Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 26

Zad.26.1 ID:1346

W wyniku reakcji pewnego węglowodoru z chlorowodorem otrzymano chloroeten.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji.

 

Równanie reakcji ...........................................................Zad.26.2 ID:449

Do 500 g nasyconego roztworu KCl w temperaturze 20oC dosypano jeszcze 90 g KCl i całość ogrzano do temp. 80oC. Oblicz, czy cała dosypana ilość KCl uległa rozpuszczeniu.

Dokładność obliczeń: 0,1.

Rozpuszczalność KCl:

w temp. 20oC = 34g/100g wody, w temp. 80oC = 51g/100g wodyZad.26.3 ID:943

  Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono wodór i azot a następnie zainicjowano reakcję przebiegającą wg równania
N2 + 3H2 ⇄ 2NH3   
Początkowe stężenia wynosiły [H2]= 5 mol·dm−3 i [N2] = 3 mol·dm−3. Po przereagowaniu 90% początkowej ilości wodoru ustalił się stan równowagi.

Oblicz stężenia wszystkich reagentów po osiągnięciu stanu równowagi.Zad.26.4 ID:62

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Ag  + H2S + O2 → Ag2S + H2O

Utleniacz: ...............
Reduktor: ...............Zad.26.5 ID:2145 Napisz równanie reakcji otrzymywania chromu z tlenku chromu(III) metodą aluminotermii.


Zad.26.6 ID:1408

Napisz równanie reakcji, w której substratami są kwas o-hydroksybenzoesowy i propan-2-ol a katalizatorem jest kwas siarkowy(VI). Podaj do jakiej grupy związków należy powstały produkt organiczny.

 

Równanie reakcji .................................................

Nazwa grupy związków, do której należy produkt organiczny ........................Zad.26.7 ID:2059 Do zamkniętego naczynia o objętości 200dm3 wprowadzono 10 moli PCl3 i 9 moli Cl2, Po ustaleniu się równowagi zgodnej z równaniem
PCl3 + Cl2 ⇌ PCl5
w naczyniu stwierdzono obecność 5 moli PCl5.
Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.


Zad.26.8 ID:134

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

utlenianie: ............................................

redukcja: ...............................................Zad.26.9 ID:1307

W probówce nr I umieszczono próbkę benzenu a w probówce nr II. próbkę toluenu.

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić benzen od toluenu.
Zapisz warunki reakcji i obserwacje.
Zapisz równanie reakcji przebiegającego doświadczenia w obu probówkach lub zaznacz, jeśli nie zachodzi.
Określ typ reakcji.

Dostępne odczynniki, które możesz wykorzystać: C6H5-Cl, roztwór Br2 w CCl4, NaOH, HNO3(stęż), H2SO4(stęż)

 

Opis doświadczenia...........................................

Warunki reakcji ................................................

Obserwacje

Probówka nr I .....................................................

Probówka nr II ..................................................

Równanie reakcji I. ..........................................

Równanie reakcji II. ..........................................

Typ reakcji ............................. (eliminacja/substytucja/addycja)Zad.26.10 ID:97

Porównaj właściwości zasadowe metanoaminy i fenyloaminy. Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie.

Pierścień aromatyczny ............................zasadowość grupy -NH2.

a) zmniejsza
b) zwiększa
c) nie wpływa na

 Zad.26.11 ID:656

Podaj nazwę systematyczną związku
weglowodory alkinyZad.26.12 ID:143

Dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego

...Mn2+ + ...BiO3  + ...H+ → ...MnO4  + ...Bi3+ + ...H2OZad.26.13 ID:542

CuH, NH3, CaH2, H2S, AlH3 

Spośród podanych wyżej wodorków wybierz wodorek jonowy i napisz dla niego równanie reakcji  z wodą.

..............................................................................................................Zad.26.14 ID:620

Za pomocą bilansu jonowo-elektronowego uzgodnij wzspółczynniki w równaniu reakcji

...Ce4+ + ...AsO33-  +  ...H2O → ...Ce3+ + ...AsO43-  +  ...H+   

oraz napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.

Utlenianie: .................................................................

Redukcja: ...................................................................Zad.26.15 ID:872

Dane są entalpie tworzenia:
ΔH0 Fe3O4(s) = -1120 kJ/mol
ΔH0 Al2O3(s) = -1675,7 kJ/mol

Oblicz ΔH0 reakcji:
8 Al(s) + 3 Fe3O4(s)  → 4 Al2O3(s) + 9 Fe(s)

 Zad.26.16 ID:551

Zmieszano roztwór zawierający 0,2 mola wodorotlenku  potasu z roztworem zawierającym 20g chlorku ołowiu(II).
Oblicz masę otrzymanego osadu wodorotlenku ołowiu(II). Zad.26.17 ID:1064

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
MnO2, H2O2

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce,Zad.26.18 ID:928 Do probówki z zakwaszonym wodnym roztworem chlorku żelaza(III) dodawano sód.

Zapisz obserwacje podczas tego doświadczenia i równania reakcji procesów, jakie zaszły w probówce.

Obserwacje: ....................................................................................................

Równania reakcji ............................................................................................


Zad.26.19 ID:1468

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy przedstawione na schemacie:

fenol —NaOH→................ —H2O, CO2→ ....................

 

Równanie I.: ...................................

Równanie II. :...................................Zad.26.20 ID:716

W zbiorniku nr I umieszczono 3 dm3 amoniaku NH3 a w zbiorniku nr II 1dm3 tlenku siarki(IV) SO2. W zbiornikach jest identyczna temperatura i ciśnienie.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, w którym zbiorniku jest większa masa gazu.

Większa masa gazu jest w zbiorniku nr :.............

 Zad.26.21 ID:2260

 

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu fosforowego(V).
Napisz symbol atomu, który jest donorem i symbol atomu, który jest akceptorem pary elektronowej wiązania koordynacyjnego.


Wzór elektronowy ...................................................

Donor pary elektronowej ................
Akceptor pary elektronowej ...........
 

 Zad.26.22 ID:1205
Wybierz właściwe określenie tak, aby zdanie było prawdziwe:
 
Własności utleniające tlenków: tlenek manganu(II), tlenek manganu(IV), tlenek manganu(VII) (rosną/maleją) wraz ze wzrostem liczby utlenienia.


Zad.26.23 ID:541

Oblicz objętość tlenku węgla(II) zmierzoną w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 559 g żelaza metodą redukcji tlenku żelaza(III). Obliczenia wykonu z dokładnością 0,1.Zad.26.24 ID:119

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

F2 + H2O → HF + O2

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.26.25 ID:1190

Do roztworu chlorku glinu dodawano powoli rozcieńczoną wodę amoniakalną aż do wytrącenia białego osadu.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze.

Równanie reakcji .............................................

Zapisz obserwacje.

Obserwacje: ..........................................Zad.26.26 ID:2283

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...K2Cr2O7 + ...HBr → ...KBr + ...CrBr3 + ...Br2 + ...H2OZad.26.27 ID:483

  Sole amoniowe rozpuszczają się w wodzie, mają budowę jonową, ulegają dysocjacji i hydrolizie.

Określ odczyn wodnego roztworu bromku metyloamoniowego CH3NH3Br i uzasadnij go pisząc odpowiednie równanie reakcji w formie jonowej skróconej.

Odczyn: ............................................................................

Równanie reakcji: ..........................................................Zad.26.28 ID:896
Reakcja zachodzi w 2 etapach
1) 2NO + Br2     ⇄ 2NOBr
2) 2NOBr + Cl2 ⇄ 2NOCl + Br2
Napisz równanie tej reakcji, określ produkt przejściowy i katalizator.

Równanie reakcji .............................................

Produkt przejściowy ........................................

Katalizator ..........................................................


Zad.26.29 ID:566

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz  współczynniki stechiometryczne w równaniu:

  ...CH3CH2OH + ...Cr2O72– + ...H → ...CH3COOH + ...Cr3+ + ...H2O

  Napisz równania połówkowe utleniania i redukcjiZad.26.30 ID:419

Za pomocą odpowiednich równań reakcji napisz ciąg procesów przedstawiony schematem:
kwas octowy → .................................. → kwasu aminooctowy

Równanie I: ....................................................

Równanie II: ...................................................

 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.