Powrót
Zestaw 14

Zad.14.1 ID:355

Spośród podanych niżej związków wybierz dwa takie, które ze sobą reagują. Napisz równanie reakcji i obserwacje, jakie można dokonać podczas przeprowadzania reakcji.

CH3COONa(aq)  • Na2SO4(aq) • CH3COOH(aq) • H2SO4(aq)  
 

Równanie reakcji: ..........................................

Obserwacje: ...................................................Zad.14.2 ID:873

Oblicz standardową entalpię reakcji
2C(grafit) + 2H2(g) → C2H4(g)

na podstawie równań:
1) C(grafit) + O2(g) → CO2(g)             ΔH = -393,5 kJ
2) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c)           ΔH = -571,7 kJ
3) C2H4(g) + 3O2(g) → 2H2O(c) + 2CO2(g) ΔH = -1410 kJZad.14.3 ID:800

   Do 20g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 10% dodano 50g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 4%.
Uzupełnij zdanie wybierając z nawiasu odpowiednią wartość i uzasadnij swój wybór:
pH otrzymanego roztworu jest .................................. [równe 7 / większe od 7 / mniejsze od 7]

Uzasadnienie: .......................................................................................................................................Zad.14.4 ID:464

Oblicz I stopień dysocjacji kwasu węglowego o stężeniu 0,2 mol/dm3.
KI=4,5·10−7.

I stopień dysocjacji: ........................................Zad.14.5 ID:754

   Do probówki zawierającej węglan wapnia dodawano roztwór kwasu solnego.

Napisz obserwacje tego doświadczenia

................................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej

................................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

................................................................................................................................Zad.14.6 ID:711

 Określ ilość powłok elektronowych jonu Na+ i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu Na+ : ................
Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................

Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu Na+ jest  (większy niż / mniejszy niż / taki sam jak)  promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ ............................................................................Zad.14.7 ID:261

Stężenie jonów chlorkowych w roztworze chlorku żelaza(III) wynosi 0,6 mol/dm3.  α=100%. Oblicz stężenie roztworu chlorku żelaza(III).Zad.14.8 ID:999

Napisz równania dysocjacji, w których produktami są

I.  jon wodorowy i jon wodorosiarczanowy(VI)

II.  jon hydroksowapnia i jon wodorotlenkowy


Równanie I.:................................................
Równanie II.:................................................Zad.14.9 ID:1950 Stężenie kwasu solnego w reakcji
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
w ciągu 10 minut zmalało z 0,08 mol/dm3 do 0,02 mol/dm3.
Oblicz średnią szybkość tej reakcji chemicznej.


Zad.14.10 ID:1675

Do roztworu metakrzemianu sodu dodano roztwór kwasu chlorowodorowego.

Zapisz cząsteczkowe i jonowe skrócone równanie reakcji i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ...................................................
Równanie reakcji jonowe, skrócone:............................................
Obserwacje ............................................................Zad.14.11 ID:561

W 3 probówkach znajdują się wodne roztwory fenolu, metanolu i amoniaku.

Jak w najprostszy sposób odróżnić zawartość tych probówek?Zad.14.12 ID:788

W wyniku spalenia 100g siarki w tlenie powstał tlenek siarki(IV) z wydajnością reakcji 92%. Otrzymany tlenek poddano dalszej reakcji utleniania, w wyniku której powstał tlenek siarki(VI) z wydajnością 80%.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(VI). Wynik podaj z dokładności do 0,1.Zad.14.13 ID:1169

Pod wpływem energii jonizacji E1 obojętny atom germanu zmienił się w jon Ge+2 a następnie pod wpływem kolejnej energii jonizacji E2 w jon Ge+4.

Ge — E1 → Ge+2 — E2 → Ge+4  

a) Napisz skróconą konfiguracje elektronową atomu germanu i podkreśl część konfiguracji zawierającą elektrony walencyjne.

b) Porównaj wartości energii jonizacji wpisując odpowiedni znak =, <, >.
E1 ..... E2 

c) Określ podpowłokę, którą opuściły elektrony pod wpływem energii jonizacji E1.Zad.14.14 ID:343 Zmieszano 800g roztworu o stężeniu 10% i 200g roztworu o stężeniu 85%. Oblicz stężenie procentowe roztworu.


Zad.14.15 ID:136

Metodą bilansu elekronowego dobierz współczynniki w równaniu

.....KClO3 = .....O2 + .....KCl

Zapisz połówkowe równanie reakcji
utleniania: ......................................
redukcji: ........................................Zad.14.16 ID:2264

Do 50 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,2 g/cm3, dodano roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) w nadmiarze. W wynilu reakcji powstało 20g wodorotlenku miedzi(II).

Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu użytego w reakcji. Wykonuj obliczenia z dokładnością 0,1.

 

 

 Zad.14.17 ID:528

Dane są dwa kwasy o jednakowych stężeniach:
kwas jodowy(I)          HIO       K=2,39·10−5
kwas azotowy(III)       HNO2    K=3,88·10−2

Określ, który kwas ma wyższe pH ............................................................

Określ, który kwas ma bardziej spolaryzowane wiązanie O-H .......................Zad.14.18 ID:352

Rozpuszczalność NaCl w wodzie wynosi 36g/100g H2O  w temp.20 °C. Do 100 g wody o temp. 20 °C dodano 50 g NaCl i otrzymano mieszaninę niejednorodną.
Oblicz najmniejszą ilość wody, jaką należy dodać do tej mieszaniny, aby otrzymać roztwór jednorodny.

Masa wody: ...................Zad.14.19 ID:2490

Opisz w jaki sposób przygotować 0,2 dm3 roztworu chlorku baru o stężeniu 10% i gęstości 1,09g/cm3.

Wykonywane czynności: ..................................................

 Zad.14.20 ID:2277

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej wg schematu:
...SO32– + ...Cl2 + ...H2O → ...SO42– + ...Cl + ...H+

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.14.21 ID:641

Narysuj wzory półstrukturalne izomerów cis i trans kwasu but-2-enowego.

Izomer cis ................................

Izomer trans..............................Zad.14.22 ID:1218

  Do wodnego roztworu dichromianu(VI) potasu dodano roztwór zasady potasowej.
Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej oraz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe ................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone ...........................................

Obserwacje ....................................................................................Zad.14.23 ID:676

  Jon X3+ pewnego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową:
1s22s22p63s23p63d5

a) Napisz konfigurację elektronową atomu obojętnego tego pierwiastka i podaj jego nazwę.

b) Określ liczbę powłok elektronowych w obojętnym atomie.Zad.14.24 ID:1038

Sporządzono roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów amonowych jeśli stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 2,6·10−5.Zad.14.25 ID:738

  Za pomocą wzorów połstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat reakcji. Podaj nazwę produktu.

but-2-en —H+, H2O→ ...............................

nazwa produktu: .....................................Zad.14.26 ID:1445

W wyniku reakcji wodorotlenku sodu z fenolem (reakcja I) otrzymano wodny roztwór związku, na który podziałano tlenkiem węgla(IV) (reakcja II).

a) napisz w formie jonowej równanie reakcji I.: .........................................

b) napisz w formie jonowej równanie reakcji II: .........................................

c) napisz obserwacje po przeprowadzeniu reakcji II: ................................

d) napisz wnioski wynikający z doświadczenia II:
- .........................................
- .........................................
 Zad.14.27 ID:616

18 W 100cm3 wody o temp. T rozpuszczono 40g siarczanu(VI) miedzi(II)-woda 1/5.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

 Zad.14.28 ID:375

Przeprowadzono rozkład 120g wody na pierwiastki.
Oblicz całkowitą objętość, jaką zajmą powstałe gazy.Zad.14.29 ID:1237

   Napisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych produktów reakcji bromowania 2-metylobutanu w obecności światła, jeśli powstają tylko monobromopochodne alkanu.

Podaj nazwę produktu tej reakcji, który powstanie w największej ilości. Uzasadnij wybór.

 

Wzory i nazwy .................................................

Wybór produktu głównego .................................

Uzasadnienie wyboru ..........................................
 Zad.14.30 ID:1323

Napisz dwa równania reakcji otrzymywania butanu, gdy substratami są: sód i odpowiednie chloroalkany.

Równanie reakcji 1.: ........................................................

Równanie reakcji 2.: ........................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl