Powrót
Zestaw 36

Zad.36.1 ID:266
Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.
H2S + H2SO3 → S +H2O

 Zad.36.2 ID:646

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji:

...NO + ...NO2 + ...NH3 → ...N2 + ...H2O

Napisz wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Utleniacz: ..............................
Reduktor: ..............................

 Zad.36.3 ID:739

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat ciągu przemian chemicznych

1)  but-2-en —HCl→ A 

2)  A — Na→ B

Określ typ reakcji 1). ........................................Zad.36.4 ID:2834

Po rozmieszczeniu 10 elektronów na poszczególnych podpowłokach otrzymuje się konfigurację elektronową, jaką posiada atom pewnego pierwiastka X, jon jednoujemny pierwiastka Y i jon jednododatni pierwiastka Z.

Napisz symbol pierwiastka X, symbol jonu Y i symbol jonu Z+.

symbol pierwiastka X: ......................................

symbol jonu Y: .................................................

symbol jonu Z+: ..................................................Zad.36.5 ID:849

Entalpia spalania propanu do produktów gazowych wynosi -2221kJ/mol.
Entalpia parowania wody wynosi 44 kJ/mol.

Oblicz standardową entalpię reakcji:

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(c)

 Zad.36.6 ID:1345

Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu i podaj nazwę powstałego produktu organicznego.

1,3-dichloropropan + Zn → ..............................

 

Równanie reakcji .....................................................

Nazwa produktu .......................................................

 Zad.36.7 ID:2376

Określ, jaki odczyn ma wodny roztwór bromku amonu i napisz jonowe, skrócone równanie reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn: .....................................................................

Jonowe, skrócone równanie reakcji......................................................

Określ, jaką rolę pełni woda w tej reakcji wg teorii Bronsteda.

Woda pełni rolę ........................................................Zad.36.8 ID:1168

W reaktorze zmieszano propan i butan w stosunku molowym 1:1. Zainicjowano reakcję spalania, która przebiegła zgodnie z równaniami:

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  ΔH=-2043kJ
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O  ΔH=-5413kJ

Oblicz, ile ciepła wydzieli się po spaleniu 22,4dm3 mieszanki propanu i butanu odmierzonych w warunkach normalnych.Zad.36.9 ID:783

  Do 1,4 dm3 roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol/dm3 dodano 600 cm3 kwasu solnego o stężeniu 1,2 mol/dm3.
Oblicz pH otrzymanego roztworu. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,01.

pH:.................

Po reakcji do roztworu dodano kilka kropli oranżu metylowego.
Określ barwę roztworu. ..................................................Zad.36.10 ID:224

Benzen i n-heksan są cieczami w warunkach normalnych. Masz do dyspozycji odczynniki: woda bromowa, roztwór bromku żelaza(III), wodorotlenek miedzi(II), roztwór manganianu(VII) potasu.

Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego można odróżnić oba węglowodory, napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji.

Opis doświadczenia: .........................................................................

Benzen
obserwacje: ........................................................................................

równanie reakcji: ...............................................................................

n-heksan
obserwacje: ........................................................................................

równanie reakcji: ...............................................................................Zad.36.11 ID:1863

Oblicz ile g CoCl2•6H2O i ile g wody należy zmieszać, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 10%.

Przyjmij: MCo = 59g/mol, MCl = 35g/mol

Masa hydratu: .......................

Masa wody: ...........................Zad.36.12 ID:659

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:
etanol → eten → 1,2- dibromoetan → glikol

 

Równanie I: ..........................................

Równanie II:............................................

Równanie III:..........................................Zad.36.13 ID:971

Do podanych modeli cząsteczek dobierz wzory chemiczne i określ typ hybrydyzacji atomu centralnego.
Wzory: SO2, SO3, CH4, CS2, PCl3

Modele hybrydyzacja modele cząteczek
Wzór cząsteczki          
Typ hybrydyzacji          

 Zad.36.14 ID:985

Wybierz te cząstki, które w roztworze wodnym nie mogą być zasadami Bronsteda

Cu+, H2O, NH3, CO2, HCl, HSO4 , S2–

Wybrane cząstki: ..................................Zad.36.15 ID:1080

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji azotanu(V) srebra z chlorkiem amonu.

 Równanie cząsteczkowe: .......................................... 

Równanie jonowe skrócone: ......................................Zad.36.16 ID:2139

Podaj przyczynę trwałości jonu Mn2+.

Przyczyna trwałości jonu Mn2+: .......................................................
 Zad.36.17 ID:253

Napisz w formie skróconej jonowej równania reakcji zachodzących wg schematów:

I. wodorotlenek chromu(III) + kwas solny → .........................
II. wodorotlenek chromu(III) + wodorotlenek sodu → .........................

Określ charakter wodorotlenku chromu(III).

Równanie reakcji I.: .........................................................................................


Równanie reakcji II.: ........................................................................................

Charakter chemiczny wodorotlenku chromu(III) ...............................................................Zad.36.18 ID:2451

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór NaOH o stężeniu 50% z roztworem o stężeniu 2,63mol/dm3 i gęstości  1,05g/cm3, aby otrzymać roztwór 20%.

Stosunek masowy roztwór 50%:roztwór 2,63 M  ...............Zad.36.19 ID:526

Metanoaminę rozpuszczono w wodzie.
Określ odczyn powstałego roztworu i zakres pH. Napisz równanie reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi. 

Odczyn ............................

Zakres pH: .............................. (pH=7, pH>7, pH<7)

Równanie reakcji ...................................................Zad.36.20 ID:1208

Amfoteryczny wodorotlenek glinu reaguje z kwasem chlorowodorowym i zasadą sodową.

Napisz równania reakcji jakie wówczas zachodzą.

 

Równanie reakcji z kwasem .......................................................

Równanie reakcji z zasadą ........................................................Zad.36.21 ID:658

Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy systematyczne związków, które mogą powstać na drodze utleniania za pomocą K2Cr2O7 wszystkich izomerów alkoholu o wzorze sumarycznym C4H9OH.Zad.36.22 ID:2553

   W probówkach I i II rozpuszczono w wodzie cukry, których wzory przedstawiono poniżej.

aldozy i ketozy odr�żnianie

Spośród niżej podanych odczynników wybierz te, które posłużą do odróżnienia obu cukrów.
NaOH(aq), CuSO4(aq), Br2(aq), HNO3, płyn Lugola, NaHCO3(aq), AgNO3,    

Wybrane odczynniki: ............................................................................

Opisz obserwacje, jakie nastąpią po dodaniu wybranego odczynnika do obu probówek.

Obserwacie w probówce I: ...............................................................................................

Obserwacje w probówce II.: .............................................................................................

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce, w której zaobserwowano jej objawy,

Równanie reakcji: ..............................................................................................................Zad.36.23 ID:573

Sporządzono roztwór wodny wodorosiarczanu(VI) potasu KHSO4  o stężeniu 2,5 mol/dm3 i gęstości 1,1g/cm3 w temp. 20oC.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy jest to roztwór nasycony, czy nienasycony.
Rozpuszczalność wodorosiarczanu(VI) potasu:  51,4g/100g wody w temp.20oC.

Obliczenia: .............................................................

Roztwór jest ...........................................................Zad.36.24 ID:2747

   Po dodaniu kilku kropli oranżu metylowego roztwór pewnej soli zmienił barwę na czerwoną.

Określ, które z niżej podanych soli mogły znajdować się w roztworze.

Na2SO3   •   FeCl3   •   Na2S   •   Na2SO4   •  NH4NO3  •  KNO3 Zad.36.25 ID:317

   Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

woda amoniakalna + kwas fosforowy(V) → wodorofosforan(V) amonu + wodaZad.36.26 ID:1203

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji opisanej schematem:

glin → jon tetrahydroksoglinianowyZad.36.27 ID:546

W reaktorze umieszczono 3 mole tlenu i 2 mole węgla i przeprowadzono reakcję.
Oblicz objętość tlenku wegla(IV), jaka powstała w wyniku reakcji.Zad.36.28 ID:2632

Elektrony walencyjne pewnego pierwiastka opisane są konfiguracją 4s24p3.

Napisz symbol tego pierwiastka i schemat klatkowy jego elektronów walencyjnych.Zad.36.29 ID:1309

Spośród niżej podanych związków wybierz te, które są homologami benzenu.

zadania maturalne węglowodory

Numery związków ...........................Zad.36.30 ID:1480

   Napisz wzór półstrukturalny tripeptydu o sekwencji Ala-Gly-Ala powstałego w wyniku kondensacji odpowiednich aminokwasów.

Zaznacz wiązania peptydowe.

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce tego tripeptydu .......Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl