Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 13

Zad.13.1 ID:1117

Zmieszano roztwory wodorotlenku sodu i chlorku manganu(II). Zaobserwowano wytrącenie białego osadu, który po chwili zaczął przyjmować brunatne zabarwienie.

Napisz odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej.

.........................................................................................................

 

 

 Zad.13.2 ID:596 Oblicz stężenie jonów wodorowych i stężenie niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze kwasu cyjanowodorowego o stężeniu 0,05-mol/dm3 i stałej dysocjacji Ka=7,5·10-10.
Zad.13.3 ID:2220 2-bromo-2-metylobutan można otrzymać w wyniku addycji bromowodoru do dwóch różnych alkenów.

Napisz wzory półstrukturalne tych alkenów i podaj ich nazwy.


Zad.13.4 ID:599

Zapisz równaniami reakcji ciąg przemian prowadzących do związków:

alkohol etylowy → aldehyd octowy → kwas octowy

 

Równanie reakcji I:..........................................

Równanie reakcji II.: .......................................Zad.13.5 ID:2273 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
AsO43– + NO2  → AsO2 + NO3  


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
Zad.13.6 ID:803

Zmieszano 50g węgla z 200g tlenku żelaza(II) i przeprowadzono reakcję redukcji, w wyniku której powstało metaliczne żelazo i tlenek węgla(IV).
Oblicz ilość moli otrzymanego żelaza.Zad.13.7 ID:908

Oblicz  ΔH reakcji 

2H2O(g) → 2H2(g) + O2(g)

na podstawie energii wiązań: 

EO=O = 494kJ/mol   EH−H = 432kJ/mol  
EO−H = 460kJ/mol      

 Zad.13.8 ID:991

Reakcja synproporcjonowania to taka, w której pierwiastek z dwóch różnych stopni utlenienia przechodzi  na jeden wspólny, który jest pośredni dla substratów

Dokończ równanie reakcji i uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

HClO3 + HCl  →  .............. + ..................

 Zad.13.9 ID:2289

Na podstawie równań reakcji połówkowych

AuBr4 + 3e → Au + 4Br
[Sn(OH)3] + 3OH → [Sn(OH)6]2– + 2e 

napisz równanie reakcji utleniania-redukcji

Równanie reakcji: ................................................................Zad.13.10 ID:120

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Fe + H2SO4 → Fe2O3 + SO2 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.13.11 ID:239

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu żelaza i  jonów  Fe2+ i Fe3+.

Uzupełnij zdanie
Wiekszą trwłość wykazuje jon ............. (Fe2+ / Fe3+), ponieważ ............................Zad.13.12 ID:1927 Oblicz entalpię reakcji
C2H4(g) + Cl2(g) → C2H4Cl2(c)
mając dane:
2 Cl2(g) + 2 H2O(c) → 4 HCl(g) + O2(g)                         ΔH1o= +202,5 kJ
2HCl(g) + C2H4(g) + ½ O2(g) → C2H4Cl2(c) + H2O(c)     ΔH2o= -319,6 kJ
½ H2(g) + ½ Cl2(g) → HCl(g)                                        ΔH3o= -92,3 kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(c)                                            ΔH4o= -285,8 kJ
Zad.13.13 ID:1067

Mleczan sodu (2-hydroksypropionian sodu) to organiczny związek chemiczny stosowany jako dodatek do żywności (E325) konserwujący mięso i chroniący je przed mikroorganizmami.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej pokazujące, jak zachowuje się mleczan sodu w środowisku mocnego kwasu na przykładzie kwasu chlorowodorowego.

............................................................................................................................................................Zad.13.14 ID:2148 Uzupełnij równanie reakcji:

K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → .................. + Cr2(SO4)3 + ................ +7H2O


Zad.13.15 ID:1013

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki chlorku boru z uwzględnieniem jej kształtu.

b) Określ liczbę przestrzenną .................................

c) Określ typ hybrydyzacji atomu boru ...................

d) Określ kształt cząsteczki ...............................................Zad.13.16 ID:2467

W 100g wody rozpuszczono 20g siarczanu(VI)miedzi(II)-woda 1/5 i otrzymano roztwór o gęstości 1,1g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ............

Stężenie molowe: ..................Zad.13.17 ID:2267

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

struktura

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Spośród podanych niżej określeń

wiązanie wodorowe, siły van der Waalsa, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie spolaryzowane, sp, sp2, sp3

wybierz właściwe i wpisz je odpowiedniej formie gramatycznej w zdania:

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z płaszczyzn połączonych ze sobą za pomocą ...................... W płaszczyznach atomy węgla tworzą sześciokąty foremne, w których atomy węgla połączone są ...................................... Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ...........


 

 Zad.13.18 ID:780

Poniżej przedstawiono dwie odmiany alotropowe węgla.
odmiany alotropowe węgla

Podaj ich nazwy i określ stopnie utlenienia atomów węgla.

A. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................

B. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................Zad.13.19 ID:760

   Spośród podanych niżej związków wybierz te, których roztwory wodne wykazują pH mniejsze od 7.

H2S, Na2S, Na2SO3, Na2SO4, NH4SO4,  FeCl3    Zad.13.20 ID:1508

Napisz wszystkie możliwe produkty całkowitej hydrolizy aspartamu o wzorze strukturalnym

 zadania maturalne aminokwasy

 Zad.13.21 ID:2491

Ciekły amoniak ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2NH3 ⇄ NH4+  + NH2 

Określ, który jon pełni rolę kwasu, a który zasady Brønsteda w podanym równaniu reakcji.

NH4+: ..................

NH2: ..................Zad.13.22 ID:11

Do całkowitego spalenia 4 dm3 etanu użyto 15 dm3 tlenu. Po reakcji skroplono parę wodną.
Oblicz skład pozostałej mieszaniny gazów wyrażony w dm3.Zad.13.23 ID:523

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz równanie w formie jonowej skróconej

KMnO4 + SnSO4 + H2SO4 →  MnSO4 + K2SO4 + Sn(SO4)2 + H2O

Skrócona, jonowa forma równania: .......................................................................Zad.13.24 ID:1085

Uzupełnij równanie reakcji

................... + 2KOH —etanol→ HC≡C−CH2−CH3 + 2KBr + .........Zad.13.25 ID:141

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego

ClO3 + SO2  + H2O → SO42– + Cl + H+Zad.13.26 ID:718

  Do reaktora wprowadzono 0,2 mola propanu, 1,2 mola tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Oblicz  liczbę moli wszystkich reagentów w mieszaninie  poreakcyjnej.Zad.13.27 ID:2643

  Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy i 3 różne wzory taflowe.

Określ, który ze wzorów, A., B., czy C. odpowiada wzorowi D-mannozy.Zad.13.28 ID:579

Określ stopnie utlenienia azotu w związkach

NO, NO2, NH3, HNO2, Mg(NO3)2Zad.13.29 ID:493

Oblicz, ile wody należy odparować z 0,3 dm3 roztworu o stężeniu 2 mol/dm3 aby otrzymać roztwór o stężeniu 3 mol/dm3.


Zad.13.30 ID:435

   Reakcja przebiega według równania kinetycznego:
v=k[A]2[B]2 

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, gdy stężenie A zwiększy się 2-krotnie a stężenie B zwiększy się 3-krotnie.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.