Powrót
Zestaw 27

Zad.27.1 ID:2195

Alkohol winylowy to organiczny związek chemiczny z grupy enoli. Jego nazwa systematyczna to etenol.

Narysuj wzór strukturalny alkoholu winylowego.

............................................................................................

Uzupełnij zdanie.

Alkohol wynylowy ..................................... [może / nie może] występować w postaci izomerów cis i trans, ponieważ ....................................................

Narysuj wzór półstrukturalny poli(alkoholu winylowego).
 Zad.27.2 ID:976

Napisz równanie reakcji jonu wodorosiarczanowego(VI) z wodą, w której woda pełni rolę zasady. Napisz wzory dwóch sprzężonych par kwas-zasada dla tego równania.

Równanie reakcji: ..............................................................

kwas 1 - zasada 1: ............................................................

kwas 2 - zasada 2: ............................................................Zad.27.3 ID:498

Kwas jabłkowy to hydroksykwas dikarboksylowy o wzorze HOOC–CH2–CH(OH)–COOH. Posiada on w cząsteczce asymetryczny atom węgla i dlatego można przedstawić jego dwa enancjomery

Narysuj wzory półstrukturalne kwasu jabłkowego, aby przedstawiały parę enancjomerów.

 .............................................

 .............................................

Określ stopień utlenienia atomu wegla o lokancie 3: .................Zad.27.4 ID:684

   Narysuj wzór półstrukturalny związku o budowie cyklicznej będącego izomerem butenu i podaj jego nazwę.

Wzór: ..............................................

Nazwa: ..........................................Zad.27.5 ID:2268

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku kwaśnym wg schematu:
As2O3 + ClO→ AsO43– + Cl  

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
 Zad.27.6 ID:10

W zależności od odczynu środowiska reakcji jon MnO4  ulega różnym przemianom

Obok każdego schematu przemiany napisz odczyn środowiska reakcji:

MnO4  → MnO2            odczyn ...........................................  

MnO4  → Mn2+             odczyn ...........................................  

MnO4  → MnO42–        odczyn ...........................................  Zad.27.7 ID:170

Określ barwę wskaźnika w roztworze po przeprowadzeniu doświadczenia przedstawionego na schemacie.
reakcje zobojętnianiaZad.27.8 ID:1222

Za pomocą równań chemicznych przedstaw reakcje zachodzące wg schematu

CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

Przy każdym równaniu opisz obserwacje.

 

Równanie I ..............................

Obserwacje ..............................

Równanie II ................................

Obserwacje ........................Zad.27.9 ID:853

W wyniku reakcji 5 g cynku z siarką powstało 15,6 kJ ciepła.
Oblicz entalpię tworzenia siarczku cynku.

∆H0 =: ...........................Zad.27.10 ID:548

Mieszanina gazów przeznaczona do butli do głębokich nurkowań ma skład wyrażony w % objętościowych: 16% tlenu, 50% helu, 34% azotu.
Oblicz masę 1 m3 takiej mieszaniny w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 1 miejsca po przecinku.

Masa mieszaniny: ...............Zad.27.11 ID:923

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(VI) i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

c) kształt jonu ..............................................Zad.27.12 ID:802

W wyniku reakcji 50g azotanu(V) srebra(I) z kwasem solnym powstało 40g chlorku srebra.
Oblicz procentową wydajność reakcji.Zad.27.13 ID:752

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Zn + H2SO4 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie jonowej uproszczonej: ..................................................................Zad.27.14 ID:2180

Dla cząsteczki kwasu jodowego(I)

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy uwzględniając jej kształt.
b) określ typ hybrydyzacji atomu tlenu
c) określ kształt cząsteczki

Wzór elektronowy ....................................................................

Typ hybrydyzacji atomu tlenu .............

Kształt cząsteczki ...............................

 

 Zad.27.15 ID:955

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku. Zaobserwowano zmianę barwy roztworu.
alkohole

Spośród wymienionych niżej alkoholi wybierz ten, który został użyty w doświadczeniu i narysuj jego wzór półstrukturalny. Określ barwę roztworu po reakcji i napisz wzór indywiduum chemicznego, które tą barwę spowodowało.

2,3–dimetylobutan–2–ol   •  3,3–dimetylobutan–2–ol   •    2–metylobutan–2–ol

Wzór alkoholu ..................................................................

Barwa roztworu po reakcji ..................................................

Wzór indywiduum chemicznego .........................................

 

 Zad.27.16 ID:1219

  Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego zaszły reakcje opisane schematem

chlorek żelaza(II) → ....................... → wodorotlenek żelaza(III)

Do dyspozycji masz substancje:
chlorek żelaza(II), chlorek potasu, wodorotlenek potasu, kwas chlorowodorowy, kwas solny, nadtlenek wodoru

Napisz równania chemiczne przedstawione za pomocą schematu.

Równanie 1.: ............................................................................................

Równanie 2.: ............................................................................................Zad.27.17 ID:1075

Uzupełnij tabelę wpisując charakter chemiczny tlenków i jego równanie reakcji z wodą, jeśli taka zachodzi.

tlenek charakter równanie reakcji z wodą
SiO2    
Na2O    
NO    
SO2    

 Zad.27.18 ID:2450

Do 100g wody o temp. 60oC dodano azotan(V) srebra i otrzymano roztwór nasycony. Z tak otrzymanego roztworu odparowano 50g wody i obniżono temp. do 20OC. Rozpuszczalność azotanu(V) srebra: 465 g/100 g H2O w temp.60oC, 228 g/100 g H2O w temp.20oC.
Dokładność obliczeń: 0,1.

Oblicz początkowe stężenie procentowe roztworu i ilość soli, jaka pozostała w roztworze nie rozpuszczona po odparowaniu wody i obniżeniu temperatury.

Początkowe stężenie procentowe: ..................................................

Ilość soli pozostała w roztworze nierozpuszczona: .........................Zad.27.19 ID:371

W 92g pewnego tlenku azotu jest 28g azotu.
Oblicz wartościowość azotu w tym tlenku.Zad.27.20 ID:2237 Uszereguj podane niżej jony wg wzrastającego promienia jonowego.
O2– , S2– , Na+, Mg2+ 

.......... < ......... < .......... < .........Zad.27.21 ID:27

Fluorowodór w stanie ciekłym tworzy zygzakowate łańcuchy zawierające kilka cząsteczek – asocjaty.
HF asocjaty

Uzupełnij zdania wpisując poniższe określenia w odpowiedniej formie.

jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, van der Vaalsa
równy 0, większy od 0. słabsze, silniejsze, niższą, wyższą

W cząsteczce HF między atomami fluoru i wodoru znajdują się wiązania ............................ a jej moment dipolowy jest ...........................
Cząsteczki HF są połączone wiązaniami .................................., które są .............................. niż u innych fluorowcowodorów, co powoduje, że HF ma ......................... temperaturę topnienia niż pozostałe fluorowcowodory.Zad.27.22 ID:60

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

...PbO + ...C → ...CO2 + ...Pb

Utleniacz: ..................
Reduktor: ..................Zad.27.23 ID:1310

Określ hybrydyzację zaznaczonych atomów węgla w związkach:

 zadania do matury węglowodory

Hybrydyzacja atomu 1.: ............ Hybrydyzacja atomu 5.: .................

Hybrydyzacja atomu 2.: ............ Hybrydyzacja atomu 6.: .................

Hybrydyzacja atomu 3.: ............ Hybrydyzacja atomu 7.: .................

Hybrydyzacja atomu 4.: .............Zad.27.24 ID:810

Głównym składnikiem skał wapiennych jest węglan wapnia CaCO3. Skały wapienne poddaje się prażeniu i otrzymuje wapno palone, które jest czystym tlenkiem wapnia. W wyniku prażenia 100kg skały wapiennej otrzymano 40kg wapna palonego.

Oblicz, ile procent zanieczyszczeń zawierała skała wapienna.Zad.27.25 ID:3

W dwóch nieoznaczonych probówkach znajdują się: propan-1,2,3-triol i propan-1-ol.
Spośród odczynników znajdujących się poniżej wybierz ten, którym odróżnisz zawartości probówek i napisz obserwacje.
NaOH, fenoloftaleina, CuO, zawiesina Cu(OH)2, woda bromowa, HCl, roztwór FeCl3

Odczynnik: ...............................................

Obserwacje: ............................................Zad.27.26 ID:992

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji
...NO2 + ...H2O → ...HNO3 + ...HNO2

Określ proces utleniania i redukcji  w równaniach połówkowych i wskaż utleniacz i reduktor.

Utlenianie...............................................
Redukcja ...............................................

Utleniacz ..............................................
Reduktor ..............................................

Równanie uzgodnione ..........................................................Zad.27.27 ID:830

 Podaj nazwę systematyczną związku o wzorze

zadania alkohole maturaZad.27.28 ID:2717

  Alanina (kwas 2-aminopropanowy) ma punkt izoelektryczny pI=6.

Napisz wzór półstrukturalny jonu, jaki tworzy alanina w roztworze o pH=9.Zad.27.29 ID:2431

Do reaktora o objętości 2dm3 wprowadzono 0,5 mola NO2 i przeprowadzono reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2NO2 → 2NO + O2
z szybkością 0,025 mol·dm−3·s−1.

Oblicz stałą szybkości tej reakcji i podaj ją z jednostką.

Stała szybkości: .........................

 Zad.27.30 ID:1177

W podanym schemacie reakcji uzupełnij wzorami reagenty A i C oraz katalizator B.
weglowodory zadaniaPowrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl