Powrót
Zestaw 39

Zad.39.1 ID:778

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

odmiany alotropowe węgla

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z atomów węgla połączonych ze sobą za pomocą .....................(silnych / słabych) ............................. (wiązań wodorowych, sił van der Waalsa, wiązań jonowych, wiązań kowalencyjnych, wiązań spolaryzowanych).
  Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ........... (sp, sp2, sp3)Zad.39.2 ID:2753

   Po dodaniu kwasu chlorowodorowego do roztworu pewnej soli zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego, bezwonnego gazu.

Spośród niżej podanych wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji.

Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaNO2, NaNO3, NH4Cl

Równanie reakcji: .............................................................Zad.39.3 ID:81

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów:

I. CH2Cl–CH2Cl —NaOH, alkohol→......................

II. CH2Cl–CH2Cl —NaOH,H2O→......................Zad.39.4 ID:473

Napisz wzory podanych jonów i określ stopień utlenienie siarki w tych jonach

a) wodorosiarczkowy        
b) siarczanowy(IV)
c) wodorosiarczanowy(VI) .Zad.39.5 ID:2246

W wyniku prażenia skały wapiennej zawierającej 90% węglanu wapnia otrzymuje się wapno palone, czyli czysty tlenek wapnia. Produktem ubocznym reakcji jest tlenek węgla(IV).
Oblicz ile dm3 tlenku węgla(IV) odmierzonego pod ciśnieniem 900hPa i w temp. 500oC powstaje w wyniku prażenia 150g skały wapiennej.

Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.39.6 ID:972

Uzupełnij.

Do roztworu chlorku żelaza(III) dodano niewielką ilość roztworu wodorotlenku sodu i zaobserwowano ..................................... Następnie roztwór tego wodorotlenku dodano w nadmiarze i zaobserwowano ....................................Zad.39.7 ID:2644

Do roztworu zawierającego 50g kwasu solnego dodano 20g sodu.
Oblicz objętość wydzielonego wodoru. 

Objętość wodoru: ........................Zad.39.8 ID:1301

Przeprowadzono reakcję metylobenzenu z mieszaniną nitrującą.
1. Napisz wzory półstrukturalne i nazwy produktów, które powstają w tej reakcji z największą wydajnością .
2. Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.Zad.39.9 ID:48

Do probówki zawierającej roztwór chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu aż do wytrącenia białego osadu. Następnie dodano nadmiar zasady i zaobserwowano roztworzenie osadu. 

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, jakie zaszły w probówce i podaj nazwę końcowego produktu. Przyjmij liczbę koordynacyjną 6.

Równania cząsteczkowe ..........................

Nazwa produktu .....................................

b) napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania osadu w opisanym doświadczeniu.

Równanie jonowe: ..................................Zad.39.10 ID:21

   Napisz wzór sumaryczny tlenku chromu, w którym chrom przyjmuje maksymalny stopień utlenienia.Zad.39.11 ID:1865

Do 100cm3 roztworu kwasu siarkowego(IV) dodano kilka kropel roztworu kwasu siarkowego(VI).

Określ, jak zmienił się stopień dysocjacji kwasu siarkowego(IV):
a) zmalał        b) pozostał bez zmian        c) wzrósł

Uzasadnij swój wybór:

....................................................................
 Zad.39.12 ID:699

Przeprowadzono reakcję kwasu solnego z 10g żelaza, w wyniku której powstał chlorek żelaza(II) i wodór.
Oblicz, ile moli wodoru powstało po reakcji.

Dokładność obliczeń 0,1.Zad.39.13 ID:1330

Dla podanego schematu napisz równanie reakcji z uwzględnionymi warunkami i określ typ reakcji organicznej.

etanol → eten

 

Równanie reakcji ................................

Typ reakcji ............................................

 Zad.39.14 ID:1671

   Do czterech probówek zawierających roztwory soli
I. CrCl3,   II. MnCl3,   III. MgCl2,    IV. SnCl2
dodano metaliczny cynk.

Napisz równania reakcji, które zaszły w tych probówkach, w których otrzymano chlorek cynku.
Określ rolę cynku w tych reakcjach (utleniacz / reduktor).


 Zad.39.15 ID:770

Narysuj wzory elektronowe kreskowe i określ kształt cząsteczek SOCl2 i COCl2, w których S i C pełnią rolę atomów centralnych.Zad.39.16 ID:882

Oblicz standardową entalpię tworzenia diborowodoru B2H6 z pierwiastków mając do dyspozycji reakcje:

1) 4 B(s) + 3 O2(g) → 2 B2O3(s) ΔH = -2547 kJ
2) 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(c) ΔH = -570 kJ
3) B2H6(g) + 3 O2(g) → B2O3(s) + 3 H2O(c) ΔH = -2164,9 kJ

 Zad.39.17 ID:1626

1. Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu o wzorze sumarycznym C7H6O i podaj jego nazwę.

Wzór .........................................................

Nazwa systematyczna ..............................

2. Napisz wzór związku, jaki powstanie  w wyniku redukcji tego aldehydu.

Wzór związku: ............................................
 Zad.39.18 ID:755

   Zmieszano roztwór chlorku cynku z roztworem zasady sodowej.

Napisz wzory jonów, które zostały usunięte z roztworu w wyniku reakcji, jaka zaszła po zmieszaniu.

Wzory jonów: ............................................Zad.39.19 ID:479

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cr(NO3)3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + KNO3 + H2OZad.39.20 ID:78

Stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu wynosi 1,5·10-5mol/dm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zad.39.21 ID:114

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

 Zad.39.22 ID:1174

Reakcja chemiczna przebiega w 2 etapach

F2 + 2 NO2 → NO2F + F + NO2        etap I - wolny
F + NO2 → NO2F                             etap II - szybki

a) napisz równanie sumaryczne dla tej reakcji

b) określ, który etap decyduje o całkowitej szybkości reakcji

c) określ reagent przejściowyZad.39.23 ID:420

Oblicz, ile g węglanu sodu Na2CO3 znajduje się w 10 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Masa węglanu sodu: ....................Zad.39.24 ID:537

   Napisz równanie dysocjacji wodoroszczawianu amonu (NH4)HC2O4.Zad.39.25 ID:1170

1. Narysuj wzór elektronowy jonu CO32− i określ typ hybrydyzacji atomu węgla.

Wzór elektronowy: .................................

Typ hybrydyzacji atomu węgla: .............

2. Uzupełnij zdanie wpisując określenie z nawiasu.

W jonie CO32–  wiązanie π tworzą elektrony atomu tlenu znajdujące się na orbitalu p i elektrony atomu węgla znajdujące sie na orbitalu ........ (s / p / d / zhybrydyzowanym).Zad.39.26 ID:2265

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu bromianowego(III) BrO2 z uwzględnieniem jego kształtu i określ kształt jonu i typ hybrydyzacji atomu bromu.

Wzór ......................................................

Kształt jonu:  ...............................

Typ hybrydyzacji: .................................Zad.39.27 ID:206

   Przeprowadzono reakcję 5g cynku z kwasem solnym. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 10oC pod ciśn. 1100hPa. Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.39.28 ID:2291

Określ, który z podanych niżej procesów jest utlenianiem a który redukcją.

2NH3 → N2H4 + 2H+                    .......................
4H+ + MnO4  → MnO2 + 2H2O    ........................
3H2O + Cl2O7  → 2ClO2¯ + 6OH¯ .......................
4OH¯ + Zn  → [Zn(OH)4]2−            .......................
8H+ + BrO4→ Br + 4H2O        ........................
2H2O + ClO   → Cl + H2O          ........................Zad.39.29 ID:2649

Przeprowadzono reakcję zobojętniania 100g roztworu wodorotlenku magnezu o stężeniu 25% za pomocą gazowego chlorowodoru.

Oblicz jaka była objętość chlorowodoru odmierzona w temp. 17oC i pod ciśnieniem 1100hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,01.

R=83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.39.30 ID:2430

W reaktorze przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl

Oblicz rząd reakcji

Rząd reakcji: ...........

Oblicz szybkość reakcji, jeśli stężenie NO wynosi 0,5 mola·dm−3 a stężenie Cl2 0,2 mol·dm−3 dla stałej szybkości równej 1.

Szybkość reakcji: ......................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl