Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 25

Zad.25.1 ID:580

Oblicz, ile dm3 wody należy dodać do 2 dm3 roztworu HCl aby otrzymać stężenie 5 razy mniejsze.

 Zad.25.2 ID:303

W temp.20oC sporządzono nasycony roztwór CuSO4.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 25g/100g wody.Zad.25.3 ID:856

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki SCl2.

Określ typ hybrydyzacji atomu siarki i kształt czasteczki.Zad.25.4 ID:2771

a) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji kwasu mlekowego z roztworem zasady sodowej.

CH3–CH(OH)–COOH —NaOH → ..................................................

   b) Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu reakcji dekarboksylacji kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —dekarboksylacja → ..................................................Zad.25.5 ID:1000

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu trioksoboranowego BO33– z uwzględnieniem jego kształtu i określ:


a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu boru ...................

c) kształt cząsteczki ...................................Zad.25.6 ID:827

Do reaktora wprowadzono 4,48dm3 tlenku węgla(II) i 1mol tlenu, odmierzonych w warunkach normalnych i zainicjowano reakcję, w wyniku której powstał tlenek węgla(IV).
Oblicz masę mieszaniny poreakcyjnej.Zad.25.7 ID:2478

Oblicz objętość wody i masę węglanu potasu, jaką należy zmieszać, aby otrzymać 100cm3 roztworu o gęstości 1,1g/cm3 i stężeniu 10%.

Objętość wody: ........... Masa węglanu sodu: .............Zad.25.8 ID:8

10g pewnego gazu zajmuje objętość 2500 cm3.
Oblicz masę molową tego gazu w warunkach normalnych.

Masa molowa: .........

 Zad.25.9 ID:1178

Dokończ równanie reakcji hydrolizy triglicerydu
hydroliza glicerydów

Jeśli podany trigliceryd wykazuje czynność optyczną, to zaznacz asymetryczny atom węgla, jeśli nie – napisz, że nie wykazuje czynności optycznej.Zad.25.10 ID:719

   Oblicz, ile gramów Na2CO3·10H2O należy rozpuścić w 100g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

 

 

 Zad.25.11 ID:722

   Kwas ortoborowy wprowadzony do wody ulega reakcji
H3BO3 + H2O ⇌ B(OH)4 + H+

Uzupełnij zdanie wpisując odpowiednie określenia z nawiasów.

Kwas ortoborowy w tej reakcji zachowuje się jak ..........................(kwas, zasada ). według teorii ....................  (Arrheniusa, Bronsteda, Lewisa)Zad.25.12 ID:2004

   Uzupełnij równania reakcji lub zapisz, że reakcja nie zachodzi.

1. NaCl + H2S  → .................................

2. CaCO3 + HNO3  → ..........................

3. K2SO3 + H2SO4  → ..........................

3. Na2SO4 + HNO2  → .........................Zad.25.13 ID:927

   W wyniku chlorowania butanu otrzymano związek o wzorze C4H9Cl. Jeden z izomerów tego związku jest optycznie czynny.

Uzupełnij poniższy rysunek wpisując wzory odpowiednich podstawników, aby przedstawiał on parę enancjomerów.bromowanie toluenuZad.25.14 ID:130

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + H2SO4 → S + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji.

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.25.15 ID:1314

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów konstytucyjnych węglowodoru o wzorze sumarycznym C4H8 i podaj ich nazwy systematyczne.

 Zad.25.16 ID:1176

Produkcja kwasu siarkowego(VI) na skalę przemysłową przebiega w trzech etapach. Siarkowodór spala się w tlenie i w wyniku tej reakcji powstaje tlenek siarki(IV) i woda jako produkt uboczny (etap I.). Otrzymany tlenek siarki(IV) utlenia się tlenem w obecności katalizatora do tlenku siarki(VI) (etap II.). Następnie tlenek siarki(VI) przepuszcza się przez wieże absorpcyjne, gdzie następuje jego reakcja z wodą i powstanie kwasu siarkowego(VI).

Oblicz, ile kg kwasu siarkowego(VI) można otrzymać w wyniku spalania 100kg siarkowodoru, jeśli założymy 100% wydajności we wszystkich etapach. Wszystkie obliczenia i wynik prowadź z dokładnością 0,1.Zad.25.17 ID:350 Sporządzono 20g roztworu chlorku sodu o stężeniu 10% i dopełniono wodą do objętości 500cm3.
Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Dokładność obliczeń: 0,01.


Zad.25.18 ID:125

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + HNO3 → H2SO4 + NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.25.19 ID:2160

Przeprowadzono dwa doświadczenia.
I. Do roztworu chlorku glinu stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Postały osad przemyto i odsączono.
II. Do otrzymanego osadu dodano roztwór wodorotlenku sodu w stosunku molowym 1:1

Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej, jakie zaszły w tych doświadczenich.

Doświadczenie I
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Doświadczenie II
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Napisz nazwę produktu końcowego w dośw. II:....................................................................Zad.25.20 ID:922

Dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego
Zn + NO3 + OH → ZnO22– + NH3 + H2OZad.25.21 ID:219

Napisz równanie reakcji wodorotlenku sodu z tristearynianem glicerolu.Zad.25.22 ID:1424

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej według schematu:

I.  2,3-dichlorobutan  → A

II. A → 2,3-dibromobutan

Określ typ reakcji I. i II.Zad.25.23 ID:1211

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować odbarwienie roztworu i napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.

siarczan(IV) sodu, siarczan(VI) sodu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek sodu

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ..............................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .........................................Zad.25.24 ID:451

   Oblicz masę wodorotlenku potasu potrzebną do przygotowania 200 litrów roztworu o stężeniu 10 mol/dm3. Wynik podaj w kg.Zad.25.25 ID:51

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego:
...Zn + ...OH + ...NO3 → ...NH3 + ...ZnO22– + ...H2O

Napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.

Utlenianie: ..........................................................

Redukcja: ...........................................................
 Zad.25.26 ID:584

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory cykliczne zadania

Określ mechanizm tej reakcji: ..................................... {nukleofilowy / elektrofilowy / rodnikowy)Zad.25.27 ID:2294

Podaj nazwę pierwiastka położonego w okresie 3, którego maksymalny stopień utlenienia wynosi +VI a minimalny -II.

Nazwa pierwiastka: .............................................Zad.25.28 ID:1195

1) Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone reakcji stężonego kwasu siarkowego(VI) z miedzią w podwyższonej temperaturze.

Równanie cząsteczkowe: ........................................................................

Równanie jonowe skrócone...................................................................

2) Określ barwę powstałego roztworu i które indywiduum chemiczne tą barwę powoduje.

Barwa .........................

powstałą barwę powoduje ..................Zad.25.29 ID:405

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki równania reakcji:

...As2S3 + ...HNO3 + ...H2O → ...H3AsO4 + ...NO + ...H2SO4Zad.25.30 ID:1204

Do roztworu chlorku chromu(III) dodano nadmiar wodorotlenku potasu.

Zapisz równania reakcji, jakie zaszły w doświadczeniu i podaj nazwę produktu końcowego.

 

Równania reakcji

......................................................................................

Nazwa produktu końcowego ....................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.