Powrót
Zestaw 20

Zad.20.1 ID:242

Dla atomu krzemu napisz

1. Powłokową konfigurację elektronową: ...........................................
2. Podpowłokową konfiguracje elektronową: .....................................
3. Skróconą konfigurację elektronową: ..............................................
4. Konfiguracje elektronową powłoki walencyjnej: ............................Zad.20.2 ID:2155

  Do roztworu azotanu(V) srebra dodano roztwór wodorotlenku sodu. Jednym z produktów reakcji jest tlenek srebra(I)

Napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

Równanie jonowe ...........................................................................................Zad.20.3 ID:1824

  Określ ilość powłok elektronowych jonu O2− i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu O2− : ................

Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................


Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu O2− jest  [ taki sam jak /  większy niż / mniejszy niż ] promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ .................................................Zad.20.4 ID:1834

Rysunek przedstawia fragment struktury stałego kwasu octowego (lodowaty kwas octowy).
struktura kwasu octowego lodowatego

Temperatura topnienia kwasu octowego wynosi +16,7oC, podczas, gdy temperatury topnienia kwasów o podobnej budowie jest niższa (kwas propanowy -21oC, kwas butanowy -5,1oC, kwas pentanowy -34oC).

Podaj przyczynę stosunkowo wysokiej temperatury topnienia kwasu octowego w porównaniu z temperaturami topnienia podanych kwasów.
 Zad.20.5 ID:2255

Oblicz średnią masę atomową pierwiastka, który w przyrodzie występuje w postaci mieszaniny dwóch izotopów o liczbach masowych: 107 (51,4%) i 109 (48,6%). Podaj symbol tego pierwiastka.

Masa atomowa .................

Symbol pierwiastka ..........Zad.20.6 ID:508

Oblicz ile gramów tiosiarczanu sodu i ile g wody należy odważyć, aby przygotować 500g roztworu nasyconego w temp. 20oC

Rozpuszczalność tiosiarczanu sodu Na2S2O3 wynosi 70g/100g wody w temp. 20oC.Zad.20.7 ID:2399

Określ, który aminokwas B. czy C.  jest izomerem optycznym względem aminokwasu A.

aminokwasy izomery optyczne

Odpowiedź:..............Zad.20.8 ID:2276

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
Zn + NO3  →  Zn(OH)42– + NH3

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.20.9 ID:1173

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem

PCl3(g) + Cl2(g) ⇄ PCl5(g)   ΔH=-22kJ

Używając określeń nie zmieni się, zwiększy się, zmniejszy się napisz, jak zmieni się wydajność reakcji i stała równowagi K po zmianie warunków reakcji:

  wydajność reakcji stała równowagi K
a) wzrost ciśnienia w układzie    
b) wzrost temperatury w układzie    
c) dodanie katalizatora do układu    


Zad.20.10 ID:1076

Napisz równanie reakcji przebiegającej wg schematu

ortofosforan(V) wapnia → diwodorofosforan(V) wapniaZad.20.11 ID:512

  Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu LiCl w temp. 20oC, jeśli gęstość roztworu wynosi 1,1g/cm3 a  rozpuszczalność LiCl w tej temperaturze wynosi 78,5g/100g wody.

Stężenie procentowe: ........................

Stężenie molowe: ...............................

 Zad.20.12 ID:1020

Do probówki z roztworem NaOH dodano roztwór HNO3 a następnie zbadano pH roztworu pH-metrem, który wskazał wartość pH=3.

Uzupełnij zdanie.

Po zmieszaniu roztworów stwierdzono odczyn ..............................................., ponieważ ...............................................Zad.20.13 ID:408

Oblicz ile g roztworu o stężeniu 10% można przygotować z 20g soli.

...... g roztworuZad.20.14 ID:348 Po zmieszaniu 100g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 50% i 400cm3 wody otrzymano roztwór, którego gęstość wynosi 1,07g/cm3.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.


Zad.20.15 ID:25

Do 500 cm3 roztworu siarczanu(VI) sodu o gęstości 1,1 g·cm–3 dodano wodę i otrzymano 1200 cm3 roztworu o stężeniu 0,2 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe roztworu siarczanu(VI) sodu przed rozcieńczeniem. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.20.16 ID:1201


Zad.20.17 ID:2359

Dobierz wzór tlenku z kolumny I. do odpowiedniego określenia w kolumnie II.

I. II.
A. N2O 1. powstaje w wyniku reakcji rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią
B. NO 2. łatwo dimeryzuje
C. N2O3 3. w reakcji z wodą tworzy mocny kwas
D. NO2 4. otrzymuje się go w wyniku termicznego rozkładu azotanu amonu, ma zastosowanie w medycynie
E. N2O5 5. w reakcji z wodą tworzy słaby kwas

A ........  B........ C ........ D ........ E ........Zad.20.18 ID:2362

Do probówki ze świeżo strąconym osadem wodorotlenku miedzi(II) dodano nadmiar amoniaku.

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i podaj nazwę produktu końcowego.

Równanie reakcji .........................................................

Nazwa produktu ...........................................................Zad.20.19 ID:734

   Kwas ortoborowy wprowadzony do wody ulega reakcji, w wyniku której powstaje anion tetrahydroksoboranowy.
H3BO3 + H2O ⇌ B(OH)4 + H+

Określ typ hybrydyzacji atomu boru w anionie tetrahydroksoboranowym i kształt anionu.

Typ hybrydyzacji: .....................................

Kształt cząsteczki: ..................................Zad.20.20 ID:1909

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2 H2S(g) + 3O2(g) ⇌ 2SO2(g) + 2H2O(g)     ΔH=-1038kJ
i po pewnym czasie osiąga stan równowagi.

Uzupełnij zdania określeniami z nawiasów.

a) Po podwyższeniu temperatury reaktora stan równowagi reakcji ...................... (nie zmieni się / przesunie się w prawo / przesunie się w lewo)
b) Po zmniejszeniu objętości reaktora stan równowagi reakcji ...................... (nie zmieni się / przesunie się w prawo / przesunie się w lewo)
c) Podczas ogrzewania reaktora stała równowagi ....................... (nie zmienia się / zwiększa się / zmniejsza się)
d) Podczas zwiększania ciśnienia reaktora wydajność otrzymywania SO2 ....................(nie zmienia się / zwiększa się / zmniejsza się)
e) Podczas wzrostu temperatury szybkość reakcji otrzymywania SO2 ....................(nie zmienia się / zwiększa się / zmniejsza się)Zad.20.21 ID:897 Określ, co należy zrobić, aby zwiększyć wydajność reakcji
2NO2 ⇌ N2O4      Δ=-57kJ

(Zwiększyć / zmniejszyć) ............................ objętość układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... temperaturę układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... ciśnienie układu.


Zad.20.22 ID:319

W wyniku hydrolizy 1 mola pewnego triglicerydu otrzymano 1 mol glicerolu, 2 mole kwasu palmitynowego i 1 mol kwasu stearynowego.

Narysuj wzory półstrukturalne dwóch izomerycznych triglicerydów, które uległy hydrolizie.Zad.20.23 ID:229

Na wykresie przedstawiono zmiany energii podczas przebiegu reakcji zachodzącej zgodnie ze schematem: A + B → AB
efekty energetyczne reakcji wykres 
Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Wykres dotyczy reakcji ...................................................... (egzoenergetycznej / endoenergetycznej).

Zmiana energii E1 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).

Zmiana energii E2 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).Zad.20.24 ID:427

Określ liczbę atomów węgla będących w hybrydyzacji sp2 w związku:

 zadania online chemia matura

 Zad.20.25 ID:926

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + Fe3O4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2OZad.20.26 ID:973

Dane są wg Brønsteda: kwas  HSO4 i zasada PO43– .
Dobierz sprzężony kwas i sprzężoną zasadę i ułóż równanie reakcji.

 Zad.20.27 ID:2411

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne dwóch związków organicznych, które stosowane są w medycynie jako leki.

Związek A. jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, związek B. to lek odkażający przewód pokarmowy i drogi moczowe.

pochodne węglowodorw matura z chemii

Podaj nazwę związku A. i związku B. i określ do jakiej grupy związków należą.

 

Nazwa związku A.: ....................................................

Nazwa związku B.: .....................................................

Oba związki należą do grupy .......................................Zad.20.28 ID:403

Mając do dyspozycji roztwory chlorku sodu o stężeniach 5% i 15% należy otrzymać 300 cm3 roztworu chlorku sodu o stężeniu 6% i gęstości 1,07 g/cm3.

Dokonaj odpowiednich obliczeń i uzupełnij zdanie:

Należy zmieszać ............. g roztworu chlorku sodu o stężeniu 5% i ................... g roztworu chlorku sodu o stężeniu 15%.

 Zad.20.29 ID:1328

Przeprowadzono reakcję 1 mola benzenu z 1 molem chloru w obecności chlorku żelaza(III).

1. Napisz równanie tej reakcji.

2. Podaj nazwę otrzymanej pochodnej benzenu.

3. Określ rolę, jaką pełni chlorek żelaza(III).

4. Określ typ i mechanizm tej reakcjiZad.20.30 ID:308

   Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).

 Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl