Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 34

Zad.34.1 ID:422

   Do roztworu siarczanu(VI) sodu dodano kroplę fenoloftaleiny.
Napisz obserwacje w tym doświadczeniu i określ odczyn roztworu.Zad.34.2 ID:2234

Chlor w przyrodzie występuje jako mieszanina dwóch izotopów, z których jeden zawiera 18 neutronów a drugi 20 neutronów.
Oblicz zawartość procentową poszczególnych izotopów, jeśli średnia masa atomowa chloru wynosi 35,5u.Zad.34.3 ID:855

Energie wiązań wynoszą:
N−H  391 kJ/mol,  O=O  495 kJ/mol, N≡N 941 kJ/mol, H–O  463 kJ/mol.

Oblicz efekt energetyczny reakcji:
4 NH3(g) + 3 O2(g) → 2 N2(g) + 6 H2O(g)Zad.34.4 ID:915

Zmieszano 400cm3 0,5-molowego kwasu chlorowodorowego i 600cm3 0,2-molowego roztworu wodorotlenku wapnia i dodano kilka kropli fenoloftaleiny..
Określ odczyn powstałego roztworu i barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny.Zad.34.5 ID:188

50g roztworu etanolu o stężeniu 10% poddano fermentacji octowej.
Zaszła reakcja zgodnie z równaniem
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego kwasu. Załóż wydajność 100%.Zad.34.6 ID:1663 Opisz, w jaki sposób można wykryć sód w roztworze chlorku sodu.


Zad.34.7 ID:1079

Tlenek krzemu(IV) SiO2 w warunkach normalnych jest krystalicznym ciałem stałym o dużej twardości. Nie rozpuszcza się w wodzie i ma wysoką temperaturę topnienia (1713oC).
Tlenek węgla(IV) CO2 w warunkach normalnych jest gazem. Rozpuszcza się w wodzie,  w temp. -74oC ulega sublimacji.
Pierwiastki położone w tej samej grupie układu okresowego jak i ich związki na ogół mają podobne właściwości, jednak w przypadku tlenku krzemu(IV) i tlenku węgla(IV) ta prawidłowość się nie sprawdza.

Wyjaśnij przyczynę tak dużych różnic we własnościach tlenku krzemu(IV) i tlenku węgla(IV).Zad.34.8 ID:619

Zmieszano 100cm3 roztworu chlorku baru o stężeniu 0,01mol/dm3 i 100cm3 roztworu węglanu sodu o stężeniu 0,01 mol/dm3.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrącił się osad.
Iloczyn rozpuszczalności BaCO3 wynosi 8·10−9.Zad.34.9 ID:2636

Masz do dyspozycji odczynniki: świeżo strącony osad Cu(OH)2, roztwór jodu w jodku potasu, woda bromowa.

Wbierz spośród podanych odpowiedni odczynnik w celu wykrycia skrobi w ziemniaku. Zapisz obserwacje.

Odczynnik: ........................................

Obserwacje: .....................................Zad.34.10 ID:1993 Oblicz masę roztworu o stężeniu 50% potrzebną do otrzymania 250g roztworu o stężeniu 10%.


Zad.34.11 ID:2165 Za pomocą równań reakcji napisz przemiany przedstawione na schemacie

CuCl2NaOH→ .................. —T.→ ......................
Napisz obserwacje


Równanie reakcja I.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................

Równanie reakcja II.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................Zad.34.12 ID:22

Konfiguracja elektronowa elektronów walencyjnych jonu X2+ pewnego pierwiastka jest następująca: 3d2.

a) napisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych atomu tego pierwiastka.

b) napisz schemat klatkowy elektronów walencyjnych atomu tego pierwiastka

c) określ liczbę powłok elektronowych w tym jonie.Zad.34.13 ID:2460

Należy sporządzić 500cm3 kwasu azotowego(V) o stężeniu 2 mol/dm3,  dysponując wodą i roztworem tego kwasu o stężeniu 50% i gęstości 1,3g/cm3.

Oblicz objętość kwasu 50%-owego i objętość wody, jaką należy przygotować.

Dokładność obliczeń: 0,1.

Objętość kwasu: ............

Objętość wody: .............

 

 Zad.34.14 ID:1484

   Glicyna ma punkt izoelektryczny pI=5,97.

Napisz wzór półstrukturalny jonu, jaki tworzy glicyna w roztworze o pH=2.Zad.34.15 ID:370

   Pewien tlenek zawiera 49,53% masowych manganu i ma masę molową 221,87 g/mol.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz  jego wzór rzeczywisty.Zad.34.16 ID:2339

Określ stopień utlenienia tlenu w związkach:

a) Na2O .............
b) K2O2 ............
c) KO2 .............
d) BaO2 ...........Zad.34.17 ID:1299

Acetylenki to grupa związków metaloorganicznych, w których jeden lub dwa atomy wodoru z acetylenu zostały zastąpione atomem metalu. Podwójnie podstawione acetylenki można przypisać również do grupy węglików, gdyż zbudowane są tylko z atomów węgla i metalu.  Jednym z bardziej znanych acetylenków jest acetylenek wapnia, potocznie nazywany karbidem.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji węglika sodu z wodą.Zad.34.18 ID:115

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzące według schematu

węglowodory zadania

Równanie I: ...........................................................

Równanie II: ..........................................................

Określ typ reakcji I: ............................ II.: .............................Zad.34.19 ID:277

Zmierzono pH dwóch roztworów soli NaCl i NH4NO3 o jednakowych stężeniach 0,1 mol/dm3:

Wyższe pH ma roztwór (wybierz wlaściwą odpowiedź)

A. NaCl      B . NH4NO3

Odpowiedź uzasadnij: ...........................................Zad.34.20 ID:72

Narysuj elektronowy kreskowy wzór cząsteczki wodorku glinu AlH3, i określ

a) liczbę przestrzenną ........................,

b) hybrydyzację atomu centralnego ......,

c) kształt cząsteczki ...........................Zad.34.21 ID:137

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Pb + PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2OZad.34.22 ID:1904 Reakcja przebiega w 2 etapach 
H2 + ICl → HI + HCl
HI + ICl → I2 + HCl
Napisz równanie tej reakcji i wskaż produkt pośredni.


Zad.34.23 ID:2279

Metodą bilansu jonowo-elektronowego dobierz reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym.
MnO4 + HCOOH  → Mn2+ + CO2


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.34.24 ID:1395

W wyniku reakcji 2-bromobutanu z NaOH powstał związek, który występuje w postaci 2 izomerów optycznie czynnych.
a) Podaj nazwę tego związku .............................................
b) Określ, w jakim środowisku odbywa się reakcja ...................................... (wodne/alkoholowe)
c) Narysuj wzory półstrukturalne obu izomerów i zaznacz asymetryczny atom węgla.

.............................................................................Zad.34.25 ID:1512

Do wodnego roztworu amoniaku dodano roztwór wodny chlorku amonu.
Określ, jak zmieni się stężenie NH3 w otrzymanej mieszaninie.
a) zmaleje
b) wzrośnie
c) pozostanie bez zmianZad.34.26 ID:868
  Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
2SO2 + O2 → 2SO3
Objętość układu została zmniejszona 2-krotnie.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji.


Zad.34.27 ID:500

Ciepło spalania etanolu C2H5OH wynosi1369kJ/mol.
Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalania 200 cm3 roztworu etanolu, który zawiera 5% masowych wody, a jego gęstość wynosi 0,8g/cm3.
 Zad.34.28 ID:193

Jon pewnego pierwiastka ma ładunek 2+ i  28 elektronów.

Napisz wzór tego jonu.Zad.34.29 ID:544

Oblicz masę sztabki złota wiedząc, że znajduje się w niej tyle samo atomów co w 22,4dm3 tlenu.

Masa sztabki: ..........Zad.34.30 ID:2440

Entalpia spalania tlenku węgla(II) wynosi -283 kJ/mol.
Oblicz, ile energii można otrzymać w wyniku spalenia 10 dm3 tlenku wegla(II) w warunkach normalnych.

Ilość energii: .........................
 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.