Powrót
Zestaw 22

Zad.22.1 ID:286

Wybrane metale zostały uszeregowane wg wzrastającej aktywności: Cu, Pb, Zn.

1. Napisz symbol najsilniejszego utleniacza spośród jonów Cu2+, Pb2+, Zn2+ : ..............

2. Napisz symbol najsilniejszego reduktora spośród metali Cu, Pb, Zn : ..............Zad.22.2 ID:848

Zmieszano 120 g KCl i 200g wody o temp. 80oC.
Oblicz, ile g KCl pozostało nie rozpuszczone po obniżeniu temperatury roztworu do 20oC.
Rozpuszczalność KCl: w temp. 80oC: 51,1g/100g wody, w  temp. 20oC: 34g/100g wody

Pozostało ................. g KClZad.22.3 ID:1158

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

 /

Określ mechanizm reakcji ............................................. (elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy)Zad.22.4 ID:1963

Oblicz entalpię reakcji

C(s) + CO2(g) → 2CO(g)

mając dane:
Entalpia sublimacji grafitu C(s) wynosi 719 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO2 wynosi 799 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO wynosi 1077 kJ/molZad.22.5 ID:1944

Do naczynia reakcyjnego o objętości 10dm3 wprowadzono 50 moli CO, 50 moli H2O, 20 moli CO2 i 20 moli H2 a następnie ogrzano do temp. T.
Ustala się równowaga zgodnie z równaniem
CO + H2O ⇌ CO2 + H2
Oblicz stężenia równowagowe wszystkich regentów, jeśli stała równowagi K = 36.Zad.22.6 ID:1423

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu:

 propan-1-ol  –Al2O3→ ...................... + H2OZad.22.7 ID:1192

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające rozróżnić kwas azotowy(V) stężony od rozcieńczonego.

Napisz odpowiednie równania reakcji i obserwacje.

 

Wykonywane czynności: .....................................

Równania reakcji .................................................

Obserwacje .......................................................Zad.22.8 ID:672

Określ liczbę wiązań π i σ w cząsteczce kwasu etanodiowego.Zad.22.9 ID:361

Spośród nizej podanych odczynników wybierz ten, który po dodaniu do roztworu glukozy pozwoli udowodnić, że cząsteczki glukozy zawierają grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla.
AgNO3(aq)., Br2(aq), Cu(OH)2, FeCl3(aq), NaOH 

Wybrany odczynniki: ..................................................................

Napisz obserwacje dokonane w tym doświadczeniu.

Obserwacje: ...............................................................................

 Zad.22.10 ID:100

Przypisz odpowiednie wiązania chemiczne (a.-d.) do określonej struktury białka.

a. wiązania jonowe   b. wiązania peptydowe   c. wiązania wodorowe    d. mostki disiarczkowe

1. Struktura pierwszorzędowa ....................
2. Struktura drugorzędowa .........................
3. Struktura trzeciorzędowa .......................Zad.22.11 ID:209

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 2 produkty, których stosunek masowy wynosi 3:4.
Podaj masę obu produktów, jeśli rozkładowi uległo 280g substancji.Zad.22.12 ID:2634

W dwóch probówkach znajdują się roztwory różnych cukrów.
Do obu probówek dodano roztwór NaOH i CuSO4 a następnie zawartość probówek ogrzano.
W probówce I. zaobserwowano wytrącenie ceglastoczerwonego osadu.
W probówce II. zaobserwowano wytrącenie czarnego osadu.

Uzupełnij zdania:

Roztwór sacharozy znajdował się w probówce nr ........

Roztwór maltozy znajdował się w probówce nr  ....................

Cukier, którego roztwór znajdował się w probówce ....  wykazuje własciwości redukujące.Zad.22.13 ID:733

Poniżej podano symbole różnych metali..

Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cu, Fe

Napisz symbole tych metali, które ulegają pasywacji tlenkowej w stężonym kwasie siarkowym(VI).

.................................................Zad.22.14 ID:2421

Określ, jaki odczyn mają roztwory KHCO3 i Al(OH)2Cl i napisz skrócone, jonowe równania reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn KHCO3: ..............................................

Równanie reakcji: ............................................

Odczyn Al(OH)2Cl: ..........................................

Równanie reakcji: ............................................Zad.22.15 ID:748

   Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) z kwasem solnym.Zad.22.16 ID:1537

Na podstawie poniższych wzorów aminokwasów określ, który aminokwas ma punkt izoelektryczny o większej wartości.

Izoleucyna CH3−CH2−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH

Kwas asparginowy HOOC−CH2−CH(NH2)−COOH 

 Zad.22.17 ID:339

   Do roztworu chlorku miedzi(II) dodano taką ilość zasady sodowej, która spowodowała całkowite wytrącenie niebieskiego osadu. Osad ten odsączono i przemyto wodą destylowaną. Następnie umieszczono go w probówce i dodano kwasu siarkowego(VI). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie niebieskiego roztworu.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu w formie cząsteczkowej.Zad.22.18 ID:109

W dwóch probówkach znajdują się:

propan-1-ol

propan-2-ol

Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić te dwa alkohole.Zad.22.19 ID:2432

W reaktorze o pojemności 0,5dm3 umieszczono 0,2 mole SO3 i 0,5 mola NO i przeprowadzono reakcję i ustalił się stan równowagi zgodnie z równaniem
SO3(g) + NO(g) ⇌ SO2(g) + NO2(g)

Oblicz szybkość reakcji po przereagowaniu 20% NO jeśli stała szybkości równa jest 1.

Szybkość reakcji: ......................Zad.22.20 ID:688

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla NaOH, Ca(OH)2 z uwzględnieniem wiązań spolaryzowanych i napisz liczbę poszczególnych typów wiązań w cząsteczkach.

liczba wiązań NaOH Ca(OH)2
kowalencyjnych niespolaryzowanych    
kowalencyjnych spolaryzowanych    
jonowych    
koordynacyjnych    

 Zad.22.21 ID:960

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki siarkowodoru z uwzględnieniem jej kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

Uzupełnij zdania.

Cząsteczka H2S ma kształt  ............................................... Przyczyną takiego kształtu jest ...........................................................Zad.22.22 ID:448

Masa cząsteczkowa związku o wzorze ogólnym A3B2 wynosi 100u a stosunek masowy pierwiastka A do pierwiastka B wynosi 18:7.
Ustal wzór związku.

Wzór: ..........................Zad.22.23 ID:461
Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + H2S + H2SO4 → MnSO4 + S + K2SO4 + H2O

 

 

 Zad.22.24 ID:1469

Uzupełnij schemat ciagu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

bromoetan —Na→ ......... Cl2,hv → ....... —KOH,H2O→ .....Zad.22.25 ID:933

Dane są iloczyny rozpuszczalności 
PbSO4   2,5·10-8  i   BaSO4    1,1·10-10  
Do roztworu zawierającego równomolową mieszaninę PbCl2 i BaCl2 dodawano powoli roztwór K2SO4.

Określ, która z powstających soli wytrąci się pierwsza.

Wzór soli, która wytraci się pierwsza: ........ 
 Zad.22.26 ID:413

Oblicz gęstość metanu w warunkach normalnych. Wynik podaj w  g/dm3.Zad.22.27 ID:2642

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

Określ, w których probówkach zaobserwowano pojawienie się ceglastoczerwonego osadu.

Probówki:.........Zad.22.28 ID:1160

   a) Napisz wzory półstrukturalnych reagentów A., B. i C. biorących udział w ciągu reakcji przedstawionych schematem

A. B.  —NaOH, etanolC.

Reagent A: ..................................... Reagent B: ................................ Reagent C: ...............................

jeśli reagent A. jest alkoholem, reagent B. to 2-chlorobutan.

b) Związek C występuje w postaci pary izomerów geometrycznych.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj nazwy.

.........................................................................

 

 Zad.22.29 ID:871

Oblicz standardową entalpię tworzenia CuO(s) na podstawie równań:
1) 2Cu(s) + S(s) → Cu2S(s)                          ΔH = -79,5 kJ
2) S(s) + O2(g) → SO2(g)                              ΔH = -297 kJ
3) Cu2S(s) + 2O2(g) → 2CuO(s) + SO2(g)          ΔH = -527,5 kJ

Standardowa entalpia tworzenia CuO: ................Zad.22.30 ID:860

Oblicz, ile moli chlorku potasu należy rozpuścić  w wodzie, aby otrzymać 500g roztworu o stężeniu 20%.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl