Powrót
Zestaw 19

Zad.19.1 ID:2347

   W roztworze chlorku cyny(II) zanurzono płytkę niklową.
reakcje metali w roztworach soli

Wybierając odpowiednie określenia z niżej podanych uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.

A. zwiększyła się    B. zmniejszyła się     C. nie uległa zmianie
1. zaszła   2. nie zaszła

Masa płytki ......... (A/B/C) , ponieważ ................... (1/2) reakcja chemiczna.



Zad.19.2 ID:171

Nasycony roztwór pewnej soli w temp. 25oC ma stężenie 20%. Oblicz rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze.



Zad.19.3 ID:2258

W wyniku reakcji chloru z wodorem powstało 197,1 g chlorowodoru. Wydajność reakcji wynosiła 90%.
Oblicz objętość chloru, jaka została użyta do reakcji.



Zad.19.4 ID:1433

W wyniku reakcji hydratacji pent-2-yn utworzył dwa izomeryczne związki. Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy.

 

Wzór 1 .................................... Nazwa ................................

Wzór 2 .....................................Nazwa ................................

 



Zad.19.5 ID:969

Elektroforeza to technika analityczna, stosowana w chemii i biologii molekularnej do rozdzielenia mieszaniny związków chemicznych przez wymuszanie wędrówki ich cząsteczek w polu elektrycznym. Czasteczki aminokwasów posiadające ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrody o ładunku przeciwnym niż własny. W przypadku cząsteczek obdarzonych jednakowym ładunkiem elektrycznym, szybciej będą wędrować cząsteczki o mniejszej masie.

W aparacie do elektroforezy ustalono pH=5,90 i umieszczono mieszaninę aminokwasów, których wzory i punkty izoelektryczne przedstawiono poniżej.
fenyloalanina   C6H5−CH2−CH(NH2)–COOH,            pI=5,48
alanina           CH3−CH(NH2)–COOH,                      pI=6,11
lizyna             NH2−(CH2)4−CH(NH2)–COOH,           pI=9,60

Uzupełnij zdanie
Do elektrody ujemnej będą przemieszczały się cząsteczki aminokwasów o nazwach: ................................................., przy czym najszybciej będzie przemieszczała się cząsteczka aminokwasu o nazwie ...........................



Zad.19.6 ID:834

   Do reaktora wprowadzono 600 g tlenku azotu(II) i wodór i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO + 2H2 → N2 + 2H2O
W wyniku reakcji otrzymano 200 dm3 azotu w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji otrzymywania azotu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.



Zad.19.7 ID:1041

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR o stężeniu 0,5 M wynosi 90%.

Oblicz wartość stałej dysocjacji tego kwasu.



Zad.19.8 ID:2266 Wyznacz współczynniki w podanym równaniu metodą bilansu elektronowego.

.....Se + .....KOH → .....K2Se + .....K2SeO3 + .....H2O



Zad.19.9 ID:747

   W wyniku reakcji manganu ze stężonym kwasem azotowym(V) powstała dobrze rozpuszczalna w wodzie sól, w której mangan jest na stopniu utlenienia II i gaz o brunatnym zabarwieniu.

Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej. Współczynniki uzgodnij metodą bilansu jonowo-elektronowego.

........................................................................................................................................

Napisz jonowe równanie reakcji utlenienia: .........................................................

Napisz jonowe równanie reakcji redukcji: .............................................................



Zad.19.10 ID:2049

Do zamkniętego naczynia o pojemności 0,5 dm3 wprowadzono 2 mole HI i podgrzano do temp. 620K.  
Ustaliła się równowaga
2HI ⇌ H2 + I2      K=2,25

Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.



Zad.19.11 ID:2147

Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg przemian przedstawionych na schemacie

azot → amoniak → tlenek azotu(II) → tlenek azotu (IV) → kwas azotowy(V)


Równanie reakcji I.: .................................................................

Równanie reakcji II.: .................................................................

Równanie reakcji III.: .................................................................

Równanie reakcji IV.: .................................................................

 



Zad.19.12 ID:70

Uzupełnij wzorami półstrukturalnymi schemat ciagu reakcji. W reakcji chlorowania przyjmij tylko produkt główny.

........... —Cl2,światło→C3H7Cl —NaOH,H2O→ .............. —CuO,T.→ ...................

Końcowy produkt wprowadzono do wody.
Określ odczyn powstałego roztworu.

Odczyn: ..................................



Zad.19.13 ID:509

   W wyniku reakcji manganianiu(VII) potasu z siarczanem(IV) potasu zaobserwowano odbarwienie roztworu i wytrącenie bruntnego sadu.

Napisz równanie reakcji jaka zaszła w formie jonowej skróconej. Współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. 



Zad.19.14 ID:1418

W dwóch probówkach znajdują się

I. Ala  II. Gly-Ala-Gly.

Spośród poniższych odczynników wybierz te, które są potrzebne do doświadczenia, które pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek

stężony kwas azotowy(V), stężony kwas siarkowy(VI), r-r wodorotlenku sodu, r-r chlorku żelaza(III), r-r siarczanu(VI) miedzi(II), woda amoniakalna

Wybrane odczynniki ................................

Napisz obserwacje po dodaniu odczynników do obu probówek

Obserwacje w probówce I: ..................................

Obserwacje w probówce II: ................................



Zad.19.15 ID:2293

Wodór może pełnić rolę utleniacza lub reduktora. Poniżej przedstawiono równania reakcji

A)   2Fe + 8HCl → 2HFeCl4 + 3H2  
B)   CuO + H2 → Cu + H2O
C)   C + H2O → CO + H

Określ, w których reakcjach wodór jest utleniaczem a w których reduktorem.

A: .........................
B: .........................
C: .........................



Zad.19.16 ID:582

Oblicz masę molową związku, który po rozpuszczeniu w wodzie utworzył roztwór o stężeniu procentowym 10%, stężeniu molowym 3mol/dm3 i gęstości 1,2g/cm3.



Zad.19.17 ID:1045

   Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu oksoniowego H3O+.

Określ rodzaje wiązań między atomem tlenu a atomami wodoru.

 



Zad.19.18 ID:2777

Stałe równowagi reakcji NO2=NO + 1/2O2 wynoszą:
w temp. 400K  K=2,4·10–4
w temp. 600K  K=0,08

Określ, czy reakcja ta jest  egzo- czy endotermiczna.

 .........................................................................................
 



Zad.19.19 ID:491

Roztwór A o stężeniu 0,7 mol/dm3 zmieszano z roztworem B o stężeniu 0,2 mol/dm3 i otrzymano 600 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz masę roztworu A, jeśli miał on gęstość 1,2g/cm3



Zad.19.20 ID:226

Poniżej przedstawiono wzór paracetamolu, leku przeciwbólowego.
paracetamol

Do roztworu paracetamolu dodano roztwór chlorku żelaza(III).

Napisz obserwacje z tego doświadczenia.

Obserwacje: ....................................................................................

Dokończ zdanie:

Za pomocą doświadczenia potwierdzono, że cząsteczka paracetamolu zawiera .......................................................................



Zad.19.21 ID:1931 Reakcja przebiega w 2 etapach:

O3 + NO → NO2 + O2
NO2 + O → NO + O2

a) Napisz  równanie tej reakcji
b) Określ reagent pośredni
c) Określ katalizator


Zad.19.22 ID:2550

  Do probówki z próbką tlenku srebra(I) dodawano wodę amoniakalną. Zaobserwowano roztworzenie próbki i powstanie bezbarwnego roztworu zawierającego jony kompleksowe Ag(NH3)2+ .

Napisz równanie reakcji w formie jonowej, jaka zaszła w probówce

 



Zad.19.23 ID:2240

Do reaktora wprowadzono wodór i tlen. W wyniku reakcji otrzymano 60g wody a reakcja przebiegła z wydajnością 95%.
Oblicz objętość wodoru i objętość tlenu odmierzonych w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.



Zad.19.24 ID:284

  Po rozpuszczeniu Na2CO3·10H2O w wodzie o temperaturze 30oC otrzymano roztwór nasycony o stężeniu 23%.
Oblicz rozpuszczalność Na2CO3·10H2O w podanej temperaturze. Podaj wynik z dokładnością 0,1.



Zad.19.25 ID:975

Napisz równanie reakcji jonu fosforanowego(V) z jonem oksoniowym.
Określ kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę.



Zad.19.26 ID:956

Do produkcji K2MnO4 używa się piroluizyt - minerał zawierający  MnO2. Roztwarza się go w 50% roztworze KOH i w obecności tlenu z powietrza powstaje K2MnO4 i woda.   

Napisz równanie jonowe skrócone opisanej reakcji i obserwacje.



Zad.19.27 ID:247

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI), kwas octowy i inne związki.
 

Napisz równanie autodysocjacji kwasu octowego i zaznacz sprzężone pary kwas––zasada według teorii Brønsteda–Lowry'ego.

 



Zad.19.28 ID:2470

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie 100dm3 siarkowodoru w 5 dm3 wody.

Stężenie procentowe: ..............

 



Zad.19.29 ID:894 Oblicz entalpię reakcji C(grafit) + O2(g) → CO2(g) na podstawie entalpii podanych niżej reakcji.
SrO(s) + CO2(g) → SrCO3(s) ΔH = -234 kJ
2SrO(s) → 2Sr(s) + O2(g) ΔH = +1184 kJ
2SrCO3(s) → 2Sr(s) + 2C(grafit) + 3O2(g) ΔH = +2440 kJ



Zad.19.30 ID:210

   Przeprowadzono reakcję chemiczną zgodnie z równaniem 
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Do reakcji użyto 20g miedzi i nadmiaru kwasu azotowego(V).
Oblicz objętość wydzielonego tlenku azotu(II).

Objętość: ..................



Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl