Powrót
Zestaw 10

Zad.10.1 ID:294

   Po przyłączeniu protonu do cząsteczki wody powstaje jon oksoniowy zgodnie z równaniem reakcji:
H+ + H2O → H3O+  
Wybierz z tabeli własciwe określenia, aby powstało zdanie prawdziwe.

 Między cząsteczką wody a protonem powstało wiązanie A. spolaryzowane utworzone przez 1. elektron wodoru i elektron tlenu
B. kowalencyjne 2. wolną parę elektronową tlenu
C. koordynacyjne 3. przeniesienie elektronu z wodoru do tlenu
D. jonowe 4. przeniesienie elektronu z tlenu do wodoru

 Zad.10.2 ID:2133

Napisz wzory sumaryczne i określ charakter podanych tlenków manganu.
 

nazwa tlenku wzór sumaryczny charakter
tlenek manganu(II)    
tlenek manganu(III)    
tlenek manganu(IV)    

 Zad.10.3 ID:2270

Za pomocą metody jonowo-elektronowej uzgodnij współczynniki reakcji zachodzącej wg schematu
.....MnO4 + .....SO32– + .....H+ → .....Mn2+ + .....SO42– + .....H2O

Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................Zad.10.4 ID:1209

Z poniższych jonów wybierz te, które należy dodać do roztworu zawierającego jony MnO4 , aby zaobserwować wytrącenie brunatnego osadu i napisz równanie tej reakcji cząsteczkowo i jonowo.

NO3 ,SO32– ,  SO42– ,   OH 

Równanie reakcji cząsteczkowe .........................................

Równanie reakcji jonowe ....................................................Zad.10.5 ID:745

   Określ liczbę wiązań σ i π oraz wolnych par elektronowych w podanych cząsteczkach

  HCN CO2
Liczba wiązań σ:    
Liczba wiązań π:    
Liczba wolnych par elektronowych    

 Zad.10.6 ID:1383

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkinu mającego 5 atomów węgla.

Podaj ich nazwyZad.10.7 ID:169

   W wyniku reakcji 6,54g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12dm3 tlenu otrzymano tlenek tego metalu.

Podaj wzór tego tlenku.

Wzór tlenku: ......................................Zad.10.8 ID:552

50 cm3 tlenku siarki(VI) przereagowało z wodorotlenkiem sodu.
Oblicz masę otrzymanej soli.Zad.10.9 ID:455

Przeprowadzono reakcję syntezy wodoru i tlenu i otrzymano 500g wody.
Oblicz objętość wodoru odmierzoną w warunkach normalnych, jaka została użyta w tej reakcji.Zad.10.10 ID:1163

   Napisz wzór półstrukturalny estru powstałego w wyniku reakcji 1 mola kwasu siarkowego(VI) z 1 molem etanolu i podaj jego nazwę.

Wzór ..........................................

Nazwa ........................................Zad.10.11 ID:593

Oblicz standardową entalpię reakcji:

C3H8(g) + 5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(g)
mając standardowe entalpie tworzenia:
ΔHtw0 C3H8(g) = -105kJ/mol
ΔHtw0 CO2(g) = -394kJ/mol
ΔHtw0 H2O(g)= -276kJ/mol
 Zad.10.12 ID:2047

Stała dysocjacji 0,2-molowego roztworu kwasu cyjanowodorowego wynosi Ka=7,45·10−10. Oblicz stężenie jonów wodorowych i cyjanowodorowych w tym roztworze.Zad.10.13 ID:878

Napisz równania reakcji jonu wodorowęglanowego z wodą, w których jon wodorowęglanowy pełni rolę

a) kwasu Bronsteda
b) zasady Bronsteda

W każdym równaniu wskaż sprzężone pary kwas-zasada.Zad.10.14 ID:2375

Do dwóch probówek zawierających siarczan(VI) miedzi(II) włożono:
do probówki I: blaszkę srebrną
do probówki II: blaszkę cynkową.

Napisz obserwacje:
Probówka I: .......................................................
Probówka II: ......................................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji
Probówka I: .......................................................
Probówka II: ......................................................Zad.10.15 ID:1456

Spośród wymienionych poniżej odczynników wybierz ten, za pomocą którego można wykryć krezol. Zapisz równanie reakcji i obserwacje.

HCl(aq), NaOH(aq), Ag2O, FeBr3(aq), Na2CO3(ag), HNO3(stęż)

Wybrany odczynnik ........................

Równanie reakcji .............................

Obserwacje.....................................Zad.10.16 ID:298

Masa cząsteczkowa siarczku pewnego I-wartościowego pierwiastka wynosi 247,9u a w jego cząsteczce znajduje się 12,95% wagowych siarki.
Ustal jaki to pierwiastek i napisz wzór siarczku.

Wzór siarczku: ....................Zad.10.17 ID:2063 W układzie przebiega reakcja
H2(g) + Cl2(g) + ⇌ 2HCl(g)    
Stężenia początkowe: [H2]=0,8mol·dm-3,  [Cl2]=0,3mol·dm-3.
Stężenie HCl w stanie równowagi [HCl]=0,2mol·dm-3.

Oblicz stężenia równowagowe Cl2 i H2.


Zad.10.18 ID:2781

Oblicz stężenie molowe wodnego roztworu HNO3 o stężeniu 25% i gęstości równej 1,15 g/cm3.Zad.10.19 ID:736

W pewnym tlenku azotu stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7:4.
Oblicz skład tego tlenku podany w procentach masowych.Zad.10.20 ID:1159

  1. Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów związku o wzorze C3H6Cl2.

2. We wzorze izomeru zawierającego asymetryczny atom węgla oznacz ten atom gwiazdką *C

3. Napisz równanie reakcji dla tej dichloropochodnej, która po reakcji z cynkiem utworzy propen.Zad.10.21 ID:1007

Sporządzono roztwór kwasu octowego, którego stopień dysocjacji wynosi 0,5%.

Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi K = 1,8*10-5. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

 Zad.10.22 ID:1536

W dwóch probówkach znajdują się:

I. fenyloalanina    II. izoleucyna o wzorach.

 aminokwasy zadania

Do obu probówek dodano kilka kropel stężonego kwasu azotowego(V) i zaobserwowano, że w jednej z probówek pojawiło się zabarwienie.

Określ, w której probówce pojawił się zabarwienie. .................

Określ barwę ...................

Wyjaśnij, co dokładnie spowodowało pojawienie się zabarwienia.
.........................................................Zad.10.23 ID:299

  Skały wapienne pod wpływem kwaśnych deszczów ulegają wietrzeniu.

Napisz równanie reakcji w formie jonowej tego procesu. Jako główny czynnik wietrzenia uwzględnij wodę opadową z zawartością tlenku węgla(IV).

Jonowe równanie reakcji: .................................................................................Zad.10.24 ID:2506

Ustal wzór elementarny tlenku manganu, jeśli przybliżony stosunek masowy manganu do tlenu wynosi 7:2.

Wzór: ..............................Zad.10.25 ID:495

Atom pewnego pierwiastka zawiera 170 cząstek, wśród których jest 29,4% protonów.

Oblicz liczbę masową i liczbę atomową izotopu pierwiastka i napisz symbol tego izotopu w postaci AZX.

Liczba masowa .........

Liczba atomowa .........

Symbol: ........Zad.10.26 ID:2247 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
ketony

Napisz obserwacje i podaj nazwę produktu.

Obserwacje ...................................................................................................

Nazwa produktu ....................................................Zad.10.27 ID:866

Oblicz, jaką objętość wody należy dodać do 100cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 1,5mola/dm3, aby otrzymać roztwór tego kwasu o stężeniu 4% i gęstości 1,02g/cm3.

Objętość wody: ...................

 Zad.10.28 ID:819

W wyniku reakcji wodoru z azotem powstało 500g amoniaku.
Oblicz objętości wodoru i azotu, jakie wzięły udział w reakcji, jeśli odmierzono je w temp. 250K i pod ciśnieniem 1100hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.Zad.10.29 ID:633

W wyniku hydrolizy 1 mola pewnego tłuszczu powstało 2 mole kwasu oleinowego i 1 mol kwasu stearynowego.

Narysuj wzór półstrukturalny tego tłuszczu.Zad.10.30 ID:898 Reakcja przebiega wg równania
A + 2B  → AB2
Dla stężeń [A] = 2mol•dm-3 , [B] = 4mol•dm-3 szybkość reakcji w temp. 283K wynosi 8 mol•dm-3•s-1.

Oblicz szybkość reakcji w tej samej temperaturze, jeśli stężenie A zwiększono 2-krotnie a stężenie B zmniejszono 2-krotnie.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl