Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 40

Zad.40.1 ID:521

100g chlorku miedzi(II) zawierającego 5% zanieczyszczeń rozpuszczono w 800g wody.

Oblicz steżenie procentowe chlorku miedzi(II) otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ...................

 Zad.40.2 ID:607

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji przedstawionej schematem

but-1-yn —H+,Hg2+ → ................................

Równanie reakcji: ...............................................................

   Podaj nazwę grupy funkcyjnej występującej w otrzymanym związku.

Nazwa grupy funkcyjnej: ............................................Zad.40.3 ID:1171

Octan izopropylu to bezbarwna ciecz o intensywnym owocowym zapachu. Jest on stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, wosków oraz używany poligrafii,  w przemyśle perfumeryjnym, w produkcji farb. Otrzymuje się go w reakcji estryfikacji alkoholu izopropylowego (propan-2-olu) z kwasem octowym.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie hydrolizy zasadowej octanu izopropylu.Zad.40.4 ID:1427

Napisz równanie reakcji hydrolizy octanu etylu pod wpływem wodorotlenku potasu.

 

Równanie reakcji ...............................................Zad.40.5 ID:1473

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji
.....C2O42− + .....MnO4 + .....H+ → .....CO2 + .....Mn2+ + .....H2O

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.40.6 ID:591

Wzrost temperatury o 10cC powoduje, że szybkość reakcji wzrasta 2-krotnie.
Oblicz, o ile stopni należy podwyższyć temperaturę, aby szybkość reakcji wzrosła 4-krotnie.Zad.40.7 ID:2072 Do naczynia po pojemności 1 dm3 wprowadzono N2O4 i przeprowadzono reakcję wg równania
N2O4 ⇌ 2NO2      Kc = 64
Po osiągnięciu stanu równowagi stężenie [NO2]=8 mol/dm3.

Oblicz stężenie początkowe N2O4.


Zad.40.8 ID:349 Oblicz, ile g wody i ile g KOH należy dodać do 300g roztworu KOH o stężeniu 8%, aby powstało 500g roztworu KOH o stężeniu 15%Zad.40.9 ID:727

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku
K4SiO4 + HCl

Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone opisujące przebieg tego doświadczenia.

Równanie cząsteczkowe: .......................................................................

Równanie jonowe skrócone: ................................................................Zad.40.10 ID:539

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg schematu

benzen → metylobenzen

Uwzględnij warunki reakcji.Zad.40.11 ID:26

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową jonu X3+ pewnego pierwiastka.

 [Ar]3d6

 

a) podaj nazwę tego pierwiastka

.....................................

b) zapisz fragment konfiguracji dotyczący elektronów walencyjnych atomu tego pierwiastka.

.................................

c) określ liczbę niesparowanych elektronów w atomie tego pierwiastka

.................................Zad.40.12 ID:1404

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kationu amonowego NH4+, określ typ hybrydyzacji atomu azotu i kształt cząsteczki.

Wzór elektronowy: ...............................................

Typ hybrydyzacji atomu azotu: ...........................

Kształt cząsteczki: ...............................................

 

 Zad.40.13 ID:127

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S → Cr2(SO4)3 + H2O + S + K2SO4Zad.40.14 ID:1073

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

...HC≡CH+ ...KMnO4 + ...H2O → ... HOOC−COOH  + ...KOH + ...MnO2

Napisz równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas tej przemiany.Zad.40.15 ID:1243

Dla podanego schematu reakcji:

propan światło 2–chloropropan

a) za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie chemiczne i wpisz warunki reakcji

b) określ typ reakcji i mechanizm.

 

Równanie ......................................

Typ reakcji:  ...............................(addycja / eliminacja  / substytucja)
Mechanizm ................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy )Zad.40.16 ID:757

W wyniku reakcji kwasu solnego z siarczkiem żelaza(II) powstało 2dm3 siarkowodoru i chlorek żelaza(II).
Oblicz masę otrzymanego chlorku żelaza(II).Zad.40.17 ID:605

   Określ, które z podanych niżej związków mają taki sam masowy udział procentowy węgla w cząsteczce.
weglowodoryZad.40.18 ID:778

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

odmiany alotropowe węgla

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z atomów węgla połączonych ze sobą za pomocą .....................(silnych / słabych) ............................. (wiązań wodorowych, sił van der Waalsa, wiązań jonowych, wiązań kowalencyjnych, wiązań spolaryzowanych).
  Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ........... (sp, sp2, sp3)Zad.40.19 ID:2753

   Po dodaniu kwasu chlorowodorowego do roztworu pewnej soli zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego, bezwonnego gazu.

Spośród niżej podanych wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji.

Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaNO2, NaNO3, NH4Cl

Równanie reakcji: .............................................................Zad.40.20 ID:81

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów:

I. CH2Cl–CH2Cl —NaOH, alkohol→......................

II. CH2Cl–CH2Cl —NaOH,H2O→......................Zad.40.21 ID:473

Określ stopień utlenienie siarki w jonach

A: HS         stopień utlenienia siarki ........
B: SO32      stopień utlenienia siarki ........
C: HSO4     stopień utlenienia siarki ........

 Zad.40.22 ID:2246

W wyniku prażenia skały wapiennej zawierającej 90% węglanu wapnia otrzymuje się wapno palone, czyli czysty tlenek wapnia. Produktem ubocznym reakcji jest tlenek węgla(IV).
Oblicz ile dm3 tlenku węgla(IV) odmierzonego pod ciśnieniem 900hPa i w temp. 500oC powstaje w wyniku prażenia 150g skały wapiennej.

Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.40.23 ID:972

Uzupełnij.

Do roztworu chlorku żelaza(III) dodano niewielką ilość roztworu wodorotlenku sodu i zaobserwowano ..................................... Następnie roztwór tego wodorotlenku dodano w nadmiarze i zaobserwowano ....................................Zad.40.24 ID:2644

Do roztworu zawierającego 50g kwasu solnego dodano 20g sodu.
Oblicz objętość wydzielonego wodoru.Zad.40.25 ID:1301

Przeprowadzono reakcję metylobenzenu z mieszaniną nitrującą.
1. Napisz wzory półstrukturalne i nazwy produktów, które powstają w tej reakcji z największą wydajnością .
2. Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.Zad.40.26 ID:48

Do probówki zawierającej roztwór chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu aż do wytrącenia białego osadu. Następnie dodano nadmiar zasady i zaobserwowano roztworzenie osadu. 

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, jakie zaszły w probówce i podaj nazwę końcowego produktu. Przyjmij liczbę koordynacyjną 6.

Równania cząsteczkowe ..................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nazwa produktu .....................................

b) napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania osadu w opisanym doświadczeniu.

Równanie jonowe: ..................................Zad.40.27 ID:21

   Napisz wzór sumaryczny tlenku chromu, w którym chrom przyjmuje maksymalny stopień utlenienia.Zad.40.28 ID:1865 Do roztworu kwasu siarkowego(IV) dodano roztwór kwasu solnego.

Określ, jak zmienił się stopień dysocjacji kwasu siarkowego(IV):
a) zmalał
b) pozostał bez zmian
c) wzrósłZad.40.29 ID:699

Przeprowadzono reakcję kwasu solnego z 10g żelaza, w wyniku której powstał chlorek żelaza(II) i wodór.
Oblicz, ile moli wodoru powstało po reakcji.

Dokładność obliczeń 0,1.Zad.40.30 ID:1330

Dla podanego schematu napisz równanie reakcji z uwzględnionymi warunkami i określ typ reakcji organicznej.

etanol → eten

 

Równanie reakcji ................................

Typ reakcji ............................................

 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.