Powrót
Zestaw 23

Zad.23.1 ID:2645

W 50 dm3 powietrza zawierającego 21% objętościowych tlenu spalono siarkę.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(IV).Zad.23.2 ID:850

Oblicz entalpię reakcji
4HCl(g)+O2(g) → 2H2O(g)+2Cl2(g)
wykorzystując energie wiązań:
E Cl-Cl = 243kJ/mol
E O=O =  499kJ/mol
E H-O = 465 kJ/mol
E H-Cl = 432kJ/mol

 Zad.23.3 ID:2831

Elektrony walencyjne atomu w stanie wzbudzonym przedstawione są konfiguracją 3s13p6.

Podaj symbol pierwiastka, który zbudowany jest z takich atomów: ................................................

Napisz konfigurację elektronów walencyjnych tego atomu w stanie podstawowym ..................

Napisz konfigurację elektronową rdzenia atomowego atomu tego pierwiastka: ............................Zad.23.4 ID:497

Oblicz maksymalną masę tlenku magnezu, jaką należy dodać do 300g 50-procentowego roztworu kwasu octowego, aby przereagował z nim całkowicie.Zad.23.5 ID:2713

Do czterech probówek zawierających substancje, których wzory przedstawiono poniżej dodano wodny roztwór chlorku żelaza(III).
pochodne węglowodorw zadania

Podaj nr probówek, w których pojawiło się niebieskofioletowe zabarwienie.

Nr probówek: ..........................................Zad.23.6 ID:2269 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...As2S3 + ...KMnO4 + ...H2SO4 → ...H3AsO4 + ...K2SO4 + ...MnSO4 + ...H2O


Zad.23.7 ID:135

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

HNO2 → HNO3 + NO + H2O

Napisz wzór reduktora i wzór utleniacza.

Wzór reduktora: .................
Wzór utleniacza: ................Zad.23.8 ID:601

   Do probówki zawierającej stały acetamid dodano roztwór kwasu siarkowego(VI) i ogrzano. Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej oraz obserwacje z tego doświadczenia.

Równanie w formie jonowej: ..............................................

Obserwacje: ...................................................................

 Zad.23.9 ID:116

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.23.10 ID:2251 Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji polimeryzacji etanalu.


Równanie reakcji .......................................


Zad.23.11 ID:2640

Określ, który z podanych niżej wzorów przedstawia β-D-glukozę.Zad.23.12 ID:1

Spośród podanych niżej związków zapisanych wzorami sumarycznymi wybierz te, które należą do szeregu homologicznego alkoholi - pochodnych alkanów.

C2H6O,  C3H6O, C4H10O, C4H8O2

Wybrane wzory: ................................................................Zad.23.13 ID:61

W wyniku reakcji siarkowodoru z tlenem powstał tlenek siarki(IV) i woda.

Napisz równanie reakcji, w którym współczynniki dobierz metodą bilansu elektronowego i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji: .....................................

Utleniacz: ..........
Reduktor: ...........Zad.23.14 ID:1193

Napisz wzory tlenkowe związków:

związek wzór tlenkowy
a) K2Al2Si6O16,    
b) Al2(OH)4Si2O5.  
c) Fe3O4  
d) Ca10(PO4)6(OH)2    

 Zad.23.15 ID:2292

Wybierz właściwe określenia, aby poniższe zdanie było prawdziwe.

Magnez może być

A. tylko reduktorem ponieważ 1.występuje na stopniu utlenienia 0
B. tylko utleniaczem 2. może podwyższyć lub obniżyć swój stopień utlenienia
C. reduktorem lub utleniaczem 3. występuje na najwyższym stopniu utlenienia
4. może podwyższyć swój stopień utlenienia


Zad.23.16 ID:570

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji:

.....C2H5OH + .....KMnO4 + .....H2SO4 = .....CH3COOH + .....MnSO4 + .....K2SO4 + .....H2OZad.23.17 ID:2459

Oblicz objętość wody, jaką należy zmieszać z 100 cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 80% i gęstości 1,73 g/cm3, aby uzyskać roztwór o stężeniu 10%.

Objętość wody: .................Zad.23.18 ID:986

   Do probówki I. zawierającej stężony kwas azotowy(V) dodano metaliczną rtęć. Wydzielający się gaz wprowadzano do probówki nr II. zawierającej wodę z dodatkiem oranżu metylowego.

Napisz obserwacje i równanie reakcji, która zaszła w probówce nr II. 

Obserwacje: ......................................................

Równanie reakcji: ............................................Zad.23.19 ID:993

Oblicz stopień dysocjacji kwasu bromowodorowego, jeśli jego stężenie wynosi 0,5mol/dm3 a stężenie cząsteczek niezdysocjowanych 2*10-4mol/dm3.

 Zad.23.20 ID:1930 Oblicz entalpię reakcji
4CO(g) + 8H2(g) → 3CH4(g) + CO2(g) + 2 H2O(c)
mając dane:

C(grafit) + ½ O2(g) → CO(g)            ΔH1o = -110.5 kJ
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)            ΔH2o = -282.9 kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(c)              ΔH3o = -285.8 kJ
C(graphite) + 2 H2(g) → CH4(g)        ΔH4o = -74.8 kJ

Określ, czy reakcja jest egzotermiczna, czy endotermiczna.

Entalpia reakcji ..............................

Reakcja jest ....................................Zad.23.21 ID:263

Zmieszano 0,2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,3 mol/dm3 i 150g roztworu NaOH o stężeniu 10%. Określ odczyn powstałego roztworu.Zad.23.22 ID:652

W 1 dm3 roztworu zawiera 2,7g kwasu HCN. W wyniku jego częściowej dysocjacji powstało 1,2·1021 jonów wodorowych.

Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.


 

 Zad.23.23 ID:681

Atom manganu ma konfigurację 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d5.

a) Napisz konfigurację elektronową jonów Mn7+ i Mn5+.

Konfiguracja elektronowa jonu Mn7+ ........................................................

Konfiguracja elektronowa jonu Mn5+ ........................................................

b) Określ liczbę powłok elektronowych w jonach  Mn7+ i Mn5+.

Liczba powłok elektronowych .................

c) Określ ilość niesparowanych elektronów w obu jonach.

Ilość niesparowanych elektronów w Mn7+: ...........

Ilość niesparowanych elektronów w Mn5+: ...........Zad.23.24 ID:1906

Zmieszano dwa roztwory:
I. 50 cm3 roztworu NaCl o stężeniu 2*10−5mol/dm3
I. 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 2*10−5mol/dm3
Iloczyn rozpuszczalności AgCl dla T = 298K wynosi 1,77*10−10

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrąci się osad.Zad.23.25 ID:945

1. Uzupełnij schemat ciągu przemian

CH2=CH−CH2−CH3 → ....................... → butanon

2. Napisz wzór półstrukturalny związku, który dla butanonu jest jego izomerem funkcyjnym.

................................Zad.23.26 ID:1210

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować zmianę zabarwienia roztworu z fioletowego na zielony i napisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

tlenek manganu(IV), azotan(III) potasu, siarczan(VI) potasu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek potasu


Wybrane związki ................................................................................

Równanie reakcji cząsteczkowe ..........................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .....................................................Zad.23.27 ID:376

Chloran potasu KClO3 pod wpływem ogrzewania rozkłada się na tlen i chlorek potasu.
Oblicz, objętość tlenu wyrażoną w warunkach normalnych, jaka powstanie w wyniku rozkładu 36,6g chloranu potasu. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zad.23.28 ID:504

W reakcji chlorku żelaza(III) z wodorotlenkiem sodu powstało 89g wodorotlenku żelaza(III).
Oblicz ilość moli wodorotlenku sodu, która wzięła udział w reakcji. Zaokrąglij masy atomowe i wynik końcowy do części dziesiętnych.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zad.23.29 ID:1200

Do wodnego roztworu węglanu potasu dodano wodny roztwór chlorku wapnia.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i w formie jonowej skróconej oraz opisz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ..........................................................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone: ....................................................................................

Obserwacje: ..............................................................................................................................Zad.23.30 ID:919

Napisz równanie reakcji zgodnie ze schematem

kwas + zasada → sprzężony kwas + sprzężona zasada

i podaj wzory kwasu i zasady jeśli sprzężonym kwasem jest H2O a sprzężoną zasadą ClO3.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl