Powrót
Zestaw 6

Zad.6.1 ID:2071

Oblicz stopień dysocjacji kwasu benzoesowego, którego stężenie wynosi 0,03 mol/dm3 a K=6,3·10-5. Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zad.6.2 ID:132

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

HClO4 + H2SO3 → HCl + H2SO4

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji.

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.6.3 ID:1832


Zad.6.4 ID:2227

  Poniżej przedstawiono wzór D-galaktozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór α-D-galaktozy w projekcji Hawortha.

galaktoza
 Zad.6.5 ID:592

1. Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji kondensacji kwasu propanowego i fenolu uwzględniając warunki reakcji.

Równanie reakcji  ........................................................................

2. Podaj nazwę produktu organicznego .......................................

3. Uzupełnij zdanie.

Kwas propanowy ma ................................ (wyższą / niższą) temperaturę wrzenia niż powstały produkt, organiczny, ponieważ ............................................

 Zad.6.6 ID:670

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację

1s22s2 2p63s2 3p64s23d1

a) zapisz tą konfigurację za pomocą konfiguracji powłokowej.

b) podaj ilość niesparowanych elektronów Zad.6.7 ID:185

Pogrupuj podane izotopy wg takiej samej liczby neutronów.

510B,    511B,    49Be,   612C,    613C,    714N.Zad.6.8 ID:2199

Do wodorotlenku glinu dodano wodorotlenek potasu. Powstał związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej i podaj nazwy produktów.

Równanie cząsteczkowe: ...........................................................

Nazwa związku kompleksowego ...............................................

Równanie jonowe ........................................................................

Nazwa jonu ...................................................................................Zad.6.9 ID:2497

Z podanych niżej wzorów cząsteczek i jonów wybierz wzory kwasów kationowych i kwasów anionowych.

HSO3,   H2CO3,   OH,   NH4+,  NH3,  HI,  I,  HS,  HCl,  H3O+,  HCO3  

Kwasy kationowe: .................................................................

Kwasy anionowe: ..................................................................Zad.6.10 ID:2646

Do reaktora wprowadzono 30 dm3 amoniaku i 25 dm3 tlenu w warunkach normalnych. W wyniku przeprowadzonej reakcji powstał tlenek azotu(II) i woda.
Oblicz masę powstałej wody.Zad.6.11 ID:77

W 250cm3 znajduje się 0,0025g jonów H+.
Oblicz pOH roztworu.Zad.6.12 ID:2641

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem.

Napisz, co zaobserwowano w obu probówkach i wnioski wynikające z tych obserwacji.

Probówka I. Obserwacje: ................................................................................

Wniosek: ............................................................................................................

Probówka II.: Obserwacje: ..............................................................................

Wniosek: ............................................................................................................Zad.6.13 ID:50

Za pomocą metody jonowo-elektronowej zbilansuj równanie reakcji
.....I2 + .....KOH → .....KIO3 + .....KI + .....H2O
Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................
 Zad.6.14 ID:889

Reakcja przebiega w 3 etapach:
I. NO + O3 → NO2 + O2
II. NO2 + O3 → NO3 + O2
III. NO + NO3 → 2NO2 

a) Napisz całkowite równanie tej reakcji
b) Napisz wzór substancji, która jest reagentem pośrednim


Napisz równanie reakcji i określ produkty przejściowe.Zad.6.15 ID:285

  Oblicz, ile gramów AlCl3·6H2O należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.Zad.6.16 ID:983

Określ, w których reakcjach przedstawionych w poniższych równaniach woda jest kwasem, a w których zasadą wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

A.  SO32– + H2O  ⇌  HSO3 + OH
B.  HSO3 + H2O  ⇌  H3O+ + SO32–
C.  NH3 + H2O  ⇌  NH4+ + OH
D.  HCl + H2O ⇌ H3O+ + Cl
E.  HI + H2O → H3O+ + I   

Woda jest kwasem w reakcjach: .....................................

Woda jest zasadą w reakcjach: .......................................Zad.6.17 ID:1053

30 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o nieznanym stężeniu było miareczkowane 0,01-molowym roztworem wodorotlenku sodu. Koniec miareczkowania zaobserwowano przy 24,1 cm3 zasady.

Oblicz stężenie kwasu siarkowego(VI).Zad.6.18 ID:220

Dane są entalpie tworzenia:
tlenku żelaza(III)     -822 kJ/mol
tlenku glinu           -1670 kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji redukcji 1 mola tlenku żelaza(III) glinem i określ, czy jest to reakcja egzotermiczna, czy endotermiczna.

Δ H = ........................................

Reakcja .................................... (egzotermiczna / endotermiczna)Zad.6.19 ID:2475

Do 200g roztworu azotanu(V) sodu o stężeniu 25% i temp.20oC dodano jeszcze 50g azotanu(V) sodu. Rozpuszczalność: 88g/100g wody.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy powstała mieszanina jest jednorodna czy niejednorodna.

Mieszanina jest .............................. [jednorodna / niejednorodna]Zad.6.20 ID:740

Do roztworu mocznika dodano zasadę sodową i mieszaninę ogrzano.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

1. Równanie cząsteczkowe: .....................................................................

2. Równanie jonowe skrócone: ..............................................................Zad.6.21 ID:469

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O

Utleniacz: ...............
Reduktor: ...............Zad.6.22 ID:101

Określ, które z podanych par związków są względem siebie homologami.

benzen i cykloheksan (Tak/Nie)
2–metylobutan  i   2,2–dimetylobutan (Tak/Nie)
3–metylobutanon i 2–metylopropanal (Tak/Nie)
2–metylopropanol i 2–metylobutanol (Tak/Nie)


Zad.6.23 ID:2263

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij równania reakcji zapisane schematami

aldehyd A + H2kat→ alkohol B

alkohol B  —Al2O3t→ 2-metylobut-1-en + wodaZad.6.24 ID:410

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z wapniem.Zad.6.25 ID:153

Spośród niżej podanych wybierz substancję, która reaguje z wodą na zimno.

ołów, żelazo, bar,  miedź, siarka, węgiel, glin, cynk

Napisz równanie reakcji.

 

Wybrana substancja: ...............................

Równanie reakcji ......................................

 Zad.6.26 ID:1664 Do probówki zawierającej 10 cm3 1 M roztworu wodorotlenku sodu dodano kroplę 1 M roztworu siarczanu(VI) cynku.
Zapisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji.

Obserwacje: ........................................................

Równania reakcji ..................................................Zad.6.27 ID:2664

   Przeprowadzono reakcję chemiczną w temp. 298K przebiegającą według równania
P4 + 6H2 → 4PH3  
Wykonano 3 pomiary szybkości reakcji przy różnych stężeniach substratów i umieszczono je w tabeli.

Pomiar [P4] [mol·dm-3] [H2] [mol·dm-3] v [mol·dm-3·s-1]
1 0,05 0,015 3·10-3
2 0,05 0,03 6·10-3
3 0,1 0,03 6·10-3

Na podstawie danych z tabeli napisz równanie kinetyczne tej reakcji i oblicz stałą szybkości.

Równanie kinetyczne: .............................................................

Stała szybkości: .......................................................................Zad.6.28 ID:2144 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
chrom


Napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowo ................................................

Równanie reakcji jonowo ............................................................

Obserwacje ..................................................................................


Zad.6.29 ID:2515

Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji zachodzących wg schematu.

CuCl2KOH→Cu(OH)Cl —KOH→ ....................

Równanie I: ......................................................

Równanie II: ......................................................Zad.6.30 ID:460

Oblicz masę wody potrzebną do rozcieńczenia 200cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 2,5 mol/dm3. Stężenie roztworu końcowego: 2 mol/dm3.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl