Powrót
Zestaw 41

Zad.41.1 ID:108

Określ, który zestaw (które zestawy) można użyć do zbierania wodoru otrzymanego w doświadczeniach.
Przy wybranym zestawie napisz, jakie właściwości wodoru umożliwiają jego zastosowanie.

otrzymywanie wodoru zestaw laboratoryjny

A. Tak/Nie ..............................................

B. Tak/Nie ..............................................

C. Tak/Nie ..............................................

D. Tak/Nie ..............................................Zad.41.2 ID:2405

Określ odczyn wodnego roztworu benzoesanu sodu. Odpowiedź uzasadnij pisząc odpowiednie równanie reakcji.

Odczyn: .........................................................................

Równanie reakcji: .......................................................Zad.41.3 ID:149

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

Al + O2  → Al2O3Zad.41.4 ID:2447


Do 100cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,5mol/dm3 wprowadzono gazowy chlorowodór i nastąpiła reakcja całkowitego zobojętnienia.
Oblicz jaka była objętość wprowadzonego chlorowodoru odmierzona w temp. 27oC i pod ciśnieniem 1000hPa. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.

R=83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.41.5 ID:1477

   Do roztworu alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) mającego pH równe punktowi izoelektrycznemu wprowadzono roztwór zasady.

Napisz w formie skróconej jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w tym roztworze.Zad.41.6 ID:1228

Zapisz wzorami półstrukturalnymi wszystkie możliwe produkty powstałe w wyniku monochlorowania w obecności światła związku o nazwie 2-chloro-1,4-dimetylobenzen.Zad.41.7 ID:821

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 3 produkty, których stosunek masowy wynosi 2:5:8.
Podaj masę każdego produktu, jeśli rozkładowi uległo 105g substancji.Zad.41.8 ID:764

   Do reaktora wprowadzono 300 g azotu i wodór i przeprowadzono syntezę, w wyniku której otrzymano 432dm3 amoniaku w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku.Zad.41.9 ID:1476

Podaj numer aminokwasu, który zalicza się do aminokwasów  białkowych.

 zadania maturalne aminokwasy

Aminokwas białkowy ma numer  ..............

 

Określ, co decyduje o przynależności aminokwasu do grupy aminokwasów białkowych.

.....................................................................................Zad.41.10 ID:346

Masz do dyspozycji roztwory wodne:
wodorotlenku potasu, kwasu siarkowego(VI), siarczanu(VI) sodu, siarczanu(IV) sodu, manganianu(VI) potasu, manganianu(VII) potasu.

Wybierz te roztwory, które potrzebne są do wykonania doświadczenia przebiegającego wg schematu
jon manganianowy(VII) → jon manganianowy(VI)
Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

Wybrane roztwory: ......................................................................................................

Obserwacje: ................................................................................................................
 Zad.41.11 ID:1078

Narysuj wzór półstrukturalny (szkieletowy) cykloalkanu w konfiguracji cis o wzorze sumarycznym C5H10Zad.41.12 ID:377

W wynku reakcji metanu z parą wodną powstaje tzw. gaz syntezowy czyli mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru w stosunku objętościowym 1:3.

Oblicz stosunek wagowy tlenku węgla(II) i wodoru w tej mieszaninie.Zad.41.13 ID:1926 Oblicz entalpię reakcji
4HCl(g) + O2(g) → 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)
mając dane:
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g)                       ΔH1o = -185kJ
2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g)                   ΔH2o = -484kJ


Zad.41.14 ID:2259

Poniżej przedstawiono schemat ciągu dwóch reakcji.
pochodne węglowodorw zadania maturalne
Za wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie.

Równanie reakcji I.: ...................................

Równanie reakcji II: ...................................Zad.41.15 ID:685

   Aldehydy mają wyższe temperatury wrzenia niż odpowiadające im alkany.

Podaj przyczynę tego zjawiska.

..................................................................................Zad.41.16 ID:732

Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji zapisanej schematem
nitrowanie nitrobenzen zadaniaZad.41.17 ID:196

Pewien pierwiastek położony jest w grupie II. Jego jon ma taką samą konfigurację elektronową jak atom argonu w stanie podstawowym.

Napisz wzór tego jonu i  jego konfigurację elektronową.

Wzór jonu: .....................

Konfiguracja elektronowa: ...............................Zad.41.18 ID:2488

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać ze sobą roztwór kwasu solnego o stężeniu 13,13 mol/dm3 i gęstości 1,198 g/cm3 i wodę, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.

Stosunek masowy roztworu kwasu solnego i wody: .....................Zad.41.19 ID:852

Uzupełnij tabelę: wpisz obserwacje i skrócone równanie jonowe lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

Doświadczenie Obserwacje Równanie jonowe skrócone
Do roztworu AgNO3 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu ZnCl2 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu AuCl3 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu MgCl2 dodano blaszkę miedziową    

 Zad.41.20 ID:846

180g roztworu soli zawiera 40% wody. Oblicz stosunek masowy soli do wody.Zad.41.21 ID:730

   Reakcja zachodzi wg równania 2SO2 + O2 → 2SO3. Równanie kinetyczne dla tej reakcji: v = k[SO2]2[O2]. Początkowe stężenia wynoszą: C0 SO2 = 5mol/dm3, C0 O2 = 6mol/dm3.  Po czasie t stężenie O2 zmniejszyło się o 1 mol/dm3.
Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji po czasie t.Zad.41.22 ID:306

Pewien związek chemiczny składa się z 93,33% masowych żelaza i 6,67% masowych węgla a jego masa cząsteczkowa wynosi 180u.
Ustal wzór sumaryczny tego związku.

Wzór sumaryczny: ........................Zad.41.23 ID:2142

a) Zapisz skróconą konfigurację elektronową atomu 24Cr:
.................................................

b) Określ ilość powłok elektronowych w atomie chromu: ............................

c) Napisz skróconą konfigurację elektronową kationu chromu(III)
...........................................Zad.41.24 ID:2256

Pewien atom posiada konfigurację elektronową powłokową K2L8M11N2:

a) Przedstaw jego konfigurację elektronową podpowłokową

Konfiguracja podpowłokowa ......................................................................

b) podaj liczbę elektronów niesparowanych

Liczba elektronów niesparowanych .....

c) Podaj nazwę pierwiastka.

Nazwa pierwiastka .........................
 Zad.41.25 ID:1667

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory sumaryczne, reakcje tlenku z wodą (jeśli zachodzą), charakter tlenku.

Nazwa tlenku Wzór sumaryczny Reakcja z wodą Charakter
tlenek azotu(II)      
 tlenek azotu(III)      
tlenek azotu(IV)      
tlenek azotu(V)      

 

 

 

 

 Zad.41.26 ID:1666 Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

amoniak —[O], kat.→ ............... —[O] → tlenek azotu(IV) —dimeryzacja→ .................Zad.41.27 ID:858

50 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 30% i gęstości 1,2g/cm3 uzupełniono wodą do objętości 200cm3. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Zad.41.28 ID:2471

Sporządzono 2 dm3 roztworu kwasu jodowodorowego o stężeniu 32% i gęstości 1,3g/cm3.

Oblicz masę kwasu jodowodorowego zawartą w tym roztworze.

Masa kwasu jodowodorowego: ..................Zad.41.29 ID:886 Reakcja utleniania tlenku azotu(II) przebiega w etapach

etap 1.: 2NO ⇌ N2O2
etap 2.: N2O2 + O2 ⇌ 2NO2

Napisz r ównanie reakcji utleniania tlenku azotu(II) i wskaż reagent przejściowy.


Zad.41.30 ID:559

Sporządzono roztwór węglanu sodu w wodzie o stężeniu 30% w temp. 30oC. Dokonaj odpowiednich obliczeń i określ, czy jest on nasycony.

Rozpuszczalność węglanu sodu w wodzie: 50g/100g wody w temp. 30oCPowrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl