Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 27

Zad.27.1 ID:251

Uzupełnij równania reakcji.

...HCl + ...MnO2 → ...MnCl2 + ...H2O + .....A.......

.....A....... + ...KBr → .....C......... + ......D...........Zad.27.2 ID:2476

Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać wodę z roztworem kwasu solnego o stężeniu 20%, aby otrzymać roztwór o stężeniu  1,5 mol/dm3 i gęstości 1,095 g/cm3.

Stosunek masowy woda:kwas =  ................................Zad.27.3 ID:1120

Napisz równanie reakcji otrzymywania manganu z tlenku manganu(II,III) w procesie aluminotermii.Zad.27.4 ID:1672 Stop miedzi z glinem dodano do stężonego kwasu azotowego(V).

Zapisz obserwacje tego doświadczenia i równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej.Zad.27.5 ID:2758

Oblicz zawartość procentową wody w CuSO4·5H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Zad.27.6 ID:998

Oblicz pH roztworu kwasu azotowego(III), którego stężenie wynosi 0,5 mol·dm–3 a stopień dysocjacji α = 2%.

pH: ................

Określ barwę roztworu tego kwasu po dodaniu fenoloftaleiny: ........................................Zad.27.7 ID:401

Zmieszano 250g roztworu o stężeniu 25% i 350g roztworu o stężeniu 5%.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego nowego roztworu.Zad.27.8 ID:706

W celu otrzymania wapna palonego wapienie poddaje się prażeniu zgodnie z reakcją chemiczną
CaCO3(temp.)→ CaO + CO2
Oblicz ile m3 CO2 powstanie w wyniku rozkładu 10 moli węglanu wapnia w warunkach normalnych.

Objętość CO2: ..........................

 

 Zad.27.9 ID:457

Oblicz, ile gramów azotanu(V) potasu należy rozpuścić w 500g wody o temp. 80oC, aby otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność: 169 g KNO3/100g wody w temp. 80oC.Zad.27.10 ID:295

W wyniku spalenia pewnego węglowodoru powstało 13,2g CO2 i 7,2g H2O. Masa 1 mola tego węglowodoru wynosi 44g/mol. 
Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Zad.27.11 ID:1074

Określ, w którym z poniższych roztworów o tym samym stężeniu molowym jest wyższe pH.

a) roztwór kwasu fluorowodorowego

b) roztwór kwasu chlorowodorowegoZad.27.12 ID:320

Pewien tlenek azotu ma gęstość w warunkach normalnych 2,05·10-3g /cm3.
Określ, czy tlenkiem tym jest N2O czy NO2.

Wzór prawidłowego tlenku: ..........................Zad.27.13 ID:71

Określ obserwacje reakcji przedstawionej na schemacie

zadania kwasy organiczneZad.27.14 ID:801

Do 5 dm3 wody dodano 10cm3 roztworu NaOH o stężeniu 20% i gęstości d=1,2 g/cm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zad.27.15 ID:1162

Napisz wzór półstrukturalny tripeptydu, w skład którego wchodzą:
• alanina
• glicyna, która jest N-końcowym aminokwasem
• cysteina, która jest C-końcowym aminokwasemZad.27.16 ID:2195

Alkohol winylowy to organiczny związek chemiczny z grupy enoli. Jego nazwa systematyczna to etenol.

Narysuj wzór strukturalny alkoholu winylowego.

............................................................................................

Uzupełnij zdanie.

Alkohol wynylowy ..................................... [może / nie może] występować w postaci izomerów cis i trans, ponieważ ....................................................

Narysuj wzór półstrukturalny poli(alkoholu winylowego).
 Zad.27.17 ID:976

Napisz równanie reakcji jonu wodorosiarczanowego(VI) z wodą, w której woda pełni rolę zasady. Napisz wzory dwóch sprzężonych par kwas-zasada dla tego równania.

Równanie reakcji: ..............................................................

kwas 1 - zasada 1: ............................................................

kwas 2 - zasada 2: ............................................................Zad.27.18 ID:498

Kwas jabłkowy to hydroksykwas dikarboksylowy o wzorze HOOC–CH2–CH(OH)–COOH. Posiada on w cząsteczce asymetryczny atom węgla i dlatego można przedstawić jego dwa enancjomery

Narysuj wzory półstrukturalne kwasu jabłkowego, aby przedstawiały parę enancjomerów.

 .............................................

 .............................................Zad.27.19 ID:684

   Narysuj wzór półstrukturalny związku o budowie cyklicznej będącego izomerem butenu i podaj jego nazwę.

Wzór: ..............................................

Nazwa: ..........................................Zad.27.20 ID:2268 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku kwaśnym wg schematu:
As2O3 + ClO→ AsO43– + Cl  

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.27.21 ID:10

W zależności od odczynu środowiska reakcji jon MnO4  ulega różnym przemianom

Obok każdego schematu przemiany napisz odczyn środowiska reakcji:

MnO4  → MnO2            odczyn ...........................................  

MnO4  → Mn2+             odczyn ...........................................  

MnO4  → MnO42–        odczyn ...........................................  Zad.27.22 ID:170

Określ barwę wskaźnika w roztworze po przeprowadzeniu doświadczenia przedstawionego na schemacie.
reakcje zobojętnianiaZad.27.23 ID:1222

Za pomocą równań chemicznych przedstaw reakcje zachodzące wg schematu

CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

Przy każdym równaniu opisz obserwacje.

 

Równanie I ..............................

Obserwacje ..............................

Równanie II ................................

Obserwacje ........................Zad.27.24 ID:853

W wyniku reakcji 5 g cynku z siarką powstało 15,6 kJ ciepła.
Oblicz entalpię tworzenia siarczku cynku.

Entalpia tworzenia siarczku cynku: ...........................Zad.27.25 ID:548

Mieszanina gazów przeznaczona do butli do głębokich nurkowań ma skład wyrażony w % objętościowych: 16% tlenu, 50% helu, 34% azotu.
Oblicz masę 1 m3 takiej mieszaniny w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 1 miejsca po przecinku.

Masa mieszaniny: ...............Zad.27.26 ID:923

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(VI) i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

c) kształt jonu ..............................................Zad.27.27 ID:802

W wyniku reakcji 50g azotanu(V) srebra(I) z kwasem solnym powstało 40g chlorku srebra.
Oblicz procentową wydajność reakcji.Zad.27.28 ID:752

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Zn + H2SO4 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji jonowe uproszczone: ..................................................................Zad.27.29 ID:2180

 

Dla cząsteczki kwasu jodowego(I)

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy uwzględniając jej kształt.
b) określ typ hybrydyzacji atomu tlenu
c) określ kształt cząsteczki

Wzór elektronowy ....................................................................

Typ hybrydyzacji atomu tlenu .............

Kształt cząsteczki ...............................

Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie z nawiasu.

Moment dipolowy cząsteczki kwasu jodowego jest .................................... [równy 0, większy od 0].
 

 Zad.27.30 ID:955

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku. Zaobserwowano zmianę barwy roztworu.
alkohole

Spośród wymienionych niżej alkoholi wybierz ten, który został użyty w doświadczeniu i narysuj jego wzór półstrukturalny. Określ barwę roztworu po reakcji i napisz wzór indywiduum chemicznego, które tą barwę spowodowało.

2,3–dimetylobutan–2–ol   •  3,3–dimetylobutan–2–ol   •    2–metylobutan–2–ol

Wzór alkoholu ..................................................................

Barwa roztworu po reakcji ..................................................

Wzór indywiduum chemicznego .........................................

 

 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.