Powrót
Zestaw 26

Zad.26.1 ID:542

CuH, NH3, CaH2, H2S, AlH3 

Spośród podanych wyżej wodorków wybierz wodorek jonowy i napisz dla niego równanie reakcji  z wodą.

..............................................................................................................Zad.26.2 ID:620

Za pomocą bilansu jonowo-elektronowego uzgodnij wzspółczynniki w równaniu reakcji

...Ce4+ + ...AsO33-  +  ...H2O → ...Ce3+ + ...AsO43-  +  ...H+   

oraz napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.

Utlenianie: .................................................................

Redukcja: ...................................................................Zad.26.3 ID:872

Dane są entalpie tworzenia:
ΔH0 Fe3O4(s) = -1120 kJ/mol
ΔH0 Al2O3(s) = -1675,7 kJ/mol

Oblicz ΔH0 reakcji:
8 Al(s) + 3 Fe3O4(s)  → 4 Al2O3(s) + 9 Fe(s)

 Zad.26.4 ID:551

Zmieszano roztwór zawierający 0,2 mola wodorotlenku  potasu z roztworem zawierającym 20g chlorku ołowiu(II).
Oblicz masę otrzymanego osadu wodorotlenku ołowiu(II). Zad.26.5 ID:1064

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
MnO2, H2O2

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce,Zad.26.6 ID:928

Do probówki z zakwaszonym wodnym roztworem chlorku żelaza(III) dodawano sód.

Zapisz obserwacje podczas tego doświadczenia i równania reakcji procesów, jakie zaszły w probówce.

Obserwacje: ....................................................................................................

Równania reakcji ............................................................................................Zad.26.7 ID:1468

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy przedstawione na schemacie:

fenol —NaOH→................ —H2O, CO2→ ....................

 

Równanie I.: ...................................

Równanie II. :...................................Zad.26.8 ID:716

W zbiorniku nr I umieszczono 3 dm3 amoniaku NH3 a w zbiorniku nr II 1dm3 tlenku siarki(IV) SO2. W zbiornikach jest identyczna temperatura i ciśnienie.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, w którym zbiorniku jest większa masa gazu.

Większa masa gazu jest w zbiorniku nr :.............

 Zad.26.9 ID:2260

 

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu fosforowego(V).
Napisz symbol atomu, który jest donorem i symbol atomu, który jest akceptorem pary elektronowej wiązania koordynacyjnego.


Wzór elektronowy ...................................................

Donor pary elektronowej ................
Akceptor pary elektronowej ...........
 

 Zad.26.10 ID:1205


Zad.26.11 ID:541

Oblicz objętość tlenku węgla(II) zmierzoną w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 559 g żelaza metodą redukcji tlenku żelaza(III).
Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.Zad.26.12 ID:119

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

F2 + H2O → HF + O2

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.26.13 ID:1190

Do roztworu chlorku glinu dodawano powoli rozcieńczoną wodę amoniakalną aż do wytrącenia białego osadu.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze.

Równanie reakcji .............................................

 Zad.26.14 ID:2283

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...K2Cr2O7 + ...HBr → ...KBr + ...CrBr3 + ...Br2 + ...H2OZad.26.15 ID:483

  Sole amoniowe rozpuszczają się w wodzie, mają budowę jonową, ulegają dysocjacji i hydrolizie.

Określ odczyn wodnego roztworu bromku metyloamoniowego CH3NH3Br i uzasadnij go pisząc odpowiednie równanie reakcji w formie jonowej skróconej.

Odczyn: ............................................................................

Równanie reakcji: ..........................................................Zad.26.16 ID:896
Reakcja zachodzi w 2 etapach
1) 2NO + Br2     ⇄ 2NOBr
2) 2NOBr + Cl2 ⇄ 2NOCl + Br2
Napisz równanie tej reakcji, określ produkt przejściowy i katalizator.

Równanie reakcji .............................................

Produkt przejściowy ........................................

Katalizator ..........................................................


Zad.26.17 ID:566

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz  współczynniki stechiometryczne w równaniu:

  ...CH3CH2OH + ...Cr2O72– + ...H → ...CH3COOH + ...Cr3+ + ...H2O

  Napisz równania połówkowe utleniania i redukcjiZad.26.18 ID:419

Za pomocą odpowiednich równań reakcji napisz ciąg procesów przedstawiony schematem:
kwas octowy → .................................. → kwasu aminooctowy

Równanie I: ....................................................

Równanie II: ...................................................

 Zad.26.19 ID:251

Uzupełnij równania reakcji.

...HCl + ...MnO2 → ...MnCl2 + ...H2O + .....A.......

.....A....... + ...KBr → .....C......... + ......D...........Zad.26.20 ID:2476

Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać wodę z roztworem kwasu solnego o stężeniu 20%, aby otrzymać roztwór o stężeniu  1,5 mol/dm3 i gęstości 1,095 g/cm3.

Stosunek masowy woda:kwas =  ................................Zad.26.21 ID:1120


Zad.26.22 ID:1672

Stop miedzi z glinem dodano do stężonego kwasu azotowego(V).

Zapisz obserwacje tego doświadczenia i równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.
 Zad.26.23 ID:998

Oblicz pH roztworu kwasu azotowego(III), którego stężenie wynosi 0,5 mol·dm–3 a stopień dysocjacji α = 2%.

pH: ................

Określ barwę roztworu tego kwasu po dodaniu fenoloftaleiny: ........................................Zad.26.24 ID:401

Zmieszano 250g roztworu o stężeniu 25% i 350g roztworu o stężeniu 5%.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego nowego roztworu.Zad.26.25 ID:706

W celu otrzymania wapna palonego wapienie poddaje się prażeniu zgodnie z reakcją chemiczną
CaCO3(temp.)→ CaO + CO2
Oblicz ile m3 CO2 powstanie w wyniku rozkładu 10 moli węglanu wapnia w warunkach normalnych.

Objętość CO2: ..........................

 

 Zad.26.26 ID:457

Oblicz, ile gramów azotanu(V) potasu należy rozpuścić w 500g wody o temp. 80oC, aby otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność: 169 g KNO3/100g wody w temp. 80oC.Zad.26.27 ID:295

W wyniku spalenia pewnego węglowodoru powstało 13,2g CO2 i 7,2g H2O. Masa 1 mola tego węglowodoru wynosi 44g/mol. 
Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Zad.26.28 ID:1074

Określ, w którym z poniższych roztworów o tym samym stężeniu molowym jest wyższe pH.

a) roztwór kwasu fluorowodorowego

b) roztwór kwasu chlorowodorowegoZad.26.29 ID:320

Pewien tlenek azotu ma gęstość w warunkach normalnych 2,05·10-3g /cm3.
Określ, czy tlenkiem tym jest N2O czy NO2.

Wzór prawidłowego tlenku: ..........................Zad.26.30 ID:71

Określ obserwacje reakcji przedstawionej na schemacie

zadania kwasy organicznePowrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl