Powrót
Zestaw 21

Zad.21.1 ID:1328

Przeprowadzono reakcję 1 mola benzenu z 1 molem chloru w obecności chlorku żelaza(III).

1. Napisz równanie tej reakcji.

2. Podaj nazwę otrzymanej pochodnej benzenu.

3. Określ rolę, jaką pełni chlorek żelaza(III).

4. Określ typ i mechanizm tej reakcjiZad.21.2 ID:308

   Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).

 Zad.21.3 ID:1012

Stężenie pewnego kwasu HR wynosi 0,5 mol/dm3. Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu, jeśli stężenie cząsteczek zdysocjowanych wynosi 5*10-4 mol/dm3.Zad.21.4 ID:811

  Sporządzono roztwór kwasu fluorowodorowego, którego stopień dysocjacji wynosi 3% a stała dysocjacji K=6,3·10−4.
Oblicz pH tego roztworu.Zad.21.5 ID:471

Napisz równania reakcji przemian zachodzące wg schematu
C12H22O11 I.→ C6H12O6 II.→ C2H5OH — III.→ CO2 
i podaj nazwy każdej przemiany.

Równanie I.: .................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie II.: ................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................................  
Nazwa przemiany: ......................................................................................Zad.21.6 ID:725

Określ stopień utlenienia atomów centralnych w jonach kompleksowych

a) [PdCl6]–2

b) [Cu(NH3)4]2+,

 Zad.21.7 ID:1558

Na rysunku przedstawiono niekompletny wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki CH2N2, na którym zostały zaznaczone wiązania σ.

zadania

Uzupełnij wzór elektronowy dopisując pozostałe wiązania i pary elektronowe.Zad.21.8 ID:598

Standardowa entalpia reakcji 1/2H2(g) + 1/2Br2(g) → HBr(g)  wynosi  ΔH = – 36,4 kJ
Oblicz standardową entalpię reakcji 2HBr(g) → H2(g) + Br2(g)  

ΔH = ...........................................Zad.21.9 ID:1943 50%-owy roztwór nadtlenku wodoru ma gęstość 1,2 g/cm3 w temperaturze 20oC.
Oblicz stężenie molowe tego roztworu.


Zad.21.10 ID:360

Spośród podanych niżej związków wybierz te, które moga posłużyć do identyfikacji jonów siarczanowych (VI):

A. bromek baru    B. węglan sodu    C. azotan(V) ołowiu(II)   D. chlorek glinu

Odpowiedź zobrazuj skróconymi jonowymi równaniami reakcji.Zad.21.11 ID:1142

W roztworach wodnych węglany ulegają hydrolizie zgodnie z równaniem
CO32− + H2O  ⇄ HCO3 +OH

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Podwyższenie pH roztworu węglanu .........................
A. spowoduje zwiększenie stężenia jonów CO32−
B. spowoduje zmniejszenie stężenia jonów CO32−
C. nie spowoduje zmiany stężenia jonów CO32−Zad.21.12 ID:1907
W wyniku reakcji 46g sodu z chlorem wydziela się 811kJ ciepła.
Oblicz standardową entalpię tworzenia chlorku sodu.

 Zad.21.13 ID:475

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

Utleniacz: ...............................................

Reduktor: ...............................................Zad.21.14 ID:245

Określ wielkość ładunku jądra atomu o konfiguracji [Ne] 3s2Zad.21.15 ID:1429

Napisz równanie reakcji uwodnienia propynu. Podaj nazwę produktu.

Równanie reakcji..............................

Nazwa produktu ..............................Zad.21.16 ID:273

Napisz równanie reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym przebiegającej wg schematu
Al + NO3 → NH3 + [Al(OH)4]
Wspólczynniki w równaniu dobierz stosując bilans jonowo-elektronowy.

Napisz połówkowe równania procesu utleniania i redukcji.
Utlenianie: ...............................................................................

Redukcja: ................................................................................

Równanie reakcji: ....................................................................

źródło: M.Hein, S.Arena, Foundations of College Chemistry, p.435Zad.21.17 ID:345

Oblicz ile wody i ile roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5% i gęstości 1g/cm3 należy zmieszać, aby otrzymać 500cm3 roztworu o stężeniu 0,04 mol/dm3. Wynik podaj w cm3.

Objętość wody: ................

Objętość r. wodorotlenku potasu:................
 Zad.21.18 ID:1320

Spośród poniższych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić benzen od heksenu.

HCl, NaOH(aq), KMnO4(aq), Cu(OH)2, CH3OH, H2SO4(stęż).

Zapisz obserwacje.

 

Odczynnik: .........................................

Obserwacje .......................................Zad.21.19 ID:24

Energia aktywacji pewnej reakcji A → B wynosi 335 kJ/mol. Energia aktywacji reakcji odwrotnej B → A wynosi 295kJ/mol.

Określ efekt energetyczny reakcji AB

................................................... [egzotermiczna / endotermiczna]Zad.21.20 ID:600

Podaj liczbę wiązań σ i π w cząsteczce o wzorze

CH2=CH-O-CO-CH3

Liczba wiązań π ............ Liczba wiązań σ ............Zad.21.21 ID:824

150g chlorku amonu poddano ogrzewaniu, w wyniku którego zaszła reakcja
NH4Cl → NH3 + HCl  

Oblicz objętość otrzymanego chlorowodoru  w warunkach normalnych.Zad.21.22 ID:842

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2OZad.21.23 ID:2454

Zmieszano 0,1dm3 roztworu KOH o stężeniu 40% i gęstości 1,40g/cm3 i 0,4dm3 roztworu KOH o stężeniu 10% i gęstości 1,09g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

Stężenie procentowe: ...............Zad.21.24 ID:227

Napisz wzór półstrukturalny produktu utleniania kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —[O] → ................................................Zad.21.25 ID:940

Do 10 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 z dodatkiem fenoloftaleiny dodano 0,31 g tlenku sodu.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ barwę roztworu po reakcji.Zad.21.26 ID:2154 Do probówki z roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu. Gdy wytrącił się osad probówkę ogrzano.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w probówce.

.........................................................................................

.........................................................................................

Napisz obserwacje.

..........................................................................................


Zad.21.27 ID:183

Określ liczbę wiązań σ, π oraz liczbę wolnych par elektronowych w cząsteczce etanolu.

Liczba wiązań σ: .........................................

Liczba wiązań π: .........................................

Liczba wolnych par elektronowych: .........Zad.21.28 ID:2134

Napisz równanie reakcji rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią i  wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji ...........................................
Utleniacz ........................................................
Reduktor ........................................................
 Zad.21.29 ID:2250

W wyniku trimeryzacji pewnego związku powstał produkt o wzorze
trimeryzacja

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną i zwyczajową tego związku.


Wzór ...........................................

Nazwa systematyczna ........................................

Nazwa zwyczajowa ........................................Zad.21.30 ID:737

   Zaprojektuj doświadczenie, na podstawie którego udowodnisz obecność skrobi w bulwie ziemniaka.

Opis doświadczenia: ...............................................

Obserwacje: ..............................................................

Wniosek: ...................................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl