Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 19

Zad.19.1 ID:2028

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

 zadania maturalne cukry

Napisz obserwacje i wnioski wynikające z doświadczenia.

 

Probówka I

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................

Probówka II

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................Zad.19.2 ID:1925 Oblicz entalpię reakcji
C2H4(g) + H2O(c) → C2H5OH(c)
mając dane:
C2H5OH(c) + 3 O2(g) → 3 H2O(c) + 2 CO2(g)             ΔH1o= -1367
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(c)                       ΔH2o = -1411Zad.19.3 ID:341 Stała dysocjacji zasady amonowej o stężeniu 0,5 mol/dm3 wynosi 1,8·10-5.
Oblicz stopień dysocjacji.


Zad.19.4 ID:12

W naczyniu o objętości 1dm3 w stanie równowagi znajduje się 0,5 mola kwasu octowego, 0,2 mola etanolu, 0,3 mola octanu etylu i  0,4 mola wody. Do naczynia wprowadzono dodatkowo 0,3 mola etanolu.
Oblicz ilość moli octanu etylu, jaka znajduje się w naczyniu po dodaniu etanolu. Wynik podaj z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.Zad.19.5 ID:438

Oblicz, ile gramów chlorku potasu należy rozpuścić w 150 g wody, aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 40oC.

Rozpuszczalność KCl w temp.40oC wynosi 40g/100g wody.Zad.19.6 ID:166

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Cr3+  + S2O82− + H2O → Cr2O72− + SO42− + H+

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.19.7 ID:729

  Do reaktora wprowadzono 2,5 mola etanolu, 6 moli tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Oblicz  liczbę moli każdego reagentu w mieszaninie  poreakcyjnej.

 

 Zad.19.8 ID:1905

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

glukoza fruktoza

Uzupełnij zdanie.

Za pomocą tego doświadczenia ....................... (można / nie można) odróżnić oba cukry, ponieważ .....................................................Zad.19.9 ID:1122

Zapisz równania reakcji przedstawionych na schemacie.

Al → Al2O3→ AlCl3  →  Al(OH)3 → Al2O3

Równanie I.: .................................................................................

Równanie II.: ................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................

Równanie IV.: ..............................................................................
 Zad.19.10 ID:499

Do 50g roztworu o stężeniu 12% dolano 10g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zad.19.11 ID:354

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

...CH3CH(OH)CH3 + ...Cr2O72– + ...H+ → ...CH3COCH3 + ...Cr3+ + ...H2OZad.19.12 ID:1479

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające potwierdzić obecność grupy aminowej w glicynie. Napisz wykonywane czynności, obserwacje i równanie reakcji.

Wykonywane czynności; .....................................

Obserwacje ...........................................................

Równanie reakcji ...................................................Zad.19.13 ID:2516

Do 250 cm3 roztworu azotanu(V) sodu o gęstości 1,1 g·cm–3 dodano wodę i otrzymano 800 cm3 roztworu o stężeniu 0,15 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe wyjściowego roztworu azotanu(V) sodu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.19.14 ID:2347

   W roztworze chlorku cyny(II) zanurzono płytkę niklową.
reakcje metali w roztworach soli

Wybierając odpowiednie określenia z niżej podanych uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.

A. zwiększyła się    B. zmniejszyła się     C. nie uległa zmianie
1. zaszła   2. nie zaszła

Masa płytki ......... (A/B/C) , ponieważ ................... (1/2) reakcja chemiczna.Zad.19.15 ID:171

Nasycony roztwór pewnej soli w temp. 25oC ma stężenie 20%. Oblicz rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze.Zad.19.16 ID:2258

W wyniku reakcji chloru z wodorem powstało 197,1 g chlorowodoru. Wydajność reakcji wynosiła 90%.
Oblicz objętość chloru, jaka została użyta do reakcji.Zad.19.17 ID:1433

W wyniku reakcji hydratacji pent-2-yn utworzył dwa izomeryczne związki. Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy.

 

Wzór 1 .................................... Nazwa ................................

Wzór 2 .....................................Nazwa ................................

 Zad.19.18 ID:969

Elektroforeza to technika analityczna, stosowana w chemii i biologii molekularnej do rozdzielenia mieszaniny związków chemicznych przez wymuszanie wędrówki ich cząsteczek w polu elektrycznym. Czasteczki aminokwasów posiadające ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrody o ładunku przeciwnym niż własny. W przypadku cząsteczek obdarzonych jednakowym ładunkiem elektrycznym, szybciej będą wędrować cząsteczki o mniejszej masie.

W aparacie do elektroforezy ustalono pH=5,90 i umieszczono mieszaninę aminokwasów, których wzory i punkty izoelektryczne przedstawiono poniżej.
fenyloalanina   C6H5−CH2−CH(NH2)–COOH,            pI=5,48
alanina           CH3−CH(NH2)–COOH,                      pI=6,11
lizyna             NH2−(CH2)4−CH(NH2)–COOH,           pI=9,60

Uzupełnij zdanie
Do elektrody ujemnej będą przemieszczały się cząsteczki aminokwasów o nazwach: ................................................., przy czym najszybciej będzie przemieszczała się cząsteczka aminokwasu o nazwie ...........................Zad.19.19 ID:834

   Do reaktora wprowadzono 600 g tlenku azotu(II) i wodór i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO + 2H2 → N2 + 2H2O
W wyniku reakcji otrzymano 200 dm3 azotu w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji otrzymywania azotu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.19.20 ID:1041

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR o stężeniu 0,5 M wynosi 90%.

Oblicz wartość stałej dysocjacji tego kwasu.Zad.19.21 ID:2266 Wyznacz współczynniki w podanym równaniu metodą bilansu elektronowego.

.....Se + .....KOH → .....K2Se + .....K2SeO3 + .....H2OZad.19.22 ID:747

   W wyniku reakcji manganu ze stężonym kwasem azotowym(V) powstała dobrze rozpuszczalna w wodzie sól, w której mangan jest na stopniu utlenienia II i gaz o brunatnym zabarwieniu.

Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej. Współczynniki uzgodnij metodą bilansu jonowo-elektronowego.

........................................................................................................................................

Napisz jonowe równanie reakcji utlenienia: .........................................................

Napisz jonowe równanie reakcji redukcji: .............................................................Zad.19.23 ID:2049

Do zamkniętego naczynia o pojemności 0,5 dm3 wprowadzono 2 mole HI i podgrzano do temp. 620K.  
Ustaliła się równowaga
2HI ⇌ H2 + I2      K=2,25

Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.Zad.19.24 ID:2147

Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg przemian przedstawionych na schemacie

azot → amoniak → tlenek azotu(II) → tlenek azotu (IV) → kwas azotowy(V)


Równanie reakcji I.: .................................................................

Równanie reakcji II.: .................................................................

Równanie reakcji III.: .................................................................

Równanie reakcji IV.: .................................................................

 Zad.19.25 ID:70

Uzupełnij wzorami półstrukturalnymi schemat ciagu reakcji. W reakcji chlorowania przyjmij tylko produkt główny.

........... —Cl2,światło→C3H7Cl —NaOH,H2O→ .............. —CuO,T.→ ...................

Końcowy produkt wprowadzono do wody.
Określ odczyn powstałego roztworu.

Odczyn: ..................................Zad.19.26 ID:509

   W wyniku reakcji manganianiu(VII) potasu z siarczanem(IV) potasu zaobserwowano odbarwienie roztworu i wytrącenie bruntnego sadu.

Napisz równanie reakcji jaka zaszła w formie jonowej skróconej. Współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. Zad.19.27 ID:1418

W dwóch probówkach znajdują się

I. Ala  II. Gly-Ala-Gly.

Spośród poniższych odczynników wybierz te, które są potrzebne do doświadczenia, które pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek

stężony kwas azotowy(V), stężony kwas siarkowy(VI), r-r wodorotlenku sodu, r-r chlorku żelaza(III), r-r siarczanu(VI) miedzi(II), woda amoniakalna

Wybrane odczynniki ................................

Napisz obserwacje po dodaniu odczynników do obu probówek

Obserwacje w probówce I: ..................................

Obserwacje w probówce II: ................................Zad.19.28 ID:2293

Wodór może pełnić rolę utleniacza lub reduktora. Poniżej przedstawiono równania reakcji

A)   2Fe + 8HCl → 2HFeCl4 + 3H2  
B)   CuO + H2 → Cu + H2O
C)   C + H2O → CO + H

Określ, w których reakcjach wodór jest utleniaczem a w których reduktorem.

A: .........................
B: .........................
C: .........................Zad.19.29 ID:582

Oblicz masę molową związku, który po rozpuszczeniu w wodzie utworzył roztwór o stężeniu procentowym 10%, stężeniu molowym 3mol/dm3 i gęstości 1,2g/cm3.Zad.19.30 ID:1045

   Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu hydroniowego H3O+.

Określ rodzaje wiązań między atomem tlenu a atomami wodoru.

 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.