Powrót
Zestaw 16

Zad.16.1 ID:335

W roztworze kwasu mlekowego CH3−CH(OH)−COOH o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,4916 mol/dm3.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zad.16.2 ID:984

Wybierz wzory jonów i cząsteczek, które nie mogą być kwasami Bronsteda

H3O+, NH4+, Na+, H2O, CO2, HCl, HSO4 , HPO42– , S2–

 .......................................................Zad.16.3 ID:586

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzących zgodnie ze schematem
zadania aminyZad.16.4 ID:307

Uzupełnij tabelę wpisując wzory odpowiednich tlenków spośród podanych poniżej.
SO2   Al2O3   K2O   CaO   SiO2   CO     NO   P4O10

tlenki reagujące z wodą, tworzące zasady ..........................
tlenki reagujące z woda, tworzące kwasy ..........................
tlenki obojętne ..........................

 Zad.16.5 ID:2832

Bor  występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów o masach 10u i 11u. Średnia masa atomowa boru wynosi 10,811u

Oblicz skład izotopowy tego pierwiastka w procentach masowych.Zad.16.6 ID:2194

Narysuj wzory strukturalne izomerów związku o wzorze sumarycznym C2H4O i podaj ich nazwy systematyczne.Zad.16.7 ID:574

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

HNO3 + Ag2S → AgNO3 + NO + S + H2O

 

 

 Zad.16.8 ID:1046

Do roztworu NaOH dodano opiłki glinu w stosunku molowym 1:1 i podgrzano.

a) Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

b) Napisz obserwacje Zad.16.9 ID:678

Zapisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych atomu, którego rdzeń atomowy składa się z 16 protonów i 10 elektronów. Zad.16.10 ID:1181

W reaktorze umieszczono mieszaninę zawierającą tlenek siarki(IV) o stężeniu 2 mol/dm3 i tlen o stężeniu 1mol/dm3 i przeprowdzono reakcję zgodną z równaniem
2SO2(g)  + O2(g) → 2SO3(g) 
Po ustaleniu stanu równowagi stwierdzono,  tlenek siarki (IV) przereagował w 90% .

Oblicz stężeniową stałą równowagi.Zad.16.11 ID:1304

Uzupełnij podane równanie reakcji polimeryzacji i podaj nazwę substratu.

....... →  –[–CHCl–CHCl–]–n

 

Równanie reakcji: ...................................

Nazwa substratu .................................Zad.16.12 ID:1967 Oblicz objętość wody i objętość roztworu H2SO4 o stężeniu 40% i gęstości 1,3g/cm3, aby po zmieszaniu otrzymać 1dm3 roztworu o stężeniu 1,5M.Zad.16.13 ID:122

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

MnCO3 + KClO3 → MnO2 + KCl + CO2

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.16.14 ID:2372

Oblicz stopień dysocjacji 0,05-molowego roztworu kwasu cyjanowego HOCN, którego pH = 2,62.

Stopień dysocjacji: ...........................................Zad.16.15 ID:705

Wodorowęglan amonu ulega rozkładowi zgodnie z równaniem
NH4HCO3(temp.)→ NH3 + H2O + CO2 , gdzie wszystkie produkty są gazami.
Oblicz sumaryczną objętość wszystkich gazów w warunkach normalnych powstałych z rozkładu 5 moli wodorowęglanu amonu.

Objętość gazów: ............

 

 Zad.16.16 ID:957

   Blaszkę cynkową o masie 50 g zanurzono w wodnym roztworze Cu(NO3)2. Po pewnym czasie blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Jej masa wyniosła 49 g. W opisanym doświadczeniu zaszła reakcja opisana równaniem:
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Oblicz, ile gramów miedzi wydzieliło się w czasie doświadczenia.
Obliczenia wykonuj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.16.17 ID:305

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

K2SO4, NaCl, FeCl3, BaCl2 

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zad.16.18 ID:2480

Z 200cm3 2,7-molowego roztworu chlorku potasu o temp. 20oC mającego gęstość 1,12g/cm3 odparowano 20cm3 wody. Rozpuszczalność chlorku potasu w temp.20oC wynosi 34g/100g wody 

Określ, czy otrzymana mieszanina jest jednorodna, czy niejednorodna. Odpowiedź uzasadnij.

Otrzymana mieszanina jest ............................................

Uzasadnienie: ...............................................................Zad.16.19 ID:1175

18 Metale biorące udział w reakcjach przedstawionych poniższymi równaniami uszereguj według malejącej aktywności.

1. Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe
2. Fe2+ + Mn → Fe + Mn2+
3. Mn + Zn2+ → Mn2+ + ZnZad.16.20 ID:47

Glin reaguje z kwasem chlorowodorowym tworząc sole. W reakcji glinu z zasadą sodową tworzy się związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji glinu z kwasem chlorowodorowym i zasadą sodową.

 

Równanie reakcji z kwasem
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................

Równanie reakcji z zasadą:
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................Zad.16.21 ID:1911 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
H2(g) I2(g) ⇆ 2HI(g)   ΔHo < 0
 
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
a) po zmniejszeniu ciśnienia
b) po obniżeniu temperatury
c) po wprowadzenie HI do układu
d) po wprowadzeniu wodoru do układu
e) po wprowadzeniu katalizatoraZad.16.22 ID:728

   Napisz wzory tlenków chromu spełniających warunki

a) reaguje z NaOH, ale nie reaguje z HCl: ...........................................

b) reaguje z HCl, ale nie reaguje z NaOH: ...........................................

c) reaguje z HCl i  z NaOH: ......................................................................Zad.16.23 ID:2130 Spośród poniższych wybierz symbole tych pierwiastków, które nie reagują ze stężonym kwasem azotowym(V) z powodu pasywacji.

Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca, Cr


Zad.16.24 ID:2757

Oblicz zawartość procentową wody w MgCl2·6 H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Zad.16.25 ID:812

Azotan(V) amonu topi się w temperaturze 169 °C a w temperaturze 210 °C rozkłada się wybuchowo wytwarzając tylko produkty gazowe: azot, tlen i parę wodną

Oblicz sumaryczną objętość gazów, obliczoną w warunkach normalnych powstałą w wyniku rozkładu 50g azotany(V) amonu.Zad.16.26 ID:720

Zmieszano tlen i azot w stosunku objętościowym 3:1 w warunkach normalnych.
Oblicz gęstość otrzymanej mieszaniny. Wynik podaj w g/dm3 z dokładnością do 0,01.Zad.16.27 ID:260

Sporządzono roztwór chlorku wapnia o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenia jonów w tym roztworze.Zad.16.28 ID:2457

Oblicz objętość roztworu węglanu potasu o stężeniu 50% i gęstości 1,54 g/cm3, jaką należy dodać do wody, aby powstało 200g roztworu, w którym zawartość węglanu potasu wynosi 5%.

Objętość roztworu: .................Zad.16.29 ID:595

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz schemat reakcji eliminacji bromowodoru z 2-bromo-2,3-dimetylobutanu uwzględniający warunki i podaj nazwę produktu organicznego.

Schemat reakcji ...................................................................

Nazwa produktu .....................................................................Zad.16.30 ID:2316

Za pomocą kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 zobojętniono roztwór zasady sodowej, w której znajdowało się 5g NaOH.

Oblicz objętość kwasu solnego użytego do reakcji.

Objetość kwasu solnego: ..........................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl