Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 24

Zad.24.1 ID:1930 Oblicz entalpię reakcji
4CO(g) + 8H2(g) → 3CH4(g) + CO2(g) + 2 H2O(c)
mając dane:

C(grafit) + ½ O2(g) → CO(g)            ΔH1o = -110.5 kJ
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)            ΔH2o = -282.9 kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(c)              ΔH3o = -285.8 kJ
C(graphite) + 2 H2(g) → CH4(g)        ΔH4o = -74.8 kJ

Określ, czy reakcja jest egzotermiczna, czy endotermiczna.

Entalpia reakcji ..............................

Reakcja jest ....................................Zad.24.2 ID:263

Zmieszano 0,2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,3 mol/dm3 i 150g roztworu NaOH o stężeniu 10%. Określ odczyn powstałego roztworu.Zad.24.3 ID:652

W 1 dm3 roztworu zawiera 2,7g kwasu HCN. W wyniku jego częściowej dysocjacji powstało 1,2·1021 jonów wodorowych.

Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.


 

 Zad.24.4 ID:681

Atom manganu ma konfigurację 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d5.

a) Napisz konfigurację elektronową jonów Mn7+ i Mn5+.

Konfiguracja elektronowa jonu Mn7+ ........................................................

Konfiguracja elektronowa jonu Mn5+ ........................................................

b) Określ liczbę powłok elektronowych w jonach  Mn7+ i Mn5+.

Liczba powłok elektronowych .................

c) Określ ilość niesparowanych elektronów w obu jonach.

Ilość niesparowanych elektronów w Mn7+: ...........

Ilość niesparowanych elektronów w Mn5+: ...........Zad.24.5 ID:1906

Zmieszano dwa roztwory:
I. 50 cm3 roztworu NaCl o stężeniu 2*10−5mol/dm3
I. 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 2*10−5mol/dm3
Iloczyn rozpuszczalności AgCl dla T = 298K wynosi 1,77*10−10

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrąci się osad.Zad.24.6 ID:945

Uzupełnij schemat ciągu przemian

CH2=CH−CH2−CH3 → ....................... → butanonZad.24.7 ID:1210

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować zmianę zabarwienia roztworu z fioletowego na zielony i napisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

tlenek manganu(IV), azotan(III) potasu, siarczan(VI) potasu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek potasu


Wybrany związek ................................................................................

Równanie reakcji cząsteczkowe ..........................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .....................................................Zad.24.8 ID:376

Chloran potasu KClO3 pod wpływem ogrzewania rozkłada się na tlen i chlorek potasu.
Oblicz, objętość tlenu wyrażoną w warunkach normalnych, jaka powstanie w wyniku rozkładu 36,6g chloranu potasu. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zad.24.9 ID:504

W reakcji chlorku żelaza(III) z wodorotlenkiem sodu powstało 89g wodorotlenku żelaza(III).
Oblicz ilość moli wodorotlenku sodu, która wzięła udział w reakcji. Zaokrąglij masy atomowe i wynik końcowy do części dziesiętnych.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zad.24.10 ID:1200

Do wodnego roztworu węglanu potasu dodano wodny roztwór chlorku wapnia.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i w formie jonowej skróconej oraz opisz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ..........................................................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone: ....................................................................................

Obserwacje: ..............................................................................................................................Zad.24.11 ID:919

Napisz równanie reakcji zgodnie ze schematem

kwas + zasada → sprzężony kwas + sprzężona zasada

i podaj wzory kwasu i zasady jeśli sprzężonym kwasem jest H2O a sprzężoną zasadą ClO3.Zad.24.12 ID:2444

Po dodaniu wody do wapna palonego otrzymuje się wapno gaszone. Zachodzi wówczas reakcja przedstawiona równaniem
CaO + H2O → Ca(OH)2. Przygotowano próbkę 200g wapna palonego zawierającą 16% zanieczyszczeń.
Oblicz masę wody potrzebną do całkowitego przereagowania próbki wapna palonego.

Masa wody: ..................Zad.24.13 ID:1194

Napisz równanie chemiczne procesu zachodzącego wg schematu:

CO2  → Na2CO3Zad.24.14 ID:916

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego
MnO2 + OH + O2 → MnO4–2 + H2OZad.24.15 ID:1968

Dla cząsteczki nadtlenku wodoru H2O2:

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy

...................................................

b) określ typ hybrydyzacji atomów tlenu: ....................

c) wyznacz liczbę przestrzenną dla atomu tlenu ................

d) określ liczby wiązań:
         - kowalencyjnych: .......
         - spolaryzowanych ......
         - jonowych: ................
         - koordynacyjnych: .....


 Zad.24.16 ID:851

Oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 100dm3 amoniaku w 2 dm3 wody, jeśli gęstość roztworu wynosi 0,99g/cm3.

Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.24.17 ID:1044

Kwas octowy występuje w postaci cyklicznych dimerów.
dimery kwasu octowego

Określ rodzaje wiązań wyróżnionych cyframi. Użyj określeń spośród podanych:
jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, metaliczne, siły van der Waalsa

Wiązanie 1:.......................................

Wiązanie 2:.......................................

Wiązanie 3:.......................................
 Zad.24.18 ID:1242

Napisz równanie reakcji bromowania nitrobenzenu, jeśli grupa nitrowa kieruje brom w pozycję meta.Zad.24.19 ID:1422

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij schemat ciągu reakcji:

propanol —CuO, T.→ .......... —Cu(OH)2, T.→ ........... —CH3OH,H2SO4→ ..............

Podaj nazwę organicznego produktu końcowego.

Nazwa produktu końcowego ......................Zad.24.20 ID:875

Standardowa entalpia tworzenia wody w postaci gazowej wynosi ΔH0=-242kJ/mol.
Ciepło parowania wody ΔH0 = 44kJ/mol

Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalenia 10 dm3 wodoru w warunkach normalnych, gdzie produktem reakcji jest woda w ciekłym stanie skupienia.Zad.24.21 ID:480

  Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w podanym równaniu i napisz połówkowe równanie utleniania i redukcji.

...Cr2O72– + ...SO32– + ...H+ → ...Cr3+ + ...SO42– + ...H2O

Utlenianie: .....................................................

Redukcja: ......................................................Zad.24.22 ID:378

W wyniku reakcji 13,5 g pewnego n-alkoholu z sodem powstało 2,52 dm3 wodoru.

Oblicz masę molową tego alkoholu.Zad.24.23 ID:462

Stała dysocjacji kwasu azotowego(III) wynosi Ka=2·10-4. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 0,5-molowym roztworze tego kwasu.Zad.24.24 ID:1483

   Napisz równanie reakcji mocznika z kwasem siarkowym(VI) w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: .............................................................

Równanie jonowe skrócone.........................................................Zad.24.25 ID:1052

W 450g wody rozpuszczono siarczan(VI) miedzi(II)-woda(1/5) i otrzymano roztwór o stężeniu 6,4%.
Oblicz masę hydratu, który rozpuszczono w wodzie.

MCu=64 g/mol, MS=32 g/mol, MO=16 g/mol, MH=1 g/mol.
 Zad.24.26 ID:2468

Oblicz ile gramów siarczku sodu należy dodać do 120 g 5% roztworu tej soli, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.Zad.24.27 ID:312

Oblicz efekt energetyczny sublimacji jodu I2(s)  → I2(g), na podstawie entalpii reakcji:

1/2 H2(g) + 1/2 I2(g) → HI(g)    ΔH=-5,0kJ
1/2 H2(g) + 1/2 I2(s) → HI(g)    ΔH=26,5kJZad.24.28 ID:123

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2OZad.24.29 ID:207

   Przeprowadzono reakcję 10g sodu z wodą. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 20oC pod ciśn. 1200hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnościa do 0,1.
Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.24.30 ID:1467

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy zachodzące wg poniższego schematu i podaj typ każdej reakcji.

................ —Al2O3,temp.→ ..............—HCl→.................—KOH, H2O→butan-2-ol

 

Reakcja I: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja II: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja III: ......................................... Typ reakcji ............................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.