Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 36

Zad.36.1 ID:2239 Ułóż podane niżej nazwy związków w kolejności wzrastającej długości wiązań węgiel-węgiel w cząsteczkach.

eten, benzen, etan, etyn


................... < ...................... < ...................... < ........................


Zad.36.2 ID:7

   1 g stopu miedzi z cynkiem wrzucono do kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 50 cm3 wodoru zmierzonego w warunkach normalnych.

Oblicz masę cynku i masę miedzi w tym stopie. Dokładność obliczeń 0,01.

Masa cynku: ........ Masa miedzi: ............Zad.36.3 ID:2272 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwasowym zgodnie ze schematem:
CrO42– + Cu → Cr(OH)3 + Cu(OH)2  

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.36.4 ID:416

Uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów

I. .................. + ....................... → 11CO2 + 12H2O

II. ............... + 7O2 → 13C + ..................Zad.36.5 ID:2274

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
BH4 + ClO3 → H2BO3  + Cl  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................Zad.36.6 ID:1224

Napisz równanie reakcji termicznego rozkładu wodorotlenku żelaza(III).Zad.36.7 ID:2565

Zawartość procentowa chloru w pewnym dichloroalkanie wynosi 49,7% masowych.
Oblicz masę molową alkanu, od którego pochodzi ten dichloroalkan.

Masa molowa: ....................................Zad.36.8 ID:1472

W danym związku o wzorze HC≡C–CH(OH)–COOH określ liczbę atomów węgla z hybrydyzacją sp, sp2, sp3.

 

Ilość atomów węgla z hybrydyzacją

sp:....   sp2....   sp3.....Zad.36.9 ID:2061

Do zamkniętego naczynia o objętości 2dm3 wprowadzono 2 mole SO2, 4 mole NO2, 1 mol NO i 2 mole SO3 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
SO2(g) + NO2(g) ⇌ NO(g) + SO3(g)       K=8.

Oblicz liczbę moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi.Zad.36.10 ID:1249 Uzupełnij równanie reakcji:

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → 4K2SO4 + ................ + .............. +7H2O


Zad.36.11 ID:2198 Za pomocą równań reakcji zapisz przemiany przedstawione schematem

Równanie I: octan sodu + HCl → A + B
Równanie II: A + NaOH → C + D

Równanie I: ...................................................................

Równanie II: ..................................................................Zad.36.12 ID:2278

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.36.13 ID:2146 Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg procesów

Cr(OH)3 → Cr2O3 → CrCl3 → Cr(OH)3


Równanie I.: .....................................................................

Równanie II.: ....................................................................

Równanie III.: ...................................................................


Zad.36.14 ID:2284

Na podstawie poniższych równań reakcji uszereguj metale Fe, Mn i Zn wg wzrastających właściwości utleniających:

1) Fe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2
2) Fe(NO3)2 + Mn → Fe + Mn(NO3)2  
3) Mn(NO3)2 + Zn → reakcja nie zachodzi

Prawidłowa kolejność: ..................................................Zad.36.15 ID:751

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Ag + HNO3 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji jonowe uproszczone: ..................................................................Zad.36.16 ID:69

Podane niżej związki uszereguj wg wzrastającego kąta między wiązaniami.

BCl3, NH3, CO2, CH4.Zad.36.17 ID:808

Zmieszano roztwory zawierające 20g wodorotlenku sodu i 25g kwasu azotowego(V).
Oblicz masę wodorotlenku sodu, który nie przereagował.Zad.36.18 ID:1977

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające potwierdzić obecność grupy karboksylowej w glicynie. Napisz wykonywane czynności, obserwacje i równanie reakcji.

Wykonywane czynności; .....................................

Obserwacje ...........................................................

Równanie reakcji ...................................................

 Zad.36.19 ID:779

Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + HNO3(stęż.) → ..................................

Ag + HNO3(stęż.)  → ................................

Al + H2SO4(rozc.) → .................................

Ag + 3H2SO4(rozc.) → ..............................Zad.36.20 ID:250

Określ liczbę wiązań jonowych i koordynacyjnych w siarczanie(VI) amonu.

Liczba wiązań jonowych: .....
Liczba wiązań koordynacyjnych: .....
 Zad.36.21 ID:1313

W wyniku reakcji pewnego związku organicznego z wodorem w obecności katalizatora otrzymano chloroetan.

Napisz równanie tej reakcji za pomocą wzorów półstrukturalnych.

 

Równanie reakcji .................................................Zad.36.22 ID:110

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

NH3 + O2 → NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.36.23 ID:1240
Napisz równanie reakcji otrzymywania propanu, gdzie substratami są odpowiednie chloropochodne alkanów i lit..


Zad.36.24 ID:571

  Roztwór kwasu chlorowego(I) ma stężenie 5%,  gęstość ≈1g/cm3, Ka=5·10-8 .
Oblicz pH tego kwasu.Zad.36.25 ID:1827

Atom pewnego pierwiastka ma 2 elektrony na podpowłoce 4p.

a) Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka

b) Podaj jego symbol

 Zad.36.26 ID:266
Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.
H2S + H2SO3 → S +H2O

 Zad.36.27 ID:646

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji:

...NO + ...NO2 + ...NH3 → ...N2 + ...H2O

Napisz wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Utleniacz: ..............................
Reduktor: ..............................

 Zad.36.28 ID:739

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat ciągu przemian chemicznych

1)  but-2-en —HCl→ A 

2)  A — Na→ B

Określ typ reakcji 1). ........................................Zad.36.29 ID:2834

Po rozmieszczeniu 10 elektronów na poszczególnych podpowłokach otrzymuje się konfigurację elektronową, jaką posiada atom pewnego pierwiastka X, jon jednoujemny pierwiastka Y i jon jednododatni pierwiastka Z.

Napisz symbol pierwiastka X, symbol jonu Y i symbol jonu Z+.

symbol pierwiastka X: ......................................

symbol jonu Y: .................................................

symbol jonu Z+: ..................................................Zad.36.30 ID:849

Entalpia spalania propanu do produktów gazowych wynosi -2221kJ/mol.
Entalpia parowania wody wynosi 44 kJ/mol.

Oblicz standardową entalpię reakcji:

C3H8(g) + 5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(c)

 

 

 


Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.