Powrót
Zestaw 35

Zad.35.1 ID:1189

Za pomocą równania reakcji opisz proces zachodzący wg schematu:

siarczek miedzi(II) → siarczan(VI) miedzi(II).

Równanie reakcji: ...................................

Opisz wszystkie obserwacje podczas reakcji.

Obserwacje: ..........................................Zad.35.2 ID:2243

Wybierz właściwe odpowiedzi, aby zdanie było prawdziwe.

Cząsteczka tlenku węgla(IV)

1. jest polarna i A. ma wiązania jonowe
B. ma wiązania spolaryzowane
2. nie jest polarna C. nie zawiera wiązań spolaryzowanych
D. ma budowę kątową

 Zad.35.3 ID:23

W fazie gazowej zaszła reakcja zgodnie ze schematem

propan-1-ol + bromowodór → .......................................................

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji i określ jej typ i mechanizm.

Równanie: ............................................

Typ reakcji: ...........................................

Mechanizm reakcji: ............................Zad.35.4 ID:463

   Sporządzono wodny roztwór NaHSO4 i dodano do niego kroplę oranżu metylowego.

1. Określ barwę roztworu ...........................................

2. Uzupełnij równanie reakcji w formie jonowej skróconej, jaka zaszła w roztworze

................. + H2O ⇄ ...................... + ....................

3. Określ odczyn roztworu .............................................Zad.35.5 ID:562

Do spalenia całkowitego 1 mola węglowodoru CxHy o masie cząsteczkowej 68u zużyto 156,8 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.

Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Zad.35.6 ID:2239 Ułóż podane niżej nazwy związków w kolejności wzrastającej długości wiązań węgiel-węgiel w cząsteczkach.

eten, benzen, etan, etyn


................... < ...................... < ...................... < ........................


Zad.35.7 ID:7

   1 g stopu miedzi z cynkiem wrzucono do kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 50 cm3 wodoru zmierzonego w warunkach normalnych.

Oblicz masę cynku i masę miedzi w tym stopie. Dokładność obliczeń 0,01.

Masa cynku: ........ Masa miedzi: ............Zad.35.8 ID:2272

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym zgodnie ze schematem:
CrO42– + Cu → Cr(OH)3 + Cu(OH)2  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji
Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................
 Zad.35.9 ID:416

Uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów

I. .................. + ....................... → 11CO2 + 12H2O

II. ............... + 7O2 → 13C + ..................Zad.35.10 ID:2274

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
BH4 + ClO3 → H2BO3  + Cl  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................Zad.35.11 ID:1224

Napisz równanie reakcji termicznego rozkładu wodorotlenku żelaza(III).Zad.35.12 ID:2565

Zawartość procentowa chloru w pewnym dichloroalkanie wynosi 49,7% masowych.
Oblicz masę molową alkanu, od którego pochodzi ten dichloroalkan.

Masa molowa: ....................................Zad.35.13 ID:1472

W danym związku o wzorze HC≡C–CH(OH)–COOH określ liczbę atomów węgla z hybrydyzacją sp, sp2, sp3.

 

Ilość atomów węgla z hybrydyzacją

sp:....   sp2....   sp3.....Zad.35.14 ID:2061

Do zamkniętego naczynia o objętości 2dm3 wprowadzono 2 mole SO2, 4 mole NO2, 1 mol NO i 2 mole SO3 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
SO2(g) + NO2(g) ⇌ NO(g) + SO3(g)       K=8.

Oblicz liczbę moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi.Zad.35.15 ID:1249 Uzupełnij równanie reakcji:

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → 4K2SO4 + ................ + .............. +7H2O


Zad.35.16 ID:2198 Za pomocą równań reakcji zapisz przemiany przedstawione schematem

Równanie I: octan sodu + HCl → A + B
Równanie II: A + NaOH → C + D

Równanie I: ...................................................................

Równanie II: ..................................................................Zad.35.17 ID:2278

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.35.18 ID:2146 Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg procesów

Cr(OH)3 → Cr2O3 → CrCl3 → Cr(OH)3


Równanie I.: .....................................................................

Równanie II.: ....................................................................

Równanie III.: ...................................................................


Zad.35.19 ID:2284

Na podstawie poniższych równań reakcji uszereguj metale Fe, Mn i Zn wg wzrastających właściwości utleniających:

1) Fe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2
2) Fe(NO3)2 + Mn → Fe + Mn(NO3)2  
3) Mn(NO3)2 + Zn → reakcja nie zachodzi

Prawidłowa kolejność: ..................................................Zad.35.20 ID:751

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Ag + HNO3 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji jonowe uproszczone: ..................................................................Zad.35.21 ID:69

Podane niżej związki uszereguj wg wzrastającego kąta między wiązaniami.

BCl3, NH3, CO2, CH4.Zad.35.22 ID:808

Zmieszano roztwory zawierające 20g wodorotlenku sodu i 25g kwasu azotowego(V).
Oblicz masę wodorotlenku sodu, który nie przereagował.

Masa wodorotlenku sodu: .....................Zad.35.23 ID:1977

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające potwierdzić obecność grupy karboksylowej w glicynie. Napisz wykonywane czynności, obserwacje i równanie reakcji.

Wykonywane czynności; .....................................

Obserwacje ...........................................................

Równanie reakcji ...................................................

 Zad.35.24 ID:779

Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + HNO3(stęż.) → ..................................

Ag + HNO3(stęż.)  → ................................

Al + H2SO4(rozc.) → .................................

Ag + 3H2SO4(rozc.) → ..............................Zad.35.25 ID:250

Określ liczbę wiązań jonowych i koordynacyjnych w siarczanie(VI) amonu.

Liczba wiązań jonowych: .....
Liczba wiązań koordynacyjnych: .....
 Zad.35.26 ID:1313

W wyniku reakcji pewnego związku organicznego z wodorem w obecności katalizatora otrzymano chloroetan.

Napisz równanie tej reakcji za pomocą wzorów półstrukturalnych.

 

Równanie reakcji .................................................Zad.35.27 ID:110

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

NH3 + O2 → NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.35.28 ID:1240
Napisz równanie reakcji otrzymywania propanu, gdzie substratami są odpowiednie chloropochodne alkanów i lit..


Zad.35.29 ID:571

  Roztwór kwasu chlorowego(I) ma stężenie 5%,  gęstość ≈1g/cm3, Ka=5·10-8 .
Oblicz pH tego kwasu.Zad.35.30 ID:1827

Atom pewnego pierwiastka ma 2 elektrony na podpowłoce 4p.

a) Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka

b) Podaj jego symbol

 Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl