Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 28

Zad.28.1 ID:1219

  Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego zaszły reakcje opisane schematem

chlorek żelaza(II) → ....................... → wodorotlenek żelaza(III)

Do dyspozycji masz substancje:
chlorek żelaza(II), chlorek potasu, wodorotlenek potasu, kwas chlorowodorowy, kwas solny, nadtlenek wodoru

Napisz równania chemiczne przedstawione za pomocą schematu.

Równanie 1.: ............................................................................................

Równanie 2.: ............................................................................................Zad.28.2 ID:1992
W reaktorze zachodzi reakcja syntezy amoniaku
N2(g) + 3H2(g)   ⇌  2NH3(g)    ΔHo = –92,4 kJ

Określ, używając słów [zmniejszy się / zwiększy się / pozostanie bez zmian].

a) jak zmieni się wartość stałej równowagi tej reakcji przy zwiększeniu temperatury układu


....................................................

b) jak zmieni się wydajność reakcji po obniżeniu ciśnienia

....................................................

c) jak zmieni się wydajność reakcji, gdy do układu wprowadzi się dodatkową ilość wodoru

...................................................

d) jak zmieni się szybkość reakcji po podwyższeniu temperatury.
 
....................................................


Zad.28.3 ID:1075

Uzupełnij tabelę wpisując charakter chemiczny tlenków i jego równanie reakcji z wodą, jeśli taka zachodzi.

tlenek charakter równanie reakcji z wodą
SiO2    
Na2O    
FeO    
NO    
SO2    Zad.28.4 ID:2450

Do 100g wody o temp. 60oC dodano azotan(V) srebra i otrzymano roztwór nasycony. Z tak otrzymanego roztworu odparowano 50g wody i obniżono temp. do 20OC. Rozpuszczalność azotanu(V) srebra: 465 g/100 g H2O w temp.60oC, 228 g/100 g H2O w temp.20oC.
Dokładność obliczeń: 0,1.

Oblicz początkowe stężenie procentowe roztworu i ilość soli, jaka pozostała w roztworze nie rozpuszczona po odparowaniu wody i obniżeniu temperatury.

Początkowe stężenie procentowe: ..................................................

Ilość soli pozostała w roztworze nierozpuszczona: .........................Zad.28.5 ID:371

W 92g pewnego tlenku azotu jest 28g azotu.
Oblicz wartościowość azotu w tym tlenku.Zad.28.6 ID:2237 Uszereguj podane niżej jony wg wzrastającego promienia jonowego.
O2– , S2– , Na+, Mg2+ 

.......... < ......... < .......... < .........Zad.28.7 ID:27

Fluorowodór w stanie ciekłym tworzy zygzakowate łańcuchy zawierające kilka cząsteczek – asocjaty.
HF asocjaty

Uzupełnij zdania wpisując poniższe określenia w odpowiedniej formie.

jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, van der Vaalsa
równy 0, większy od 0. słabsze, silniejsze, niższą, wyższą

W cząsteczce HF między atomami fluoru i wodoru znajdują się wiązania ............................ a jej moment dipolowy jest ...........................
Cząsteczki HF są połączone wiązaniami .................................., które są .............................. niż u innych fluorowcowodorów, co powoduje, że HF ma ......................... temperaturę topnienia niż pozostałe fluorowcowodory.Zad.28.8 ID:60

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

...PbO + ...C → ...CO2 + ...Pb

Utleniacz: ..................
Reduktor: ..................Zad.28.9 ID:1310

Określ hybrydyzację zaznaczonych atomów węgla w związkach:

 zadania do matury węglowodory

Hybrydyzacja atomu 1.: ............ Hybrydyzacja atomu 5.: .................

Hybrydyzacja atomu 2.: ............ Hybrydyzacja atomu 6.: .................

Hybrydyzacja atomu 3.: ............ Hybrydyzacja atomu 7.: .................

Hybrydyzacja atomu 4.: .............Zad.28.10 ID:810

Głównym składnikiem skał wapiennych jest węglan wapnia CaCO3. Skały wpienne poddaje się prażeniu i otrzymuje wapno palone, które jest czystym tlenkiem wapnia. W wyniku prażenia 100kg skały wapiennej otrzymano 40kg wapna palonego.

Oblicz, ile procent zanieczyszczeń zawierała skała wapienna.Zad.28.11 ID:181

18 Oblicz masę wyrażoną w gramach jednej cząsteczki kwasu bromowodorowego.Zad.28.12 ID:3

W dwóch nieoznaczonych probówkach znajdują się: propan-1,2,3-triol i propan-1-ol.
Spośród odczynników znajdujących się poniżej wybierz ten, którym odróżnisz zawartości probówek i napisz obserwacje.
NaOH, fenoloftaleina, CuO, zawiesina Cu(OH)2, woda bromowa, HCl, roztwór FeCl3

Odczynnik: ...............................................

Obserwacje: ............................................Zad.28.13 ID:992

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji
...NO2 + ...H2O → ...HNO3 + ...HNO2

Określ proces utleniania i redukcji  w równaniach połówkowych i wskaż utleniacz i reduktor.

Utlenianie...............................................
Redukcja ...............................................

Utleniacz ..............................................
Reduktor ..............................................

Równanie uzgodnione ..........................................................Zad.28.14 ID:830

 Podaj nazwę systematyczną związku o wzorze

zadania alkohole maturaZad.28.15 ID:2717

  Alanina (kwas 2-aminopropanowy) ma punkt izoelektryczny pI=6.

Napisz wzór półstrukturalny jonu, jaki tworzy alanina w roztworze o pH=9.Zad.28.16 ID:2431

Do reaktora o objętości 2dm3 wprowadzono 0,5 mola NO2 i przeprowadzono reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2NO2 → 2NO + O2
z szybkością 0,025 mol·dm−3·s−1.

Oblicz stałą szybkości tej reakcji i podaj ją z jednostką.

Stała szybkości: .........................

 Zad.28.17 ID:1177

W podanym schemacie reakcji uzupełnij wzorami reagenty A i C oraz katalizator B.
weglowodory zadaniaZad.28.18 ID:515

Dane są entalpie tworzenia:

2 Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)   ΔH = -822,1kJ/mol

C(s) + O2(g) → CO2(g)    ΔH = -393,5kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji

2Fe2O3(s) + 3C(s)  → 4Fe(s) + 3 CO2(g) Zad.28.19 ID:20

Zmieszano 75cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,2 mol/dm3 i 25 cm3 roztworu tego kwasu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Zad.28.20 ID:2157 Sporządzono mieszaninę chlorku baru, chlorku cynku i chlorku sodu.

Twoim zadaniem jest wydzielić z tej mieszaniny stały chlorek cynku.
Masz do dyspozycji kwasy: siarkowy(VI), azotowy(V), solny, węglowy oraz wodorotlenek sodu.

Zaprojektuj doświadczenie.
Opisz kolejne czynności i uzasadnij równaniami reakcji cząsteczkowymi i jonowymi.Zad.28.21 ID:1006

Stopień dysocjacji roztworu amoniaku o stężeniu 0,2 M wynosi 0,3%. Oblicz pH tego roztworu.

Do obliczeń: log(0,6*10-3 ) =-3,22Zad.28.22 ID:697

W wyniku reakcji rozkładu 50g tlenku rtęci powstało 46,3g rtęci.
Oblicz objętość powstałego tlenu.

Przyjmij warunki normalne, dokładność obliczeń 0,1.Zad.28.23 ID:881

Oblicz entalpię reakcji: 2C(s) + H2(g) → C2H2(g)

Dane są równania termochemiczne:

1) C2H2(g) + (5/2)O2(g) → 2CO2(g) + H2O(c) ΔH = -1299,5 kJ
2) C(s) + O2(g) → CO2(g) ΔH = -393,5 kJ
3) H2(g) + (1/2)O2(g) → H2O(c) ΔH = -285,8 kJ


Zad.28.24 ID:478

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

K2Cr2O7 + SnCl2 + HCl → CrCl3 + SnCl4 + KCl + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.28.25 ID:6

Oblicz gęstość azotu w warunkach normalnych.

Gęstość azotu: ...........................Zad.28.26 ID:708

Po zmieszaniu azotu z wodorem w stosunku stechiometycznym otrzymano 16dm3 mieszaniny, którą wprowadzono do reaktora i przeprowadzono reakcję.
Oblicz objętość otrzymanego amoniaku.
Określ, w jakim stosunku molowym azot reaguje z wodorem.

 Zad.28.27 ID:404

Do 300cm3 roztworu o stężeniu 25 % i gęstości 1,5 g/cm3, dodano 100 cm3 wody .
Oblicz stężenie procentowe nowego roztworu.Zad.28.28 ID:241

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI) i inne związki.

Napisz równanie autodysocjacji ciekłego amoniaku i zaznacz sprzężone pary kwas--zasada według teorii Brønsteda-Lowry'ego.

 Zad.28.29 ID:869

Reakcja przebiega według równania:
A + 2B → C

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, gdy stężenie A zwiększy się 4-krotnie a stężenie B zmniejszy się 4-krotnie.Zad.28.30 ID:2311

Do naczynia wprowadzono 0,1 mola Ca(OH)2 i dodano wody do objętości 2 dm3 a następnie kilka kropel fenoloftaleiny.
Oblicz pH otrzymanego roztworu i podaj barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny.

pH: ...............................................

Barwa roztworu: ........................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.