Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 21

Zad.21.1 ID:2362

Do probówki ze świeżo strąconym osadem wodorotlenku miedzi(II) dodano nadmiar amoniaku.

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i podaj nazwę produktu końcowego.

Równanie reakcji .........................................................

Nazwa produktu ...........................................................Zad.21.2 ID:734

   Kwas ortoborowy wprowadzony do wody ulega reakcji, w wyniku której powstaje anion tetrahydroksoboranowy.
H3BO3 + H2O ⇌ B(OH)4 + H+

Określ typ hybrydyzacji atomu boru w anionie tetrahydroksoboranowym i kształt anionu.

Typ hybrydyzacji: .....................................

Kształt cząsteczki: ..................................Zad.21.3 ID:1909

Stan równowagi reakcji
2 H2S(g) + 3O2(g) ⇌ 2SO2(g) + 2H2O(g)     ΔH=-1038kJ

Określ, w którą stronę przesunie się stan równowagi reakcji 
a) po podwyższeniu temperatury
b) po zmniejszeniu objętości
 Zad.21.4 ID:897 Określ, co należy zrobić, aby zwiększyć wydajność reakcji
2NO2 ⇌ N2O4      Δ=-57kJ

(Zwiększyć / zmniejszyć) ............................ objętość układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... temperaturę układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... ciśnienie układu.


Zad.21.5 ID:319

W wyniku hydrolizy 1 mola pewnego triglicerydu otrzymano 1 mol glicerolu, 2 mole kwasu palmitynowego i 1 mol kwasu stearynowego.

Narysuj wzory półstrukturalne dwóch izomerycznych triglicerydów, które uległy hydrolizie.Zad.21.6 ID:229

Na wykresie przedstawiono zmiany energii podczas przebiegu reakcji zachodzącej zgodnie ze schematem: A + B → AB
efekty energetyczne reakcji wykres 
Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Wykres dotyczy reakcji ...................................................... (egzoenergetycznej / endoenergetycznej).

Zmiana energii E1 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).

Zmiana energii E2 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).Zad.21.7 ID:427

Określ liczbę atomów węgla będących w hybrydyzacji sp2 w związku:

 zadania online chemia matura

 Zad.21.8 ID:926

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + Fe3O4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2OZad.21.9 ID:973

Dane są wg Brønsteda: kwas  HSO4 i zasada PO43– . Dobierz sprzężony kwas i sprzężoną zasadę i ułóż równanie reakcji.

 Zad.21.10 ID:2411

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne dwóch związków organicznych, które stosowane są w medycynie jako leki.

Związek A. jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, związek B. to lek odkażający przewód pokarmowy i drogi moczowe.

pochodne węglowodorw matura z chemii

Podaj nazwę związku A. i związku B. i określ do jakiej grupy związków należą.

 

Nazwa związku A.: ....................................................

Nazwa związku B.: .....................................................

Oba związki należą do grupy .......................................Zad.21.11 ID:403

Mając do dyspozycji roztwory chlorku sodu o stężeniach 5% i 15% należy otrzymać 300 cm3 roztworu chlorku sodu o stężeniu 6% i gęstości 1,07 g/cm3.

Dokonaj odpowiednich obliczeń i uzupełnij zdanie:

Należy zmieszać ............. g roztworu chlorku sodu o stężeniu 5% i ................... g roztworu chlorku sodu o stężeniu 15%.

 Zad.21.12 ID:1328

Przeprowadzono reakcję 1 mola benzenu z 1 molem chloru w obecności chlorku żelaza(III).

1. Napisz równanie tej reakcji.

2. Podaj nazwę otrzymanej pochodnej benzenu.

3. Określ rolę, jaką pełni chlorek żelaza(III).

4. Określ typ i mechanizm tej reakcjiZad.21.13 ID:308

   Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).

 Zad.21.14 ID:1012

Stężenie pewnego kwasu HR wynosi 0,5 mol/dm3. Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu, jeśli stężenie cząsteczek zdysocjowanych wynosi 5*10-4 mol/dm3.Zad.21.15 ID:811

  Sporządzono roztwór kwasu fluorowodorowego, którego stopień dysocjacji wynosi 3% a stała dysocjacji K=6,3·10−4.
Oblicz pH tego roztworu.Zad.21.16 ID:471

Napisz równania reakcji przemian zachodzące wg schematu
C12H22O11 I.→ C6H12O6 II.→ C2H5OH — III.→ CO2 
i podaj nazwy każdej przemiany.

Równanie I.: .................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie II.: ................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................................  
Nazwa przemiany: ......................................................................................Zad.21.17 ID:725

Określ stopień utlenienia atomów centralnych w jonach kompleksowych

a) [PdCl6]–2

b) [Cu(NH3)4]2+,

 Zad.21.18 ID:1558

Na rysunku przedstawiono niekompletny wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki CH2N2, na którym zostały zaznaczone wiązania σ.

zadania

Uzupełnij wzór elektronowy dopisując pozostałe wiązania i pary elektronowe.Zad.21.19 ID:598

Standardowa entalpia reakcji 1/2H2(g) + 1/2Br2(g) → HBr(g)  wynosi  ΔH = – 36,4 kJ
Oblicz standardową entalpię reakcji 2HBr(g) → H2(g) + Br2(g)  

ΔH = ...........................................Zad.21.20 ID:1943 50%-owy roztwór nadtlenku wodoru ma gęstość 1,2 g/cm3 w temperaturze 20oC.
Oblicz stężenie molowe tego roztworu.


Zad.21.21 ID:360

Spośród podanych niżej związków wybierz te, które moga posłużyć do identyfikacji jonów siarczanowych (VI):

A. Bromek baru

B. Węglan sodu

C. Azotan(V) ołowiu

D. Chlorek glinu

Odpowiedź zobrazuj skróconymi jonowymi równaniami reakcji.Zad.21.22 ID:1142

W roztworach wodnych węglany ulegają hydrolizie zgodnie z równaniem
CO32− + H2O  ⇄ HCO3 +OH

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Podwyższenie pH roztworu węglanu .........................
A. spowoduje zwiększenie stężenia jonów CO32−
B. spowoduje zmniejszenie stężenia jonów CO32−
C. nie spowoduje zmiany stężenia jonów CO32−Zad.21.23 ID:1907
W wyniku reakcji 46g sodu z chlorem wydziela się 811kJ ciepła.
Oblicz standardową entalpię tworzenia chlorku sodu.

 Zad.21.24 ID:475

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

Utleniacz: ...............................................

Reduktor: ...............................................Zad.21.25 ID:245

Określ ładunek jądra atomu o konfiguracji [Ne] 3s2Zad.21.26 ID:1429

Napisz równanie reakcji uwodnienia propynu. Podaj nazwę produktu.

Równanie reakcji..............................

Nazwa produktu ..............................Zad.21.27 ID:273

Napisz równanie reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym przebiegającej wg schematu
Al + NO3 → NH3 + [Al(OH)4]
Wspólczynniki w równaniu dobierz stosując bilans jonowo-elektronowy.

Napisz polówkowe równania procesu utleniania i redukcji.
Utlenianie: ...............................................................................

Redukcja: ................................................................................

Równanie reakcji: ....................................................................

źródło: M.Hein, S.Arena, Foundations of College Chemistry, p.435Zad.21.28 ID:345

Oblicz ile wody i ile roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5% i gęstości 1g/cm3 należy zmieszać, aby otrzymać 500cm3 roztworu o stężeniu 0,04 mol/dm3. Wynik podaj w cm3.
 Zad.21.29 ID:1320

Spośród poniższych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić benzen od heksenu.

HCl, NaOH(aq), KMnO4(aq), Cu(OH)2, CH3OH, H2SO4(stęż).

Zapisz obserwacje.

 

Odczynnik: .........................................

Obserwacje .......................................Zad.21.30 ID:24

Energia aktywacji pewnej reakcji A → B wynosi 335 kJ/mol. Energia aktywacji reakcji odwrotnej B → A wynosi 295kJ/mol.

Określ efekt energetyczny reakcji AB

................................................... [egzotermiczna / endotermiczna]Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.