Powrót
Zestaw 25

Zad.25.1 ID:1314

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów konstytucyjnych węglowodoru o wzorze sumarycznym C4H8 i podaj ich nazwy systematyczne.

 Zad.25.2 ID:1176

Produkcja kwasu siarkowego(VI) na skalę przemysłową przebiega w trzech etapach. Siarkowodór spala się w tlenie i w wyniku tej reakcji powstaje tlenek siarki(IV) i woda jako produkt uboczny (etap I.). Otrzymany tlenek siarki(IV) utlenia się tlenem w obecności katalizatora do tlenku siarki(VI) (etap II.). Następnie tlenek siarki(VI) przepuszcza się przez wieże absorpcyjne, gdzie następuje jego reakcja z wodą i powstanie kwasu siarkowego(VI).

Oblicz, ile kg kwasu siarkowego(VI) można otrzymać w wyniku spalania 100kg siarkowodoru, jeśli założymy 100% wydajności we wszystkich etapach. Wszystkie obliczenia i wynik prowadź z dokładnością 0,1.Zad.25.3 ID:350 Sporządzono 20g roztworu chlorku sodu o stężeniu 10% i dopełniono wodą do objętości 500cm3.
Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Dokładność obliczeń: 0,01.


Zad.25.4 ID:125

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + HNO3 → H2SO4 + NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.25.5 ID:2160

Przeprowadzono dwa doświadczenia.
I. Do roztworu chlorku glinu stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Postały osad przemyto i odsączono.
II. Do otrzymanego osadu dodano roztwór wodorotlenku sodu w stosunku molowym 1:1

Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej, jakie zaszły w tych doświadczenich.

Doświadczenie I
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Doświadczenie II
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Napisz nazwę produktu końcowego w dośw. II:....................................................................Zad.25.6 ID:922

Dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego
Zn + NO3 + OH → ZnO22– + NH3 + H2OZad.25.7 ID:219

Napisz równanie reakcji wodorotlenku sodu z tristearynianem glicerolu.Zad.25.8 ID:1424

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej według schematu:

I.  2,3-dichlorobutan  → A

II. A → 2,3-dibromobutan

Określ typ reakcji I. i II.Zad.25.9 ID:1211

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować odbarwienie roztworu i napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.

siarczan(IV) sodu, siarczan(VI) sodu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek sodu

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ..............................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .........................................Zad.25.10 ID:451

   Oblicz masę wodorotlenku potasu potrzebną do przygotowania 200 litrów roztworu o stężeniu 10 mol/dm3. Wynik podaj w kg.Zad.25.11 ID:51

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego:
...Zn + ...OH + ...NO3 → ...NH3 + ...ZnO22– + ...H2O

Napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.
Utlenianie: ..........................................................
Redukcja: ...........................................................

Uzupełnij zdanie.
Podczas przeprowadzanej reakcji można zaobserwować ...........................Zad.25.12 ID:584

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory cykliczne zadania

Określ mechanizm tej reakcji: ..................................... {nukleofilowy / elektrofilowy / rodnikowy)Zad.25.13 ID:2294

Podaj nazwę pierwiastka położonego w okresie 3, którego maksymalny stopień utlenienia wynosi +VI a minimalny -II.

Nazwa pierwiastka: .............................................Zad.25.14 ID:1195

1) Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone reakcji stężonego kwasu siarkowego(VI) z miedzią w podwyższonej temperaturze.

Równanie cząsteczkowe: ........................................................................

Równanie jonowe skrócone...................................................................

2) Określ barwę powstałego roztworu i które indywiduum chemiczne tą barwę powoduje.

Barwa .........................

powstałą barwę powoduje ..................Zad.25.15 ID:405

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki równania reakcji:

...As2S3 + ...HNO3 + ...H2O → ...H3AsO4 + ...NO + ...H2SO4Zad.25.16 ID:1204

Do roztworu chlorku chromu(III) dodano nadmiar wodorotlenku potasu.

Zapisz równania reakcji, jakie zaszły w doświadczeniu i podaj nazwę produktu końcowego.

 

Równania reakcji

......................................................................................

Nazwa produktu końcowego ....................................Zad.25.17 ID:1346

W wyniku reakcji pewnego węglowodoru z chlorowodorem otrzymano chloroeten.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji.

 

Równanie reakcji ...........................................................Zad.25.18 ID:449

Do 500 g nasyconego roztworu KCl w temperaturze 20oC dosypano jeszcze 90 g KCl i całość ogrzano do temp. 80oC.
Oblicz, czy cała dosypana ilość KCl uległa rozpuszczeniu.

Dokładność obliczeń: 0,1.
Rozpuszczalność KCl:
w temp. 20oC = 34g/100g wody, w temp. 80oC = 51g/100g wodyZad.25.19 ID:943

  Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono wodór i azot a następnie zainicjowano reakcję przebiegającą wg równania
N2 + 3H2 ⇄ 2NH3   
Początkowe stężenia wynosiły [H2]= 5 mol·dm−3 i [N2] = 3 mol·dm−3. Po przereagowaniu 90% początkowej ilości wodoru ustalił się stan równowagi.

Oblicz stężenia wszystkich reagentów po osiągnięciu stanu równowagi.Zad.25.20 ID:62

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Ag  + H2S + O2 → Ag2S + H2O

Utleniacz: ...............
Reduktor: ...............Zad.25.21 ID:2145 Napisz równanie reakcji otrzymywania chromu z tlenku chromu(III) metodą aluminotermii.


Zad.25.22 ID:1408

Napisz równanie reakcji, w której substratami są kwas o-hydroksybenzoesowy i propan-2-ol a katalizatorem jest kwas siarkowy(VI). Podaj do jakiej grupy związków należy powstały produkt organiczny.

 

Równanie reakcji .................................................

Nazwa grupy związków, do której należy produkt organiczny ........................Zad.25.23 ID:2059 Do zamkniętego naczynia o objętości 200dm3 wprowadzono 10 moli PCl3 i 9 moli Cl2, Po ustaleniu się równowagi zgodnej z równaniem
PCl3 + Cl2 ⇌ PCl5
w naczyniu stwierdzono obecność 5 moli PCl5.
Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.


Zad.25.24 ID:134

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

utlenianie: ............................................

redukcja: ...............................................Zad.25.25 ID:1307

W probówce nr I umieszczono próbkę benzenu a w probówce nr II. próbkę toluenu.

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić benzen od toluenu.
Zapisz warunki reakcji i obserwacje.
Zapisz równanie reakcji przebiegającego doświadczenia w obu probówkach lub zaznacz, jeśli nie zachodzi.
Określ typ reakcji.

Dostępne odczynniki, które możesz wykorzystać: C6H5-Cl, roztwór Br2 w CCl4, NaOH, HNO3(stęż), H2SO4(stęż)

 

Opis doświadczenia...........................................

Warunki reakcji ................................................

Obserwacje

Probówka nr I .....................................................

Probówka nr II ..................................................

Równanie reakcji I. ..........................................

Równanie reakcji II. ..........................................

Typ reakcji ............................. (eliminacja/substytucja/addycja)Zad.25.26 ID:97

Porównaj właściwości zasadowe metanoaminy i fenyloaminy. Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie.

Pierścień aromatyczny ............................zasadowość grupy -NH2.

a) zmniejsza
b) zwiększa
c) nie wpływa na

 Zad.25.27 ID:656

Podaj nazwę systematyczną związku
weglowodory alkinyZad.25.28 ID:143

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego

...Mn2+ + ...BiO3  + ...H+ → ...MnO4  + ...Bi3+ + ...H2OZad.25.29 ID:542

CuH, NH3, CaH2, H2S, AlH3 

Spośród podanych wyżej wodorków wybierz wodorek jonowy i napisz dla niego równanie reakcji  z wodą.

..............................................................................................................Zad.25.30 ID:620

Za pomocą bilansu jonowo-elektronowego uzgodnij wzspółczynniki w równaniu reakcji

...Ce4+ + ...AsO33-  +  ...H2O → ...Ce3+ + ...AsO43-  +  ...H+   

oraz napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.

Utlenianie: .................................................................

Redukcja: ...................................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl