Powrót
Zestaw 4

Zad.4.1 ID:131

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

....FeSO4 + ....HNO3 + ....H2SO4 → ....Fe2(SO4)3 + ....NO +....H2O

Utlenianie: .......................................

Redukcja: ........................................Zad.4.2 ID:1150

W temperaturze 70°C sporządzono 500g nasyconego roztworu pewnej soli. Po ochłodzeniu go do temp. 20°C wykrystalizowało 200g tej soli. Rozpuszczalność tej soli w temp. 20°C wynosi 50g/100 g wody.
Oblicz rozpuszczalność tej soli w temp. 70°C.Zad.4.3 ID:1917

Do reaktor o objętości 1dm3 wprowadzono 3,5 mola tlenku węgla(II), 6 moli pary wodnej i 1,5 mola wodoru i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem.
CO(g) + H2O(g) ⇆ H2(g) + CO2(g)
Po ustaleniu się stanu równowagi w temp. T w reaktorze stwierdzono obecność 3 moli wodoru.

Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze T.Zad.4.4 ID:1172

LPG to płynne paliwo gazowe stosowane do napędu samochodów. W zależności od temperatury zewnętrznej sporządza się mieszaninę o różnym składzie masowym. Zimowa mieszanka LPG składa się z 60% masowych propanu i 40% masowych butanu, natomiast letnia mieszanka ma proporcje odwrotne. Reakcje spalania, przebiegają zgodnie z równaniami:

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  ΔH=-2043kJ
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O  ΔH=-5413kJ

Oblicz, ile ciepła wydzieli się po spaleniu 2 kg letniej mieszaniny LPG.

 Zad.4.5 ID:2782

Uzupełnij współczynniki w równaniu reakcji

...Cr(OH)3 + ...ClO + ...OH → ...CrO42− + ...Cl + ...H2O

Napisz połowkowe równania redukcji i utleniania w formie jonowo-elektronowej

Redukcja: ..............................................................

Utlenianie: .............................................................Zad.4.6 ID:434

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

Sb2S3 + O2 →  Sb2O3 + SO2Zad.4.7 ID:2514

Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu octowego o stężeniu 0,01mol/dm3.

Stała dysocjacji kwasu octowego: K = 1,8·10-5.Zad.4.8 ID:337

W roztworze kwasu fluorowodorowego stężenie jonów fluorkowych wynosi 0,003mol/dm3 przy stopniu dysocjacji 1,2%.

Oblicz stężenie początkowe kwasu fluorowodorowego.Zad.4.9 ID:746

   Podany schemat ciągu przemian uzupełnij za pomocą wzorów półstrukturalnych. Podaj nazwy systematyczne związków A i B.

2,3-dichlorobutan —KOH, etanol→    A   — H2O,H2SO4,HgSO4 →  B  

Nazwa substancji A: ...............................................

Nazwa substancji B: ..............................................Zad.4.10 ID:1442

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji, w której bierze udział propan-2-ol i kwas 2-metylopropanowy w obecności kwasu siarkowego. Podaj nazwę tej reakcji.

 

Równanie reakcji ......................................

Nazwa reakcji ............................................

 Zad.4.11 ID:2631

Izotony to atomy pierwiastków mające tę samą liczbę neutronów w jądrze atomowym.

Wybierz nuklidy będące względem siebie izotonami.

6Li, 7Li, 9Be, 10B, 11BZad.4.12 ID:845
Po spaleniu 4,4g propanu wydzieliło się 221,1kJ ciepła.
Oblicz, ile ciepła powstanie ze spalenia 44,8dm3 tego gazu (warunki normalne).


Zad.4.13 ID:903

Oblicz entalpię reakcji
CH3CH=CH + 4,5O2 → 3 CO2 + 3H2O
mając dane

Wiązanie Energia wiązania
C−C 347kJ
C=C 611kJ
C−H 414kJ
C=O 805kJ
O=O 498kJ
O−H 464kJZad.4.14 ID:452

Oblicz, ile g CuSO4•5H2O należy odważyć, aby otrzymać 200 cm3 roztworu o stężeniu  0,1mol/dm3.Zad.4.15 ID:965

Oblicz stopień dysocjacji kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,3 mol/dm3  i  pH = 2.Zad.4.16 ID:772

Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór β−D-mannozy w projekcji Hawortha.

D-mannoaza wzór Fischera projekcja HaworthaZad.4.17 ID:292

   Sporządzono roztwory wodne soli: Na3PO4 , Na2HPO4 i NaH2POa następnie sprawdzono ich odczyn.

Uzupełnij tabelę. Określ odczyn powstałych roztworów. Napisz jonowe, skrócone równania reakcji, które zdecydowały o odczynie tych roztworów.

Nazwa soli Odczyn roztworu wodnego       Równanie reakcji     
Na3PO4     
Na2HPO4    
NaH2PO4    

 Zad.4.18 ID:614

Napisz wzory półstrukturalne produktów reakcji kwasowej hydrolizy estru
estry zadaniaZad.4.19 ID:888

Reakcja przebiega w 2 etapach
H2O2 + I→ H2O + IO
H2O2 + IO →H2O + O2 + I

a) napisz sumaryczne równanie tej reakcji.
b) napisz wzór produktu przejściowego
c) napisz wzór katalizatoraZad.4.20 ID:1829

   Iryd występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów. Jeden z nich posiada 114 neutronów i jest go 38,5% a drugi posiada 116 neutronów i jest go 61,5%.

Oblicz średnią masą atomową irydu.Zad.4.21 ID:186

Opisz, jak przygotować 1 dm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2 mol/dm3 mając do dyspozycji roztwór tego kwasu o stężeniu 50% i gęstości 1,3g/cm3 oraz wodę. Wynik przedstaw w jednostkach objętości.Zad.4.22 ID:840

Dany jest węglowodór o wzorze CH3−CH2−C≡C–C(CH3)=CH2.

Określ liczbę atomów węgla o hybrydyzacji 

sp .......  sp2 .......   sp3 ..........  

Określ liczbę wiązań
σ ......... π .........  
 Zad.4.23 ID:173

Rozpuszczalność bromku baru w temp. 30oC wynosi 109g BaBr2 /100g wody. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu bromku baru w tej temperaturze. Zad.4.24 ID:1336

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie

trans-heks-3-en.Zad.4.25 ID:857

Oblicz, ile gramów wody należy odparować z 250g roztworu o stężeniu 10%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 35%.Zad.4.26 ID:1202

Określ rodzaj wszystkich wiązań w anionie tetrahydroksoglinianowym.Zad.4.27 ID:989

Wyznacz współczynniki równania reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego

....Cu + ....CN- + ....H2O → ....[Cu(CN)4]3- + ....OH- + ....H2


Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.4.28 ID:550

W wyniku spalenia 210 gramów pewnego węglowodoru powstało 660 g tlenku węgla(IV).
Oblicz zawartość procentową węgla w tym węglowodorze.Zad.4.29 ID:1198

1) Spośród wymienionych tlenków wybierz ten, który reagując z stężonym roztworem NaOH tworzy hydroksokompleks o liczbie koordynacyjnej atomu centralnego wynoszącej 4.

  P4O10  •   SiO2    •   Cr2O3   •   CrO3   •  Cl2O7  

Wybrany tlenek: ..................

2) Napisz równanie jonowe skrócone wymienionej reakcji.

Równanie jonowe: ....................................Zad.4.30 ID:1815

Dla izotopu 3581Br:

a) Zapisz skróconą konfigurację elektronową.
....................................................................................

b) Zapisz fragment konfiguracji dotyczącej elektronów walencyjnych.
....................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl