Powrót
Zestaw 40

Zad.40.1 ID:1301

Przeprowadzono reakcję metylobenzenu z mieszaniną nitrującą.
1. Napisz wzory półstrukturalne i nazwy produktów, które powstają w tej reakcji z największą wydajnością .
2. Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.Zad.40.2 ID:48

Do probówki zawierającej roztwór chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu aż do wytrącenia białego osadu. Następnie dodano nadmiar zasady i zaobserwowano roztworzenie osadu. 

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, jakie zaszły w probówce i podaj nazwę końcowego produktu. Przyjmij liczbę koordynacyjną 6.

Równania cząsteczkowe ..................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nazwa produktu .....................................

b) napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania osadu w opisanym doświadczeniu.

Równanie jonowe: ..................................Zad.40.3 ID:21

   Napisz wzór sumaryczny tlenku chromu, w którym chrom przyjmuje maksymalny stopień utlenienia.Zad.40.4 ID:1865

Do 100cm3 roztworu kwasu siarkowego(IV) dodano kilka kropel roztworu kwasu siarkowego(VI).

Określ, jak zmienił się stopień dysocjacji kwasu siarkowego(IV):
a) zmalał        b) pozostał bez zmian        c) wzrósł

Uzasadnij swój wybór:

....................................................................
 Zad.40.5 ID:699

Przeprowadzono reakcję kwasu solnego z 10g żelaza, w wyniku której powstał chlorek żelaza(II) i wodór.
Oblicz, ile moli wodoru powstało po reakcji.

Dokładność obliczeń 0,1.Zad.40.6 ID:1330

Dla podanego schematu napisz równanie reakcji z uwzględnionymi warunkami i określ typ reakcji organicznej.

etanol → eten

 

Równanie reakcji ................................

Typ reakcji ............................................

 Zad.40.7 ID:1671

   Do czterech probówek zawierających roztwory soli
I. CrCl3,   II. MnCl3,   III. MgCl2,    IV. SnCl2
dodano metaliczny cynk.

Napisz równania reakcji, które zaszły w tych probówkach, w których otrzymano chlorek cynku.
Określ rolę cynku w tych reakcjach (utleniacz / reduktor).


 Zad.40.8 ID:770

Narysuj wzory elektronowe kreskowe i określ kształt cząsteczek SOCl2 i COCl2, w których S i C pełnią rolę atomów centralnych.Zad.40.9 ID:882

Oblicz standardową entalpię tworzenia diborowodoru B2H6 z pierwiastków mając do dyspozycji reakcje:

1) 4 B(s) + 3 O2(g) → 2 B2O3(s) ΔH = -2547 kJ
2) 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(c) ΔH = -570 kJ
3) B2H6(g) + 3 O2(g) → B2O3(s) + 3 H2O(c) ΔH = -2164,9 kJ

 Zad.40.10 ID:1626

1. Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu o wzorze sumarycznym C7H6O i podaj jego nazwę.

Wzór .........................................................

Nazwa systematyczna ..............................

2. Napisz wzór związku, jaki powstanie  w wyniku redukcji tego aldehydu.

Wzór związku: ............................................
 Zad.40.11 ID:755

   Zmieszano roztwór chlorku cynku z roztworem zasady sodowej.

Napisz wzory jonów, które zostały usunięte z roztworu w wyniku reakcji, jaka zaszła po zmieszaniu.

Wzory jonów: ............................................Zad.40.12 ID:479

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cr(NO3)3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + KNO3 + H2OZad.40.13 ID:78

Stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu wynosi 1,5·10-5mol/dm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zad.40.14 ID:114

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

 Zad.40.15 ID:1174

Reakcja chemiczna przebiega w 2 etapach

F2 + 2 NO2 → NO2F + F + NO2        etap I - wolny
F + NO2 → NO2F                             etap II - szybki

a) napisz równanie sumaryczne dla tej reakcji

b) określ, który etap decyduje o całkowitej szybkości reakcji

c) określ reagent przejściowyZad.40.16 ID:420

Oblicz, ile g węglanu sodu Na2CO3 znajduje się w 10 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Masa węglanu sodu: ....................Zad.40.17 ID:537

   Napisz równanie dysocjacji wodoroszczawianu amonu (NH4)HC2O4.Zad.40.18 ID:1170

1. Narysuj wzór elektronowy jonu CO32− i określ typ hybrydyzacji atomu węgla.

Wzór elektronowy: .................................

Typ hybrydyzacji atomu węgla: .............

2. Uzupełnij zdanie wpisując określenie z nawiasu.

W jonie CO32–  wiązanie π tworzą elektrony atomu tlenu znajdujące się na orbitalu p i elektrony atomu węgla znajdujące sie na orbitalu ........ (s / p / d / zhybrydyzowanym).Zad.40.19 ID:2265

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu bromianowego(III) BrO2 z uwzględnieniem jego kształtu i określ kształt jonu i typ hybrydyzacji atomu bromu.

Wzór ......................................................

Kształt jonu:  ...............................

Typ hybrydyzacji: .................................Zad.40.20 ID:206

   Przeprowadzono reakcję 5g cynku z kwasem solnym. 
Oblicz objętość wydzielonego wodoru przeliczoną w temp. 10oC pod ciśn. 1100hPa. Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.40.21 ID:2291

Określ, który z podanych niżej procesów jest utlenianiem a który redukcją.

2NH3 → N2H4 + 2H+                    .......................
4H+ + MnO4  → MnO2 + 2H2O    ........................
3H2O + Cl2O7  → 2ClO2¯ + 6OH¯ .......................
4OH¯ + Zn  → [Zn(OH)4]2−            .......................
8H+ + BrO4→ Br + 4H2O        ........................
2H2O + ClO   → Cl + H2O          ........................Zad.40.22 ID:2649

Przeprowadzono reakcję zobojętniania 100g roztworu wodorotlenku magnezu o stężeniu 25% za pomocą gazowego chlorowodoru.

Oblicz jaka była objętość chlorowodoru odmierzona w temp. 17oC i pod ciśnieniem 1100hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,01.

R=83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.40.23 ID:2430

W reaktorze przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl

Oblicz rząd reakcji

Rząd reakcji: ...........

Oblicz szybkość reakcji, jeśli stężenie NO wynosi 0,5 mola·dm−3 a stężenie Cl2 0,2 mol·dm−3 dla stałej szybkości równej 1.

Szybkość reakcji: ......................Zad.40.24 ID:790

Oblicz, czy 2dm3 tlenu odmierzonych w warunkach normalnych wystarczy do otrzymania 10g tlenku glinu w reakcji syntezy.Zad.40.25 ID:1452

Za pomocą równań reakcji napisz procesy, jakie zachodzą podczas rozpuszczania etanianu sodu w wodzie.

 

Równania ..................................................

.................................................................Zad.40.26 ID:9

19,62 g pewnego pierwiastka przereagowało z kwasem solnym i powstało 6,72dm3 wodoru i związek, w którym pierwiastek ten jest na +II stopniu utlenienia.

Wykonaj odpowiednie obliczenia. Podaj nazwę tego pierwiastka i jego masę molową.

Nazwa pierwiastka: ...............................

Masa molowa: ......................................Zad.40.27 ID:833

Sporządzono roztwór nasycony poprzez rozpuszczenie NH4Cl w 500g wody o temp.20oC a następnie ogrzano roztwór do temp. 60oC.
Oblicz, ile NH4Cl można jeszcze rozpuścić, aby roztwór był w dalszym ciągu nasycony.

Rozpuszczalność NH4Cl w temp. 20oC: 37,2g/100g wody
Rozpuszczalność NH4Cl w temp. 60oC: 55,2g/100g wodyZad.40.28 ID:367

Hematyt to ruda żelaza zawierająca tlenek żelaza(III). Z 1000 kg hematytu otrzymano 490 kg czystego żelaza.
Oblicz ile % zanieczyszczeń znajduje w hematycie.

Procent zanieczyszczeń: ...................Zad.40.29 ID:179

   W reaktorze o objętości 1 dm3 umieszczono 0,1 mola P4 i 0,6 mola H2. Zapoczątkowano reakcję, która przebiega zgodnie z równaniem
P4 + 6H2 → 4PH3       
Równanie kinetyczne tej reakcji:  v = k·[H2]. Stała szybkości:  k=0,2·s−1

1. Oblicz stężenie molowe wodoru po upływie 2 sekund od rozpoczęcia reakcji.

2. Wybierz wykres przedstawiający zależność szybkości tej reakcji w zależności

a) od stężenia wodoru: ..................... (A/B/C)
b) od stężenia fosforu: ...................... (A/B/C)Zad.40.30 ID:864

Metodą bilansu jonowo-elektronowego dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu

…KMnO4 + …HCl → …KCl + …Cl2 + …MnCl2 …H2O

Napisz równania procesów redukcji i utleniania z uwzględnieniem elektronów.

Równanie procesu redukcji .............................................................

Równanie procesu utleniania .........................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl