Powrót
Zestaw 40

Zad.40.1 ID:790

Oblicz, czy 2dm3 tlenu odmierzonych w warunkach normalnych wystarczy do otrzymania 10g tlenku glinu w reakcji syntezy.Zad.40.2 ID:1452

Za pomocą równań reakcji napisz procesy, jakie zachodzą podczas rozpuszczania etanianu sodu w wodzie.

 

Równania ..................................................

.................................................................Zad.40.3 ID:9

19,62 g pewnego pierwiastka przereagowało z kwasem solnym i powstało 6,72dm3 wodoru i związek, w którym pierwiastek ten jest na +II stopniu utlenienia.

Wykonaj odpowiednie obliczenia. Podaj nazwę tego pierwiastka i jego masę molową.

Nazwa pierwiastka: ...............................

Masa molowa: ......................................Zad.40.4 ID:833

Sporządzono roztwór nasycony poprzez rozpuszczenie NH4Cl w 500g wody o temp.20oC a następnie ogrzano roztwór do temp. 60oC.
Oblicz, ile NH4Cl można jeszcze rozpuścić, aby roztwór był w dalszym ciągu nasycony.

Rozpuszczalność NH4Cl w temp. 20oC: 37,2g/100g wody
Rozpuszczalność NH4Cl w temp. 60oC: 55,2g/100g wodyZad.40.5 ID:367

Hematyt to ruda żelaza zawierająca tlenek żelaza(III). Z 1000 kg hematytu otrzymano 490 kg czystego żelaza.
Oblicz ile % zanieczyszczeń znajduje w hematycie.

Procent zanieczyszczeń: ...................Zad.40.6 ID:179

   W reaktorze o objętości 1 dm3 umieszczono 0,1 mola P4 i 0,6 mola H2. Zapoczątkowano reakcję, która przebiega zgodnie z równaniem
P4 + 6H2 → 4PH3       
Równanie kinetyczne tej reakcji:  v = k·[H2]. Stała szybkości:  k=0,2·s−1

1. Oblicz stężenie molowe wodoru po upływie 2 sekund od rozpoczęcia reakcji.

2. Wybierz wykres przedstawiający zależność szybkości tej reakcji w zależności

a) od stężenia wodoru: ..................... (A/B/C)
b) od stężenia fosforu: ...................... (A/B/C)Zad.40.7 ID:864

Metodą bilansu jonowo-elektronowego dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu

…KMnO4 + …HCl → …KCl + …Cl2 + …MnCl2 …H2O

Napisz równania procesów redukcji i utleniania z uwzględnieniem elektronów.

Równanie procesu redukcji .............................................................

Równanie procesu utleniania .........................................................Zad.40.8 ID:108

Określ, który zestaw (które zestawy) można użyć do zbierania wodoru otrzymanego w doświadczeniach.
Przy wybranym zestawie napisz, jakie właściwości wodoru umożliwiają jego zastosowanie.

otrzymywanie wodoru zestaw laboratoryjny

A. Tak/Nie ..............................................

B. Tak/Nie ..............................................

C. Tak/Nie ..............................................

D. Tak/Nie ..............................................Zad.40.9 ID:2405

Określ odczyn wodnego roztworu benzoesanu sodu. Odpowiedź uzasadnij pisząc odpowiednie równanie reakcji.

Odczyn: .........................................................................

Równanie reakcji: .......................................................Zad.40.10 ID:149

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

Al + O2  → Al2O3Zad.40.11 ID:2447


Do 100cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,5mol/dm3 wprowadzono gazowy chlorowodór i nastąpiła reakcja całkowitego zobojętnienia.
Oblicz jaka była objętość wprowadzonego chlorowodoru odmierzona w temp. 27oC i pod ciśnieniem 1000hPa. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.

R=83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.40.12 ID:1477

   Do roztworu alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) mającego pH równe punktowi izoelektrycznemu wprowadzono roztwór zasady.

Napisz w formie skróconej jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w tym roztworze.Zad.40.13 ID:1228

Zapisz wzorami półstrukturalnymi wszystkie możliwe produkty powstałe w wyniku monochlorowania w obecności światła związku o nazwie 2-chloro-1,4-dimetylobenzen.Zad.40.14 ID:821

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 3 produkty, których stosunek masowy wynosi 2:5:8.
Podaj masę każdego produktu, jeśli rozkładowi uległo 105g substancji.Zad.40.15 ID:764

   Do reaktora wprowadzono 300 g azotu i wodór i przeprowadzono syntezę, w wyniku której otrzymano 432dm3 amoniaku w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku.Zad.40.16 ID:1476

Podaj numer aminokwasu, który zalicza się do aminokwasów  białkowych.

 zadania maturalne aminokwasy

Aminokwas białkowy ma numer  ..............

 

Określ, co decyduje o przynależności aminokwasu do grupy aminokwasów białkowych.

.....................................................................................Zad.40.17 ID:346

Masz do dyspozycji roztwory wodne:
wodorotlenku potasu, kwasu siarkowego(VI), siarczanu(VI) sodu, siarczanu(IV) sodu, manganianu(VI) potasu, manganianu(VII) potasu.

Wybierz te roztwory, które potrzebne są do wykonania doświadczenia przebiegającego wg schematu
jon manganianowy(VII) → jon manganianowy(VI)
Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

Wybrane roztwory: ......................................................................................................

Obserwacje: ................................................................................................................
 Zad.40.18 ID:1078

Narysuj wzór półstrukturalny (szkieletowy) cykloalkanu w konfiguracji cis o wzorze sumarycznym C5H10Zad.40.19 ID:377

W wyniku reakcji metanu z parą wodną powstaje tzw. gaz syntezowy czyli mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru w stosunku objętościowym 1:3.

Oblicz stosunek wagowy tlenku węgla(II) i wodoru w tej mieszaninie.Zad.40.20 ID:1926 Oblicz entalpię reakcji
4HCl(g) + O2(g) → 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)
mając dane:
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g)                       ΔH1o = -185kJ
2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g)                   ΔH2o = -484kJ


Zad.40.21 ID:2259

Poniżej przedstawiono schemat ciągu dwóch reakcji.
pochodne węglowodorw zadania maturalne
Za wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie.

Równanie reakcji I.: ...................................

Równanie reakcji II: ...................................Zad.40.22 ID:685

   Aldehydy mają wyższe temperatury wrzenia niż odpowiadające im alkany.

Podaj przyczynę tego zjawiska.

..................................................................................Zad.40.23 ID:732

Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji zapisanej schematem
nitrowanie nitrobenzen zadaniaZad.40.24 ID:196

Pewien pierwiastek położony jest w grupie II. Jego jon ma taką samą konfigurację elektronową jak atom argonu w stanie podstawowym.

Napisz wzór tego jonu i  jego konfigurację elektronową.

Wzór jonu: .....................

Konfiguracja elektronowa: ...............................Zad.40.25 ID:2488

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać ze sobą roztwór kwasu solnego o stężeniu 13,13 mol/dm3 i gęstości 1,198 g/cm3 i wodę, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.

Stosunek masowy roztworu kwasu solnego i wody: .....................Zad.40.26 ID:852

Uzupełnij tabelę: wpisz obserwacje i skrócone równanie jonowe lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

Doświadczenie Obserwacje Równanie jonowe skrócone
Do roztworu AgNO3 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu ZnCl2 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu AuCl3 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu MgCl2 dodano blaszkę miedziową    

 Zad.40.27 ID:846

180g roztworu soli zawiera 40% wody. Oblicz stosunek masowy soli do wody.Zad.40.28 ID:730

   Reakcja zachodzi wg równania 2SO2 + O2 → 2SO3. Równanie kinetyczne dla tej reakcji: v = k[SO2]2[O2]. Początkowe stężenia wynoszą: C0 SO2 = 5mol/dm3, C0 O2 = 6mol/dm3.  Po czasie t stężenie O2 zmniejszyło się o 1 mol/dm3.
Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji po czasie t.Zad.40.29 ID:306

Pewien związek chemiczny składa się z 93,33% masowych żelaza i 6,67% masowych węgla a jego masa cząsteczkowa wynosi 180u.
Ustal wzór sumaryczny tego związku.

Wzór sumaryczny: ........................Zad.40.30 ID:2142

a) Zapisz skróconą konfigurację elektronową atomu 24Cr:
.................................................

b) Określ ilość powłok elektronowych w atomie chromu: ............................

c) Napisz skróconą konfigurację elektronową kationu chromu(III)
...........................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl