Powrót
Zestaw 41

Zad.41.1 ID:2256

Pewien atom posiada konfigurację elektronową powłokową K2L8M11N2:

a) Przedstaw jego konfigurację elektronową podpowłokową

Konfiguracja podpowłokowa ......................................................................

b) podaj liczbę elektronów niesparowanych

Liczba elektronów niesparowanych .....

c) Podaj nazwę pierwiastka.

Nazwa pierwiastka .........................
 Zad.41.2 ID:1667

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory sumaryczne, reakcje tlenku z wodą (jeśli zachodzą), charakter tlenku.

Nazwa tlenku Wzór sumaryczny Reakcja z wodą Charakter
tlenek azotu(II)      
 tlenek azotu(III)      
tlenek azotu(IV)      
tlenek azotu(V)      

 

 

 

 

 Zad.41.3 ID:1666 Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

amoniak —[O], kat.→ ............... —[O] → tlenek azotu(IV) —dimeryzacja→ .................Zad.41.4 ID:858

50 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 30% i gęstości 1,2g/cm3 uzupełniono wodą do objętości 200cm3. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Zad.41.5 ID:2471

Sporządzono 2 dm3 roztworu kwasu jodowodorowego o stężeniu 32% i gęstości 1,3g/cm3.

Oblicz masę kwasu jodowodorowego zawartą w tym roztworze.

Masa kwasu jodowodorowego: ..................Zad.41.6 ID:886

Reakcja utleniania tlenku azotu(II) przebiega w etapach

etap 1.: 2NO ⇌ N2O2
etap 2.: N2O2 + O2 ⇌ 2NO2

1. Napisz równanie reakcji utleniania tlenku azotu(II) ........................................................
2. Napisz wzór substancji, która jest  reagentem przejściowym. ........................................Zad.41.7 ID:559

Sporządzono roztwór węglanu sodu w wodzie o stężeniu 30% w temp. 30oC. Dokonaj odpowiednich obliczeń i określ, czy jest on nasycony.

Rozpuszczalność węglanu sodu w wodzie: 50g/100g wody w temp. 30oCZad.41.8 ID:1055

120 cm3 0,5-molowego roztworu kwasu chlorowego(VII) zobojętniło 100 cm3 roztworu wodorotlenku potasu.
Oblicz stężenie molowe użytego roztworu wodorotlenku potasu.

Stężenie molowe wodorotlenku potasu: ....................Zad.41.9 ID:67

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

CH3−CH2−Cl  + NaOH →  CH2=CH2 + NaCl + H2OZad.41.10 ID:204

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

H−C≡C−H + H2O  →  CH3−CHOZad.41.11 ID:272

1. Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

CH3−C≡C−CH3 + Br2  →  CH3−CBr2−CBr2−CH3 

2. Napisz obserwacje w doświadczeniu przebiegającym wg podanego równania.Zad.41.12 ID:309

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

CH3−C≡C−H + O2  →  CO + H2OZad.41.13 ID:310

Za pomocą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji spalania benzenu

C6H6  + O2 →  CO + H2OZad.41.14 ID:622

Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05-molowym roztworze kwasu azotowego(III).Zad.41.15 ID:106

Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej przebiegającej wg schematu:

Cr2O72−  → CrO42−Zad.41.16 ID:213

Uzupełnij arkusz doświadczenia.

Dośw. Porównanie aktywności metali: cyny i miedzi.

Odczynniki: Cu, Sn, CuCl2(aq), SnCl2(aq)  

Schemat doświadczenia:
...............................................

Obserwacje:
...............................................

Skrócone jonowe równania reakcji.
..............................................

Wniosek:
.............................................Zad.41.17 ID:383

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — H2O → ...............................  — Al2O3 → ...........................Zad.41.18 ID:393

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — etanol → ...............................  — Cl2 → ...........................Zad.41.19 ID:417

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 3 mole azotu i 8 moli wodoru a następnie przeprowadzono reakcję, w wyniku której powstał amoniak.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji, gdy w reaktorze stwierdzono 4 mole amoniaku. W równaniu kinetycznym przyjmij wykładniki potęg równe współczynnikom stechiometrycznym.Zad.41.20 ID:624

Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić trzy próbki substancji, jeśli wiesz, że jedna zawiera alkohol etylowy, druga metyloaminę a trzecia kwas octowy.Zad.41.21 ID:625

Określ, jak zmieniają się podane wartości dla pierwiastków ułożonych wg wzrastającej liczby atomowej w dowolnym okresie układu okresowego.

Użyj sformułowania: nie zmienia się, wzrasta, maleje

a) wartość pierwszej energii jonizacji ...........................
b) elektroujemność                          ............................
c) liczba powłok elektronowych         ............................
d) charakter metaliczny                    ............................
e) zdolność do oddawania elektronów ...........................
f) promień atomowy                           ...........................Zad.41.22 ID:635

Spośród podanych wybierz symbole pierwiastków, których dotyczy poniższy opis.

W stanie podstawowym stan kwantowy niektórych elektronów atomów tych pierwiastków jest opisany poboczną (orbitalną) liczbą kwantową równą 2.

Symbole pierwiastków: Li, C, F, Na, Al, Ar, Ca, Cr, Zn, Ge, BrZad.41.23 ID:673

Kwas ortofosforowy H3PO4 dysocjuje wielostopniowo. Poniżej podano wartości stałych dysocjacji kwasu ortofosforowego dla różnych stopni.

6,2*10−9            7,5*10−3          2,2*10−13

Przyporządkuj wartości stałych dysocjacji do poszczególnych równań reakcji:

I etap dysocjacji : H3PO4 → H+ + H2PO4    KI=...........
II etap dysocjacji: H2PO4 → H+ + HPO42   KII=..........
III etap dysocjacji: HPO42– → H+ + PO43    KIII=..........Zad.41.24 ID:686

W stanie podstawowym elektrony walencyjne atomu pewnego pierwiastka mają konfigurację 5s25p5.

Napisz wzór anionu prostego tego pierwiastka.

Wzór anionu ..........................Zad.41.25 ID:768

W ciekłym stanie skupienia między cząsteczkami niektórych związków chemicznych tworzą się wiązania wodorowe.

Wybierz wzory cząsteczek tworzące wiązania wodorowe.

CH3Cl    C6H6Cl    C6H6OH   C2H5OH    CH3CHO   C2H5NH2  NH3 Zad.41.26 ID:794

Określ maksymalną liczbę elektronów w atomie, które sa opisane liczbami kwantowymi: n=4, m=+1.

Liczba elektronów: .....................Zad.41.27 ID:797

Określ liczbę elektronów, które mogą mieć zestaw liczb kwantowych n = 3, m = +2, ms = +½.Zad.41.28 ID:798

Elektron został opisany liczbami kwantowymi n=3, l=3, m=1, ms=½.

Znajdź błąd w podanym opisie.Zad.41.29 ID:807

Jednym z najczęściej występującym pierwiastkiem promieniotwórczym w skałach jest 40K. Jest on wchłaniany przez rośliny, zwierzęta i ludzi. Posiada on wyjątkowo długi okres rozpadu - 1,3 miliarda lat. Izotop ten ulega promieniotwórczemu rozpadowi, podczas którego jego jądro emituje elektron.
Drugim rodzajem rozpadu tego izotopu jest tzw. wychwyt elektronu K, podczas którego jądro atomu wchłania elektron z powłoki K. W jądrze następuje połączenie tego elektronu z protonem i tworzy się obojętny neutron.

Napisz równania obu opisanych przemian promieniotwórczych.

 Zad.41.30 ID:814

Izotop jodu 131I jest promieniotwórczy i ulega przemianie β z okresem półtrwania 8 dni.

a) Napisz równanie tej przemiany promieniotwórczej.
b) Oblicz, ile gramów izotopu jodu 131I pozostanie z próbki o masie 5g po upływie 24 dni.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl