Powrót
Zestaw 44

Zad.44.1 ID:1239

Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny pewnego związku organicznego:

weglowodory zadania LO

1) Podaj nazwę systematyczną tego związku
..............................................

2) Napisz wzór ogólny szeregu homologicznego, do którego należy ten związek.
..............................................

3) Określ, czy podany związek posiada izomery cis i trans
.............................. (TAK/NIE)

4) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji tego związku z chlorowodorem.

..................................................................................................Zad.44.2 ID:910

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

−[−CH2−CH=CH−CH2−]−

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer.Zad.44.3 ID:1312

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

polimery zadnia egzaminacyjne

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer i podaj jego nazwę systematyczną.Zad.44.4 ID:667

W wyniku reakcji glicerolu z mieszaniną kwasu palmitynowego ze stearynowym powstało kilka produktów.

Narysuj wzory półstrukturalne tych produktów, które wykazują czynność optyczną.Zad.44.5 ID:941

Kwas gentyzynowy to nazwa zwyczajowa kwasu 2,5-dihydroksybenzoesowego. Do kwasu gentyzynowego dodano alkohol etylowy i po zakończeniu reakcji wyodrębniono produkt organiczny (etap I). Do tak otrzymanego związku dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu (etap II).

Narysuj wzór półstrukturalny jonu organicznego powstałego w roztworze w etapie II.Zad.44.6 ID:946


Spośród podanych niżej związków przedstawionych wzorami, wybierz te, które po wprowadzeniu do wody zmienią jej pH i napisz odpowiednie równania reakcji uzasadniające ten wybór w formie jonowej.

SiH4, CO, SO3, H2S

Równania reakcji: ..................................................Zad.44.7 ID:961

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek chemiczny rozpada się pod wpływem tych samych cząsteczek. Czysta woda ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2H2O ⇄ H3O+ + OH

Napisz równanie autodysocjacji kwasu metanowego i metanolu.Zad.44.8 ID:1014

19,5g stopu wapnia i sodu poddano działaniu kwasu solnego będącego w nadmiarze. W wyniku reakcji otrzymano 10,08dm3 wodoru w warunkach normalnych.

Oblicz skład stopu wyrażony w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością 0,1.
Przyjmij M Na = 23g/mol,   M Ca = 40g/molZad.44.9 ID:1015

Narysuj wzór elektronowy kreskowy bromku fosforu(III) i określ kształt cząsteczki.

wzór elektronowy: ..................................................

kształt cząsteczki: ..................................................Zad.44.10 ID:1022

Pewien związek chemiczny otrzymano w trzyetapowym procesie, którego poszczególne etapy miały wydajność:

WI = 89,0%, WII = 91,0%, WIII = 90,0%

Oblicz wydajność całkowitą tego procesu.Zad.44.11 ID:1033

Przeprowadzono doświadczenie:
W naczyniu I sporządzono roztwór manganianu(VII) potasu a następnie dodano do niego roztwór kwasu chlorowodorowego. Wydzielający się gaz wprowadzano rurką do naczynia II zawierającego roztwór jodku potasu z dodatkiem skrobi.

Napisz, co zaobserwowano w naczyniu II: ...................................................

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji, jakia zaszła w naczyniu II:   ......................................Zad.44.12 ID:1255

W 80g 10%-owego roztworu CaCl2 rozpuszczono 20g hydratu CaCl2·6H2O.

Oblicz stęzenie procentowe powstałego roztworu.Zad.44.13 ID:1277

Atom pewnego pierwiastka ma 94 cząstki, w tym 34 neutrony.

Napisz jego symbol z uwzględnieniem liczby atomowej i liczby masowej.Zad.44.14 ID:805

 Sporządzono wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3 i wodny roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/dm3.  

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij zdanie. 

pH roztworu amoniaku jest ..................................... [większe niż / mniejsze niż / takie same, jak] pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu, ponieważ ..........................Zad.44.15 ID:813

  Roztwór kwasu azotowego(III) ma stężenie 8%,  gęstość ≈1,02 g/cm3.
Oblicz pH tego kwasu.

Do roztworu tego kwasu dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zad.44.16 ID:863

W wodzie rozpuszczono dwie sole i otrzymano roztwór o objętości 2 dm3,  w którym stwierdzono obecność 4 moli Cu2+, 12 moli Na+, 8 moli Cl i 6 moli SO42−.
Podaj, jakie sole i o jakim stężeniu znajdują się w roztworze.Zad.44.17 ID:610

Tlenek chloru(I,V) ma wzór Cl2O3. Występuje on w trzech różnych strukturach. W jednej z nich atomy chloru są ze sobą połączone bezpośrednio a wszystkie atomy tlenu są przyłączone tylko do jednego atomu chloru.
J. Phys. Chem. A 1997, 101, 7145-7153

Narysuj wzór elektronowy kreskowy opisanej cząsteczki.

..........................................................................

Określ kształt cząsteczki i typ hybrydyzacji centralnego atomu chloru.

kształt cząsteczki: .......................
typ hybrydyzacji: .........................Zad.44.18 ID:1278

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu CN .Zad.44.19 ID:1279

Kwas tiocyjanowy o wzorze HSCN ulega przemianie, w której przekształca się w drugą formę, która nazywamy kwasem izocyjanowym HNCS. Proces ten nazywany jest tautomerią. Atomy w obu cząsteczkach połaczone są w takiej samej kolejności, jaka występuje w ich wzorach sumarycznych.

Narysuj wzory elektronowe obu cząsteczek HSCN i HNCS.Zad.44.20 ID:1280

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku węgla(II)  CO.Zad.44.21 ID:1282

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(V).Zad.44.22 ID:1283

Narysuj wzór elektronowy kreskowy tlenku żelaza(III).Zad.44.23 ID:663

Zmieszano 7g azotu i 12g helu w warunkach normalnych.

Oblicz objętość otrzymanej mieszaniny.Zad.44.24 ID:1005


Zad.44.25 ID:781

W jonie pewnego pierwiastka X3+ znajduje się 40 neutronów i 28 elektronów.

1. Wyznacz liczbę atomową i liczbę masową pierwiastka X
liczba atomowa: ...............       liczba masowa: ..................

2. Napisz wzór jonu tego pierwiastka
wzór jonu: ....................Zad.44.26 ID:1084

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu galu i podkreśl w niej część dotyczącą elektronów walencyjnych.

.................................Zad.44.27 ID:1111

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4NH3+3O2→2N2+6H2O
Szybkość tworzenia N2 jest równa 0,5 mol ·dm–3 ·s–1

Uzupełnij zdania:

1. Szybkość tworzenia wody wynosi: ....................................

2. Szybkość zaniku amoniaku wynosi: ..................................Zad.44.28 ID:1133

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
Początkowe stężenie N2 wynosiło 1 mol/dm3. Po 0,1s stężenie N2 wynosiło 0,4 mol/dm3.

Oblicz szybkość reakcji tworzenia NO.Zad.44.29 ID:1241

W roztworze pewnego kwasu HX zaszła dysocjacja zgodnie z równaniem:
HX ⇄H+ + X   
W roztworze stwierdzono obecność 26moli cząsteczek kwasu HX, 37moli jonów H+ i  37moli jonów X pochodzących od kwasu.

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.Zad.44.30 ID:1247

Każdą podaną substancję  przypisz do rodzaju kryształu, jaką ta substancja tworzy w stanie stałym.

1. chlorek sodu      2. jod       3. tlenek wapnia      4. sacharoza       5. diament        6. woda  

A. kryształ jonowy: ...................................................................

B. kryształ kowalencyjny: .........................................................

C. kryształ molekularny (cząsteczkowy): ..................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl