Powrót
Zestaw 44

Zad.44.1 ID:1033

Przeprowadzono doświadczenie:
W naczyniu I sporządzono roztwór manganianu(VII) potasu a następnie dodano do niego roztwór kwasu chlorowodorowego. Wydzielający się gaz wprowadzano rurką do naczynia II zawierającego roztwór jodku potasu z dodatkiem skrobi.

Napisz, co zaobserwowano w naczyniu II: ...................................................

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji, jakia zaszła w naczyniu II:   ......................................Zad.44.2 ID:1255

W 80g 10%-owego roztworu CaCl2 rozpuszczono 20g hydratu CaCl2·6H2O.

Oblicz stęzenie procentowe powstałego roztworu.Zad.44.3 ID:1277

Atom pewnego pierwiastka ma 94 cząstki, w tym 34 neutrony.

Napisz jego symbol z uwzględnieniem liczby atomowej i liczby masowej.Zad.44.4 ID:805

 Sporządzono wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3 i wodny roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/dm3.  

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij zdanie. 

pH roztworu amoniaku jest ..................................... [większe niż / mniejsze niż / takie same, jak] pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu, ponieważ ..........................Zad.44.5 ID:813

  Roztwór kwasu azotowego(III) ma stężenie 8%,  gęstość ≈1,02 g/cm3.
Oblicz pH tego kwasu.

Do roztworu tego kwasu dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zad.44.6 ID:863

W wodzie rozpuszczono dwie sole i otrzymano roztwór o objętości 2 dm3,  w którym stwierdzono obecność 4 moli Cu2+, 12 moli Na+, 8 moli Cl i 6 moli SO42−.
Podaj, jakie sole i o jakim stężeniu znajdują się w roztworze.Zad.44.7 ID:1278

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu CN .Zad.44.8 ID:1279

Kwas tiocyjanowy o wzorze HSCN ulega przemianie, w której przekształca się w drugą formę, która nazywamy kwasem izocyjanowym HNCS. Proces ten nazywany jest tautomerią. Atomy w obu cząsteczkach połaczone są w takiej samej kolejności, jaka występuje w ich wzorach sumarycznych.

Narysuj wzory elektronowe obu cząsteczek HSCN i HNCS.Zad.44.9 ID:1280

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku węgla(II)  CO.Zad.44.10 ID:1282

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(V).Zad.44.11 ID:1283

Narysuj wzór elektronowy kreskowy tlenku żelaza(III).Zad.44.12 ID:663

Zmieszano 7g azotu i 12g helu w warunkach normalnych.

Oblicz objętość otrzymanej mieszaniny.Zad.44.13 ID:1005

Jeden z tlenków fosforu ma wzór P4O10. Otrzymuje się go w reakcji spalania fosforu w powietrzu (proces I.). Ma on postać białego proszku, który gwałtownie reaguje z wodą (proces II.).

a) podaj nazwę systematyczną tego tlenku

nazwa systematyczna P4O10: ....................................

b) określ typ wiązań, jakie znajdują się w cząsteczce P4O10 

typ wiązań: ...................................

c) napisz równanie reakcji procesu I. i II. i określ typy tych reakcji

równanie reakcji procesu I.: ................................................ typ reakcji: ...................................
równanie reakcji procesu II.: ............................................... typ reakcji: ...................................Zad.44.14 ID:781

W jonie pewnego pierwiastka X3+ znajduje się 40 neutronów i 28 elektronów.

1. Wyznacz liczbę atomową i liczbę masową pierwiastka X
liczba atomowa: ...............       liczba masowa: ..................

2. Napisz wzór jonu tego pierwiastka
wzór jonu: ....................Zad.44.15 ID:1084

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu galu i podkreśl w niej część dotyczącą elektronów walencyjnych.

.................................Zad.44.16 ID:1111

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4NH3+3O2→2N2+6H2O
Szybkość tworzenia N2 jest równa 0,5 mol ·dm–3 ·s–1

Uzupełnij zdania:

1. Szybkość tworzenia wody wynosi: ....................................

2. Szybkość zaniku amoniaku wynosi: ..................................Zad.44.17 ID:1133

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
Początkowe stężenie N2 wynosiło 1 mol/dm3. Po 0,1s stężenie N2 wynosiło 0,4 mol/dm3.

Oblicz szybkość reakcji tworzenia NO.Zad.44.18 ID:1241

W roztworze pewnego kwasu HX zaszła dysocjacja zgodnie z równaniem:
HX ⇄H+ + X   
W roztworze stwierdzono obecność 26moli cząsteczek kwasu HX, 37moli jonów H+ i  37moli jonów X pochodzących od kwasu.

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.Zad.44.19 ID:1247

Każdą podaną substancję  przypisz do rodzaju kryształu, jaką ta substancja tworzy w stanie stałym.

1. chlorek sodu      2. jod       3. tlenek wapnia      4. sacharoza       5. diament        6. woda  

A. kryształ jonowy: ...................................................................

B. kryształ kowalencyjny: .........................................................

C. kryształ molekularny (cząsteczkowy): ..................................Zad.44.20 ID:1248

 W 200 g wody o temperaturze 40°C rozpuszczono 1 mol jodku potasu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy powstał roztwór nasycony czy nienasycony.​

Rozpuszczalność jodku potasu w temp. 40°C wynosi 160g/100 g wody.Zad.44.21 ID:201

Do kolby miarowej o pojemności 200cm3 dodano 10cm3 roztworu kwasu fluorowodorowego  stężeniu 3,18 mol/dm3 a następnie dopełniono wodą do kreski.

Oblicz pH otrzymanego roztworuZad.44.22 ID:248

Napisz obserwacje w doświadczeniu przedstawionym na schemacie.
mocznik reakcje
Probówka I.: ...............................................
Probówka II: ...............................................
Probówka III.: .............................................Zad.44.23 ID:418

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji

....CH2=CH–CH2–CH3  + ....MnO4 + ....H2O  → ....CH2(OH)–CH(OH)–CH2–CH3  + ....MnO2 + ....OH  

Napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

Reakcja utleniania: ..........................................................

Reakcja redukcji: .............................................................Zad.44.24 ID:443

Poniżej przedstawiono wzór laktozy. 
laktoza cukry węglowodany zadania
Wybierz właściwe produkty hydrolizy laktozy.

A. α-galaktoza  B. β-galaktoza   i    C. α-glukoza   D. β-glukozaZad.44.25 ID:470

Do 2dm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol·dm−3 dodano cynk.

Oblicz stężenie molowe kwasu chlorowodorowego w momencie, gdy wydzieliło się 10dm3 wodoru. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.Zad.44.26 ID:494

Do roztworu kwasu azotowego(III) dodano kilka kropel roztworu kwasu azotowego(V).

Uzupełnij zdania.

a) Wartość stałej dysocjacji kwasu azotowego(III) ..................... (zmalała / pozostała bez zmian   / wzrosła), ponieważ ............................

b) Wartość stopnia dysocjacji kwasu azotowego(III) ..................... (pozostanie bez zmian, wzrośnie, zmaleje), ponieważ .........................Zad.44.27 ID:549

Do 120g mieszaniny propanu z propenem dodano brom i  przeprowadzono reakcję w temperaturze pokojowej. Po zakończeniu reakcji stwierdzono, że przereagowało 304,4g bromu.

Oblicz stosunek masowy węglowodorów w mieszaninie wyjściowej.

Stosunek masowy propanu do propenu wynosi ..................................Zad.44.28 ID:587

1. Uzupełnij schemat reakcji wpisując wzory substancji A i B.
benzen otrzymywanie nitrowanie

2. Napisz typ i mechanizm reakcji, w której benzen jest substratem.

Typ reakcji: .........................  Mechanizm: .......................Zad.44.29 ID:627

Benzanilid jest amidem pochodzącym od kwasu benzoesowego i I-rzędowej aminy aromatycznej.

Narysuj wzór benzanilidu.Zad.44.30 ID:628

Napisz równanie reakcji z uwzględnieniem jej warunków przebiegającej wg schematu

benzen + chloroetan → .................................

Określ typ reakcji .............................. i jej mechanizm ............................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl