Powrót
Zestaw 33

Zad.33.1 ID:2635

Poniżej przedstawiono wzór ksylozy.
ksyloza wzr Fischera
Określ w jakim szeregu konfiguracyjnym (D / L) znajduje się podany związek i narysuj dla niego wzór enancjomeru w projekcji Fischera.

Szereg konfiguracyjny ................ (D / L)

Wzór enancjomeru .....................................Zad.33.2 ID:467

Oblicz, ile g Na2O należy odważyć, aby otrzymać 100g roztworu NaOH o stężeniu 30% w reakcji tlenku sodu z wodą.Zad.33.3 ID:700

Pewien związek ma skład: wapń 24,39% masowych, azot 17,07% masowych, tlen 58,50% masowych.
Wyznacz jego wzór empiryczny. 
Przyjmij masy molowe: M Ca 40,09g/mol, M N = 14,01g/mol, M O = 16,00g/mol

Wzór empiryczny: ......................................Zad.33.4 ID:518

Oblicz ile g kwasu azotowego(V) znajduje się w 100g roztworu o stężeniu 2,9 mol/dm3 i gęstości 1,1 g/cm3.

 

 Zad.33.5 ID:1077

Zaprojektuj doświadczenie, w którym otrzymasz wodorotlenek glinu.
Substancje do dyspozycji: tlenek glinu, woda, woda amoniakalna, roztwór chlorku glinu, kwas solny.
Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej i obserwacje.

Równanie reakcji: .........................................

Obserwacje: ..................................................Zad.33.6 ID:301

Do roztworu zawierającego jony CO32− i SO42− o stężeniach 0,01mol/dmdodawano roztwór wodny chlorku wapnia.

Podaj wzór soli, która zacznie wytrącać się jako pierwsza.

Wartości iloczynów rozpuszczalności:
Ir CaCO3 = 4,8·10−9      Ir CaSO4 = 6,3·10−5     

 Zad.33.7 ID:1039

Stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu fluorowodorowego wynosi 8%. Oblicz stężenie cząsteczek niezdysocjowanych w tym roztworze.Zad.33.8 ID:412

Gęstość cynku wynosi 71,4g / cm3.
Oblicz, jaką objętość zajmie 5 moli atomów cynku.

Objętość: ....................Zad.33.9 ID:966

Narysuj wzory elektronowe kreskowe cząsteczek tlenku węgla(IV) i tlenku siarki(IV) z uwzględnieniem ich kształtu.

Uzupełnij tabelę

Cząsteczka typ hybrydyzacji at. centralnego liczba przestrzenna kształt cząsteczki
tlenku siarki(IV)      
tlenku węgla(IV)      

Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Kształt cząsteczek tlenku siarki(IV) jest ............................ [taki sam jak / inny niż ] cząsteczki tlenku węgla (IV), ponieważ .............................

Tlenek siarki(IV) i tlenek węgla(IV) mają niskie temperatury topnienia (odpowiednio -72oC i -56,6oC). Jest to spowodowane tym, że w kryształach tych substancji występują ................................ [sillne / słabe] ......................... [wiązania kowalencyjne / wiązania jonowe / wiązania spolaryzowane / wiązania wodorowe / siły van der Waalsa ]Zad.33.10 ID:2060

W reaktorze zaszła reakcja
C2H4(g) + H2(g) ⇌ C2H6(g)      Kc = 5,2
Stężenia początkowe wynosiły: [C2H4]= 2 mol/dm3, [H2]= 5 mol/dm3
Oblicz stężenia równowagowe reagentów.

Stężenie C2H4: ................ Stężenie H2: ................ Stężenie C2H6: .............Zad.33.11 ID:389

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu:

glicerol → triazotan(V) gliceroluZad.33.12 ID:1289

W wyniku polimeryzacji styrenu otrzymuje sie polistyren - tworzywo wykorzystywane do produkcji elementów zabawek, szczoteczek do zębów, opakowań i innych przedmiotów. Poniżej przedstawiono wzór styrenu. Styren to nazwa zwyczajowa.
styren
Napisz nazwę systematyczną styrenu i narysuj fragment łańcucha polistyrenu zbudowany z 2 monomerów.

Nazwa systematyczna styrenu ...............................................

Fragment wzoru polistyrenu ...................................................Zad.33.13 ID:422

   Do roztworu siarczanu(VI) sodu dodano kroplę fenoloftaleiny.
Napisz obserwacje w tym doświadczeniu i określ odczyn roztworu.Zad.33.14 ID:2234

Chlor w przyrodzie występuje jako mieszanina dwóch izotopów, z których jeden zawiera 18 neutronów a drugi 20 neutronów.
Oblicz zawartość procentową poszczególnych izotopów, jeśli średnia masa atomowa chloru wynosi 35,5u.Zad.33.15 ID:855

Energie wiązań wynoszą:
N−H  391 kJ/mol,  O=O  495 kJ/mol, N≡N 941 kJ/mol, H–O  463 kJ/mol.

Oblicz efekt energetyczny reakcji:
4 NH3(g) + 3 O2(g) → 2 N2(g) + 6 H2O(g)Zad.33.16 ID:915

Zmieszano 400cm3 0,5-molowego kwasu chlorowodorowego i 600cm3 0,2-molowego roztworu wodorotlenku wapnia i dodano kilka kropli fenoloftaleiny..
Określ odczyn powstałego roztworu i barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny.Zad.33.17 ID:188

50g roztworu etanolu o stężeniu 10% poddano fermentacji octowej.
Zaszła reakcja zgodnie z równaniem
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego kwasu. Załóż wydajność 100%.Zad.33.18 ID:619

Zmieszano 100cm3 roztworu chlorku baru o stężeniu 0,01mol/dm3 i 100cm3 roztworu węglanu sodu o stężeniu 0,01 mol/dm3.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrącił się osad.
Iloczyn rozpuszczalności BaCO3 wynosi 8·10−9.Zad.33.19 ID:2636

Masz do dyspozycji odczynniki: świeżo strącony osad Cu(OH)2, roztwór jodu w jodku potasu, woda bromowa.

Wbierz spośród podanych odpowiedni odczynnik w celu wykrycia skrobi w ziemniaku. Zapisz obserwacje.

Odczynnik: ........................................

Obserwacje: .....................................Zad.33.20 ID:1993 Oblicz masę roztworu o stężeniu 50% potrzebną do otrzymania 250g roztworu o stężeniu 10%.


Zad.33.21 ID:2165 Za pomocą równań reakcji napisz przemiany przedstawione na schemacie

CuCl2NaOH→ .................. —T.→ ......................
Napisz obserwacje


Równanie reakcja I.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................

Równanie reakcja II.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................Zad.33.22 ID:2460

Należy sporządzić 500cm3 kwasu azotowego(V) o stężeniu 2 mol/dm3,  dysponując wodą i roztworem tego kwasu o stężeniu 50% i gęstości 1,3g/cm3.

Oblicz objętość kwasu 50%-owego i objętość wody, jaką należy przygotować.

Dokładność obliczeń: 0,1.

Objętość kwasu: ............

Objętość wody: .............

 

 Zad.33.23 ID:1484

   Glicyna ma punkt izoelektryczny pI=5,97.

Napisz wzór półstrukturalny jonu, jaki tworzy glicyna w roztworze o pH=2.Zad.33.24 ID:370

   Pewien tlenek zawiera 49,53% masowych manganu i ma masę cząsteczkową 221,87u.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz  jego wzór rzeczywisty.Zad.33.25 ID:2339

Określ stopień utlenienia tlenu w związkach:

a) Na2O .............
b) K2O2 ............
c) KO2 .............
d) BaO2 ...........Zad.33.26 ID:1299

Acetylenki to grupa związków metaloorganicznych, w których jeden lub dwa atomy wodoru z acetylenu zostały zastąpione atomem metalu. Podwójnie podstawione acetylenki można przypisać również do grupy węglików, gdyż zbudowane są tylko z atomów węgla i metalu.  Jednym z bardziej znanych acetylenków jest acetylenek wapnia, potocznie nazywany karbidem.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji węglika sodu z wodą.Zad.33.27 ID:115

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzące według podanego schematu, jeśli związek wyjściowy jest izomerem produktu końcowego.

węglowodory zadania

Równanie I: ...........................................................

Równanie II: ..........................................................

Określ typ reakcji I: ............................ II.: .............................Zad.33.28 ID:277

Zmierzono pH dwóch roztworów soli NaCl i NH4NO3 o jednakowych stężeniach 0,1 mol/dm3:

Wyższe pH ma roztwór (wybierz właściwą odpowiedź)

A. NaCl      B . NH4NO3

Odpowiedź uzasadnij: ...........................................Zad.33.29 ID:72

Narysuj elektronowy kreskowy wzór cząsteczki wodorku glinu AlH3, i określ

a) liczbę przestrzenną ........................,

b) hybrydyzację atomu centralnego ......,

c) kształt cząsteczki ...........................Zad.33.30 ID:137

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Pb + PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2OPowrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl