Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 20

Zad.20.1 ID:2777

Stałe równowagi reakcji NO2=NO + 1/2O2 wynoszą:
w temp. 400K  K=2,4·10–4
w temp. 600K  K=0,08

Określ, czy reakcja ta jest  egzo- czy endotermiczna.

 .........................................................................................
 Zad.20.2 ID:491

Roztwór A o stężeniu 0,7 mol/dm3 zmieszano z roztworem B o stężeniu 0,2 mol/dm3 i otrzymano 600 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz masę roztworu A, jeśli miał on gęstość 1,2g/cm3Zad.20.3 ID:226

Poniżej przedstawiono wzór paracetamolu, leku przeciwbólowego.
paracetamol

Do roztworu paracetamolu dodano roztwór chlorku żelaza(III).

Napisz obserwacje z tego doświadczenia.

Obserwacje: ....................................................................................

Dokończ zdanie:

Za pomocą doświadczenia potwierdzono, że cząsteczka paracetamolu zawiera .......................................................................Zad.20.4 ID:1931 Reakcja przebiega w 2 etapach:

O3 + NO → NO2 + O2
NO2 + O → NO + O2

a) Napisz  równanie tej reakcji
b) Określ reagent pośredni
c) Określ katalizator


Zad.20.5 ID:2550

  Do probówki z próbką tlenku srebra(I) dodawano wodę amoniakalną. Zaobserwowano roztworzenie próbki i powstanie bezbarwnego roztworu zawierającego jony kompleksowe Ag(NH3)2+ .

Napisz równanie reakcji w formie jonowej, jaka zaszła w probówce

 Zad.20.6 ID:2240

Do reaktora wprowadzono wodór i tlen. W wyniku reakcji otrzymano 60g wody a reakcja przebiegła z wydajnością 95%.
Oblicz objętość wodoru i objętość tlenu odmierzonych w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zad.20.7 ID:284

  Po rozpuszczeniu Na2CO3·10H2O w wodzie o temperaturze 30oC otrzymano roztwór nasycony o stężeniu 23%.
Oblicz rozpuszczalność Na2CO3·10H2O w podanej temperaturze. Podaj wynik z dokładnością 0,1.Zad.20.8 ID:975

Napisz równanie reakcji jonu fosforanowego(V) z jonem oksoniowym. Wskaż kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę.Zad.20.9 ID:956

Do produkcji K2MnO4 używa się piroluizyt - minerał zawierający  MnO2. Roztwarza się go w 50% roztworze KOH i w obecności tlenu z powietrza powstaje K2MnO4 i woda.   

Napisz równanie jonowe skrócone opisanej reakcji i obserwacje.Zad.20.10 ID:247

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI), kwas octowy i inne związki.
 

Napisz równanie autodysocjacji kwasu octowego i zaznacz sprzężone pary kwas––zasada według teorii Brønsteda–Lowry'ego.

 Zad.20.11 ID:2470

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie 100dm3 siarkowodoru w 5 dm3 wody.

Stężenie procentowe: ..............

 Zad.20.12 ID:894 Oblicz entalpię reakcji C(grafit) + O2(g) → CO2(g) na podstawie entalpii podanych niżej reakcji.
SrO(s) + CO2(g) → SrCO3(s) ΔH = -234 kJ
2SrO(s) → 2Sr(s) + O2(g) ΔH = +1184 kJ
2SrCO3(s) → 2Sr(s) + 2C(grafit) + 3O2(g) ΔH = +2440 kJZad.20.13 ID:210

   Przeprowadzono reakcję chemiczną zgodnie z równaniem 
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Do reakcji użyto 20g miedzi i nadmiaru kwasu azotowego(V).
Oblicz objętość wydzielonego tlenku azotu(II).

Objętość: ..................Zad.20.14 ID:242

Zapisz konfigurację elektronową dla elektronów walencyjnych atomu krzemu.Zad.20.15 ID:2155

  Do roztworu azotanu(V) srebra dodano roztwór wodorotlenku sodu. Jednym z produktów reakcji jest tlenek srebra(I)

Napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

Równanie jonowe ...........................................................................................Zad.20.16 ID:1824

  Określ ilość powłok elektronowych jonu O2− i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu O2− : ................

Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................


Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu O2− jest  [ taki sam jak /  większy niż / mniejszy niż ] promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ .................................................Zad.20.17 ID:1834

Rysunek przedstawia fragment struktury stałego kwasu octowego (lodowaty kwas octowy).
struktura kwasu octowego lodowatego

Temperatura topnienia kwasu octowego wynosi +16,7oC, podczas, gdy temperatury topnienia kwasów o podobnej budowie jest niższa (kwas propanowy -21oC, kwas butanowy -5,1oC, kwas pentanowy -34oC).

Podaj przyczynę stosunkowo wysokiej temperatury topnienia kwasu octowego w porównaniu z temperaturami topnienia podanych kwasów.
 Zad.20.18 ID:2255

Oblicz średnią masę atomową pierwiastka, który w przyrodzie występuje w postaci mieszaniny dwóch izotopów o liczbach masowych: 107 (51,4%) i 109 (48,6%). Podaj symbol tego pierwiastka.

Masa atomowa .................

Symbol pierwiastka ..........Zad.20.19 ID:508

Oblicz ile gramów tiosiarczanu sodu i ile g wody należy odważyć, aby przygotować 500g roztworu nasyconego w temp. 20oC

Rozpuszczalność tiosiarczanu sodu Na2S2O3 wynosi 70g/100g wody w temp. 20oC.Zad.20.20 ID:2399

Określ, który aminokwas B. czy C.  jest izomerem optycznym względem aminokwasu A.

aminokwasy izomery optyczne

Odpowiedź:..............Zad.20.21 ID:2276

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
Zn + NO3  →  Zn(OH)42– + NH3

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.20.22 ID:1173

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem

PCl3(g) + Cl2(g) ⇄ PCl5(g)   ΔH=-22kJ

Używając określeń nie zmieni się, zwiększy się, zmniejszy się napisz, jak zmieni się wydajność reakcji i stała równowagi K po zmianie warunków reakcji:

                                                                      wydajność reakcji           stała równowagi K
a) wzrost ciśnienia w układzie                       ..............................           ...........................

b) wzrost temperatury w układzie                  ..............................           ...........................

c) dodanie katalizatora do układu                ..............................           ...........................Zad.20.23 ID:1076

Napisz równanie reakcji przebiegającej wg schematu

ortofosforan(V) wapnia → diwodorofosforan(V) wapniaZad.20.24 ID:512

  Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu LiCl w temp. 20oC, jeśli gęstość roztworu wynosi 1,1g/cm3 a  rozpuszczalność LiCl w tej temperaturze wynosi 78,5g/100g wody.

Stężenie procentowe: ........................

Stężenie molowe: ...............................

 Zad.20.25 ID:1020

Do probówki z roztworem NaOH dodano roztwór HNO3 a następnie zbadano pH roztworu pH-metrem, który wskazał wartość pH=3.

Wyjaśnij przyczynę takiej wartości pH.Zad.20.26 ID:408

Oblicz ile roztworu o stężeniu 10% można przygotować z 20g soli.Zad.20.27 ID:348 Po zmieszaniu 100g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 50% i 400cm3 wody otrzymano roztwór, którego gęstość wynosi 1,07g/cm3.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.


Zad.20.28 ID:25

Do 500 cm3 roztworu siarczanu(VI) sodu o gęstości 1,1 g·cm–3 dodano wodę i otrzymano 1200 cm3 roztworu o stężeniu 0,2 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe wyjściowego roztworu siarczanu(VI) sodu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.20.29 ID:1201

Do probówki z roztworem azotanu(V) manganu(II) dodano zasady sodowej.

Zapisz obserwacje, które towarzyszyły tej przemianie.

............................................................................

Zapisz równanie  reakcji.

............................................................................

Powstały w powyższej reakcji osad odsączono i pozostawiono na powietrzu.

Opisz zmiany, jakie zaobserwowano.

.......................................................................................

Napisz równanie reakcji.

......................................................................................Zad.20.30 ID:2359

Dobierz wzór tlenku z kolumny I. do odpowiedniego określenia w kolumnie II.

I. II.
A. N2O 1. powstaje w wyniku reakcji rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią
B. NO 2. łatwo dimeryzuje
C. N2O3 3. w reakcji z wodą tworzy mocny kwas
D. NO2 4. otrzymuje się go w wyniku termicznego rozkładu azotanu amonu, ma zastosowanie w medycynie
E. N2O5 5. w reakcji z wodą tworzy słaby kwas

A ........  B........ C ........ D ........ E ........Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.