.3 ID:2306

Spośród podanych równań reakcji
A. 2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2 
B. 6HNO3 +HBr → 6NO2 + HBrO3 + 3H2O
C. HBrO4 + 4H2SO3 → HBr + 4H2SO4
D. AgNO3 + NaBr → AgBr + NaNO3
wybierz to, w której brom jest utleniaczem i napisz dla niego elektronowe równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D  ............

Utlenianie ....................................................................
Redukcja .....................................................................Zad.38.4 ID:2380

Piryt to minerał, którego głównym składnikiem jest nadsiarczek żelaza(II) o wzorze FeS2. Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest prażenie pirytu na powietrzu a jako produkt uboczny powstaje tlenek żelaza(III).
W czasie prażenia pirytu zawierającego 10% zanieczyszczeń wydzieliło się 10 dm3 tlenku siarki(IV) zmierzonych w warunkach normalnych.
Oblicz masę zanieczyszczonego pirytu, jaka została użyta do reakcji. (Dokładność obliczeń: 0,1)

Masa zanieczyszczonego pirytu: .....................Zad.38.5 ID:1928 Oblicz entalpię reakcji
2 C2H2(g) + 5 O2(g) → 4 CO2(g) + 2 H2O(c)
mając dane:
H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(c)              ΔH1o=-285.8 kJ
2 C(s) + H2(g) → C2H2(g)                 ΔH2o=+226.7 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g)                     ΔH3o=-393.5 kJ


Zad.38.6 ID:520

W wyniku reakcji tlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) powstało 20g węglanu wapnia.
Oblicz, masę tlenku wapnia i objętość tlenku węgla(IV), jakie użyto do reakcji.

Masa tlenku wapnia: ........................

Objętość tlenku węgla(IV) ................Zad.38.7 ID:782

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 7,4 mol/dm3 i gęstości 1,3 g/cm3 z wodą, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.Zad.38.8 ID:604

Akroleina to najprostszy aldehyd nienasycony o nazwie systematycznej prop-2-enal.

1. Zaprojektuj doświadczenie wykrywające obecność grupy aldehydowej w akroleinie. Masz do dyspozycji odczynniki:
woda bromowa, roztwór chlorku żelaza(III), roztwór wodorotlenku sodu, stężony kwas siarkowy(VI), roztwór siarczanu(VI) miedzi(II).
Uzupełnij opis doświadczenia.

Do probówki z próbką akroleiny dodano ............................................, a następnie .........................

Zaobserwowano .....................................................................

Zaszła reakcja opisana równaniem: ..............................................................................................

2. Uzupełnij zdanie.
Akroleina ....................... (może / nie może) występować w postaci izomerów ci-trans, ponieważ ...............................Zad.38.9 ID:507

   Do roztworu jodku potasu dodano wodę chlorową i koloidalny roztwór skrobi.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

..............................................................

Napisz wzór odczynnika, który spowodował objaw reakcji.: ..............Zad.38.10 ID:2648

Do reaktora wprowadzono 5 dm3 chloru i 2 dm3 wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy.
Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

Odpowiedź: .......................................Zad.38.11 ID:1461

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu:

but-1-en —H2O,H+→ ............ —HBr→ .................Zad.38.12 ID:2367

Do probówki z roztworem wodorotlenku sodu dodano stechiometryczną ilość roztworu azotanu(V) miedzi(II)

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji.

Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................Zad.38.13 ID:1919 Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NOCl → NOCl2 + NO
etap 2.: NOCl2 → NO + Cl2

Napisz równanie tej reakcji i wskaż reagent pośredni.


Zad.38.14 ID:588

Podane niżej wodorki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy.
NaH, H2O, CaH2, NH3, SiH4, HCl

wodorki zawierające wiązanie jonowe: ........................
wodorki zawierające wiązanie kowalencyjne ...............Zad.38.15 ID:521

100g chlorku miedzi(II) zawierającego 5% zanieczyszczeń rozpuszczono w 800g wody.

Oblicz steżenie procentowe chlorku miedzi(II) otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ...................

 Zad.38.16 ID:607

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji przedstawionej schematem

but-1-yn —H+,Hg2+ → ................................

Równanie reakcji: ...............................................................

   Podaj nazwę grupy funkcyjnej występującej w otrzymanym związku.

Nazwa grupy funkcyjnej: ............................................Zad.38.17 ID:1171

Octan izopropylu to bezbarwna ciecz o intensywnym owocowym zapachu. Jest on stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, wosków oraz używany poligrafii,  w przemyśle perfumeryjnym, w produkcji farb. Otrzymuje się go w reakcji estryfikacji alkoholu izopropylowego (propan-2-olu) z kwasem octowym.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie hydrolizy zasadowej octanu izopropylu.Zad.38.18 ID:1427

Napisz równanie reakcji hydrolizy octanu etylu pod wpływem wodorotlenku potasu.

 

Równanie reakcji ...............................................Zad.38.19 ID:1473

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji
.....C2O42− + .....MnO4 + .....H+ → .....CO2 + .....Mn2+ + .....H2O

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.38.20 ID:2072

Do naczynia po pojemności 1 dm3 wprowadzono N2O4 i przeprowadzono reakcję wg równania
N2O4 ⇌ 2NO2      Kc = 64
Po osiągnięciu stanu równowagi stężenie [NO2]=8 mol/dm3.

Oblicz stężenie początkowe N2O4.Zad.38.21 ID:349 Oblicz, ile g wody i ile g KOH należy dodać do 300g roztworu KOH o stężeniu 8%, aby powstało 500g roztworu KOH o stężeniu 15%Zad.38.22 ID:727

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku
K4SiO4 + HCl

Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone opisujące przebieg tego doświadczenia.

Równanie cząsteczkowe: .......................................................................

Równanie jonowe skrócone: ................................................................Zad.38.23 ID:539

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg schematu

benzen → metylobenzen

Uwzględnij warunki reakcji.Zad.38.24 ID:26

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową jonu X3+ pewnego pierwiastka.

 [Ar]3d6

a) podaj nazwę tego pierwiastka

.....................................

b) określ liczbę niesparowanych elektronów w atomie tego pierwiastka

.................................Zad.38.25 ID:1404

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kationu amonowego NH4+, określ typ hybrydyzacji atomu azotu i kształt jonu.

Wzór elektronowy: ...............................................

Typ hybrydyzacji atomu azotu: ...........................

Kształt jonu: ...............................................

 

 Zad.38.26 ID:127

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S → Cr2(SO4)3 + H2O + S + K2SO4Zad.38.27 ID:1073

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

...HC≡CH+ ...KMnO4 + ...H2O → ... HOOC−COOH  + ...KOH + ...MnO2

Napisz połówkowe równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany.Zad.38.28 ID:1243

Dla podanego schematu reakcji:

propan światło 2–chloropropan

a) za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie chemiczne i wpisz warunki reakcji

b) określ typ reakcji i mechanizm.

 

Równanie ......................................

Typ reakcji:  ...............................(addycja / eliminacja  / substytucja)
Mechanizm ................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy )Zad.38.29 ID:757

W wyniku reakcji kwasu solnego z siarczkiem żelaza(II) powstało 2dm3 siarkowodoru i chlorek żelaza(II).
Oblicz masę otrzymanego chlorku żelaza(II).Zad.38.30 ID:605

   Określ, które z podanych niżej związków mają taki sam masowy udział procentowy węgla w cząsteczce.
weglowodoryPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl