Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 11

Zad.11.1 ID:866

Oblicz, ile wody należy dodać do 100cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 1,5mola/dm3, aby otrzymać roztwór tego kwasu o stężeniu 4% i gęstości 1,02g/cm3.

 Zad.11.2 ID:819

W wyniku reakcji wodoru z azotem powstało 500g amoniaku.
Oblicz objętości wodoru i azotu, jakie wzięły udział w reakcji, jeśli odmierzono je w temp. 250K i pod ciśnieniem 1100hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.Zad.11.3 ID:633

W wyniku hydrolizy 1 mola pewnego tłuszczu powstało 2 mole kwasu oleinowego i 1 mol kwasu stearynowego.

Narysuj wzór półstrukturalny tego tłuszczu.Zad.11.4 ID:898 Reakcja przebiega wg równania
A + 2B  → AB2
Dla stężeń [A] = 2mol•dm-3 , [B] = 4mol•dm-3 szybkość reakcji w temp. 283K wynosi 8 mol•dm-3•s-1.

Oblicz szybkość reakcji w tej samej temperaturze, jeśli stężenie A zwiększono 2-krotnie a stężenie B zmniejszono 2-krotnie.Zad.11.5 ID:112

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Hg + HNO3 → Hg(NO3)2 + NO + H2OZad.11.6 ID:311

Oblicz, ile wszystkich atomów znajduje się w 1 dm3 amoniaku NH3 w warunkach normalnych.

Ilość atomów: .........................Zad.11.7 ID:932

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

MnO4 + Cl + H+ → Mn2+ + Cl2 + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.11.8 ID:1270

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu:

1,2-dichloroetan —NaOH, alkohol→ .............  —trimeryzacja → .................

 

Równanie reakcji I.: ...................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................Zad.11.9 ID:2778

Poniżej przedstawiono wzór L-treozy w projekcji Fischera.
L-treoza

Narysuj wzór D-treozy w projekcji Fischera.Zad.11.10 ID:246

Podaj symbol atomu, którego konfiguracja elektronów walencyjnych jest następująca:

3s[ ↑↓ ]  3p[  ↑↓  |  ↑↓  |  ↑ ]Zad.11.11 ID:920

  Wskaż, które z podanych substancji mogą być jednocześnie kwasami i zasadami Brønsteda-Lowry`ego:

HS , HCO3 , H2SO4, NH4+ , H2O, OH .

............................................................................................Zad.11.12 ID:758

Do roztworu kwasu solnego wrzucono 20g stopu złożonego z 20% cynku i 80% magnezu.
Oblicz objętość wodoru wydzielonego po reakcji. Obliczenia prowadź z dokładnością do 0,1.Zad.11.13 ID:2738

   Do probówki nr I. zawierającej kwas bromowodorowy dodano opiłki żelaza. Do probówki nr II. zawierającej kwas chlorowodorowy dodano opiłki miedzi.

Dla każdej probówki napisz obserwacje.

Probówka nr I.: ......................................................................

Probówka nr II.: .....................................................................Zad.11.14 ID:890 Reakcja zachodzi w 3 etapach:
1. Pt + O2 → PtO2
2. SO2 + PtO2 → SO3 + PtO
3. SO2 + PtO → SO3 + Pt

a) napisz równanie tej reakcji
b) wskaż produkty przejściowe
c) wskaż katalizatorZad.11.15 ID:283

   Napisz jonowe, skrócone równanie reakcji glinu z rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI).Zad.11.16 ID:2312

Metodą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji

...KClO3 + ...H2SO4 → ...HClO4 + ...ClO2 + ...KHSO4 + ...H2OZad.11.17 ID:2428

Stałe dysocjacji kwasu siarkowego(IV) i amoniaku wynoszą: K H2SO3 = 7,39·10-10,  K NH3(aq) = 1,8·10-5

Napisz jonowe równanie reakcji hydrolizy siarczanu(IV) amonu i określ odczyn powstałego roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: ..............................................

Odczyn roztworu: ..............................................

Uzasadnienie: ...................................................Zad.11.18 ID:677

  Narysuj wzór półstrukturalny związku powstałego w reakcji zachodzącej wg schematu
pochodne weglowodorw zadania

Podaj jego nazwę.Zad.11.19 ID:696

Oblicz objętość tlenu potrzebną do całkowitego spalenia 20g glinu.

Dokładność obliczeń 0,1.Zad.11.20 ID:632

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione schematami:

I. 2-bromobutan —KOH,H2O→ ..............................

II. 2-bromobutan —KOH,etanol→ ..............................Zad.11.21 ID:368

Przeprowadzono reakcję 5 dm3 azotu z wodorem.
Oblicz objętość amoniaku odmierzoną  w warunkach normalnych, jaka powstała w wyniku tej reakcji.Zad.11.22 ID:214

  Atomy litu i atomy sodu tworzą wiązanie jonowe z tlenem poprzez oderwanie elektronu walencyjnego z ich atomów.

Uzupełnij zdanie wpisując wybrane określenia z nawiasów.

W atomie litu elektron walencyjny znajduje się ............... (bliżej jądra / dalej od jądra) niż elektron walencyjny w atomie sodu i dlatego ............. (łatwiej / trudniej) odrywa się on od atomu litu niż elektron walencyjny atomu sodu.

Atom litu po oderwaniu elektronu walencyjnego uzyskuje konfigurację elektronową atomu ................... (helu / neonu / argonu) a atom sodu konfiguracje elektronową atomu ..................... (helu / neonu / argonu)Zad.11.23 ID:138

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

C+ H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.11.24 ID:535

Oblicz ile g siarki i ile g żelaza należy przygotować, aby otrzymać 3 mole siarczku żelaza(II) w reakcji syntezy pierwiastków. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.Zad.11.25 ID:1040

Stopień dysocjacji roztworu pewnego kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3  wynosi 2,5%. Roztwór ten rozcieńczono 2-krotnie.
Oblicz stopień dysocjacji otrzymanego roztworu.Zad.11.26 ID:1306

Uzupełnij równanie reakcji

........... + ............  → C2H2 + Ca(OH)2

Napisz równanie reakcji trimeryzacji powstałego węglowodoru.

...................................................Zad.11.27 ID:724 Oblicz stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu procentowym 50% i gęstości 1,4g/cm3.


Zad.11.28 ID:608

W wodzie rozpuszczono mieszaninę soli:  chlorku sodu i chlorku wapnia. Otrzymano 100g roztworu. Stężenia obu soli w tym roztworze wynoszą po 5%.

Oblicz liczbę moli anionów chlorkowych w tym roztworze.

Liczba moli anionów chlorkowych: ................................Zad.11.29 ID:296

orbitale chemia matura
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zad.11.30 ID:557 Kwas chlorowy(III) ma stężenie 0,005 mol/dm3 i stałą dysocjacji  1·10-2.
Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.


Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.