Powrót
Zestaw 11

Zad.11.1 ID:112

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Hg + HNO3 → Hg(NO3)2 + NO + H2OZad.11.2 ID:311

Oblicz, ile wszystkich atomów znajduje się w 1 dm3 amoniaku NH3 w warunkach normalnych.

Ilość atomów: .........................Zad.11.3 ID:932

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

MnO4 + Cl + H+ → Mn2+ + Cl2 + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.11.4 ID:1270

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu:

1,2-dichloroetan —NaOH, alkohol→ .............  —trimeryzacja → .................

Równanie reakcji I.: ...................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................Zad.11.5 ID:2778

Poniżej przedstawiono wzór L-treozy w projekcji Fischera.
L-treoza

Narysuj wzór D-treozy w projekcji Fischera.Zad.11.6 ID:246

Podaj symbol atomu, którego konfiguracja elektronów walencyjnych jest następująca:

3s[ ↑↓ ]  3p[  ↑↓  |  ↑↓  |  ↑ ]Zad.11.7 ID:920

  Wskaż, które z podanych cząstek mogą być jednocześnie kwasami i zasadami Brønsteda-Lowry`ego:

HS , HCO3 , H2SO4, NH4+ , H2O, OH .

...............................................................Zad.11.8 ID:2738

Do probówki nr I. zawierającej kwas bromowodorowy dodano opiłki żelaza. Do probówki nr II. zawierającej kwas chlorowodorowy dodano opiłki miedzi.

Dla każdej probówki napisz obserwacje.

Probówka nr I.: ......................................................................

Probówka nr II.: .....................................................................Zad.11.9 ID:890 Reakcja zachodzi w 3 etapach:
1. Pt + O2 → PtO2
2. SO2 + PtO2 → SO3 + PtO
3. SO2 + PtO → SO3 + Pt

a) napisz równanie tej reakcji
b) wskaż produkty przejściowe
c) wskaż katalizatorZad.11.10 ID:283

Napisz równanie reakcji glinu z rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI) w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

a) forma cząsteczkowa: ..............................................

b) forma jonowa skrócona: ........................................Zad.11.11 ID:2312

Metodą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji

...KClO3 + ...H2SO4 → ...HClO4 + ...ClO2 + ...KHSO4 + ...H2OZad.11.12 ID:2428

Stałe dysocjacji kwasu siarkowego(IV) i amoniaku wynoszą: K H2SO3 = 7,39·10-10,  K NH3(aq) = 1,8·10-5

Napisz jonowe równanie reakcji hydrolizy siarczanu(IV) amonu i określ odczyn powstałego roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: ..............................................

Odczyn roztworu: ..............................................

Uzasadnienie: ...................................................Zad.11.13 ID:677

  Narysuj wzór półstrukturalny związku powstałego w reakcji zachodzącej wg schematu
pochodne weglowodorw zadania

Podaj jego nazwę.Zad.11.14 ID:696

Oblicz objętość tlenu potrzebną do całkowitego spalenia 20g glinu.

Dokładność obliczeń 0,1.Zad.11.15 ID:632

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione schematami:

I. 2-bromobutan —KOH,H2O→ ..............................

II. 2-bromobutan —KOH,etanol→ ..............................Zad.11.16 ID:368

Przeprowadzono reakcję 5 dm3 azotu z wodorem.
Oblicz objętość amoniaku odmierzoną  w warunkach normalnych, jaka powstała w wyniku tej reakcji.Zad.11.17 ID:214

  Atomy litu i atomy sodu tworzą wiązanie jonowe z tlenem poprzez oderwanie elektronu walencyjnego z ich atomów.

Uzupełnij zdania.

1. W atomie litu elektron walencyjny znajduje się ............... (bliżej jądra / dalej od jądra) niż elektron walencyjny w atomie sodu i dlatego ............. (łatwiej / trudniej) odrywa się on od atomu litu niż elektron walencyjny atomu sodu.

2. Atom litu po oderwaniu elektronu walencyjnego uzyskuje konfigurację elektronową atomu ................... (helu / neonu / argonu) a atom sodu konfigurację elektronową atomu ..................... (helu / neonu / argonu).Zad.11.18 ID:138

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

C+ H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.11.19 ID:535

Oblicz ile g siarki i ile g żelaza należy przygotować, aby otrzymać 3 mole siarczku żelaza(II) w reakcji syntezy pierwiastków. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.Zad.11.20 ID:1040

Stopień dysocjacji roztworu pewnego kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3  wynosi 2,5%. Roztwór ten rozcieńczono 2-krotnie.
Oblicz stopień dysocjacji roztworu po rozcieńczeniu.Zad.11.21 ID:1306

Uzupełnij równanie reakcji

........... + ............  → C2H2 + Ca(OH)2

Napisz równanie reakcji trimeryzacji powstałego węglowodoru.

...................................................Zad.11.22 ID:724 Oblicz stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu procentowym 50% i gęstości 1,4g/cm3.


Zad.11.23 ID:608

W wodzie rozpuszczono mieszaninę soli:  chlorku sodu i chlorku wapnia. Otrzymano 100g roztworu. Stężenia obu soli w tym roztworze wynoszą po 5%.

Oblicz liczbę moli anionów chlorkowych w tym roztworze.

Liczba moli anionów chlorkowych: ................................Zad.11.24 ID:296

orbitale chemia matura
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zad.11.25 ID:557

Kwas chlorowy(III) ma stężenie 0,005 mol/dm3 i stałą dysocjacji  1·10−2.
Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.Zad.11.26 ID:795

Konfiguracja elektronowa jonu X2+ pewnego pierwiastka jest następująca: [Ar]3d5.

Określ:

a) pełną konfigurację elektronową obojętnego atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym.

b) nazwę tego pierwiastka

c) liczbę protonów w jonie X2+ tego pierwiastka

 Zad.11.27 ID:950

Do 250 cm3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,5 mol/dm3 dodano roztwór zasady sodowej o stężeniu 0,2mol/dm3. pH otrzymanego roztworu wynosiło 7.

Oblicz objętość dodanego roztworu zasady sodowej.Zad.11.28 ID:1833

Napisz równanie reakcji hydrolizy siarczanu(IV) sodu w formie jonowej skróconej

Równanie hydrolizy skrócone jonowe: ..........................

Określ, jak zmieni się równowaga (przesunie się w lewo / w prawo / nie zmieni się)

a) po dodaniu NaOH: .....................................
b) po dodaniu HCl: .........................................
c) po rozcieńczeniu roztworu: .......................
d) po zatężeniu roztworu: ..............................Zad.11.29 ID:1188

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
wodorotlenek cynku

Napisz równania cząsteczkowe i jonowe skrócone dla tych reakcji oraz obserwacje. Dla związku kompleksowego przyjmij liczbę koordynacyjną 4.

  Probówka I Probówka II
Równanie cząsteczkowe  .................................. ..................................
Równanie jonowe skrócone .................................. ..................................
Obserwacje .................................. ..................................

Określ charakter chemiczny wodorotlenku cynku: ..........................................................Zad.11.30 ID:2116 Określ typ i mechanizm reakcji
CH3–CH2–Cl + OH → CH3–CH2–OH + Cl

Typ reakcji: ........................................ (substytucja / eliminacja / addycja)
Mechanizm: ........................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy)


Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl