Powrót
Zestaw 12

Zad.12.1 ID:836

Oblicz objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 30% i gęstości 1,1g/cm3 oraz objętość wody jakie należy przygotować, aby otrzymać 400 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,2 mol/dm3.

Objętość wody:  ................. cm3  

Objętość kwasu: ................ cm3  Zad.12.2 ID:411

Napisz równanie reakcji addycji wody do but-1-enu i podaj nazwę powstałego związku.Zad.12.3 ID:1387

Poniżej przedstawiono wzór sorbozy - cukru prostego występującego w znacznych ilościach w owocach jarzębiny.
sorboza cukier prostyźródło: Wikimedia

Określ ilość asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce sorbozy.Zad.12.4 ID:2275 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
CrO42 + N2O  → Cr3+ + NO

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................


Zad.12.5 ID:1444

Napisz równanie reakcji dekarboksylacji kwasu 2-hydroksypropanowego.

 

Równanie reakcji ...............................................................Zad.12.6 ID:2152 Jednym za składników patyny jest siarczan(VI) hydroksomiedzi(II).

Napisz jego wzór.

...................................................................................


Zad.12.7 ID:2581

Izotony to nuklidy różnych pierwiastków o takiej samej liczbie neutronów.

Napisz wzór nuklidu wapnia, który jest izotonem względem nuklidu 2248Ti.Zad.12.8 ID:2452

Zmieszano 20g roztworu o stężeniu 10% i 80g roztworu o stężeniu 5%.

Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: .............Zad.12.9 ID:49

Spośród zapisanych poniżej równań wybierz te, w których zgodnie z teorią Bronsteda woda zachowuje się
- jak kwas
- jak zasada

a) SO32- + H2O ⇌ HSO3- + OH-
b) HF + H2O ⇌ F + H3O+
c) NH4+ + H2O  = NH3 + H3O+     
d) HSO3- + H2O ⇌ H2SO3 + OH
e) H2PO4- + H2O ⇌ HPO42- + H3O+ 

 
Zad.12.10 ID:5

Zapisz równaniami reakcji ciąg procesów przedstawionych na schemacie

fenol —NaOH→ ...........  —CO2,H2O→ ..........

 

Równanie reakcji I.: ...........................

Równanie reakcji II.: ...........................Zad.12.11 ID:102

Obliczenia pH dla roztworów o bardzo dużych rozcieńczeniach (mniejszych od 10-6 mol/dm3 ) prowadzą do błędnych wyników. W takich przypadkach pH oblicza się z uwzględnieniem jonów pochodzących z autodysocjacji wody.

Oblicz pH roztworu kwasu solnego o stężeniu 10-8 mol/dm3. Wynik podaj z dokładnością do 0,01Zad.12.12 ID:1051

Spośród podanych niżej soli

wodorowęglan sodu, azotan(V) wapnia, siarczan(VI) amonu, fluorek sodu

wybierz te, których roztwory barwią papierek wskaźnikowy na niebiesko i napisz dla nich równania dysocjacji i  hydrolizy w formie jonowej skróconej. Zad.12.13 ID:558
Oblicz ile gramów jonów Cu2+znajduje się w 200 cm3 roztworu chlorku miedzi(II) o stężeniu 0,4 mol/dm3.
Dokładność obliczeń: 0,01Zad.12.14 ID:1773

50 g wapnia przereagowało z kwasem solnym.
Oblicz objętość otrzymanego wodoru.
Oblicz, w jakim stosunku masowym wapń reaguje z kwasem solnym.Zad.12.15 ID:650

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
chlorowce aktywność
Wybierz zdanie prawdziwe.

A. Reakcja zaszła w obu probówkach.
B. Reakcja zaszła tylko w probówce I.
C. Reakcja zaszła tylko w probówce II.

Uzupełnij zdanie
Przeprowadzone doświadczenie dowodzi, że najbardziej aktywnym pierwiastkiem jest ......... [ Cl / Br / I ] a najmniej aktywnym jest ............ [ Cl / Br / I ]  Zad.12.16 ID:519

entalpia zadania

Na wykresie I. przedstawiono profil energetyczny pewnej przemiany.

Wybierz wykres (II, III, IV, lub V), który przedstawia profil energetyczny tej samej przemiany, ale po wprowadzeniu katalizatora.Zad.12.17 ID:583

1. Określ stopień utlenienia węgla w związkach
a) CO,    b)  CO2,   c) CH4   

2. Określ stopień utlenienia siarki w związkach
a) H2S     b) SO2    c) H2SO4

 Zad.12.18 ID:769

  Stężenie jonów wodorotlenkowych w roztworze NaOH wynosi 10-5 mol·dm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zad.12.19 ID:477

Do roztworu chlorku cynku dodawano porcjami roztwór wodorotlenku sodu.

Napisz obserwacje, jakie zostały dokonane w trakcie doświadczenia.

.................................................................................................................................................

Napisz jonowe, skrócone równania reakcji, jakie zaszły podczas doświadczenia.

..................................................................................................................................................Zad.12.20 ID:1405

Napisz równanie reakcji przebiegającej wg schematu:

zadania matura pochodne węglowodorów

 Zad.12.21 ID:446

300g nasyconego roztworu K2SO4 o temp. 20oC ogrzano do temp. 80o C.

Oblicz ile jeszcze maksymalnie można rozpuścić K2SO4 po ogrzaniu roztworu.

Rozpuszczalność K2SO4:

w temp. 20oC 11,1g/100g wody, w temp. 80oC 21,4g/100g wody.

 Zad.12.22 ID:205

   Do reaktora wprowadzono mieszaninę tlenu z 150dm3 tlenku siarki(IV) i przeprowadzono reakcję syntezy, w wyniku której powstało 450g tlenku siarki(VI).

Oblicz wydajność tej reakcji. Zad.12.23 ID:1117


Zad.12.24 ID:596

Oblicz stężenie jonów wodorowych i stężenie niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze kwasu cyjanowodorowego o stężeniu 0,05-mol/dm3 i stałej dysocjacji Ka=7,5·10−10.

 Zad.12.25 ID:2220 2-bromo-2-metylobutan można otrzymać w wyniku addycji bromowodoru do dwóch różnych alkenów.

Napisz wzory półstrukturalne tych alkenów i podaj ich nazwy.


Zad.12.26 ID:599

Zapisz równaniami reakcji ciąg przemian prowadzących do związków:

alkohol etylowy → aldehyd octowy → kwas octowy

Równanie reakcji I:..........................................

Równanie reakcji II.: .......................................Zad.12.27 ID:2273 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
AsO43– + NO2  → AsO2 + NO3  


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
Zad.12.28 ID:803

Zmieszano 50g węgla z 200g tlenku żelaza(II) i przeprowadzono reakcję redukcji, w wyniku której powstało metaliczne żelazo i tlenek węgla(IV).
Oblicz ilość moli otrzymanego żelaza.

Ilość moli Fe: ...........................Zad.12.29 ID:908

Oblicz  ΔH reakcji 

2H2O(g) → 2H2(g) + O2(g)

na podstawie energii wiązań: 

EO=O = 494kJ/mol   EH−H = 432kJ/mol  
EO−H = 460kJ/mol      

 Zad.12.30 ID:991

Reakcja synproporcjonowania to taka, w której pierwiastek z dwóch różnych stopni utlenienia przechodzi  na jeden wspólny, który jest pośredni dla substratów

Dokończ równanie reakcji i uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

HClO3 + HCl  →  .............. + ..................

 Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl