Powrót
Zestaw 7

Zad.7.1 ID:334

W roztworze kwasu bromowego(V) HBrO3 o stężeniu 0,1 mol·dm−3 stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,0965 mol·dm−3 .

Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zad.7.2 ID:2149 Chrom na +III stopniu utlenienia utlenia się do chromianów(VI).

Uzupełnij taką reakcję utleniania:

2CrCl3 + 10NaOH + 3H2O2 → ................. + 6NaCl + 8H2O


Zad.7.3 ID:806

  Oblicz pH roztworu amoniaku o stężeniu 0,02 mol/dm3.

pH: .............Zad.7.4 ID:1511

Na wykresie przedstawiono zależność szybkości reakcji od stężenia substratów.
szybkość reakcji od stężenia substratw
Spośród niżej podanych równań reakcji wybierz to, któremu przyporządkujesz ten wykres, wiedząc, że współczynniki w równaniu kinetycznym są równe współczynnikom w równaniu reakcji. Określ rządowość reakcji dla wybranego równania.

A. 2N2O5 → 4NO2 + O2 
B. CO + Cl2 → COCl2 
C. C2H5Br → C2H4 + HBr

Wybrana reakcja: .............................

Rzędowość wybranej reakcji: .........Zad.7.5 ID:428

Uzupełnij schemat ciągu reakcji wzorami półstrukturalnymi:

....... —Cl2,hν→ ........ —NaOH, H2O→ ......... —Na→etanolan sodu

 Zad.7.6 ID:4

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu
2-metyloprop-1-en + H2O —H+ → ...................

Podaj nazwę produktu.......................................

Określ typ i mechanizm reakcji

......................................... (addycja / substytucja / eliminacja)     (rodnikowa / elektrofilowa / nukleofilowa)

Określ odczyn roztworu wodnego powstałego produktu ..........................................Zad.7.7 ID:2197 Napisz równania reakcji hydrolizy kwasowej i zasadowej maślanu etylu.


Zad.7.8 ID:68

Narysuj wzór elektronowy kreskowy disiarczku węgla CS2 uwzględniając jej kształt.

......................................

Określ, czy cząsteczka disiarczku węgla jest dipolem.

Cząsteczka disiarczku węgla ..............  (jest / nie jest)  dipolem. 

Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczce disiarczku węgla.Zad.7.9 ID:1302

Napisz równanie reakcji, w której można otrzymać 1-metylo-3-nitrobenzen, jeśli jednym z substratów jest nitrobenzen.Zad.7.10 ID:731

  Do roztworu bromku potasu dodano roztwór pewnej substancji i chloroform a następnie wstrząśnięto probówkę. Po rozwarstwieniu się cieczy zaobserwowano zabarwienie warstwy chloroformowej.

Spośród podanych niżej odczynników wybierz ten, który dodano do roztworu bromku potasu i określ barwę warstwy chloroformowej.

KBr, KCl, KI, woda bromowa, woda chlorowa

 

Wybrany odczynnik: ...........................................................

Barwa warstwy chloroformowej: ....................................

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce: ...........................................................

Napisz wniosek z tego doświadczenia: ....................................................................................Zad.7.11 ID:1893 Oblicz stężenie procentowe roztworu amoniaku, którego stężenie molowe wynosi 10,8mol/dm3 i gęstość 0,92g/cm3.

Dokładność obliczeń 0,1.


Zad.7.12 ID:533

Za pomocą równań reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej napisz przemianę przedstawioną na schemacie
siarczan(VI) chromu(III) → wodorotlenek chromu(III)

Równanie cząsteczkowe: ..............................................................

Równanie jonowe skrócone: ........................................................

 Zad.7.13 ID:1991 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
C3H8(g)+5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(c)       ΔH=-2220kJ

Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji
a) po zmniejszeniu objętości układu
b) po podwyższeniu temperatury
c) po dodaniu tlenu
d) po usunięciu tlenku węgla(IV)
e) po dodaniu katalizatora


Zad.7.14 ID:906

Oblicz ΔH reakcji

1. CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)

na podstawie energii wiązań

EO=O = 493,6 kJ/mol  EO−H = 460kJ/mol    
EC−H = 412kJ/mol  EC=O = 715 kJ/mol    

 

 Zad.7.15 ID:472

  Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
kwas + sl reakcja

Tylko w jednej probówce zaszła reakcja.

Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone tej reakcji.

Równanie cząsteczkowe:.....................................................................

Równanie jonowe skrócone: ..............................................................

Uzupełnij wniosek wynikający z tego doświadczenia.

Przepowadzone doświadczenie dowodzi, że kwas ............................................ jest mocniejszy niż kwas ............................................
 Zad.7.16 ID:1676 Sporządzono roztwór chlorku cynku w wodzie a następnie dodano do niego kawałek wstążki magnezowej.

Zapisz skróconymi, jonowymi równaniami reakcji procesy, jakie zaszły w doświadczeniu i przy każdym równaniu podaj obserwacje.Zad.7.17 ID:1425

Napisz schemat reakcji utleniania kwasu 2-hydroksypropanowego.

Podaj nazwę zwyczajową kwasu 2-hydroksypropanowego.Zad.7.18 ID:208

  Do 2dm3 roztworu chlorku glinu o stężeniu 0,5 mol/dm3 dodano 3,5 mola NaOH.
Oblicz ilość moli powstałego osadu, jeśli powstały związek kompleksowy ma liczbę koordynacyjną 4.Zad.7.19 ID:796

Wyznacz stopień utlenienia i typ hybrydyzacji zaznaczonego atomu węgla.

addycja HBr do alkenuZad.7.20 ID:215

Sporządzono 0,02-molowy roztwór NaHSO4. Stała równowagi reakcji dysocjacji jonu H+ wynosi 1,3 · 10−2.

Oblicz pH tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 Zad.7.21 ID:2084

Do probówki nr I. zawierającej kwas oleinowy i do probówki nr II. zawierającej cyklopropanon dodano roztwór KMnO4.

Napisz, co zaobserwowano w obu doświadczeniach.

Probówka nr I, ......................................................................................

Probówka nr II. .....................................................................................Zad.7.22 ID:1366

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie:

2-metylo-buta-1,3-dien.

Wzór związku ........................................................Zad.7.23 ID:2429

   Przeprowadzono reakcję chemiczną przebiegającą według równania
2SO2 + O2 → SO3   
Wykonano 3 pomiary szybkości reakcji przy różnych stężeniach substratów i umieszczono je w tabeli.
Na podstawie danych z tabeli napisz równanie kinetyczne tej reakcji.

Pomiar [SO2] [mol·dm-3] [O2] [mol·dm-3] v [mol·dm-3·s-1]
1 0,1 0,1 2·10-2
2 0,2 0,1 8·10-2
3 0,1 0,2 4·10-2

Równanie kinetyczne: .............................................................Zad.7.24 ID:321

Oblicz pH roztworu, jeśli 0,2 mola HNO3 znajduje się w 500 cm3 roztworu.Zad.7.25 ID:904

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
2SO2 + O2 → 2SO3
Oblicz, ile razy należy zwiększyć stężenie tlenku siarki(IV), aby szybkość reakcji wzrosła 9-krotnie.

 


Zad.7.26 ID:1223

Napisz równanie reakcji przedstawiające termiczny rozkład chlorku amonu.
.................................

Podaj nazwę i stan skupienia produktów, jakie powstają w tej reakcji.
................................Zad.7.27 ID:1449

Paraldehyd to organiczny związek chemiczny, cykliczny trimer aldehydu octowego. Powstaje w wyniku polimeryzacji aldehydu octowego pod wpływem kwasu siarkowego.  Dawniej używany był jako środek uspokajający. Obecnie jest stosowany do m.in. do produkcji barwników oraz jako rozpuszczalnik.

Wikipedia.

Na podstawie powyższej informacji narysuj półstrukturalny wzór paraldehydu.Zad.7.28 ID:1478

Uzupełnij schemat ciągu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

............–H2O, kat H+→   CH3-CH(OH)-CH3   –[O],T→ ....................
 Zad.7.29 ID:2176

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono stechiometryczną ilość tlenku węgla(II) i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
Po przereagowaniu 25% moli CO ustalił się stan równowagi.

Oblicz stałą równowagi układu.

Stała równowagi: ..................Zad.7.30 ID:2319

W reaktorze przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli objętość naczynia reakcyjnego zwiększy się 3 razy.

Szybkość reakcji ................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl