Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 38

Zad.38.1 ID:674

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [↑↓]  2s[↑↓]  2p[↑ |↑ |↑ ]
Anion tego pierwiastka ma konfigurację gazu szlachetnego.

Podaj nazwę tego gazu szlachetnego.

Nazwa gazu szlachetnego: .......................................Zad.38.2 ID:1215

Amfoteryczny charakter tlenku chromu(III) można określić przeprowadzając reakcje z kwasem i zasadą.

Napisz równanie w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej tlenku chromu(III) z zasadą sodową, gdzie powstaje związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 6 jonu centralnego.

 

Równanie cząsteczkowe ...............................

Równanie jonowe skrócone ...........................................Zad.38.3 ID:258

W dwóch probówkach znajdują się roztwory azotanu(V) magnezu i azotanu(V) wapnia. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności i znajdź związek, który pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek.

Zilustruj odpowiedź odpowiednią reakcją zapisaną cząsteczkowo i jonowo.Zad.38.4 ID:231

Oblicz, ile g NaOH należy zmieszać z wodą, aby przygotować 250cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Masa NaOH: ......................Zad.38.5 ID:2384

Przeprowadzono reakcję chemiczna, która przebiegła zgodnie z równaniem
4Br2(g) + CH4(g) → CBr4(g) + 4HBr       v=k·[Br2]4·[CH4]
Początkowe stężenia wynosiły: [Br2]=2 mol/dm3, [CH4]=1,5 mol/dm3.
Po czasie t w reaktorze stężenie bromu w reaktorze zmniejszyło się o 50%.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji w czasie t.

Szybkość reakcji ................................................................................Zad.38.6 ID:2469

Oblicz objętość wody, jaką należy dodać do 500g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.Zad.38.7 ID:300

Uwodniony węglan sodu zawiera 19,83% sodu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz wzór tego hydratu.

Obliczenia: ..............................................

Wzór hydratu: ..........................................Zad.38.8 ID:838

Przeprowadzono reakcję magnezu z  50g siarki.
Oblicz, ile g siarczku magnezu powstanie w wyniku tej reakcji. Masy molowe i wynik przyjmuj z dokładnością do części dziesiętnych.

Obliczenia: ...................................................

Wynik: ...........................................................Zad.38.9 ID:597

Spośród niżej podanych substancji wybierz te, które jednocześnie spełniają oba warunki:

− nie reagują z wodą

− reagują ze stężonym kwasem siarkowym(VI).

magnez, glin, żelazo, chrom,  miedź, węgiel, sód

Napisz równania reakcji.

 

Wybrane substancje: ...............................

Równania reakcji ......................................

 Zad.38.10 ID:1385

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu i podaj nazwę produktu organicznego.

bromocyklopropan —KOH,etanol→ ............................................

 

Równanie reakcji ..............................................

Nazwa produktu organicznego .........................Zad.38.11 ID:1060

Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór KOH, którego pH=12 z roztworem HCl o pH=3, aby powstał roztwór o odczynie obojętnym.Zad.38.12 ID:395

Masz do dyspozycji 30%-owy roztwór H2O2 (perhydrol) i wodę.

W jaki sposób otrzymasz 3%-owy roztwór H2O2 (wodę utlenioną)?Zad.38.13 ID:707

Oblicz stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać roztwór NaCl o stężeniu 1mol/dm3 i wodę, aby otrzymać 300cm3 roztworu o stężeniu 0,25mol/dm3.Zad.38.14 ID:465

Jon X2+ pewnego pierwiastka ma konfigurację  1s22s22p63s23p6 a jego jądro 26 neutrony.

Podaj symbol, liczbę atomową pierwiastka i liczbę masową jego izotopu.

 Zad.38.15 ID:516

Z 200g roztworu KNO3 o stężeniu 20% odparowano 50g wody a następnie obniżono temp. roztworu do 20oC. Wykonaj odpowiednie obliczenia, aby sprawdzić, czy w ten sposób można otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność KNO3 wynosi 31,6g/100g wody w temp.20oC.Zad.38.16 ID:1068

kształt orbitali zadania
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zad.38.17 ID:2353

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki HNO2 i podaj liczbę wiązań  σ i π.

 ................................

b) określ typ hybrydyzacji atomu azotu  ............

c) podaj liczbę wiązań  σ i π:

liczba wiązań σ: ......    liczba wiązań π: .....

d) podaj liczbę niewiążących par elektronowych: ..........Zad.38.18 ID:225

Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy związków, które mogą być substratami reakcji zachodzącej wg schematu:

.................... —Al2O3,T.→ C3H6 + H2O

 

 Zad.38.19 ID:54 Przedstaw połówkowe równania utleniania i redukcji i zbilansuj metodą jonowo-elektronową równanie reakcji

H2O2 + Cr3+ + OH → CrO42- + H2O

Utlenianie: ...........................................

Redukcja: ............................................Zad.38.20 ID:133

Oblicz, ile g węglanu sodu - woda(1/10)  i ile g wody należy zmieszać, aby powstały roztwór miał objętość 0,5 dm3 ,  stężenie 20% i gęstość 1,2g/cm3.Zad.38.21 ID:759

   Po rozpuszczeniu CoCl2·6H2O w wodzie o temperaturze 20oC otrzymano roztwór nasycony o stężeniu 35%.
Oblicz rozpuszczalność CoCl2·6H2O.w podanej temperaturze. Podaj wynik z dokładnością 0,1Zad.38.22 ID:146

Uszereguj tlenki według wzrostu ich charakteru zasadowego.

MgO, K2O, Al2O3, Na2OZad.38.23 ID:203

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową elektronów walencyjnych

3s23p5

a) określ jego położenie w układzie okresowym

b) podaj jego symbolZad.38.24 ID:118

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.38.25 ID:2486

Na podanym wzorze kwasu mezo–winowego zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.
kwas winowy
Uzupełnij zdanie, aby było ono prawdziwe.

Kwas mezo–winowy ................. [jest / nie jest] związkiem optycznie czynnym ponieważ jego cząsteczka ................ [jest/nie jest] chiralna.Zad.38.26 ID:594

Entalpia tworzenia dla reakcji  1/2 H2(g) + 1/2 Cl2(g) → HCl(g) wynosi -92kJ.

Przeprowadzono reakcję rozkładu HCl. Oblicz ile dm3 HCl uległo rozkładowi, jeśli dostarczono do układu 1480 kJ ciepła.Zad.38.27 ID:847

Kwas winowy HOOC−CH(OH)−CH(OH)−COOH  reaguje z metanolem w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI).

Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu tej reakcji.Zad.38.28 ID:353

Podany niżej schemat ciągu reakcji napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych.

propanal —H2, kat. → ....................................... —Al2O3 → propenZad.38.29 ID:944

   Do 250 cm3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,2 mol/dm3 dodano roztwór chlorku sodu, w którym znajdowało się 4g tej soli.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy nastąpiło całkowite strącenie jonów Ag+ w postaci osadu.Zad.38.30 ID:2182 Pewien związek poddano reakcji substytucji, w wyniku której otrzymano 2-bromopropan.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie opisanej reakcji.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.