Powrót
Zestaw 42

Zad.42.1 ID:776

Poniżej przedstawiono fragment szeregu promieniotwórczego uranowo-aktynowego.

92235U —1.90231Th —2.91231Pa —3.89227Ac —4.→ 90227Th

Określ rodzaj przemian (α, β), jakim uległy wymienione w nim atomy poszczególnych pierwiastków.

Przemiana 1.: ......
Przemiana 2.: ......
Przemiana 3.: ......
Przemiana 4.: ......

 Zad.42.2 ID:787

W 1919 roku Ernest Rutherford przeprowadził pierwszą sztuczną przemianę jąder atomowych. Przez warstwę gazowego azotu (14N) przepuścił cząstki  α i w wyniku tego doświadczenia stwierdził obecność izotopu tlenu (17O).

Napisz równanie reakcji, która została przeprowadzona przez Rutherforda w formie pełnej i skróconej.

Forma pełna: ..............................
Forma skrócona: .........................Zad.42.3 ID:820

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów:

1) CuSO4 + NaOH →  A + F

2) A —T.→ D + B

3) E + O2T.→ DZad.42.4 ID:828

Zmieszano 200g roztworu wodnego wodorotlenku sodu o stężeniu 10% i 500 cm3 roztworu kwasu azotowego(III) o stężeniu 1 mol/dm3.

Przeprowadź odpowiednie obliczenia, określ odczyn roztworu po reakcji i uzasadnij odpowiedź.

Odczyn po reakcji ...............................

Uzasadnienie ......................................Zad.42.5 ID:621

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie. W pierwszym naczyniu nastąpiło odbarwienie roztworu i pokrycie metalu X czerwonym nalotem a w drugim nie zaobserwowano objawów reakcji.

reakcje metali z solami

Poniżej przedstawiono symbole różnych pierwiastków.
Ag, Cr, Zn, Pb. Cd

Wybierz symbol metalu X, który został użyty w doświadczeniu i napisz skrócone jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w pierwszym naczyniu.Zad.42.6 ID:839

W dwóch naczyniach znajdują się próbki tripeptydów: I. Asp-Glu-Lys  II. Ser-Val-Phe.

Masz do dyspozycji odczynniki, których wzory napisano poniżej:
Cu(OH)2(s), Br2(aq), stęż.HNO3, KMnO4(aq), NaOH(aq), stęż.HCl

Wybierz odczynnik, który pozwoli na odróżnienie obu tripeptydów. Zapisz, co zaobserwowano po dodaniu tego odczynnika do obu próbek.

Wybrany odczynnik: ...............................

Obserwacje:
Naczynie I.: ......................................
Naczynie II.: .....................................   Zad.42.7 ID:895

W naczyniu o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol metanu i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl(g) + HCl(g)

Oblicz stężenie chloru, jaki pozostał w naczyniu po 2 minutach reakcji, jeśli przebiegała ona ze średnią szybkością 2,5•10−3 mol•dm−3•s−1 .Zad.42.8 ID:911

W reaktorze o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol wodoru i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W czasie pierwszej minuty reakcja przebiegła ze średnią szybkością 0,01 mol•dm−3•s−1. Po 2 minutach reakcji w reaktorze pozostało 0,1 mola chloru.

Oblicz średnią szybkość reakcji w drugiej minucie przebiegu reakcji.

 Zad.42.9 ID:912

W naczyniu o pojemności 5dm3 umieszczono 4 mole jodowodoru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

2HI(g) → H2(g) + I2(g)  
Po 2 minutach od rozpoczęcia reakcji w naczyniu stwierdzono obecność 0,5 mola jodu.

Oblicz średnią szybkość reakcji rozkładu jodowodoru przebiegającej w ciągu 2 minut. Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zad.42.10 ID:929

W pierwszym eksperymencie do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 0,01 mola H2 i 0,01 mola Cl2 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W drugim eksperymencie do reaktora wprowadzono taką samą ilość wodoru i chloru a następnie spowodowano wzrost ciśnienia poprzez zmniejszenie jego objętości o 50% i przeprowadzono taką samą reakcję.

Oba eksperymenty prowadzono przez 3 minuty i stwierdzono, że w obu naczyniach przereagowało 90% wodoru.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji w drugim eksperymencie w porównaniu z  pierwszym.Zad.42.11 ID:874

Napisz pełną konfigurację elektronową atomu azotu i określ do jakiego bloku energetycznego przynależy.

Konfiguracja elektronowa: ........................................

Blok energetyczny: ..............Zad.42.12 ID:935

Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać kwas siarkowy(VI) o stężeniu 60% i gęstości 1,50g/cm3 z wodą (d=1,00g/cm3), aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.

Vkwasu:Vwody= ........ : ............Zad.42.13 ID:982

Oblicz ile dm3 powietrza trzeba dostarczyć do reaktora, aby nastąpiło całkowite spalenie 100g siarki, jeśli zawartość tlenu w powietrzu wynosi 21% objętościowych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.

Objętość powietrza: ..........................Zad.42.14 ID:46

W reaktorze o pojemności 1 dm3 umieszczono 2 mole wodoru oraz 3 mole tlenu i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2H2(g) + O2(g)  → 2 H2O(g)  
Równanie kinetyczne tej reakcji: v = 0,15·[H2]2[O2]

Po 5s reakcji stężenie wodoru wynosiło 0,2mol/dm3.

Oblicz stężenie tlenu i i tlenku wodoru oraz szybkość reakcji w 5 sekundzie od rozpoczęcia reakcji.

Stężenie tlenu: ..........................

Stężenie tlenku wodoru ..............

Szybkość reakcji: ......................

Określ rzędowość reakcji ..............Zad.42.15 ID:1004

Przeprowadzono reakcję etylobenzenu z manganianem(VII) potasu. W jej wyniku otrzymano kwas benzoesowy, tlenek manganu(IV), tlenek węgla(IV) i wodorotlenek potasu.

Napisz równanie tej reakcji a współczynniki dobierz za pomoca bilansu jonowo-elektronowego.Zad.42.16 ID:930

Do próbki 10cm3 roztworu HCl o nieznanym stężeniu dodawano roztwór NaOH o stężeniu 0,2 mol/dm3. Na wykresie przedstawiono zmianę pH próbki w miarę dodawania roztworu NaOH.
zadania miareczkowanie

Oblicz stężenie HCl w próbce.Zad.42.17 ID:84

Rozpuszczalność bezwodnego chlorku kobaltu(II) w temp. 20oC wynosi 52,6g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność chlorku kobaltu(II)-woda(1/6) w wodzie w tej temperaturze.Zad.42.18 ID:665

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
reakcje fluorowców
Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I. i II., lub napisz, że reakcja nie zachodzi. Określ barwę warstwy chloroformowej po doświadczeniu.

Probówka I.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................

Probówka II.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................Zad.42.19 ID:87

Cząsteczka pewnego węglowodoru ma 80% masowych węgla.

Wyznacz wzór rzeczywisty tego węglowodoru, który zawiera najmniejszą możliwą ilość atomów węgla w cząsteczce.Zad.42.20 ID:484

Kwas 2,3-dibromobutanodiowy posiada wzór HOOC−CHBr−CHBr−COOH.

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał on dwa stereoizomery będące względem siebie diastereoizomerami.


węglowodory nienasycone
 Zad.42.21 ID:92

1. Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru o nazwie 2,2,5-trimetyloheptan.

2. Podaj nazwę węglowodoru o łańcuchu prostym, który jest izomerem tego węglowodoru.Zad.42.22 ID:259

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkenu o wzorze sumarycznym C4H8 i podaj ich nazwy systematyczne.Zad.42.23 ID:74

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
węglowodory test LO zadania maturalneZad.42.24 ID:235

Określ, które z podanych związków mogą być monomerami w reakcji polimeryzacji:

C3H6, C3H6Br2, CH2=CH−CH2−CH=CH2, C4H9Cl, C7H16   Zad.42.25 ID:617

Spośród podanych niżej wzorów cząsteczek wybierz te, które mogą istnieć w postaci izomerów cis i  trans.

I. CH2Cl−C≡C−CH2Cl
II. CH2=CCl−C2H5
III. C2H5−CH=CH−C2H5
IV. CH3−CHCl−CHCl−CH3
V. CH2Br−CH=CH−C2H4Br

 Zad.42.26 ID:618

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
weglowodory zadania LOZad.42.27 ID:642

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

węglik wapnia → acetylen → eten → CH2(OH)-CH3

Nazwij końcowy produkt.

 

Równanie reakcji 1:..................................................

Równanie reakcji 2: .................................................

Równanie reakcji 3:..................................................

Nazwa końcowego produktu .................................Zad.42.28 ID:657

W poniższym związku określ rzędowość zaznaczonych cyframi  atomów węgla i podaj jego nazwę.

 

Rzędowość atomów węgla:

1o - numery atomów: ................

2o - numery atomów: ................

3o - numery atomów: ................

4o - numery atomów: ................

Nazwa związku ...............................Zad.42.29 ID:765

Działając bromem na propan można otrzymać różne produkty.
1 mol propanu przereagował z 1 molem bromu.
Napisz wszystkie możliwe związki, jakie mogą powstać w wyniku tej reakcji i zaznacz produkt, który powstaje z największą wydajnością. Zad.42.30 ID:1239

Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny pewnego związku organicznego:

weglowodory zadania LO

1) Podaj nazwę systematyczną tego związku
..............................................

2) Napisz wzór ogólny szeregu homologicznego, do którego należy ten związek.
..............................................

3) Określ, czy podany związek posiada izomery cis i trans
.............................. (TAK/NIE)

4) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji tego związku z chlorowodorem.

..................................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl