Powrót
Zestaw 9

Zad.9.1 ID:1057

Rozpuszczalność CaSO4 w temp.20oC wynosi 0,24g/100g wody.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności CaSOw tej temperaturze.

Przyjmij: M CaSO=136 g/mol,   droztworu=1g/cm3.Zad.9.2 ID:917

Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
MnO2 + 4 HCl → MnCl2+ 2 H2O + Cl2    

Oblicz objętość otrzymanego chloru, jeśli w reakcji użyto 2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 40% i gęstości 1,2 g · cm–3. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.9.3 ID:2057

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 6 moli wodoru, 4 mole jodu i mieszaninę ogrzano do temperatury T. Po osiągnięciu stanu równowagi w reaktorze stwierdzono obecność  4 moli jodowodoru.

Oblicz stałą równowagi tworzenia jodowodoru.Zad.9.4 ID:388

Do 500g 1%-owego roztworu soli dodano 300g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.9.5 ID:397

Stężenie soli w wodzie morskiej wynosi ok.3,5%.
Oblicz, ile m3 wody morskiej trzeba odparować, aby otrzymać 100kg soli, jeśli gęstość wody morskiej wynosi 1026kg/m3.

Trzeba odparować ............... m3 wody morskiej.Zad.9.6 ID:2415

Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 5%, jaką należy dodać do 20 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 40%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 30%.
Gęstości kwasu solnego: d5%=1,02 g/cm3, d40%=1,2 g/cm3.

Objętość kwasu solnego: ........................Zad.9.7 ID:152

  Poniżej przedstawiono wzór celobiozy.
celobioza dwucukry zadania matura LO

1. Określ, czy celobioza daje pozytywny wynik próby Tollensa i odpowiedź uzasadnij.

TAK/NIE ,  ponieważ .................................................................

2. Określ, czy celobioza występuje w postaci dwóch anomerów:  α i β  (TAK/NIE)

3. Uzupełnij nazwę wiązania glikozydowego łączącego jednostki monosacharydowe w celobiozie wpisując konfigurację (α, β) i lokanty atomów węgla.

wiązanie ....... -glikozydoweZad.9.8 ID:1976

Walina to aminokwas, którego nazwa systematyczna to kwas 2-amino-3-metylobutanowy.

Napisz równanie reakcji waliny z kwasem solnym.

Równanie reakcji ..........................................................................

Uzupełnij zdanie

Walina .......................................... [ jest / nie jest ] aminokwasem biogennym, ponieważ ..............................................

Napisz numery (lokanty) atomów węgla w cząsteczce waliny, które są asymetryczne.

Lokanty: .............................. Zad.9.9 ID:529

Jon siarki ma 17 neutronów i 18 elektronów. 

Napisz wzór jonu z podaniem liczby atomowej i masowej.Zad.9.10 ID:970

Napisz wzory półstrukturalne reagentów w ciągu reakcji przedstawionego schematem

H3C–CH(OH)–CH3Al2O3, T. →   A   —HBr→   B   —H2O, OH→   C
oraz napisz typ reakcji z uwzględnieniem mechanizmu, w wyniku której otrzymano każdy reagent.

Reagent A: ................................................ Typ reakcji: .........................................

Reagent B: ................................................ Typ reakcji: .........................................

Reagent C: ................................................ Typ reakcji: .........................................Zad.9.11 ID:2271 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
MnO4 + H2O2 → Mn2+ + O2   

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
Zad.9.12 ID:2213

Rozpuszczono w wodzie chlorek amonu.

a) określ pH powstałego roztworu ........................ [pH<7, pH=7, pH>7]

b) napisz w formie jonowej skóconej równanie reakcji hydrolizy zgodne z teorią Brønsteda-Lowry`ego, jaka zaszła w roztworze

..............................................................................................

c) określ, jaką rolę, kwasu, czy zasady pełnią jony amonowe w tej reakcji.

............................................Zad.9.13 ID:2069

Reakcja przebiega wg równania
CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)
Do naczynia o pojemności 1dm3 wprowadzono 4 mole CO i 8 moli H2O i podgrzano do temp. 900oC. Stała równowagi w tej temp. wynosi Kc=1,8.

Oblicz stężenia równowagowe reagentów.Zad.9.14 ID:184

Wybierz izotopy tego samego pierwiastka:

2040X, 1840X,  2042X,  2048X, 1940X,

i określ jaki to pierwiastek.Zad.9.15 ID:2067

Do reaktora o pojemności 1dm3 wprowadzono azot i wodór. Reakcja zaszła zgodnie z równaniem
N2 + 3H2 ⇌ 2NH3
Po ustaleniu stanu równowagi stężenia wynosiły:
[N2 ]=0,8 mol·dm−3,  [H2 ]=1,2 mol·dm−3, [NH3 ]=1,0 mol·dm−3.

Oblicz początkowe ilości moli N2 i H2.

Ilość moli N2: ..... Ilość moli H2: .....Zad.9.16 ID:909

0,1-molowy roztwór kwasu HR ma pH=2.
Oblicz stężenie kwasu niezdysocjowanego.

Obliczenia .........................................

Wynik: ................................................Zad.9.17 ID:2449

Dane jest równanie reakcji
NH3 + H2O → NH4+ + OH     

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były one prawdziwe.

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Bronsteda, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Lewisa, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]Zad.9.18 ID:399

W 300g roztworu NaCl znajduje się 200g wody.

Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.Zad.9.19 ID:506

Napisz równania reakcji przebiegających wg poniższego schematu,  określ typ reakcji i podaj nazwę produktu organicznego.

chlorocykloheksan —KOH, H2O → ...............—Al2O3, T. → ..................

 

Równanie reakcji I ...............................................

Typ reakcji .................... Nazwa produktu ..................

Równanie reakcji II ...............................................

Typ reakcji .................... Nazwa produktu ...................

 Zad.9.20 ID:1889

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
3 ClO–  → ClO3 + 2 Cl  
Równanie kinetyczne tej reakcji v=k[ClO]2   a stała szybkości k=0,2·s-1
Stężenie początkowe  ClO wynosiło 1 mol/dm3.

Oblicz stężenie molowe ClO po upływie 2 sekund od rozpoczęcia reakcji.Zad.9.21 ID:514

Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 70% i gęstości 1,6g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

Vwoda : Vkwas = ................Zad.9.22 ID:364

Zadanie 1. Napisz równanie reakcji protolitycznej, jaka zachodzi w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego(III).

.....................................................

Zadanie 2. Napisz wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji. W wyrażeniu stężenie wody przyjmij równe 1.

.....................................................

Zadanie 3. Do 100cm3 roztworu kwasu azotowego(III) dodano kilka kropel kwasu azotowego(V).

Oceń, jak zmieni się stopień dysocjacji kwasu azotowego(III) stała równowagi reakcji.

Stopień dysocjacji HNO2 ...................... (wzrośnie / zmalejepozostanie bez zmian).
Stała równowagi ................................... (wzrośnie / zmalejepozostanie bez zmian).Zad.9.23 ID:547

Acetylenek wapnia to związek węgla i wapnia. Jego inna nazwa to węglik wapnia, zwyczajowo nazywany też karbidem . Jego masa cząsteczkowa wynosi 64u a węgiel stanowi 37,5% masy związku.
Wyznacz rzeczywisty wzór acetylenku wapnia.

Wzór rzeczywisty acetylenku wapnia: ........................................................Zad.9.24 ID:144

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego

.....SO2 + .....H2O + .....IO3 → .....SO42– +  .....H3O+ + .....I2Zad.9.25 ID:817

  Zmieszano 300 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1,5 mol/dm3 z 200 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3.
Oblicz pOH otrzymanego roztworu. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,01. W obliczeniach nie uwzględniaj wody powstającej w wyniku reakcji.

pOH:.................Zad.9.26 ID:294

   Po przyłączeniu protonu do cząsteczki wody powstaje jon oksoniowy zgodnie z równaniem reakcji:
H+ + H2O → H3O+  
Wybierz z tabeli własciwe określenia, aby powstało zdanie prawdziwe.

 Między cząsteczką wody a protonem powstało wiązanie A. spolaryzowane utworzone przez 1. elektron wodoru i elektron tlenu
B. kowalencyjne 2. wolną parę elektronową tlenu
C. koordynacyjne 3. przeniesienie elektronu z wodoru do tlenu
D. jonowe 4. przeniesienie elektronu z tlenu do wodoru

 Zad.9.27 ID:2133

Napisz wzory sumaryczne i określ charakter podanych tlenków manganu.
 

nazwa tlenku wzór sumaryczny charakter
tlenek manganu(II)    
tlenek manganu(III)    
tlenek manganu(IV)    

 Zad.9.28 ID:2270

Za pomocą metody jonowo-elektronowej uzgodnij współczynniki reakcji zachodzącej wg schematu
.....MnO4 + .....SO32– + .....H+ → .....Mn2+ + .....SO42– + .....H2O

Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................Zad.9.29 ID:1209

Z poniższych jonów wybierz te, które należy dodać do roztworu zawierającego jony MnO4 , aby zaobserwować wytrącenie brunatnego osadu i napisz równanie tej reakcji cząsteczkowo i jonowo.

NO3 ,SO32– ,  SO42– ,   OH 

Równanie reakcji cząsteczkowe .........................................

Równanie reakcji jonowe ....................................................Zad.9.30 ID:1383

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkinu mającego 5 atomów węgla.

Podaj ich nazwyPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl