Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 10

Zad.10.1 ID:364

a) Napisz równanie reakcji protolitycznej, jaka zachodzi w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego(III).

.......................................................................................................

b) Napisz wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji. W wyrażeniu stężenie wody przyjmij równe 1.

.......................................................................................................

c) Do roztworu kwasu azotowego(III) dodano kilka kropel kwasu azotowego(V).
Oceń, jak zmieni się stan równowagi.

Stan równowagi ................................................................... (pozostanie bez zmian, przesunie się w lewo, przesunie się  w prawo)Zad.10.2 ID:547

Acetylenek wapnia to związek węgla i wapnia. Jego inna nazwa to węglik wapnia, zwyczajowo nazywany też karbidem . Jego masa molowa wynosi 64g/mol a węgiel stanowi 37,5% masy związku.
Wyznacz rzeczywisty wzór acetylenku wapnia.

Wzór rzeczywisty acetylenku wapnia: ........................................................Zad.10.3 ID:144

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego

.....SO2 + .....H2O + .....IO3 → .....SO42– +  .....H3O+ + .....I2Zad.10.4 ID:817

  Zmieszano 300 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1,5 mol/dm3 z 200 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3.
Oblicz pOH otrzymanego roztworu. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,01.

pOH:.................Zad.10.5 ID:294

   Po przyłączeniu protonu do cząsteczki wody powstaje jon hydroniowy zgodnie z równaniem reakcji:
H+ + H2O → H3O+  
Wybierz z tabeli własciwe określenia, aby powstało zdanie prawdziwe.

 Między cząsteczką wody a protonem powstało wiązanie A. spolaryzowane utworzone przez 1. elektron wodoru i elektron tlenu
B. kowalencyjne 2. wolną parę elektronową tlenu
C. koordynacyjne 3. przeniesienie elektronu z wodoru do tlenu
D. jonowe 4. przeniesienie elektronu z tlenu do wodoru

 Zad.10.6 ID:2133 Napisz wzory sumaryczne i określ charakter podanych tlenków manganu.

nazwa tlenku wzór sumaryczny charakter
tlenek manganu(II)    
tlenek manganu(III)    
tlenek manganu(IV)    
tlenek manganu(VII)    Zad.10.7 ID:2270

Za pomocą metody jonowo-elektronowej uzgodnij współczynniki reakcji zachodzącej wg schematu
.....MnO4 + .....SO32– + .....H+ → .....Mn2+ + .....SO42– + .....H2O

Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................Zad.10.8 ID:1209

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować wytrącenie brunatnego osadu i napisz równanie tej reakcji cząsteczkowo i jonowo.

siarczan(IV) sodu, siarczan(VI) sodu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek sodu

 

Równanie reakcji cząsteczkowe .........................................

Równanie reakcji jonowe .........................................Zad.10.9 ID:745

   Określ liczbę wiązań σ i π w podanych cząsteczkach

  HCN CO2
Liczba wiązań σ:    
Liczba wiązań π:    

 Zad.10.10 ID:1383

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkinu mającego 5 atomów węgla.

Podaj ich nazwyZad.10.11 ID:169

   W wyniku reakcji 6,54g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12dm3 tlenu otrzymano tlenek tego metalu.

Podaj wzór tego tlenku.

Wzór tlenku: ......................................Zad.10.12 ID:552

50 cm3 tlenku siarki(VI) przereagowało z wodorotlenkiem sodu.
Oblicz masę otrzymanej soli.Zad.10.13 ID:455

Przeprowadzono reakcję syntezy wodoru i tlenu i otrzymano 500g wody.
Oblicz objętość wodoru odmierzoną w warunkach normalnych, jaka została użyta w tej reakcji.Zad.10.14 ID:1163

   Napisz wzór półstrukturalny estru powstałego w wyniku reakcji 1 mola kwasu siarkowego(VI) z 1 molem etanolu i podaj jego nazwę.

Wzór ..........................................

Nazwa ........................................Zad.10.15 ID:593

Oblicz standardową entalpię reakcji:

C3H8(g) + 5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(g)
mając standardowe entalpie tworzenia:
ΔHtw0 C3H8(g) = -105kJ/mol
ΔHtw0 CO2(g) = -394kJ/mol
ΔHtw0 H2O(g)= -276kJ/mol
 Zad.10.16 ID:2047 Stała dysocjacji 0,2-molowego roztworu kwasu cyjanowodorowego wynosi Ka=7,45·10-10. Oblicz stężenie jonów wodorowych i cyjanowodorowych w tym roztworze.


Zad.10.17 ID:878

Napisz równania reakcji jonu wodorowęglanowego z wodą, w których jon wodorowęglanowy pełni rolę

a) kwasu Bronsteda

b) zasady Bronsteda

W każdym równaniu wskaż sprzężone pary kwas-zasada.Zad.10.18 ID:2375

Do dwóch probówek zawierających siarczan(VI) miedzi(II) włożono:
do probówki I: blaszkę srebrną
do probówki II: blaszkę cynkową.

Napisz obserwacje:
Probówka I: .......................................................
Probówka II: ......................................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji
Probówka I: .......................................................
Probówka II: ......................................................Zad.10.19 ID:1456

Spośród wymienionych poniżej odczynników wybierz ten, za pomocą którego można wykryć krezol. Zapisz równanie reakcji i obserwacje.

HCl(aq), NaOH(aq), Ag2O, FeBr3(aq), Na2CO3(ag), HNO3(stęż)

Wybrany odczynnik ........................

Równanie reakcji .............................

Obserwacje.....................................Zad.10.20 ID:298

Masa cząsteczkowa siarczku pewnego I-wartościowego pierwiastka wynosi 247,9u a w jego cząsteczce znajduje się 12,95% wagowych siarki.
Ustal jaki to pierwiastek.

Nazwa pierwiastka: ....................Zad.10.21 ID:2063 W układzie przebiega reakcja
H2(g) + Cl2(g) + ⇌ 2HCl(g)    
Stężenia początkowe: [H2]=0,8mol·dm-3,  [Cl2]=0,3mol·dm-3.
Stężenie HCl w stanie równowagi [HCl]=0,2mol·dm-3.

Oblicz stężenia równowagowe Cl2 i H2.


Zad.10.22 ID:2781

Oblicz stężenie molowe wodnego roztworu HNO3 o stężeniu 25% i gęstości równej 1,15 g/cm3.Zad.10.23 ID:736

W pewnym tlenku azotu stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7:4.
Oblicz skład tego tlenku podany w procentach masowych.Zad.10.24 ID:1159

  1. Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów związku o wzorze C3H6Cl2.

2. We wzorze izomeru zawierającego asymetryczny atom węgla oznacz ten atom gwiazdką *C

3. Napisz równanie reakcji dla tej dichloropochodnej, która po reakcji z cynkiem utworzy propen.Zad.10.25 ID:1007

Sporządzono roztwór kwasu octowego, którego stopień dysocjacji wynosi 0,5%.

Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi K = 1,8*10-5. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

 Zad.10.26 ID:1536

W dwóch probówkach znajdują się:

I. fenyloalanina    II. izoleucyna o wzorach.

 aminokwasy zadania

Do obu probówek dodano kilka kropel stężonego kwasu azotowego(V) i zaobserwowano, że w jednej z probówek pojawiło się zabarwienie.

Określ, w której probówce pojawił się zabarwienie. .................

Określ barwę ...................Zad.10.27 ID:299

  Skały wapienne pod wpływem kwaśnych deszczów ulegają wietrzeniu.

Napisz równanie reakcji w formie jonowej tego procesu. Jako główny czynnik wietrzenia uwzględnij wodę opadową z zawartością tlenku węgla(IV).

Jonowe równanie reakcji: .................................................................................Zad.10.28 ID:2506

Ustal wzór empiryczny tlenku manganu, jeśli przybliżony stosunek masowy manganu do tlenu wynosi 7:2.

Wzór: ..............................Zad.10.29 ID:495

Atom pewnego pierwiastka zawiera 170 cząstek, wśród których jest 29,4% protonów.

Oblicz liczbę masową i liczbę atomową izotopu pierwiastka i napisz symbol tego izotopu w postaci AZX.

Liczba masowa .........

Liczba atomowa .........

Symbol: ........Zad.10.30 ID:2247 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
ketony

Napisz obserwacje i podaj nazwę produktu.

Obserwacje ...................................................................................................

Nazwa produktu ....................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.