Powrót
Zestaw 5

Zad.5.1 ID:1063

0,2g pewnego jednoprotonowego kwasu beztlenowego zobojętniono za pomocą 50cm3 roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol/dm3.

Za pomocą obliczeń wyznacz wzór tego kwasu.

Wzór kwasu: ..................Zad.5.2 ID:577

W 500 cm3 roztworu znajduje się 0,2 g kwasu azotowego(V).
Oblicz pH tego roztworu.Zad.5.3 ID:553

Napisz wzór izomeru pentanolu, który nie ulega działaniu utleniaczy i podaj jego nazwę systematyczną.

 

Wzór izomeru .................................

Nazwa systematyczna ....................Zad.5.4 ID:2487

Zmieszano 50 cm3 roztworu HBr o stężeniu 0,002 mol/dm3 i 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,005 mol/dm3.  Iloczyn rozpuszczalności AgBr wynosi 5,35·10−13 w T = 298K.

Określ, czy wytrąci się osad a odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

Osad ............................. [wytrąci się / nie wytrąci się]

Obliczenia: ...................................................................

 Zad.5.5 ID:892

Entalpia tworzenia wody w postaci gazowej wynosi -242kJ/mol a entalpia tworzenia wody w postaci ciekłej -286kJ/mol.

Oblicz entalpię parowania wody.

Entalpia parowania: .....................Zad.5.6 ID:174

   Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3  potrzebną do całkowitego roztworzenia 1 g cynku. Wynik podaj w cm3.Zad.5.7 ID:274

18 Rozpuszczalność AlCl3·6H2O w temp. 20oC wynosi 131g/100g wody.

Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu AlCl3 w temp. 20oC. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zad.5.8 ID:282

   Na schemacie przedstawiono ciąg reakcji chemicznych

.....................  —NaOH → .........................  —HCl → CuCl2   

Napisz równania reakcji w postaci jonowej skróconej.

Przemiana I: ...........................................................................

Premiana II: ..........................................................................Zad.5.9 ID:1049

Wskaż prawidłowe skrócone jonowe równanie reakcji węglanu sodu z chlorkiem wapnia:

A. Ca2+ + CO32– → CaCO3(aq)

B. 2Na+ + 2Cl → 2NaCl(aq)

C. Na+ + Cl  → NaCl(aq)

D. Ca2+ +CO32–→ CaCO3(s)

E. Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 2NaCl(aq) + CaCO3(s)Zad.5.10 ID:2140


Zad.5.11 ID:841

  Napisz równania reakcji przedstawionych ciągiem przemian:

Fe —HCl(aq) → ....A.... —NaOH(aq) → ...B.... —H2O2 → ...C.... — T. → .....D..... —HClO4 → ....E....

gdzie A, B, C, D i E są związkami żelaza.Zad.5.12 ID:902

Reakcja przebiega wg równania
A + 2B → C
Stężenia początkowe to:
[A] = 3 mol·dm-3, [B] = 5 mol·dm-3
Szybkość reakcji: v=2·10-3 mol·dm-3·s-1

Oblicz stałą szybkości reakcji.Zad.5.13 ID:280

Oblicz, ile gramów roztworu NaOH o stężeniu 10% należy przygotować, aby zobojętnić 150 g roztworu H2SO4 o stężeniu 20%.Zad.5.14 ID:1226

Narysuj wzory półstrukturalne izomerów cis i trans dla związku o nazwie

1-chlorobut-1-en.

 

Izomer cis ................................................

Izomer trans ............................................Zad.5.15 ID:2168

  Oblicz objętość 1-molowego kwasu solnego potrzebną do roztworzenia 10g cynku.

Objętość kwasu: ......................Zad.5.16 ID:937

Oblicz stężenia wszystkich reagentów obecnych w roztworze kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu 0,5 mola/dm3.

Reakcja zachodzi wg równania:

HR(aq) + H2O(aq) ⇔ H3O+(aq) + R (aq)         Ka = 4,6*10-8

 Zad.5.17 ID:887

Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NO2 → NO3 + NO
etap 2.: CO + NO3 → CO2 + NO2

Napisz całkowite równanie reakcji i wzór produktu pośredniego.Zad.5.18 ID:2445

Po zmieszaniu 1200g wody i 800g roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 10% otrzymano roztwór o gęstości 0,9 g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe i molowe powstałego roztworu.

Stężenie procentowe: .................

Stężenie molowe: ........................Zad.5.19 ID:1410

Uzupełnij poniższy schemat ciągu reakcji wpisując wzory odpowiednich związków. Podaj nazwę końcowego produktu.

.......................—Cl2,światło→ ................... —KOH, H2O→ .................... —CuO→ C6H5–CHO

Nazwa produktu końcowego ..................................Zad.5.20 ID:73

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
(n-1)d2ns2

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................

 Zad.5.21 ID:281

Oblicz masę roztworu KOH o stężeniu 30%, jaka zobojętni 250 g roztworu H3PO4 o stężeniu 10%.Zad.5.22 ID:2109

   Do 50cm3 roztworu Na2CrO4 o stężeniu 0,4 mol/dm3 dodano 60cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,5 mol/dm3.
Oblicz masę wydzielonego osadu.Zad.5.23 ID:590

Podczas reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem 
2H2S(g) + 3O2(g) = 2SO2(g) + 2H2O(g)
użyto substratów w ilościach stechiometrycznych i wydzieliło się 1103kJ ciepła

Oblicz. ile ciepła wydzieli się podczas spalania 100g siarkowodoru.Zad.5.24 ID:366

   Do roztworu wodnego zawierającego 1 mol wodorotlenku baru dodano 2 mole glinu.

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze.Zad.5.25 ID:1232

Napisz równanie reakcji polimeryzacji chloroetenu i podaj nazwę zwyczajową produktu.


Równanie reakcji: .......... 

Nazwa zwyczajowa produktu .............................Zad.5.26 ID:2794

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór kwasu solnego o stężeniu 8,05 mol/dm3 i gęstości 1,13 g/cm3 z wodą, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%.

Odp.: ...................................................................Zad.5.27 ID:392

Z 200g roztworu o stężeniu 10% odparowano 20g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.5.28 ID:1207

Do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) włożono płytkę cynkową.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

2. Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, jeśli taka zaszła.

3. Uzupełnij zdanie wybierając z nawiasu właściwe określenie.

Po doświadczeniu stwierdzono, że masa płytki (nie zmieniła się / wzrosła /zmalała)Zad.5.29 ID:654

Uzupełnij równanie reakcji spalania wpisując w miejsce kropek wzór odpowiedniego alkoholu.

....................... + 4O2 → 3CO2 + 4H2O

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów tego alkoholu i podaj ich nazwy.Zad.5.30 ID:2499

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru spełniającego wszystkie warunki:

a) wzór sumaryczny C4H8
b) posiada jeden III-rzędowy atom węgla
c) posiada jedno wiązanie π  

Podaj jego nazwę systematyczną.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl