Powrót
Zestaw 28

Zad.28.1 ID:2431

Do reaktora o objętości 2dm3 wprowadzono 0,5 mola NO2 i przeprowadzono reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2NO2 → 2NO + O2
z szybkością 0,025 mol·dm−3·s−1.

Oblicz stałą szybkości tej reakcji i podaj ją z jednostką.

Stała szybkości: .........................

 Zad.28.2 ID:1177

W podanym schemacie reakcji uzupełnij wzorami reagenty A i C oraz katalizator B.
weglowodory zadaniaZad.28.3 ID:515

Dane są entalpie tworzenia:

2 Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)   ΔH = -822,1kJ/mol

C(s) + O2(g) → CO2(g)    ΔH = -393,5kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji

2Fe2O3(s) + 3C(s)  → 4Fe(s) + 3 CO2(g) Zad.28.4 ID:20

Zmieszano 75cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,2 mol/dm3 i 25 cm3 roztworu tego kwasu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Zad.28.5 ID:2157 Sporządzono mieszaninę chlorku baru, chlorku cynku i chlorku sodu.

Twoim zadaniem jest wydzielić z tej mieszaniny stały chlorek cynku.
Masz do dyspozycji kwasy: siarkowy(VI), azotowy(V), solny, węglowy oraz wodorotlenek sodu.

Zaprojektuj doświadczenie.
Opisz kolejne czynności i uzasadnij równaniami reakcji cząsteczkowymi i jonowymi.Zad.28.6 ID:1006

Stopień dysocjacji roztworu amoniaku o stężeniu 0,2 M wynosi 0,3%. Oblicz pH tego roztworu.

Do obliczeń: log(0,6*10-3 ) =-3,22Zad.28.7 ID:697

W wyniku reakcji rozkładu 50g tlenku rtęci powstało 46,3g rtęci.
Oblicz objętość powstałego tlenu.

Przyjmij warunki normalne, dokładność obliczeń 0,1.Zad.28.8 ID:881

Oblicz entalpię reakcji: 2C(s) + H2(g) → C2H2(g)

Dane są równania termochemiczne:

1) C2H2(g) + (5/2)O2(g) → 2CO2(g) + H2O(c) ΔH = -1299,5 kJ
2) C(s) + O2(g) → CO2(g) ΔH = -393,5 kJ
3) H2(g) + (1/2)O2(g) → H2O(c) ΔH = -285,8 kJ


Zad.28.9 ID:478

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

K2Cr2O7 + SnCl2 + HCl → CrCl3 + SnCl4 + KCl + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.28.10 ID:6

Oblicz gęstość tlenku azotu(IV) w warunkach normalnych.

Gęstość tlenku azotu(IV): ...........................

Wynik przedstaw w g/dm3  z dokładnością do części setnych.Zad.28.11 ID:708

Po zmieszaniu azotu z wodorem w stosunku stechiometycznym otrzymano 16dm3 mieszaniny, którą wprowadzono do reaktora i przeprowadzono reakcję.
Oblicz objętość otrzymanego amoniaku.
Określ, w jakim stosunku molowym azot reaguje z wodorem.

 Zad.28.12 ID:404

Do 300cm3 roztworu o stężeniu 25 % i gęstości 1,5 g/cm3, dodano 100 cm3 wody .
Oblicz stężenie procentowe nowego roztworu.Zad.28.13 ID:241

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI) i inne związki.

Napisz równanie autodysocjacji ciekłego amoniaku i zaznacz sprzężone pary kwas--zasada według teorii Brønsteda-Lowry'ego.

 Zad.28.14 ID:869

Reakcja przebiega według równania:
A + 2B → C

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, gdy stężenie A zwiększy się 4-krotnie a stężenie B zmniejszy się 4-krotnie.Zad.28.15 ID:2311

Do naczynia wprowadzono 0,1 mola Ca(OH)2 i dodano wody do objętości 2 dm3 a następnie kilka kropel fenoloftaleiny.
Oblicz pH otrzymanego roztworu i podaj barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny.

pH: ...............................................

Barwa roztworu: ........................Zad.28.16 ID:1441

Napisz wzory półstrukturalne produktów hydrolizy kwasowej podanego niżej związku i podaj ich nazwy systematyczne.

hydroliza estry zadania matura

 Zad.28.17 ID:510

Po rozpuszczeniu 120g stałego NaOH wydzieliło się 133,5kJ ciepła.

Oblicz ciepło rozpuszczania NaOH w wodzie.

ΔH= ....................Zad.28.18 ID:407

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2OZad.28.19 ID:212

18Przeprowadzono reakcję przedstawioną na schemacie.

manganian(VII) potasu otrzymywanie tlenu

a) Napisz równanie tej reakcji

b) Podaj nazwę związku, który pełni w niej rolę utleniacza.

c) Określ, jakie dwie czynności można wykonać, aby spowodować przyspieszenie tej reakcjiZad.28.20 ID:59

Napisz równanie reakcji cynku z kwasem solnym, w którym wspólczynniki dobierz za pomocą bilansu elektronowego a następnie napisz symbole atomów utleniacza i reduktora

Równanie reakcji: ...............................

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.28.21 ID:995

Oblicz stężenie jonów azotanowych(III) w roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,1 mol/dm3. Stopień dysocjacji wynosi 0,5%.Zad.28.22 ID:202

Jon X2– ma konfigurację elektronową:

1s22s2 2p6

Napisz wzór tego jonu.Zad.28.23 ID:651

Masz do dyspozycji sód, miedź, rozcieńczony kwas azotowy(V) i wodę.

Zaprojektu trzyetapowe doświadczenie, gdzie końcowym produktem będzie wodorotlenek miedzi(II). Dla każdego etapu zapisz równanie reakcji i obserwacje.

Etap I.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................

Etap II.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................

Etap III.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................Zad.28.24 ID:2065

Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono CO i O2. Zaszła reakcja wg równania
2CO + O2 ⇌ 2CO2
W stanie równowagi w układzie znajduje się 5 moli CO, 3 mole O2, 4 mole CO2

Oblicz stężenia początkowe CO i O2.

Stężenie początkowe CO: .............. Stężenie początkowe O2: ..............Zad.28.25 ID:517

Zmieszano roztwory:
roztwór A  to 2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3
roztwór B to kwas solny o stężeniu 25% i gęstości 1,1g/cm3.
Otrzymano roztwór o stężeniu 0,8 mol/dm3.

Oblicz objętość roztworu B.Zad.28.26 ID:1843
Stężenie nasyconego roztworu wodorotlenku cynku wynosi 1,21·10−6 mol∙dm–3.

Oblicz iloczyn rozpuszczalności tego wodorotlenku.


Zad.28.27 ID:785

   Do roztworu pewnego alkoholu dodano świeżo strącony osad wodorotlenku miedzi(II). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie granatowego zabarwienia roztworu.

Spośród podanych alkoholi wybierz te, które mogły znajdować się w roztworze.

propan-1-ol • propan-2-ol • propano-1,1-diol • propano-1,2-diol • propano-1,3-diol  • propano-1,2,3-triolZad.28.28 ID:816

   Uzupełnij równanie reakcji i zdanie

...HCOOH + ...H+ + ...MnO4  —T→ ............. + ...CO2 + ...............

Kwas mrówkowy ma własności .......................... (redukujące / utleniające)Zad.28.29 ID:1338

W dwóch nieoznakowanych naczyniach znajdują się propan i propen. Twoim zadaniem jest identyfikacja zawartości obu naczyń za pomocą dostępnych odczynników.

Spośród niżej wymienionych wybierz odpowiedni odczynnik, który posłuży do identyfikacji.

MnO2(s), H2, Cl2(aq), Br2(aq), H2SO4, HNO3, FeCl3(aq)  

Odczynnik ......................................

Zapisz obserwacje: ..............................................................

Napisz równanie reakcji, która posłużyła do identyfikacji:

.............................................................................................

Określ typ tej reakcji ..................................... (addycja / eliminacja / substytucja)

Określ mechanizm tej reakcji ..................................... (rodnikowy / elektrofilowy / nukleofilowy)Zad.28.30 ID:302

Do 50 cm3 wody dodano 5g sodu. 

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl