Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 33

Zad.33.1 ID:925

Przedstaw połówkowe równania utleniania i redukcji i zbilansuj metodą elektronową równanie reakcji
...Zn + ...H+ + ...SO42– → ...S2– + ...Zn2+ + ...H2O

Utlenianie: ...........................................

Redukcja: ............................................


Zad.33.2 ID:1025

Do czterech probówek zawierających koloidalny roztwór białka dodano:
do probówki I: roztwór etanolu
do probówki II: roztwór chlorku sodu
do probówki III: roztwór siarczaniu(VI) amonu
do probówki IV: roztwór siarczanu(VI) miedzi(II)

1. Podaj nr probówek, w których nastąpił proces zniszczenia otoczki solwatacyjnej białka ..................... Podaj nazwę tego procesu .................

2. Podaj nr probówek, w których zaszedł proces nieodwracalny ........... Podaj nazwę tego procesu ....................

3. Podaj nr probówek, w których nastapił proces wytracenia osadu ................Zad.33.3 ID:1061

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku. Wodę amoniakalną dodawano powoli kroplami. Zaobserwowano wytrącenie szarozielonego osadu, który w nadmiarze amoniaku uległ roztworzeniu i powstał fioletowy roztwór.
chemia
Napisz równania reakcji, które przebiegły w probówce w formie jonowej skróconej
................................................................................
................................................................................Zad.33.4 ID:978

Roztwór kwasu bromowego(I) o stężeniu 0,1 M ma pH=1,6. Oblicz stężenie równowagowe kwasu bromowego(I) w roztworze.

Do wykorzystania: log(0,025)≈ -1,6Zad.33.5 ID:2754

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku potasu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

(NH4)2SO3, Zn(NO3)2, BaCl2, Na2CO3

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zad.33.6 ID:563
Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków lub jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.
 
Cu2S + NO3 + H+→ Cu2+ + S + NO + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.33.7 ID:1191

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów:

1) żelazo → chlorek żelaza(III)

2) żelazo → chlorek żelaza(II)Zad.33.8 ID:2647

Przeprowadzono reakcję 20g sodu z wodą.
Oblicz masę wodorotlenku sodu, jaką otrzymano w tej reakcji.Zad.33.9 ID:799

   Zmieszano 1,2 dm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,5 mol/dm3 i 800cm3 roztworu amoniaku o steżeniu 0,8 mol/dm3.
Zaszła reakcja zgodnie z równaniem: NH3 + HCl → NH4Cl
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ odczyn roztworu.Zad.33.10 ID:959

Pewien słaby kwas o wzorze ogólnym HR i stężeniu 0,2 mol/dm3 ma pH=3.

Oblicz jego stałą dysocjacji  Ka.  ...............................................................

Podaj barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny: ...............................Zad.33.11 ID:264

Masz do dyspozycji wodę i roztwór soli o stężeniu 5%.
Wykonaj obliczenia i opisz, jak przygotujesz 200g roztworu soli o stężeniu 2%.

 Zad.33.12 ID:1213

Do probówki z nadtlenkiem wodoru dodano tlenek manganu(IV) a następnie u wylotu probówki umieszczono żarzące się łuczywko.

Zapisz obserwacje w tym doświadczeniu.

Zapisz równanie reakcji, jaka zaszła.

Określ, jaką rolę w reakcji spełnił tlenek manganu(IV).

 

Obserwacje .................................................

Równanie reakcji ..................................................

Tlenek manganu(IV) spełnił rolę ...................................Zad.33.13 ID:233

Reakcja estryfikacji kwasu etanowego z etanolem zachodzi zgodnie z równaniem
CH3COOH + CH3CH2OH ⇄ CH3COOCH2CH3 + H2O   K = 1
W naczyniu o objętości 1 dm3 zmieszano 1,5 mola kwasu etanowego i  3 mole alkoholu etylowego i przeprowadzono reakcję aż do ustalenia stanu równowagi.
Oblicz liczbę moli estru w mieszaninie poreakcyjnej.

Liczba moli estru: ......................
 Zad.33.14 ID:545

Zmieszano 320g wodorotlenku sodu ze stechiometryczną ilością siarczanu(VI) miedzi(II).
Oblicz masę wytrąconego osadu. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: .................................

Wynik: .........................................Zad.33.15 ID:988

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

KClO3 → KClO4 + KCl

 

 Zad.33.16 ID:187

Elektrycznie obojętny atom pewnego pierwiastka posiada 14 elektronów.

Podaj symbol tego pierwiastka i określ jego położenie w układzie okresowym.

Symbol pierwiastka ...........................................................

Położenie w układzie okresowym ......................................Zad.33.17 ID:172

Sporządzono 300 g roztworu nasyconego jodku potasu KI w temp. 70oC. Roztwór oziębiono do temp.  20oC.
Oblicz ilość wykrystalizowanej soli [g].

Rozpuszczalność KI w wodzie:  w temp.  20oC wynosi 144g/100g wody, w temp. 70oC - 184g/100g wody.
Dokładność obliczeń: 0,1.

Ilość wykrystalizowanej soli: ...........Zad.33.18 ID:2762

Stała szybkości reakcji HNO3 + NH3 → NH4NO3 wynosi 14,5 dm3 / mol·s.  Początkowe stężenia wynoszą:  [HNO3]= 0,05mol/dm3, [NH3] = 0,1mol/dm3.
Oblicz początkową szybkość reakcji.Zad.33.19 ID:2635

Poniżej przedstawiono wzór ksylozy.
ksyloza wzr Fischera
Określ w jakim szeregu konfiguracyjnym (D / L) znajduje się podany związek i narysuj dla niego wzór enancjomeru w projekcji Fischera.

Szereg konfiguracyjny ................ (D / L)

Wzór enancjomeru .....................................Zad.33.20 ID:467

Oblicz, ile g Na2O należy odważyć, aby otrzymać 100g roztworu NaOH o stężeniu 30% w reakcji tlenku sodu z wodą.Zad.33.21 ID:700

Pewien związek ma skład: wapń 24,39% masowych, azot 17,07% masowych, tlen 58,54% masowych.
Wyznacz jego wzór empiryczny.  

Wzór empiryczny: ......................................Zad.33.22 ID:518

Oblicz ile g kwasu azotowego(V) znajduje się w 100g roztworu o stężeniu 2,9 mol/dm3 i gęstości 1,1 g/cm3.

 

 Zad.33.23 ID:1077

Zaprojektuj doświadczenie, w którym otrzymasz wodorotlenek glinu.
Substancje do dyspozycji: tlenek glinu, woda, woda amoniakalna, roztwór chlorku glinu, kwas solny.
Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej i obserwacje.

Równanie reakcji: .........................................

Obserwacje: ..................................................Zad.33.24 ID:301

Do roztworu zawierającego jony CO32− i SO42− o stężeniach 0,01mol/dmdodawano roztwór wodny chlorku wapnia.

Podaj wzór soli, która zacznie wytrącać się jako pierwsza.

Wartości iloczynów rozpuszczalności:
Ir CaCO3 = 4,8·10−9      Ir CaSO4 = 6,3·10−5     

 Zad.33.25 ID:1039

Stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu fluorowodorowego wynosi 8%. Oblicz stężenie cząsteczek niezdysocjowanych w tym roztworze.Zad.33.26 ID:412

Gęstość cynku wynosi 71,4g / cm3.
Oblicz, jaką objętość zajmie 5 moli atomów cynku.

Objętość: ....................Zad.33.27 ID:966

Narysuj wzory elektronowe kreskowe cząsteczek tlenku węgla(IV) i tlenku siarki(IV) z uwzględnieniem ich kształtu.

Uzupełnij tabelę

Cząsteczka typ hybrydyzacji at. centralnego liczba przestrzenna kształt cząsteczki
tlenku siarki(IV)      
tlenku węgla(IV)      

Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Kształt cząsteczek tlenku siarki(IV) jest ............................ [taki sam jak / inny niż ] cząsteczki tlenku węgla (IV), ponieważ .............................

Tlenek siarki(IV) i tlenek węgla(IV) mają niskie temperatury topnienia (odpowiednio -72oC i -56,6oC). Jest to spowodowane tym, że w kryształach tych substancji występują ................................ [sillne / słabe] ......................... [wiązania kowalencyjne / wiązania jonowe / wiązania spolaryzowane / wiązania wodorowe / siły van der Waalsa ]Zad.33.28 ID:2060

W reaktorze zaszła reakcja
C2H4(g) + H2(g) ⇌ C2H6(g)      Kc = 5,2
Stężenia początkowe wynosiły: [C2H4]= 2 mol/dm3, [H2]= 5 mol/dm3
Oblicz stężenia równowagowe reagentów.

Stężenie C2H4: ................ Stężenie H2: ................ Stężenie C2H6: .............Zad.33.29 ID:389

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu:

glicerol → triazotan(V) gliceroluZad.33.30 ID:1289

W wyniku polimeryzacji styrenu otrzymuje sie polistyren - tworzywo wykorzystywane do produkcji elementów zabawek, szczoteczek do zębów, opakowań i innych przedmiotów. Poniżej przedstawiono wzór styrenu. Styren to nazwa zwyczajowa.
styren
Napisz nazwę systematyczną styrenu i narysuj fragment łańcucha polistyrenu zbudowany z 2 monomerów.

Nazwa systematyczna styrenu ...............................................

Fragment wzoru polistyrenu ...................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.