Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 23

Zad.23.1 ID:688

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla NaOH, Ca(OH)2 i uzupełnij tabelę.

liczba wiązań:  kowalencyjnych spolaryzowanych jonowych koordynacyjnych
NaOH        
Ca(OH)2        

 Zad.23.2 ID:960

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki siarkowodoru z uwzględnieniem jej kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

Uzupełnij zdania.

Cząsteczka H2S ma kształt  ............................................... Przyczyną takiego kształtu jest ...........................................................Zad.23.3 ID:448

Masa cząsteczkowa związku o wzorze ogólnym A3B2 wynosi 100u a stosunek masowy pierwiastka A do pierwiastka B wynosi 18:7.
Ustal wzór związku.

Wzór: ..........................Zad.23.4 ID:461
Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + H2S + H2SO4 → MnSO4 + S + K2SO4 + H2O

 

 

 Zad.23.5 ID:1469

Uzupełnij schemat ciagu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

bromoetan —Na→ ......... Cl2,hv → ....... —KOH,H2O→ .....Zad.23.6 ID:933

Dane są iloczyny rozpuszczalności 
PbSO4   2,5·10-8  i   BaSO4    1,1·10-10  
Do roztworu zawierającego równomolową mieszaninę PbCl2 i BaCl2 dodawano powoli roztwór K2SO4.

Określ, która z powstających soli wytrąci się pierwsza.

Wzór soli, która wytraci się pierwsza: ........ 
 Zad.23.7 ID:413

Oblicz gęstość metanu w warunkach normalnych. Wynik podaj w  g/dm3.Zad.23.8 ID:2642

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

Określ, w których probówkach zaobserwowano pojawienie się ceglastoczerwonego osadu.

Probówki:.........Zad.23.9 ID:1160

   a) Napisz wzory półstrukturalnych reagentów A., B. i C. biorących udział w ciągu reakcji przedstawionych schematem

A. B.  —NaOH, etanolC.

Reagent A: ..................................... Reagent B: ................................ Reagent C: ...............................

jeśli reagent A. jest alkoholem, reagent B. to 2-chlorobutan.

b) Związek C występuje w postaci pary izomerów geometrycznych.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj nazwy.

.........................................................................

 

 Zad.23.10 ID:871

Oblicz standardową entalpię tworzenia CuO(s) na podstawie równań:
1) 2Cu(s) + S(s) → Cu2S(s)                          ΔH = -79,5 kJ
2) S(s) + O2(g) → SO2(g)                              ΔH = -297 kJ
3) Cu2S(s) + 2O2(g) → 2CuO(s) + SO2(g)          ΔH = -527,5 kJ

Standardowa entalpia tworzenia CuO: ................Zad.23.11 ID:860

Oblicz, ile moli chlorku potasu należy rozpuścić  w wodzie, aby otrzymać 500g roztworu o stężeniu 20%.Zad.23.12 ID:2645

W 50 dm3 powietrza zawierającego 21% objętościowych tlenu spalono siarkę.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(IV).Zad.23.13 ID:850

Oblicz entalpię reakcji
4HCl(g)+O2(g) → 2H2O(g)+2Cl2(g)
wykorzystując energie wiązań:
E Cl-Cl = 243kJ/mol
E O=O =  499kJ/mol
E H-O = 465 kJ/mol
E H-Cl = 432kJ/mol

 Zad.23.14 ID:2831

Elektrony walencyjne atomu w stanie wzbudzonym przedstawione są konfiguracją 3s13p6.

Podaj symbol pierwiastka, który zbudowany jest z takich atomów: ................................................

Napisz konfigurację elektronów walencyjnych tego atomu w stanie podstawowym ..................

Napisz konfigurację elektronową rdzenia atomowego atomu tego pierwiastka: ............................Zad.23.15 ID:497

Oblicz maksymalną masę tlenku magnezu, jaką należy dodać do 300g 50-procentowego roztworu kwasu octowego, aby przereagował z nim całkowicie.Zad.23.16 ID:2713

Do czterech probówek zawierających substancje, których wzory przedstawiono poniżej dodano wodny roztwór chlorku żelaza(III).
pochodne węglowodorw zadania

Podaj nr probówek, w których pojawiło się niebieskofioletowe zabarwienie.

Nr probówek: ..........................................Zad.23.17 ID:2269 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...As2S3 + ...KMnO4 + ...H2SO4 → ...H3AsO4 + ...K2SO4 + ...MnSO4 + ...H2O


Zad.23.18 ID:135

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

HNO2 → HNO3 + NO + H2OZad.23.19 ID:601

   Do probówki zawierającej stały acetamid dodano roztwór kwasu siarkowego(VI) i ogrzano. Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej oraz obserwacje z tego doświadczenia.

Równanie w formie jonowej: ..............................................

Obserwacje: ...................................................................

 Zad.23.20 ID:116

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.23.21 ID:2251 Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji polimeryzacji etanalu.


Równanie reakcji .......................................


Zad.23.22 ID:2640

Określ, który z podanych niżej wzorów przedstawia β-D-glukozę.Zad.23.23 ID:1

Spośród podanych niżej związków zapisanych wzorami sumarycznymi wybierz te, które należą do szeregu homologicznego alkoholi - pochodnych alkanów.

C2H6O,  C3H6O, C4H10O, C4H8O2

Wybrane wzory: ................................................................Zad.23.24 ID:61

W wyniku reakcji siarkowodoru z tlenem powstał tlenek siarki(IV) i woda.

Napisz równanie reakcji, w którym współczynniki dobierz metodą bilansu elektronowego i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji: .....................................

Utleniacz: ..........
Reduktor: ...........Zad.23.25 ID:1193

Napisz wzory tlenkowe związków:

związek wzór tlenkowy
a) K2Al2Si6O16,    
b) Al2(OH)4Si2O5.  
c) Fe3O4  
d) Ca10(PO4)6(OH)2    

 Zad.23.26 ID:2292

Wybierz właściwe określenia, aby poniższe zdanie było prawdziwe.

Magnez może być

A. tylko reduktorem ponieważ 1.występuje na stopniu utlenienia 0
B. tylko utleniaczem 2. może podwyższyć lub obniżyć swój stopień utlenienia
C. reduktorem lub utleniaczem 3. występuje na najwyższym stopniu utlenienia
4. może podwyższyć swój stopień utlenienia


Zad.23.27 ID:570

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji:

.....C2H5OH + .....KMnO4 + .....H2SO4 = .....CH3COOH + .....MnSO4 + .....K2SO4 + .....H2OZad.23.28 ID:2459

Oblicz objętość wody, jaką należy zmieszać z 100 cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 80% i gęstości 1,73 g/cm3, aby uzyskać roztwór o stężeniu 10%.

Objętość wody: .................Zad.23.29 ID:986

   Do probówki I. zawierającej stężony kwas azotowy(V) dodano metaliczną rtęć. Wydzielający się gaz wprowadzano do probówki nr II. zawierającej wodę z dodatkiem oranżu metylowego.

Napisz obserwacje i równanie reakcji, która zaszła w probówce nr II. 

Obserwacje: ......................................................

Równanie reakcji: ............................................Zad.23.30 ID:993

Oblicz stopień dysocjacji kwasu bromowodorowego, jeśli jego stężenie wynosi 0,5mol/dm3 a stężenie cząsteczek niezdysocjowanych 2*10-4mol/dm3.

 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.