Powrót
Zestaw 29

Zad.29.1 ID:1910 Oblicz, jaką objętość wody należy dodać do 50 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu  14 M i gęstości 1,4g/cm3, aby otrzymać roztwór o stęż 10%.Zad.29.2 ID:456

W 1 dm3 wody rozpuszczono 500 dm3 amoniaku, odmierzonego w warunkach normalnych.
Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

Stężenie procentowe: ...................Zad.29.3 ID:942

   Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3
Reakcja zaszła z wydajnością 60% i otrzymano 3kg amoniaku.
Oblicz objętość wodoru i objętość azotu w warunkach normalnych, jaka została użyta do reakcji. Wynik podaj w m3 z dokładnością do 0,01.Zad.29.4 ID:1539

Napisz wzorami półstrukturalnymi możliwe produkty powstałe w wyniku reakcji 1 cząsteczki glicyny (kwas aminooctowy) i 1 cząsteczki alaniny (kwas 2-aminopropanowy).

.............................................................................................

Wybierz właściwą nazwę reakcji, w której z dwóch aminokwasów tworzy się dipeptyd.

A.  eliminacja   B. synteza  C. polimeryzacja   D. kondensacja  

 Zad.29.5 ID:2761

Badano szybkość reakcji cynku z kwasem chlorowodorowym.  Do 1 dm3 0,1-molowego roztworu HCl wrzucono próbkę cynku o masie  0,016g.
Wyniki pomiaru masy cynku w czasie trwania reakcji zebrano w tabeli

czas 0s 4s 8s 12s 16s 20s
masa próbki 0,16g 0,14g 0,12g 0,10g 0,08g 0,06g

a) Oblicz średnią szybkość zaniku cynku wyrażoną w g cynku na sekundę.

b) Napisz jonowe równanie reakcji

c) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów H+ w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)

d) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów Cl w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)Zad.29.6 ID:223

Narysuj wzór strukturalny związku o nazwie

2,3-dichloro-pent-4-ynalZad.29.7 ID:585

W wodzie rozpuszczono chlorek sodu zawierający 2% nierozpuszczalnych zanieczyszczeń. Roztwór odsączono i otrzymano 500g roztworu o stężeniu 20%.
Oblicz masę wody i zanieczyszczonego chlorku sodu jaka została użyta do przygotowania tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

Masa wody: .............................................................

Masa zanieczyszczonego chlorku sodu: ...............Zad.29.8 ID:2389

Toluen poddano reakcji utleniania za pomocą manganianu(VII) potasu w obecności kwasu siarkowego(VI).

Podaj wzór półstrukturalny i nazwę produktu końcowego tej reakcji.

Wzór .................................   Nazwa ..............................Zad.29.9 ID:1008

Do 0,3 dm3 roztworu KOH o stężeniu 0,3mol/dm3 dodano 0,7dm3 wody.
Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Do obliczeń:  log 0,09 = -1,05,  α = 1Zad.29.10 ID:176

Określ stopnie utlenienia atomów azotu w azotanie(V) amonu NH4NO3.Zad.29.11 ID:333

Konfiguracja elektronowa jonu X3+ pewnego pierwiastka zapisana schematem klatkowym jest następująca
3d[↑ |↑ |↑ |  |  ]

Określ maksymalny stopień utlenienia, jaki może przyjąć ten pierwiastek.

Maksymalny stopień utlenienia: ...................................Zad.29.12 ID:1165

   Przeprowadzono reakcję przebiegającą wg równania

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl

a) Podaj obserwacje w tym doświadczeniu

...................................................................

b) Uzupełnij zdanie 
Reakcja przedstawiona powyższym równaniem .................. ( jest / nie jest ) reakcją utleniania-redukcji, ponieważ ..............................................................Zad.29.13 ID:2786

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich kwasów będących izomerami  o wzorze sumarycznym C3H7COOH i podaj ich nazwy systematyczne.Zad.29.14 ID:57

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

CO +  NO → CO2 + N2

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.29.15 ID:1918
   Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4HCl(g) + O2(g) ⇌ 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)   ΔH=–114kJ

Określ, jak zmieni się wydajność reakcji (wzrośnie / zmaleje / nie zmieni się) , gdy

a) zwiększy się ciśnienie w układzie
b) podwyższy się temperaturę układu
c) zmniejszy się stężenie tlenu w układzie
d) zmniejszy się stężenie chloru w układzie


Zad.29.16 ID:2171 Do 40g roztworu chlorku sodu o stężeniu 50% dodano wody i otrzymano 200g roztworu.

Oblicz stężenie chlorku sodu w otrzymanym roztworze.Zad.29.17 ID:148

Spośród podanych niżej substancji wybierz te, które można użyć do odkwaszania gleby.
chlorek wapnia, tlenek wapnia, azotan(V) wapnia, siarczan(VI) wapnia, węglan wapnia


Wybrane substancje: ........................................................

Zapisz jonowe, skrócone równania reakcji przedstawiające proces odkwaszania gleby po posypaniu jej każdą z wybranych substancji.

Równania reakcji:

.........................................................................
 Zad.29.18 ID:1186

1. Określ charakter tlenku chromu(III) ..........................

2. Napisz równanie reakcji tlenku chromu(III) z kwasem solnym w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: .............................................................

Równanie jonowe skrócone .........................................................Zad.29.19 ID:694

500g węglanu wapnia poddano rozkładowi termicznemu.
Oblicz masę produktu stałego i objętość produktu gazowego zmierzoną  w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zad.29.20 ID:789

   W temperaturze 40oC rozpuszczalność azotanu(V) sodu jest równa 110g/100g wody a gęstość 1,5g/cm3.

Oblicz stężenie molowe nasyconego wodnego roztworu azotanu(V) sodu w tej temperaturze.Zad.29.21 ID:1384

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu, jeśli substraty reagowały ze sobą w stosunku molowym 1:1.

cyklobutan —Cl2, światło→...............................Zad.29.22 ID:2280 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................


Zad.29.23 ID:2138

Do probówki zawierającej wodę wprowadzono wodorek wapnia.
1. Napisz równanie reakcji, podaj obserwacje tego doświadczenia i odczyn powstałego roztworu.

Równanie reakcji ..........................................

Obserwacje ...................................................

2.  Odczyn powstałego roztworu zbadano za pomocą papierka uniwersalnego.
Określ barwę papierka uniwersalnego i odczyn.

Barwa papierka .....................................................

Odczyn .....................................................................Zad.29.24 ID:2189

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
zadania pochodne weglowodor�w
Powstały w wyniku doświadczenia produkt organiczny wykazuje pozytywną próbę Tollensa.

Uzupełnij wzorami półstrukturalnymi jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i napisz obserwacje.

Równanie reakcji:
3............. + Cr2O72– + 8H+ → 2 Cr3+ + 3............. + 7H2O

Obserwacje ..................................................................Zad.29.25 ID:2241

1. Określ liczbę elektronów biorących udział w wiązaniu w cząsteczce N2.  Odpowiedź uzasadnij.
Liczba elektronów: ...
Uzasadnienie: ........................................................

2. Określ, czy cząsteczka N2 jest dipolem. Odpowiedź uzasadnij.
Cząsteczka N2: .......................  [jest / nie jest]  dipolem.
Uzasadnienie ........................................

3. Określ liczbę wiązań σ i π
σ ......   π ......

4. Określ rodzaj wiązania
.............. (kowalencyjne / spolaryzowane / jonowe / koordynacyjne)Zad.29.26 ID:2307

Spośród podanych równań reakcji

A. 4Al + 3O2 → 2Al2O3 
B. 3H2S + H2SO4 → 4S + 4H2O
C. HClO4 + 4H2SO3 → HCl + 4H2SO4 
D. 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2  

wybierz to, które jest dysproporcjonowaniem i napisz dla niego równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D: ........

Utlenianie: .............................................

Redukcja: ..............................................Zad.29.27 ID:606

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu:

.... CuS + .... HNO3 → .... CuO + .... S + ...... NO + ...... H2O

 Zad.29.28 ID:270

Sporządzono roztwór azotanu(III) sodu. Kroplę roztworu naniesiono na papierek uniwersalny. 

Określ barwę, jaką przybrał papierek po naniesieniu kropli roztworu. Podaj uzasadnienie barwy pisząc odpowiednie równania reakcji w postaci jonowej.

Barwa papierka: ...........................................

Równanie reakcji: .........................................

Napisz wzory sprzężonych par kwas-zasada wg teorii Bronsteda.

Kwas: .............................. - sprzężona zasada: ..............................

Zasada: .......................... - sprzężony kwas: ..................................Zad.29.29 ID:244

Dla atomu fosforu w stanie podstawowym: 

a) napisz pełną podpowłokową konfigurację elektronową

b) podaj liczbę powłok elektronowych

c) podkreśl w konfiguracji część dotyczącą elektronów walencyjnych

d) określ liczbę niesparowanych elektronówZad.29.30 ID:1788

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki  w równaniu reakcji:

...NH3 + ... O2 → ... N2 + ... H2OPowrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl