Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 35

Zad.35.1 ID:2511

Dla podanych niżej kwasów napisz wzory sprzężonych z nimi zasad.

kwas HClO2    - sprzężona zasada: ...................... 

kwas NH4+     - sprzężona zasada: ...................... 

kwas HCO3  - sprzężona zasada: ...................... Zad.35.2 ID:396

W 0,25 dm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm3 rozpuszczono 50g substancji. 

Oblicz stężenie % powstałego roztworu.

Stężenie: ................

 Zad.35.3 ID:2282

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.35.4 ID:1214

Pewnien pierwiastek X należy do bloku energetycznego d i jest położony w 4 okresie. Jego atom ma 11 elektronów walencyjnych, które są rozmieszczone na dwóch powłokach elektronowych a na orbitalu d wszystkie elektrony są sparowane.

a) Podaj nazwę tego pierwiastka ..........................

b) Napisz jego skróconą konfigurację elektronową ...........................

c) Napisz skróconą konfigurację elektronową jonu X2+ ........................Zad.35.5 ID:496

Masz do dyspozycji roztwory wodne: chloranu(V) sodu, bromianu(V) sodu, kwasu chlorowego(V), kwasu bromowego(V), kwas jodowego(V).

Wybierz dwa odczynniki, które należy zmieszać, aby zaszła reakcja.

Napisz równanie tej reakcji.

 

Wybrane odczynniki: ........................................

Równanie reakcji ................................................

 Zad.35.6 ID:831

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego  i napisz wzory związków lub jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.
Mn2+ + PbO2 + H+→ MnO4 + Pb2+ + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.35.7 ID:753

Pewien tlenek o wzorze schematycznym X3O4 ma masę cząsteczkową 231,4 u i 72,4% masowych pierwiastka X.
Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.Zad.35.8 ID:1513

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie

etanal —O2 → ................ —etanol,H2SO4(stęż) → .............. —NaOH,H2O→ ................

 

Równanie reakcji I.:..................................................

Równanie reakcji II.:..................................................

Równanie reakcji III.:..................................................Zad.35.9 ID:2513

Do zlewki zawierającej roztwór siarczanu(VI) żelaza(II) dodano zasady sodowej. Zaobserwowano wytrącenie białego osadu. Osad odsączono i pozostawiono wilgotny na powietrzu. Po pewnym czasie zaobserwowano zmianę barwy osadu na brunatną.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu.

Równanie I.: .........................................................

Równanie II. .........................................................Zad.35.10 ID:275

Do 0,1 dm3 wodnego roztworu chlorku sodu o gęstości 1,1 g/cm3, dodano roztwór azotanu(V) srebra(I) w nadmiarze. W wyniku reakcji powstało 10g chlorku srebra(I).

Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku sodu użytego w reakcji. Wykonuj obliczenia z dokładnością 0,1.Zad.35.11 ID:766

Ustal, który z podanych niżej związków daje pozytywny efekt w próbie jodoformowej i napisz numery tych związków.
prba jodoformowa zadania

Numery związków: ..........................................Zad.35.12 ID:402

Rozpuszczalność CaCl2·6H2O w temp. 20oC wynosi 88g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność bezwodnego CaCl2 w tej temperaturze.Zad.35.13 ID:121

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji

KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2OZad.35.14 ID:1430

Do probówki zawierającej wodę z feneloftaleiną dodano palmitynian sodu.

Napisz równanie reakcji, jaka tam zaszła i obserwacje. Podaj typ reakcji.

 

Równanie reakcji ...............................................

Obserwacje .......................................................

Typ reakcji ........................................................Zad.35.15 ID:42

18 Spośród berylowców beryl ma największą tendencję do tworzenia związków kompleksowych, ponieważ ma najmniejszy promień i dlatego łatwo przyłącza ligandy.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej wg schematu, wiedząc, że w reakcji dodatkowo wydziela się bezbarwny gaz.

Be — H3O+ → [Be(H2O)4]2+Zad.35.16 ID:826

Do reaktora wprowadzono 39,75 g tlenku miedzi(II) i 4,48 dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych i przeprowadzono reakcję.
Oblicz masę miedzi, jaka powstała w wyniku tej reakcji.Zad.35.17 ID:2030

  Poniżej przedstawiono jest wzór strukturalny disacharydu trehalozy.

 zadania maturalne

Do roztworu trehalozy dodano wodorotlenek miedzi(II) a następnie zawartość probówki ogrzano.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

......................................................................................................................

2. Uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.


Trehaloza ................................ [ma własności redukujące / nie ma własności redukujących] ponieważ w swojej cząsteczce .............................................

 Zad.35.18 ID:867
   Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli stężenie NO zmniejszy się 2-krotnie a stężenie H2 zwiększy się 2-krotnie.


Zad.35.19 ID:168

18 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
FeCl3 + NH3 amoniak

Napisz wszystkie obserwacje możliwe do odnotowania przed i po zakończeniu doświadczenia.

Obserwacje przed doświadczeniem: ..............................................
Obserwacje po zakończeniu doświadczenia ...................................Zad.35.20 ID:639

16   Na podstawie wartości stałych dysocjacji uszereguj podane kwasy wg wzrastającej mocy.

HBrO     K = 2 · 10−9
HCN      K= 7,5 · 10−10
HCNO   K = 1,2 · 10−4Zad.35.21 ID:2045

    Oblicz objętość kwasu azotowego(V) o stężeniu 1 mol/dm3  potrzebną do całkowitego roztworzenia 5 g wapnia. Zad.35.22 ID:1180

   Podaj nazwę systematyczną związku, który przedstawiony jest wzorem Fischera
pochodne węglowodorów

Nazwa..........................................

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla: .......... (0 / 1 / 2 / 3 / 4)

Uzupełnij zdanie
Związek ten .................... (jest / nie jest) optycznie czynny, ponieważ ................................................................Zad.35.23 ID:2143

Napisz równania reakcji tlenku chromu(VI) z nadmiarem wody i z małą ilością wody.  Podaj nazwy produktów i określ barwy ich roztworów.

a) równanie reakcji tlenku chromu(VI) z nadmiarem wody: ..............................................

nazwa produktu ..............................................

barwa roztworu ...............................................

b) równanie reakcji tlenku chromu(VI) z małą ilością wody: ...........................................

nazwa produktu ..............................................

barwa roztworu ...............................................Zad.35.24 ID:885
   Szybkość pewnej reakcji
2A(g) + B(g) → A2B(g)
wyraża się równaniem kinetycznym v= k [A]2•[B].
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli ciśnienie reagujących gazów zmmniejszy się dwukrotnie.


Zad.35.25 ID:391

Do 300g 10% roztworu soli dodano 5g soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.35.26 ID:1189

Za pomocą równania reakcji opisz proces zachodzący wg schematu:

siarczek miedzi(II) → siarczan(VI) miedzi(II).

Równanie reakcji: ...................................

Opisz wszystkie obserwacje podczas reakcji.

Obserwacje: ..........................................Zad.35.27 ID:2243

Wybierz właściwe odpowiedzi, aby zdanie było prawdziwe.

Cząsteczka tlenku węgla(IV)

1. jest polarna ponieważ A. ma wiązania spolaryzowane
B. jej moment dipolowy wynosi 0
2. nie jest polarna C. nie zawiera wiązań spolaryzowanych
D. ma budowę liniową

 Zad.35.28 ID:23

W fazie gazowej zaszła reakcja zgodnie ze schematem

propan-1-ol + bromowodór → .......................................................

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji i określ jej typ i mechanizm.

Równanie: ............................................

Typ reakcji: ...........................................

Mechanizm reakcji: ............................Zad.35.29 ID:463

   Sporządzono wodny roztwór NaHSO4 i dodano do niego wodny roztwór oranżu metylowego.

1. Określ barwę roztworu ...........................................

2. Uzupełnij równanie reakcji w formie skróconej, jaka zaszła w roztworze

................. + H2O ⇄ ...................... + ....................

3. Określ odczyn roztworu .............................................Zad.35.30 ID:562

Do spalenia całkowitego 1 mola węglowodoru CxHy o masie cząsteczkowej 68u zużyto 156,8 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.

Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.