Powrót
Zestaw 44

Zad.44.1 ID:248

Napisz obserwacje w doświadczeniu przedstawionym na schemacie.
mocznik reakcje
Probówka I.: ...............................................
Probówka II: ...............................................
Probówka III.: .............................................Zad.44.2 ID:418

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji

....CH2=CH–CH2–CH3  + ....MnO4 + ....H2O  → ....CH2(OH)–CH(OH)–CH2–CH3  + ....MnO2 + ....OH  

Napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

Reakcja utleniania: ..........................................................

Reakcja redukcji: .............................................................Zad.44.3 ID:443

Poniżej przedstawiono wzór laktozy. 
laktoza cukry węglowodany zadania
Wybierz właściwe produkty hydrolizy laktozy.

A. α-galaktoza  B. β-galaktoza   i    C. α-glukoza   D. β-glukozaZad.44.4 ID:470

Do 2dm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol·dm−3 dodano cynk.

Oblicz stężenie molowe kwasu chlorowodorowego w momencie, gdy wydzieliło się 10dm3 wodoru. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.Zad.44.5 ID:494

Do roztworu kwasu azotowego(III) dodano kilka kropel roztworu kwasu azotowego(V).

Uzupełnij zdania.

a) Wartość stałej dysocjacji kwasu azotowego(III) ..................... (zmalała / pozostała bez zmian   / wzrosła), ponieważ ............................

b) Wartość stopnia dysocjacji kwasu azotowego(III) ..................... (pozostanie bez zmian, wzrośnie, zmaleje), ponieważ .........................Zad.44.6 ID:549

Do 120g mieszaniny propanu z propenem dodano brom i  przeprowadzono reakcję w temperaturze pokojowej. Po zakończeniu reakcji stwierdzono, że przereagowało 304,4g bromu.

Oblicz stosunek masowy węglowodorów w mieszaninie wyjściowej.

Stosunek masowy propanu do propenu wynosi ..................................Zad.44.7 ID:587

1. Uzupełnij schemat reakcji wpisując wzory substancji A i B.
benzen otrzymywanie nitrowanie

2. Napisz typ i mechanizm reakcji, w której benzen jest substratem.

Typ reakcji: .........................  Mechanizm: .......................Zad.44.8 ID:627

Benzanilid jest amidem pochodzącym od kwasu benzoesowego i I-rzędowej aminy aromatycznej.

Narysuj wzór benzanilidu.Zad.44.9 ID:628

Napisz równanie reakcji z uwzględnieniem jej warunków przebiegającej wg schematu

benzen + chloroetan → .................................

Określ typ reakcji .............................. i jej mechanizm ............................Zad.44.10 ID:80

Izomery funkcyjne to takie związki, które mają taki sam skład pierwiastkowy, lecz różne grupy funkcyjne.

Narysuj wzór związku, który jest izomerem funkcyjnym kwasu benzoesowego i podaj jego nazwę.

Wzór: ..........................

Nazwa: .......................Zad.44.11 ID:655

Na podstawie poniższych równań reakcji uporządkuj metale (Ru, Nb, Pd) wg ich malejącej aktywności.

2Nb + 3RuBr2 → 2NbBr3 + 3Ru
2Nb + 3PdBr2 → 3NbBr3 + 3Pd
Ru + PdBr2 → RuBr2 + Pd

......... > ....... > .......Zad.44.12 ID:166

Przeprowadzono reakcję mieszaniny sodu i tlenku sodu z 1-molowym kwasem chlorowodorowym. Na całkowite roztworzenie mieszaniny zużyto 500cm3  kwasu i otrzymano 2dm3 wodoru. 

Oblicz zawartość sodu w mieszaninie wyjściowej wyrażoną w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.Zad.44.13 ID:861

Rozpuszczalność CaCl2·6H2O w wodzie w temp.20oC wynosi 88g/100g wody. Gęstość nasyconego roztworu chlorku wapnia w tej temperaturze wynosi 1,21g/cm3.

Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu chlorku wapnia w temp. 20oC. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.Zad.44.14 ID:994

Oblicz ile g CoCl2•6H2O i ile g wody należy dodać do 100g roztworu tej soli o stężeniu 5%, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 24,35%.

Masa hydratu: .......................

Masa wody: ...........................Zad.44.15 ID:591

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O
Wzrost temperatury o 10cC powoduje, że szybkość reakcji wzrasta 2-krotnie.

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli temperatura w reaktorze zostanie zwiększona z 240K do 280K.

Szybkość reakcji ....................... (zmaleje / wzrośnie) ........  razy.Zad.44.16 ID:2123

Uzupełnij.

Liczba atomowa wskazuje na ilość ............... w jednym atomie pierwiastka. Określa ona również ilość ............... w elektrycznie obojętnym atomie.
W układzie okresowym nie ma dwóch pierwiastków mający takie same ...............Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.