Powrót
Zestaw 24

Zad.24.1 ID:2444

Po dodaniu wody do wapna palonego otrzymuje się wapno gaszone. Zachodzi wówczas reakcja przedstawiona równaniem
CaO + H2O → Ca(OH)2. Przygotowano próbkę 200g wapna palonego zawierającą 16% zanieczyszczeń.
Oblicz masę wody potrzebną do całkowitego przereagowania próbki wapna palonego.

Masa wody: ..................Zad.24.2 ID:1194

Napisz równanie chemiczne procesu zachodzącego wg schematu:

CO2  → Na2CO3Zad.24.3 ID:916

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego
MnO2 + OH + O2 → MnO4–2 + H2OZad.24.4 ID:1968

Dla cząsteczki nadtlenku wodoru H2O2:

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy

...................................................

b) określ typ hybrydyzacji atomów tlenu: ....................

c) wyznacz liczbę przestrzenną dla atomu tlenu ................

d) określ liczby wiązań:
         - kowalencyjnych niespolaryzowanych: .......
         - kowalencyjnych spolaryzowanych ......
         - jonowych: ................
         - koordynacyjnych: .....


 Zad.24.5 ID:851

Oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 100dm3 amoniaku w 2 dm3 wody, jeśli gęstość roztworu wynosi 0,99g/cm3.

Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.24.6 ID:1044

Kwas octowy występuje w postaci cyklicznych dimerów.
dimery kwasu octowego

Określ rodzaje wiązań wyróżnionych cyframi. Użyj określeń spośród podanych:
jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, metaliczne, siły van der Waalsa

Wiązanie 1:.......................................

Wiązanie 2:.......................................

Wiązanie 3:.......................................
 Zad.24.7 ID:1242

Napisz równanie reakcji bromowania nitrobenzenu, jeśli grupa nitrowa kieruje brom w pozycję meta.Zad.24.8 ID:1422

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij schemat ciągu reakcji:

propanol —CuO, T.→ .......... —Cu(OH)2, T.→ ........... —CH3OH,H2SO4→ ..............

Podaj nazwę organicznego produktu końcowego.

Nazwa produktu końcowego ......................Zad.24.9 ID:875

Standardowa entalpia tworzenia wody w postaci gazowej wynosi ΔH0=-242kJ/mol.
Ciepło parowania wody ΔH0 = 44kJ/mol

Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalenia 10 dm3 wodoru w warunkach normalnych, gdzie produktem reakcji jest woda w ciekłym stanie skupienia.Zad.24.10 ID:480

  Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w podanym równaniu i napisz połówkowe równanie utleniania i redukcji.

...Cr2O72– + ...SO32– + ...H+ → ...Cr3+ + ...SO42– + ...H2O

Utlenianie: .....................................................

Redukcja: ......................................................Zad.24.11 ID:378

W wyniku reakcji 13,5 g pewnego n-alkoholu z sodem powstało 2,52 dm3 wodoru.

Oblicz masę molową tego alkoholu.Zad.24.12 ID:462

Stała dysocjacji kwasu azotowego(III) wynosi Ka=2·10-4. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 0,5-molowym roztworze tego kwasu.Zad.24.13 ID:1483

   Napisz równanie reakcji mocznika z kwasem siarkowym(VI) w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: .............................................................

Równanie jonowe skrócone.........................................................Zad.24.14 ID:1052

W 450g wody rozpuszczono siarczan(VI) miedzi(II)-woda(1/5) i otrzymano roztwór o stężeniu 6,4%.
Oblicz masę hydratu, który rozpuszczono w wodzie.

MCu=64 g/mol, MS=32 g/mol, MO=16 g/mol, MH=1 g/mol.
 Zad.24.15 ID:2468

Oblicz ile gramów siarczku sodu należy dodać do 120 g 5% roztworu tej soli, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.Zad.24.16 ID:312

Oblicz efekt energetyczny sublimacji jodu I2(s)  → I2(g), na podstawie entalpii reakcji:

1/2 H2(g) + 1/2 I2(g) → HI(g)    ΔH=-5,0kJ
1/2 H2(g) + 1/2 I2(s) → HI(g)    ΔH=26,5kJZad.24.17 ID:123

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2OZad.24.18 ID:207

   Przeprowadzono reakcję 10g sodu z wodą. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 20oC pod ciśn. 1200hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnościa do 0,1.
Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.24.19 ID:1467

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy zachodzące wg poniższego schematu i podaj typ każdej reakcji.

butan-2-ol —Al2O3,temp.→ ..............—HCl→.................—KOH, H2O→ .................................

Reakcja I: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja II: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja III: ......................................... Typ reakcji ............................Zad.24.20 ID:580

Oblicz, ile dm3 wody należy dodać do 2 dm3 roztworu HCl aby otrzymać stężenie 5 razy mniejsze.

 Zad.24.21 ID:303

W temp.20oC sporządzono nasycony roztwór CuSO4.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 25g/100g wody.Zad.24.22 ID:856

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki SCl2.

Określ typ hybrydyzacji atomu siarki i kształt czasteczki.Zad.24.23 ID:2771

a) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji kwasu mlekowego z roztworem zasady sodowej.

CH3–CH(OH)–COOH —NaOH → ..................................................

   b) Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu reakcji dekarboksylacji kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —dekarboksylacja → ..................................................Zad.24.24 ID:1000

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu boranowego BO33– z uwzględnieniem jego kształtu i określ:


a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu boru ...................

c) kształt jonu ...................................Zad.24.25 ID:827

Do reaktora wprowadzono 4,48dm3 tlenku węgla(II) i 1mol tlenu, odmierzonych w warunkach normalnych i zainicjowano reakcję, w wyniku której powstał tlenek węgla(IV).
Oblicz masę mieszaniny poreakcyjnej.Zad.24.26 ID:2478

Oblicz objętość wody i masę węglanu potasu, jaką należy zmieszać, aby otrzymać 100cm3 roztworu o gęstości 1,1g/cm3 i stężeniu 10%.

Objętość wody: ........... Masa węglanu sodu: .............Zad.24.27 ID:8

10g pewnego gazu zajmuje objętość 2500 cm3.
Oblicz masę molową tego gazu w warunkach normalnych.

Masa molowa: .........

 Zad.24.28 ID:1178

Dokończ równanie reakcji hydrolizy triglicerydu
hydroliza glicerydów

Jeśli podany trigliceryd wykazuje czynność optyczną, to zaznacz asymetryczny atom węgla, jeśli nie – napisz, że nie wykazuje czynności optycznej.Zad.24.29 ID:719

   Oblicz, ile gramów Na2CO3·10H2O należy rozpuścić w 100g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

 

 

 Zad.24.30 ID:2004

   Uzupełnij równania reakcji lub zapisz, że reakcja nie zachodzi.

1. NaCl + H2S  → .................................

2. CaCO3 + HNO3  → ..........................

3. K2SO3 + H2SO4  → ..........................

3. Na2SO4 + HNO2  → .........................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl