Powrót
Zestaw 13

Zad.13.1 ID:2289

Na podstawie równań reakcji połówkowych

AuBr4 + 3e → Au + 4Br
[Sn(OH)3] + 3OH → [Sn(OH)6]2– + 2e 

napisz równanie reakcji utleniania-redukcji

Równanie reakcji: ................................................................Zad.13.2 ID:120

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Fe + H2SO4 → Fe2O3 + SO2 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.13.3 ID:239

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu żelaza i  jonów  Fe2+ i Fe3+.

Uzupełnij zdanie
Większą trwałość wykazuje jon ............. (Fe2+ / Fe3+), ponieważ ............................Zad.13.4 ID:1067

Mleczan sodu (2-hydroksypropionian sodu) to organiczny związek chemiczny stosowany jako dodatek do żywności (E325) konserwujący mięso i chroniący je przed mikroorganizmami.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej pokazujące, jak zachowuje się mleczan sodu w środowisku mocnego kwasu na przykładzie kwasu chlorowodorowego.

............................................................................................................................................................Zad.13.5 ID:2148

Uzupełnij równanie reakcji:

K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → .................. + Cr2(SO4)3 + ................ +7H2OZad.13.6 ID:1013

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki chlorku boru z uwzględnieniem jej kształtu.

b) Określ liczbę przestrzenną .................................

c) Określ typ hybrydyzacji atomu boru ...................

d) Określ kształt cząsteczki ...............................................Zad.13.7 ID:2467

W 100g wody rozpuszczono 20g siarczanu(VI)miedzi(II)-woda 1/5 i otrzymano roztwór o gęstości 1,1g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ............

Stężenie molowe: ..................Zad.13.8 ID:2267

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

struktura

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Spośród podanych niżej określeń

wiązanie wodorowe, siły van der Waalsa, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie spolaryzowane, sp, sp2, sp3

wybierz właściwe i wpisz je odpowiedniej formie gramatycznej w zdania:

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z płaszczyzn połączonych ze sobą za pomocą ...................... W płaszczyznach atomy węgla tworzą sześciokąty foremne, w których atomy węgla połączone są ...................................... Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ...........


 

 Zad.13.9 ID:780

Poniżej przedstawiono dwie odmiany alotropowe węgla.
odmiany alotropowe węgla

Podaj ich nazwy i określ stopnie utlenienia atomów węgla.

A. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................

B. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................Zad.13.10 ID:760

   Spośród podanych niżej związków wybierz te, których roztwory wodne wykazują pH mniejsze od 7.

H2S, Na2S, Na2SO3, Na2SO4, NH4SO4,  FeCl3    Zad.13.11 ID:1508

Napisz wszystkie możliwe produkty całkowitej hydrolizy aspartamu o wzorze strukturalnym

 zadania maturalne aminokwasy

 Zad.13.12 ID:2491

Ciekły amoniak ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2NH3 ⇄ NH4+  + NH2 

Określ, który jon pełni rolę kwasu, a który zasady Brønsteda w podanym równaniu reakcji.

NH4+: ..................

NH2: ..................Zad.13.13 ID:11

Do całkowitego spalenia 4 dm3 etanu użyto 15 dm3 tlenu. Po reakcji skroplono parę wodną.
Oblicz skład pozostałej mieszaniny gazów wyrażony w dm3.Zad.13.14 ID:523

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz równanie w formie jonowej skróconej

KMnO4 + SnSO4 + H2SO4 →  MnSO4 + K2SO4 + Sn(SO4)2 + H2O

Skrócona, jonowa forma równania: .......................................................................Zad.13.15 ID:1085

Uzupełnij równanie reakcji

................... + 2KOH —etanol→ HC≡C−CH2−CH3 + 2KBr + .........Zad.13.16 ID:141

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego

ClO3 + SO2  + H2O → SO42– + Cl + H+Zad.13.17 ID:718

  Do reaktora wprowadzono 0,2 mola propanu oraz 1,2 mola tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Oblicz  liczbę moli każdego reagentu w mieszaninie  poreakcyjnej.

liczba moli C3H8 : ...............  liczba moli O2 : ...................
liczba moli CO2 : .................  liczba moli H2O :..................Zad.13.18 ID:2643

  Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy i 3 różne wzory taflowe.

Określ, który ze wzorów, A., B., czy C. odpowiada wzorowi D-mannozy.Zad.13.19 ID:579

Określ stopnie utlenienia azotu w związkach

NO, NO2, NH3, HNO2, Mg(NO3)2Zad.13.20 ID:493

Oblicz, ile wody należy odparować z 0,3 dm3 roztworu o stężeniu 2 mol/dm3 aby otrzymać roztwór o stężeniu 3 mol/dm3.


Zad.13.21 ID:435

   Reakcja przebiega według równania kinetycznego:
v=k[A]2[B]2 

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, gdy stężenie A zwiększy się 2-krotnie a stężenie B zwiększy się 3-krotnie.Zad.13.22 ID:1221

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zajdzie po zmieszaniu roztworu chlorku amonu z roztworem wodorotlenku potasu.

Równanie reakcji cząsteczkowe  ..........................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .......................................Zad.13.23 ID:854

Dane są entalpie tworzenia:
1)  1/2 N2(g) + O2(g)  → NO2(g), ΔH = +33,2 kJ/mol
2)  1/2 N2(g) + 1/2O2(g)  → NO(g), ΔH= +90,2 kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji:

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

ΔH = .................................Zad.13.24 ID:160

W trzech nieoznaczonych probówkach znajdują się roztwory: azotanu(V) cyny(II), bromku baru, azotanu(V) ołowiu(II).
Masz do dyspozycji dwa odczynniki: roztwór wodorotlenku sodu i roztwór chlorku sodu.

Opisz, jak za ich pomocą zidentyfikujesz zawartości probówek. Zilustruj wykonywane reakcje równaniami jonowymi skróconymi.

 Zad.13.25 ID:2230

   Narysuj wzór półstrukturalny związku powstałego w wyniku reakcji przedstawionej schematem
utlenianie alkoholi zadania

i podaj jego nazwę.
 Zad.13.26 ID:180

   Na wykresie przedstawiono zależność stężenia w czasie przebiegu reakcji zachodzącej wg równania
2 NO2(g) → 2 NO(g) + O2(g) 
r�wnowagi zadania

Określ, po jakim czasie ustaliła się równowaga w układzie i oblicz stałą równowagi.

Czas: ...........

Stała równowagi: ..................Zad.13.27 ID:316

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2Zad.13.28 ID:702

Przeprowadzono reakcję 200g wodoru z azotem.
Oblicz objętość amoniaku, jaka powstała w wyniku reakcji.

Obliczenia dla warunków normalnych, dokładność obliczeń 0,1.Zad.13.29 ID:355

Spośród podanych niżej związków wybierz dwa takie, które ze sobą reagują. Napisz równanie reakcji i obserwacje, jakie można dokonać podczas przeprowadzania reakcji.

CH3COONa(aq)  • Na2SO4(aq) • CH3COOH(aq) • H2SO4(aq)  
 

Równanie reakcji: ..........................................

Obserwacje: ...................................................Zad.13.30 ID:873

Oblicz standardową entalpię reakcji
2C(grafit) + 2H2(g) → C2H4(g)

na podstawie równań:
1) C(grafit) + O2(g) → CO2(g)             ΔH = -393,5 kJ
2) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c)           ΔH = -571,7 kJ
3) C2H4(g) + 3O2(g) → 2H2O(c) + 2CO2(g) ΔH = -1410 kJPowrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl