Powrót
Zestaw 43

Zad.43.1 ID:910

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

−[−CH2−CH=CH−CH2−]−

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer.Zad.43.2 ID:1312

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

polimery zadnia egzaminacyjne

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer i podaj jego nazwę systematyczną.Zad.43.3 ID:667

W wyniku reakcji glicerolu z mieszaniną kwasu palmitynowego ze stearynowym powstało kilka produktów.

Narysuj wzory półstrukturalne tych produktów, które wykazują czynność optyczną.Zad.43.4 ID:941

Kwas gentyzynowy to nazwa zwyczajowa kwasu 2,5-dihydroksybenzoesowego. Do kwasu gentyzynowego dodano alkohol etylowy i po zakończeniu reakcji wyodrębniono produkt organiczny (etap I). Do tak otrzymanego związku dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu (etap II).

Narysuj wzór półstrukturalny jonu organicznego powstałego w roztworze w etapie II.Zad.43.5 ID:946


Spośród podanych niżej związków przedstawionych wzorami, wybierz te, które po wprowadzeniu do wody zmienią jej pH i napisz odpowiednie równania reakcji uzasadniające ten wybór w formie jonowej.

SiH4, CO, SO3, H2S

Równania reakcji: ..................................................Zad.43.6 ID:961

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek chemiczny rozpada się pod wpływem tych samych cząsteczek. Czysta woda ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2H2O ⇄ H3O+ + OH

Napisz równanie autodysocjacji kwasu metanowego i metanolu.Zad.43.7 ID:1014

19,5g stopu wapnia i sodu poddano działaniu kwasu solnego będącego w nadmiarze. W wyniku reakcji otrzymano 10,08dm3 wodoru w warunkach normalnych.

Oblicz skład stopu wyrażony w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością 0,1.
Przyjmij M Na = 23g/mol,   M Ca = 40g/molZad.43.8 ID:1015

Narysuj wzór elektronowy kreskowy bromku fosforu(III) i określ kształt cząsteczki.

wzór elektronowy: ..................................................

kształt cząsteczki: ..................................................Zad.43.9 ID:1022

Pewien związek chemiczny otrzymano w trzyetapowym procesie, którego poszczególne etapy miały wydajność:

WI = 89,0%, WII = 91,0%, WIII = 90,0%

Oblicz wydajność całkowitą tego procesu.Zad.43.10 ID:1033

Przeprowadzono doświadczenie:
W naczyniu I sporządzono roztwór manganianu(VII) potasu a następnie dodano do niego roztwór kwasu chlorowodorowego. Wydzielający się gaz wprowadzano rurką do naczynia II zawierającego roztwór jodku potasu z dodatkiem skrobi.

Napisz, co zaobserwowano w naczyniu II: ...................................................

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji, jakia zaszła w naczyniu II:   ......................................Zad.43.11 ID:1255

W 80g 10%-owego roztworu CaCl2 rozpuszczono 20g hydratu CaCl2·6H2O.

Oblicz stęzenie procentowe powstałego roztworu.Zad.43.12 ID:1277

Atom pewnego pierwiastka ma 94 cząstki, w tym 34 neutrony.

Napisz jego symbol z uwzględnieniem liczby atomowej i liczby masowej.Zad.43.13 ID:805

 Sporządzono wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3 i wodny roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/dm3.  

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij zdanie. 

pH roztworu amoniaku jest ..................................... [większe niż / mniejsze niż / takie same, jak] pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu, ponieważ ..........................Zad.43.14 ID:813

  Roztwór kwasu azotowego(III) ma stężenie 8%,  gęstość ≈1,02 g/cm3.
Oblicz pH tego kwasu.

Do roztworu tego kwasu dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zad.43.15 ID:863

W wodzie rozpuszczono dwie sole i otrzymano roztwór o objętości 2 dm3,  w którym stwierdzono obecność 4 moli Cu2+, 12 moli Na+, 8 moli Cl i 6 moli SO42−.
Podaj, jakie sole i o jakim stężeniu znajdują się w roztworze.Zad.43.16 ID:1278

W cząsteczce kwasu cyjanowodorowego HCN wodór związany jest z atomem węgla. W procesie dysocjacji odłacza się on i powstaje jon CN.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu CN .Zad.43.17 ID:1279

Kwas tiocyjanowy o wzorze HSCN ulega przemianie, w której przekształca się w drugą formę, która nazywamy kwasem izocyjanowym HNCS. Proces ten nazywany jest tautomerią. Atomy w obu cząsteczkach połaczone są w takiej samej kolejności, jaka występuje w ich wzorach sumarycznych.

Narysuj wzory elektronowe obu cząsteczek HSCN i HNCS.Zad.43.18 ID:1280

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku węgla(II)  CO.Zad.43.19 ID:1282

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(V).Zad.43.20 ID:1283

Tlenek żelaza(III) zbudowany jest z jonów.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy tlenku żelaza(III).Zad.43.21 ID:663

Zmieszano 7g azotu i 12g helu w warunkach normalnych.

Oblicz objętość otrzymanej mieszaniny.Zad.43.22 ID:1005

Jeden z tlenków fosforu ma wzór P4O10. Otrzymuje się go w reakcji spalania fosforu w powietrzu (proces I.). Ma on postać białego proszku, który gwałtownie reaguje z wodą (proces II.).

a) podaj nazwę systematyczną tego tlenku

nazwa systematyczna P4O10: ....................................

b) określ typ wiązań, jakie znajdują się w cząsteczce P4O10 

typ wiązań: ...................................

c) napisz równanie reakcji procesu I. i II. i określ typy tych reakcji

równanie reakcji procesu I.: ................................................ typ reakcji: ...................................
równanie reakcji procesu II.: ............................................... typ reakcji: ...................................Zad.43.23 ID:781

W jonie pewnego pierwiastka X3+ znajduje się 40 neutronów i 28 elektronów.

1. Wyznacz liczbę atomową i liczbę masową pierwiastka X
liczba atomowa: ...............       liczba masowa: ..................

2. Napisz wzór jonu tego pierwiastka
wzór jonu: ....................Zad.43.24 ID:1084

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu galu i podkreśl w niej część dotyczącą elektronów walencyjnych.

.................................Zad.43.25 ID:1111

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4NH3+3O2→2N2+6H2O
Szybkość tworzenia N2 jest równa 0,5 mol ·dm–3 ·s–1

Uzupełnij zdania:

1. Szybkość tworzenia wody wynosi: ....................................

2. Szybkość zaniku amoniaku wynosi: ..................................Zad.43.26 ID:1133

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
Początkowe stężenie N2 wynosiło 1 mol/dm3. Po 0,1s stężenie N2 wynosiło 0,4 mol/dm3.

Oblicz szybkość reakcji tworzenia NO.Zad.43.27 ID:1241

W roztworze pewnego kwasu HX zaszła dysocjacja zgodnie z równaniem:
HX ⇄H+ + X   
W roztworze stwierdzono obecność 26moli cząsteczek kwasu HX, 37moli jonów H+ i  37moli jonów X pochodzących od kwasu.

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.Zad.43.28 ID:1247

Każdą podaną substancję  przypisz do rodzaju kryształu, jaką ta substancja tworzy w stanie stałym.

1. chlorek sodu      2. jod       3. tlenek wapnia      4. sacharoza       5. diament        6. woda  

A. kryształ jonowy: ...................................................................

B. kryształ kowalencyjny: .........................................................

C. kryształ molekularny (cząsteczkowy): ..................................Zad.43.29 ID:1248

 W 200 g wody o temperaturze 40°C rozpuszczono 1 mol jodku potasu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy powstał roztwór nasycony czy nienasycony.​

Rozpuszczalność jodku potasu w temp. 40°C wynosi 160g/100 g wody.Zad.43.30 ID:201

Do kolby miarowej o pojemności 200cm3 dodano 10cm3 roztworu kwasu fluorowodorowego  stężeniu 3,18 mol/dm3 a następnie dopełniono wodą do kreski.

Oblicz pH otrzymanego roztworuPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl