Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 16

Zad.16.1 ID:200

Napisz wzór jonu wiedząc, że

a) ma taką samą konfigurację elektronową jak jon K+

b) pochodzi od atomu pierwiastka położonego w 16 grupie.

 Zad.16.2 ID:543

Oblicz gęstość tlenku azotu(V) [g/dm3] w warunkach normalnych.

Gęstość: .............Zad.16.3 ID:232

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru o którym wiesz, że posiada wzór sumaryczny C5H10 i nie odbarwia wody bromowej. Podaj jego nazwę systematyczną.

Wzór sumaryczny .................................................

Nazwa systematyczna: .......................................Zad.16.4 ID:1187

Do probówki z wodą dodano tlenek żelaza(II). Po zmieszaniu zawartości zanurzono papierek uniwersalny.

Określ, jaką barwę przybrał papierek wskaźnikowy.Zad.16.5 ID:453

196,2 g cynku przereagowało z kwasem solnym.
Oblicz objętość powstałego wodoru z uwzględnieniem warunków normalnych.Zad.16.6 ID:2244 Pewien pierwiastek jest mieszaniną dwóch izotopów. Jeden z nich stanowi 69% i zawiera 34 neutrony w jądrze a drugi zawiera 36 neutronów. Masa atomowa tego pierwiastka wynosi 63,6u.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj liczbę atomową oraz symbol pierwiastka.


Zad.16.7 ID:907

Oblicz ΔH reakcji

H2(g) + I2(g) → 2HI(g)

na podstawie energii wiązań 

EH−I = 294,5 kJ/mol   EH−H = 432,1 kJ/mol  
EI−I = 148,5 kJ/mol    

 Zad.16.8 ID:2296

Określ ilość elektronów zaangażowanych w utworzenie wiązania w cząsteczce dwuatomowej, jeśli jej atomy mają kofigurację elektronową 1s22s22p3.

Ilość elektronów: .....Zad.16.9 ID:979

Wyjaśnij dlaczego jon OH jest zasadą

a) wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

b) wg teorii LewisaZad.16.10 ID:347

Oblicz pH roztworu kwasu HR, którego stężenie wynosi 0,01 mol/dm3 a stopień dysocjacji α = 1%.

pH: .............................Zad.16.11 ID:335

W roztworze kwasu mrówkowego o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,45 mol/dm3.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zad.16.12 ID:984

Wybierz jony i cząsteczki nie mogą być kwasami Bronsteda

H3O+, NH4+, Na+, H2O, CO2, HCl, HSO4 , HPO42– , S2–

 .......................................................Zad.16.13 ID:586

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzących zgodnie ze schematem
zadania aminyZad.16.14 ID:307

   Uzupełnij tabelę wpisując wzory odpowiednich tlenków spośród podanych poniżej.
SO2   Al2O3   K2O   CaO   SiO2   CO     NO   P4O10

tlenki reagujące z wodą, tworzące zasady .................................................
tlenki reagujące z woda, tworzące kwasy .................................................
tlenki obojętne .................................................

 Zad.16.15 ID:2832

Bor  występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów o masach 10u i 11u. Średnia masa atomowa boru wynosi 10,811u

Oblicz skład izotopowy tego pierwiastka w procentach masowych.Zad.16.16 ID:2194

Narysuj wzory strukturalne izomerów związku o wzorze sumarycznym C2H4O i podaj ich nazwy systematyczne.Zad.16.17 ID:574

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

HNO3 + Ag2S → AgNO3 + NO + S + H2O

 

 

 Zad.16.18 ID:1046

Do roztworu NaOH dodano opiłki glinu w stosunku molowym 1:1 i podgrzano.

a) Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

b) Napisz obserwacje Zad.16.19 ID:678

Zapisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych atomu, którego rdzeń atomowy składa się z 16 protonów i 10 elektronów. Zad.16.20 ID:1181

W reaktorze umieszczono mieszaninę zawierającą tlenek siarki(IV) o stężeniu 2 mol/dm3 i tlen o stężeniu 1mol/dm3 i przeprowdzono reakcję zgodną z równaniem
2SO2(g)  + O2(g) → 2SO3(g) 
Po ustaleniu stanu równowagi stwierdzono,  tlenek siarki (IV) przereagował w 90% .

Oblicz stężeniową stałą równowagi.Zad.16.21 ID:1304

Uzupełnij podane równanie reakcji polimeryzacji i podaj nazwę substratu.

....... →  –[–CHCl–CHCl–]–n

 

Równanie reakcji: ...................................

Nazwa substratu .................................Zad.16.22 ID:1967 Oblicz objętość wody i objętość roztworu H2SO4 o stężeniu 40% i gęstości 1,3g/cm3, aby po zmieszaniu otrzymać 1dm3 roztworu o stężeniu 1,5M.Zad.16.23 ID:122

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

MnCO3 + KClO3 → MnO2 + KCl + CO2

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.16.24 ID:2372

Oblicz stopień dysocjacji 0,05-molowego roztworu kwasu węglowego, którego pH = 3.

Stopień dysocjacji: ...........................................Zad.16.25 ID:705

Wodorowęglan amonu ulega rozkładowi zgodnie z równaniem
NH4HCO3(temp.)→ NH3 + H2O + CO2 , gdzie wszystkie produkty są gazami.
Oblicz sumaryczną objętość wszystkich gazów w warunkach normalnych powstałych z rozkładu 5 moli wodorowęglanu amonu.

Objętość gazów: ............

 

 Zad.16.26 ID:957

   Blaszkę cynkową o masie 50 g zanurzono w wodnym roztworze Cu(NO3)2. Po pewnym czasie blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Jej masa wyniosła 49 g. W opisanym doświadczeniu zaszła reakcja opisana równaniem:
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Oblicz, ile gramów miedzi wydzieliło się w czasie doświadczenia.
Obliczenia wykonuj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.16.27 ID:305

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

K2SO4, NaCl, FeCl3, BaCl2 

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zad.16.28 ID:2480

Z 200cm3 2,7-molowego roztworu chlorku potasu o temp. 20oC mającego gęstość 1,12g/cm3 odparowano 20cm3 wody. Rozpuszczalność chlorku potasu w temp.20oC=34g/100g wody 

Określ, czy otrzymana mieszanina jest jednorodna, czy niejednorodna. Odpowieź uzasadnij.

Otrzymana mieszanina jest ............................................

Uzasadnienie: ...............................................................Zad.16.29 ID:1175

18 Metale biorące udział w reakcjach przedstawionych poniższymi równaniami uszereguj według malejącej aktywności.

1. Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe
2. Fe2+ + Mn → Fe + Mn2+
3. Mn + Zn2+ → Mn2+ + ZnZad.16.30 ID:47

Glin reaguje z kwasem chlorowodorowym tworząc sole. W reakcji glinu z zasadą sodową tworzy się związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji glinu z kwasem chlorowodorowym i zasadą sodową.

 

Równanie reakcji z kwasem
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................

Równanie reakcji z zasadą:
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.