Powrót
Zestaw 34

Zad.34.1 ID:1904 Reakcja przebiega w 2 etapach 
H2 + ICl → HI + HCl
HI + ICl → I2 + HCl
Napisz równanie tej reakcji i wskaż produkt pośredni.


Zad.34.2 ID:2279

Metodą bilansu jonowo-elektronowego dobierz reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym.
MnO4 + HCOOH  → Mn2+ + CO2


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.34.3 ID:1395

W wyniku reakcji 2-bromobutanu z NaOH powstał związek, który występuje w postaci 2 izomerów optycznie czynnych.
a) Podaj nazwę tego związku .............................................
b) Określ, w jakim środowisku odbywa się reakcja ...................................... (wodne/alkoholowe)
c) Narysuj wzory półstrukturalne obu izomerów i zaznacz asymetryczny atom węgla.

.............................................................................Zad.34.4 ID:1512

Do wodnego roztworu amoniaku dodano roztwór wodny chlorku amonu.
Określ, jak zmieni się stężenie NH3 w otrzymanej mieszaninie.
a) zmaleje
b) wzrośnie
c) pozostanie bez zmianZad.34.5 ID:868
  Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
2SO2 + O2 → 2SO3
Objętość układu została zmniejszona 2-krotnie.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji.


Zad.34.6 ID:500

Stężony roztwór etanolu spala się na powietrzu bladoniebieskim płomieniem, natomiast zawarta w nim woda odparowuje podczas tego procesu. Ciepło spalania etanolu C2H5OH wynosi ΔH0=-1369kJ/mol a ciepło parowania wody ΔH0 = 44kJ/mol
Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalania 200 cm3 roztworu etanolu, który zawiera 5% masowych wody, a jego gęstość wynosi 0,8g/cm3.Zad.34.7 ID:193

Jon pewnego pierwiastka ma ładunek 2+ i  28 elektronów.

Napisz wzór tego jonu.Zad.34.8 ID:544

Oblicz masę sztabki złota wiedząc, że znajduje się w niej tyle samo atomów co w 22,4dm3 tlenu.

Masa sztabki: ..........Zad.34.9 ID:2440

Entalpia spalania tlenku węgla(II) wynosi -283 kJ/mol.
Oblicz, ile energii można otrzymać w wyniku spalenia 10 dm3 tlenku węgla(II) w warunkach normalnych.

Ilość energii: .........................
 Zad.34.10 ID:2511

Dla podanych niżej kwasów napisz wzory sprzężonych z nimi zasad.

kwas HClO2    - sprzężona zasada: ...................... 

kwas NH4+     - sprzężona zasada: ...................... 

kwas HCO3  - sprzężona zasada: ...................... Zad.34.11 ID:396

W 0,25 dm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm3 rozpuszczono 50g substancji. 

Oblicz stężenie % powstałego roztworu.

Stężenie: ................

 Zad.34.12 ID:2282

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.34.13 ID:496

Masz do dyspozycji roztwory wodne: chloranu(V) sodu, bromianu(V) sodu, kwasu chlorowego(V), kwasu bromowego(V), kwas jodowego(V).

Wybierz dwa odczynniki, które należy zmieszać, aby zaszła reakcja.

Napisz równanie tej reakcji.

 

Wybrane odczynniki: ........................................

Równanie reakcji ................................................

 Zad.34.14 ID:831

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory związków lub jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.
Mn2+ + PbO2 + H+→ MnO4 + Pb2+ + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.34.15 ID:753

Pewien tlenek o wzorze schematycznym X3O4 ma masę cząsteczkową 231,4 u i 72,4% masowych pierwiastka X.
Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.Zad.34.16 ID:1513

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie

etanal —O2 → ................ —etanol,H2SO4(stęż) → .............. —NaOH,H2O→ ................

 

Równanie reakcji I.:..................................................

Równanie reakcji II.:..................................................

Równanie reakcji III.:..................................................Zad.34.17 ID:2513

Do zlewki zawierającej roztwór siarczanu(VI) żelaza(II) dodano zasady sodowej. Zaobserwowano wytrącenie białego osadu. Osad odsączono i pozostawiono wilgotny na powietrzu. Po pewnym czasie zaobserwowano zmianę barwy osadu na brunatną.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu.

Równanie I.: .........................................................

Równanie II. .........................................................Zad.34.18 ID:275

Do 0,1 dm3 wodnego roztworu chlorku sodu o gęstości 1,1 g/cm3, dodano roztwór azotanu(V) srebra(I) w nadmiarze. W wyniku reakcji powstało 10g chlorku srebra(I).

Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku sodu użytego w reakcji. Wykonuj obliczenia z dokładnością 0,1.Zad.34.19 ID:766

Ustal, który z podanych niżej związków daje pozytywny efekt w próbie jodoformowej i napisz numery tych związków.
prba jodoformowa zadania

Numery związków: ..........................................Zad.34.20 ID:402

Rozpuszczalność CaCl2·6H2O w temp. 20oC wynosi 88g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność bezwodnego CaCl2 w tej temperaturze.Zad.34.21 ID:121

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2OZad.34.22 ID:1430

Do probówki zawierającej wodę z feneloftaleiną dodano palmitynian sodu.

Napisz równanie reakcji, jaka tam zaszła i obserwacje. Podaj typ reakcji.

 

Równanie reakcji ...............................................

Obserwacje .......................................................

Typ reakcji ........................................................Zad.34.23 ID:42

Cynk reaguje z kwasami i powstaje jon cynku, który w roztworze wodnym od razu tworzy akwakompleksy zgodnie ze schematem.
Zn — H3O+ → [Zn(H2O)4]2+

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji cynku z kwasem solnym z uwzględnieniem powstającego akwakompleksu.
 Zad.34.24 ID:826

Do reaktora wprowadzono 39,75 g tlenku miedzi(II) i 4,48 dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych i przeprowadzono reakcję.
Oblicz masę miedzi, jaka powstała w wyniku tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością 0,01.Zad.34.25 ID:2030

  Poniżej przedstawiono jest wzór strukturalny disacharydu trehalozy.

 zadania maturalne

Do roztworu trehalozy dodano wodorotlenek miedzi(II) a następnie zawartość probówki ogrzano.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

......................................................................................................................

2. Uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.


Trehaloza ................................ [ma własności redukujące / nie ma własności redukujących] ponieważ w swojej cząsteczce .............................................

 Zad.34.26 ID:867
   Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli stężenie NO zmniejszy się 2-krotnie a stężenie H2 zwiększy się 2-krotnie.


Zad.34.27 ID:168

18 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
FeCl3 + NH3 amoniak

Napisz wszystkie obserwacje możliwe do odnotowania przed i po zakończeniu doświadczenia.

Obserwacje przed doświadczeniem: ..............................................
Obserwacje po zakończeniu doświadczenia ...................................Zad.34.28 ID:639

Na podstawie wartości stałych dysocjacji uszereguj podane kwasy wg wzrastającej mocy.

HBrO     K = 2 · 10−9
HCN      K= 7,5 · 10−10
HCNO   K = 1,2 · 10−4
 Zad.34.29 ID:2045

    Oblicz objętość kwasu azotowego(V) o stężeniu 1 mol/dm3  potrzebną do całkowitego roztworzenia 5 g wapnia. Zad.34.30 ID:1180

   Podaj nazwę systematyczną związku, który przedstawiony jest wzorem Fischera
pochodne węglowodorów

Nazwa..........................................

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla: .......... (0 / 1 / 2 / 3 / 4)

Uzupełnij zdanie
Związek ten .................... (jest / nie jest) optycznie czynny, ponieważ ................................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl