Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 15

Zad.15.1 ID:676

  Jon X3+ pewnego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową:
1s22s22p63s23p63d5

a) Napisz konfigurację elektronową atomu obojętnego tego pierwiastka i podaj jego nazwę.

b) Określ liczbę powłok elektronowych w obojętnym atomie.

c) Napisz fragment dotyczący konfiguracji elektronów walencyjnych w obojętnym atomieZad.15.2 ID:1038

Sporządzono roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów amonowych jeśli stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 2,6*10-5.Zad.15.3 ID:738

  Za pomocą wzorów połstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat reakcji. Podaj nazwę produktu.

but-2-en —H+, H2O→ ...............................

nazwa produktu: .....................................Zad.15.4 ID:1445

18 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
tlenek węgla + fenolan sodu

Napisz obserwacje po przeprowadzeniu doświadczenia: .................................
Napisz równanie reakcji w formie skróconej jonowej: .........................................Zad.15.5 ID:616

18 W 100cm3 wody o temp. T rozpuszczono 40g siarczanu(VI) miedzi(II)-woda 1/5.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

 Zad.15.6 ID:375

Przeprowadzono rozkład 120g wody na pierwiastki.
Oblicz całkowitą objętość, jaką zajmą powstałe gazy.Zad.15.7 ID:1237

   Napisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych produktów reakcji bromowania 2-metylobutanu w obecności światła, jeśli powstają tylko monobromopochodne alkanu.

Podaj nazwy wszystkich produktów.

Podaj nazwę produktu tej reakcji, który powstanie w największej ilości. Uzasadnij wybór.

 

Wzory i nazwy .................................................

Wybór produktu głównego .................................

Uzasadnienie wyboru ..........................................
 Zad.15.8 ID:1323

Napisz dwa równania reakcji otrzymywania butanu, gdy substratami są: sód i odpowiednie chloroalkany.

Równanie reakcji 1.: ........................................................

Równanie reakcji 2.: ........................................................Zad.15.9 ID:315

Atom pewnego pierwiastka ma w stanie podstawowym konfigurację elektronową
1s22s22p63s23p64s23d104p4.

Napisz wzór sumaryczny tlenku tego pierwiastka dla jego najwyższego stopnia utlenienia

Napisz wzór sumaryczny wodorku tego pierwiastka.

Wzór tlenku: .................................
Wzór wodorku:..............................

 Zad.15.10 ID:954 Uzupelnij równanie reakcji:

...K2Cr2O7 + ...Na2SO3 + ...H2SO4 → 3Na2SO4 + .................. + K2SO4 + 4H2OZad.15.11 ID:1217

   Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano roztwór kwasu siarkowego.
Zapisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej i obserwacje.

Równanie jonowe ..........................................

Obserwacje .........................................Zad.15.12 ID:2328

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
H2S + CuSO4

a) napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

b) napisz obserwacjeZad.15.13 ID:379

Koks to paliwo zawierające 90-95% czystego węgla. Spalono 100 kg koksu zawierającego 95% węgla.
Oblicz objętość wydzielonego tlenku węgla(IV). Wynik podaj w m3.Zad.15.14 ID:870

Entalpia reakcji sodu z wodą wynosi ∆H0=-183kJ/mol sodu.
Oblicz ciepło reakcji 50g sodu z wodą.Zad.15.15 ID:2355

Określ typ hybrydyzacji każdego atomu węgla we wzorze

zadania pochodne węglowodorw hybrydyzacja

Nr atomu węgla 1 2 3 4 5
Hybrydyzacja ..... ..... ..... ..... .....

 Zad.15.16 ID:2458

Oblicz ile gramów 55 % roztworu HCl należy dodać do 100 g roztworu 10 % roztworu HCl, aby powstał roztwór o stężeniu 25 %.

Masa roztworu: .............Zad.15.17 ID:481

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji kwasu borowego H3BO3 z etanolem.Zad.15.18 ID:883

Oblicz ΔH reakcji C(grafit) + O2(g)  → CO2(g)

wykorzystując entalpie reakcji:

1)  CaO(s) + CO2(g)  → CaCO3(s) ΔH = -178,2 kJ
2)  2Ca(s) + O2(g) → 2CaO(s) ΔH = -1269,8 kJ
3)  2Ca(s) + 2C(grafit) + 3O2(g) → 2CaCO3 ΔH = -2413,2 kJ


Zad.15.19 ID:749

   Uzupełnij równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

I. Zn + CuSO4 → ....................................

II. Fe + CrCl3 → .....................................

III. Cu + Cu(NO3)2 → ............................

IV. Ni + 2AgNO3 → ...............................Zad.15.20 ID:721

Sporządzono 180dm3 mieszaniny wodoru i tlenu. Przeprowadzono reakcję, po której  pozostało 30dm3 tlenu.

Oblicz masę otrzymanej wody.Zad.15.21 ID:2238

Napisz wzór elektronowy kreskowy z uwzględnieniem kształtu jonu azotanowego(V) i określ typ hybrydyzacji azotu.


Wzór elektronowy kreskowy ..............................................................

Typ hybrydyzacji azotu ........................Zad.15.22 ID:963

Oblicz, ile wody należy dodać do 0,4 dm3 roztworu HNO3 o stężeniu 0,02mol/dm3, aby otrzymać roztwór, którego pH będzie równe 2.Zad.15.23 ID:1056

Oblicz, objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5mol/dm3, jaką należy dodać do 0,5 dm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,2mol/dm3, aby otrzymać roztwór, którego pH wynosi 7.Zad.15.24 ID:1409

Napisz równanie reakcji kwasu o-hydroksybenzoesowego (salicylowego) z wodorotlenkiem sodu, jeśli obie substancje zmieszano w stosunku molowym 1:1.

Równanie reakcji ..............................................................Zad.15.25 ID:540

Napisz równanie reakcji całkowitego spalenia etanalu i oblicz stosunek masowy produktów .Zad.15.26 ID:82

Napisz równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego butanolu.Zad.15.27 ID:1459

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji całkowitego uwodornienia związku o nazwie: pent-3-en-2-on i podaj nazwę produktu.

 

Równanie reakcji ....................................

Nazwa produktu .....................................

 Zad.15.28 ID:2136

Do probówek z różnymi kwasami wprowadzono metale:

I. Miedź do stężonego kwasu azotowego(V)
II. Glin do stężonego kwasu siarkowego(VI)

Napisz równania reakcji, lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
Napisz obserwacje
.

Probówka I: ...............................................
Obserwacje:...............................................

Probówka II: ..............................................
Obserwacje:...............................................Zad.15.29 ID:996

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki amoniaku z uwzględnieniem jej kształtu i określ:
a) liczbę przestrzenną ......................................
b) typ hybrydyzacji atomu azotu .......................
c) ilość orbitali zhybrydyzowanych: .................
d) ilość niewiążących par elektronowych: .....
e) kształt cząsteczki ............................................
f) liczbę wiązań 
σ .....  π ......Zad.15.30 ID:2288

Na podstawie reakcji połówkowych

2CN  + Au Au(CN)2 + e
2e + 2H+ + O2 H2O2

napisz jonowe równanie reakcji utleniania-redukcji zachodzących w środowisku kwasowym i środowisku zasadowym.

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku kwasowym:

......................................................................

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym:

......................................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.