Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 22

Zad.22.1 ID:600

Podaj liczbę wiązań σ i π w cząsteczce o wzorze

CH2=CH-O-CO-CH3

Liczba wiązań π ............ Liczba wiązań σ ............Zad.22.2 ID:824

150g chlorku amonu poddano ogrzewaniu, w wyniku którego zaszła reakcja
NH4Cl → NH3 + HCl  

Oblicz objętość otrzymanego chlorowodoru  w warunkach normalnych.Zad.22.3 ID:842

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2OZad.22.4 ID:2454

Zmieszano 0,1dm3 roztworu KOH o stężeniu 40% i gęstości 1,40g/cm3 i 0,4dm3 roztworu KOH o stężeniu 10% i gęstości 1,09g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

Stężenie procentowe: ...............Zad.22.5 ID:227

Napisz wzór półstrukturalny produktu utleniania kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —[O] → ................................................Zad.22.6 ID:940

Do 10 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 z dodatkiem fenoloftaleiny dodano 0,31 g tlenku sodu.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ barwę roztworu po reakcji.Zad.22.7 ID:2154 Do probówki z roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu. Gdy wytrącił się osad probówkę ogrzano.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w probówce.

.........................................................................................

.........................................................................................

Napisz obserwacje.

..........................................................................................


Zad.22.8 ID:183

Określ liczbę wiązań σ, π oraz liczbę wolnych par elektronowych w cząsteczce etanolu.

Liczba wiązań σ: .........................................

Liczba wiązań π: .........................................

Liczba wolnych par elektronowych: .........Zad.22.9 ID:2134

Napisz równanie reakcji rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią i  wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji ...........................................
Utleniacz ........................................................
Reduktor ........................................................
 Zad.22.10 ID:2250

W wyniku trimeryzacji pewnego związku powstał produkt o wzorze
trimeryzacja

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną i zwyczajową tego związku.


Wzór ...........................................

Nazwa systematyczna ........................................

Nazwa zwyczajowa ........................................Zad.22.11 ID:737

   Zaprojektuj doświadczenie, na podstawie którego udowodnisz obecność skrobi w bulwie ziemniaka.

Opis doświadczenia: ...............................................

Obserwacje: ..............................................................

Wniosek: ...................................................................Zad.22.12 ID:286

Wybrane metale zostały uszeregowane wg wzrastającej aktywności: Cu, Pb, Zn.

1. Napisz symbol najsilniejszego utleniacza spośród jonów Cu2+, Pb2+, Zn2+ : ..............

2. Napisz symbol najsilniejszego reduktora spośród metali Cu, Pb, Zn : ..............Zad.22.13 ID:848

Zmieszano 120 g KCl i 200g wody o temp. 80oC.
Oblicz, ile g KCl pozostało nie rozpuszczone po obniżeniu temperatury roztworu do 20oC.
Rozpuszczalność KCl: w temp. 80oC: 51,1g/100g wody, w  temp. 20oC: 34g/100g wody

Pozostało ................. g KClZad.22.14 ID:1158

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

 /

Określ mechanizm reakcji ............................................. (elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy)Zad.22.15 ID:1963

Oblicz entalpię reakcji

C(s) + CO2(g) → 2CO(g)

mając dane:
Entalpia sublimacji grafitu C(s) wynosi 719 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO2 wynosi 799 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO wynosi 1077 kJ/molZad.22.16 ID:1944

Do naczynia reakcyjnego o objętości 10dm3 wprowadzono 50 moli CO, 50 moli H2O, 20 moli CO2 i 20 moli H2 a następnie ogrzano do temp. T.
Ustala się równowaga zgodnie z równaniem
CO + H2O ⇌ CO2 + H2
Oblicz stężenia równowagowe wszystkich regentów, jeśli stała równowagi K = 36.Zad.22.17 ID:1423

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu:

 propan-1-ol  –Al2O3→ ...................... + H2OZad.22.18 ID:1192

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające rozróżnić kwas azotowy(V) stężony od rozcieńczonego.

Napisz odpowiednie równania reakcji i obserwacje.

 

Wykonywane czynności: .....................................

Równania reakcji .................................................

Obserwacje .......................................................Zad.22.19 ID:672

Określ liczbę wiązań π i σ w cząsteczce kwasu etanodiowego.Zad.22.20 ID:361

Spośród nizej podanych odczynników wybierz ten, który po dodaniu do roztworu glukozy pozwoli udowodnić, że cząsteczki glukozy zawierają grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla.
AgNO3(aq)., Br2(aq), Cu(OH)2, FeCl3(aq), NaOH 

Wybrany odczynniki: ..................................................................

Napisz obserwacje dokonane w tym doświadczeniu.

Obserwacje: ...............................................................................

 Zad.22.21 ID:100

Przypisz odpowiednie wiązania chemiczne (a.-d.) do określonej struktury białka.

a. wiązania jonowe   b. wiązania peptydowe   c. wiązania wodorowe    d. mostki disiarczkowe

1. Struktura pierwszorzędowa ....................
2. Struktura drugorzędowa .........................
3. Struktura trzeciorzędowa .......................Zad.22.22 ID:209

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 2 produkty, których stosunek masowy wynosi 3:4.
Podaj masę obu produktów, jeśli rozkładowi uległo 280g substancji.Zad.22.23 ID:2634

W dwóch probówkach znajdują się roztwory różnych cukrów.
Do obu probówek dodano roztwór NaOH i CuSO4 a następnie zawartość probówek ogrzano.
W probówce I. zaobserwowano wytrącenie ceglastoczerwonego osadu.
W probówce II. zaobserwowano wytrącenie czarnego osadu.

Uzupełnij zdania:

Roztwór sacharozy znajdował się w probówce nr ........

Roztwór maltozy znajdował się w probówce nr  ....................

Cukier, którego roztwór znajdował się w probówce ....  wykazuje własciwości redukujące.Zad.22.24 ID:733

Poniżej podano symbole różnych metali..

Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cu, Fe

Napisz symbole tych metali, które ulegają pasywacji tlenkowej w stężonym kwasie siarkowym(VI).

.................................................Zad.22.25 ID:2421

Określ, jaki odczyn mają roztwory KHCO3 i Al(OH)2Cl i napisz skrócone, jonowe równania reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn KHCO3: ..............................................

Równanie reakcji: ............................................

Odczyn Al(OH)2Cl: ..........................................

Równanie reakcji: ............................................Zad.22.26 ID:748

   Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) z kwasem solnym.Zad.22.27 ID:1537

Na podstawie poniższych wzorów aminokwasów określ, który aminokwas ma punkt izoelektryczny o większej wartości.

Izoleucyna CH3-CH2-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH

Kwas asparginowy HCOOH-CH2-CH(NH2)-COOH 

 Zad.22.28 ID:339

   Do roztworu chlorku miedzi(II) dodano taką ilość zasady sodowej, która spowodowała całkowite wytrącenie niebieskiego osadu. Osad ten odsączono i przemyto wodą destylowaną. Następnie umieszczono go w probówce i dodano kwasu siarkowego(VI). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie niebieskiego roztworu.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu w formie cząsteczkowej.Zad.22.29 ID:109

W dwóch probówkach znajdują się:

propan-1-ol

propan-2-ol

Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić te dwa alkohole.Zad.22.30 ID:2432

W reaktorze o pojemności 0,5dm3 umieszczono 0,2 mole SO3 i 0,5 mola NO i przeprowadzono reakcję i ustalił się stan równowagi zgodnie z równaniem
SO3(g) + NO(g) ⇌ SO2(g) + NO2(g)

Oblicz szybkość reakcji po przereagowaniu 20% NO jeśli stała szybkości równa jest 1.

Szybkość reakcji: ......................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.